HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bijbelstudie 002 - Helpt bidden werkelijk ?


De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 


Steeds is daar de vraag: Helpt bidden eigenlijk wel ?

Bidden: helpt dat? Het is een vraag die maar al te vaak tot een ander wordt gericht. Maar wat is dat nu: bidden?

Bidden betekent: vragen, smeken. Je vraagt iets -aan iemand. Bidden is iets vragen aan God. Je moet dan natuurlijk wel geloven dat er een God is, of nee: je moet geloven dat God er is, dat Hij bestaat. En je moet ook geloven, dat God naar je willuisteren en al evenzeer geloven, dat Hij ook kan doen, wat je vraagt.

Bidden kun je leren. De discipelen, die in hun joodse opvoeding toch echt wel hadden leren bidden, zagen in de omgang van de Here Jezus met Zijn Hemelse Vader iets wat ze niet kenden. Dat bracht hen tot de vraag: "Here, leer ons bidden". En Jezus leerde hun een gebed.

Ook wij mogen bidden leren. God wil gebeden zijn. Dus laten we werk maken van het gebed. In ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven mag gebed een centrale plaats innemen. Om met elkaar te ontdekken wat bidden nu eigenlijk is en hoe we dit vorm kunnen geven is deze studie een geweldig middel

Wat is bidden eigenlijk?

Dat is nogal wat. Geen wonder dat er veel mensen zijn die zeggen, dat bidden onzin is. Bidden is ook onzin als je niet gelooft, dat God bestaat. Bidden is ook onzin als je wel ge- looft, dat er een wezen bestaat dat God genoemd wordt, maar niet wilt aannemen, dat Hij zich nog met ons bemoeit.

Geloven in God en geloven, dat Hij naar je luistert is niet vanzelf- sprekend. Het is alleen al moeilijk te begrijpen, als je bedenkt dat er, op hetzelfde ogenblik, talloze mensenbidden. In vele talen. En ieder met zijn eigen problemen, moeiten en vragen. Als je aanvaardt dat God al die gebeden kan horen, moet je geloven in een God die dat allemaal kan en die alles weet. Je moet dus geloven dat Hij 'almachtig' en 'alwetend' is. En als je wilt aannemen, dat Hij naar je wil luisteren, moet je geloven, dat Hij van je houdt, je liefheeft. Nogmaals: dat is nogal wat.

Bidden is: erkennen dat je hulp nodig hebt. Je kunt het zelf niet meer . Je kunt niet meer op eigen benen staan, je eigen boontjes doppen. Je bent niet meer eigen baas. Bidden is jezelf afhankelijk erkennen. Veel mensen bidden niet meer. Wie niet gelooft, dat God wil horen, wil helpen, kan helpen, kan ook niet bidden.

Kan God de mens, jou en mij dus, helpen?

God die helpen kan, bestaat die? Als een mens in nood zit, ziek is, en bidt... Helpt dat dan? In de Bijbel wordt veelover het bidden gespro- ken en over mensen die bidden. De Bijbel spreekt over 'bidders' die krijgen, waar zo om vroegen, die 'verhoord' worden en over 'bidders' die wel bidden, maar niet ontvangen waar ze omvroegen, die niet verhoord worden. Mag je daaruit concluderen, dat bidden soms wel, soms niet helpt?

Lees eens mee wat er staat in Lucas 11 : 5-13. Jezus Christus zelf spreekt over het bidden. Hij doet heel merk- waardige uitspraken. 'Bidt en u zal gegeven worden. Ieder die bidt, ontvangt. Wat je vraagt, dat krijg je. Dat lijkt nogal in tegenspraak met de feiten. Meestal lijkt bidden niet veel uit te halen. Je kunt bidden om beterschap. Gebeurt het dan ook altijd? Je kunt bidden om werk. Heb je dat dan meteen de volgende dag? En als je geen verhoring kreeg op je gebed, heeft God je dan niet gehoord? En stel dat je wel werk kreeg, was dat dan het gevolg van je gebed?

Nogmaals: Bidden: helpt dat?

Die vraag blijkt niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Op veel van de vragen die gesteld werden kan zelfs geen antwoord gegeven worden. Wat dan overblijft is luisteren naar wat de Bijbel ons over het bidden zegt.

Aanrader van hemelse plank: Niet twijfelen

Jacobus, waarschijnlijk een broer van Jezus en leider van de christelijke gemeente in Jeruzalem, schrijft daarover in het boek Jacobus 1 : 5-8. Lees maar eens. Wat zegt hij? Dat je moet bidden in geloof. Dat je daarbij niet moet twijfelen. Waaraan niet? In de eerste plaats niet twijfelen aan God zelf. 'Want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebr. 11 : 6). In de tweede plaats ook niet twijfelen aan het horen van God. God wil altijd luisteren ook al vind je jezelf nog zo'n slecht mens.

Bidden: Baat het niet, het schaadt ook niet. Bidden met die gedachte is niet echt bidden. We moeten vast ge- loven, zeker weten, dat God luistert, dat Hij elk gebed hoort. Er niet aan twijfelen dat Hij helpen kan en wil.

Lees hierover eens de slotverzen van dat prachtige Jesaja 40 (vers 27-31). Jesaja spreekt dan tot de Israëlieten. Hij noemt ze naar één van hun stamvaders, Jacob, die van God de naam Israël kreeg; (Gen. 32 : 22-32). De Israëlieten klagen dat God hen niet verhoort. Ze zeggen: God ziet ons niet, onze weg is voor Hem verborgen en hij doet niets aan het onrecht dat ons wordt aangedaan. De profeet Jesaja wijst de Israëlieten dan op de almacht van God en op de hulp die Hij geven wil, als men maar op Hem wacht, dat wil zeggen: op Hem ver- trouwt.

Het is de goede zaak van: Volhouden

De Bijbel zegt dat we niet te gauw moedeloos moeten worden. We moe- ten blijven bidden, blijven zoeken. jezus vergelijkt in het Bijbelgedeelte dat we al eerder noemden (Matth. 7 : 7-12; zie ook Luc. 11 : 1-13), het bidden met zoeken en met het kloppen op een deur. Hij bedoelt dan voortdurend zoeken en voortdurend, volhardend kloppen. Zoeken tot je vindt, kloppen tot je wordt opengedaan, bidden tot je ontvangt. jezus vertelt daarover een verhaal, een gelijkenis zoals dat in de Bijbel heet. (Luc. 18 : 1-8). Hij zegt: als zelfs een onrechtvaardig, een slecht mens tenslotte toch luistert, dan zal God toch zeker horen, als we erg veel van Hem verwachten. jezus vraagt ook: is er nog wel geloof? Wie tot God bidt moet Hem vertrouwen, zo- als een kind vertrouwt op zijn vader .

Het heerlijke van: Gebedsverhoring

In de Bijbel kun je lezen over heel wonderlijke gebedsverhoringen. Een voorbeeld. In de tijd van Elia, een profeet uit het Oude Testament, vereerden veel Israëlieten een afgod, Baal, een 'god' van wie men dacht dat hij de vruchtbaarheid bracht. Elia krijgt de taak zijn volk weer bij hun God terug te brengen. Hij bidt dan om droogte. Door die droogte moet het volk Israël inzien dat alleen God, de HERE (in hun taal jahwe, spreek uit Jááwee), de schepper van de hemel en aarde, vruchtbaarheid kan geven. Elia houdt God aan zijn eigen Woord. (Deut. 28 : 11-14 en 1 Kon. 8 : 35-40). God verhoort het gebed van Elia; het regent niet meer en de droogte komt over het land. En als het volk dan niet inziet dat al- leen hun God God is en daarmee weer voor Hem kiest, bidt Elia weer . Maar nu om regen. En ook dat gebed wordt verhoord. U moet die ge- schiedenis maar eens nalezen in 1 Kon. 17 : 1 tot 18 : 46. En daarna eens lezen wat er staat in Jac. 5 : 16- 18. Jacobus wijst daar op dit gebeu- ren in het oude Israël, als hij schrijft over de kracht van het gebed.

Het o zo moeilijke van: Onverhoorde gebeden

De Bijbel vertelt ook over gebeden die niet verhoord worden, hoewel God de gebeden wel gehoord heeft. Paulus, een gezondene door Jezus Christus om het evangelie te verkondigen (een apostel genoemd) schrijft over een gebed van hem dat niet werd verhoord in 2 Cor. 12 : 7-9. Hij heeft een geweldige ervaring gehad, hij is in het hemelse paradijs geweest. Zelf weet hij niet of dat nu werkelijk of in een soort visionaire toestand gebeurde. Hij hoorde woor- den die hij niet verder vertellen mag. Iets om behoorlijk trots op te zijn. Maar om hem klein te houden krijgt hij een 'doorn in het vlees'. Hij zegt niet wat dat nou precies is. Zijn lezers hebben dat natuurlijk wel geweten, en misschien was het iets als een , ooglijden. Paulus bidt driemaal of God 'die doorn' weg wil nemen. Het gebeurt niet. God zegt tegen hem: 'Mijn genade is genoeg voor u'. Dat betekent: Mijn liefde, de Bijbel spreekt ook welover 'goedertierenheid', waarmee God de schuld de zonde vergeeft, moet genoeg zijn.

Mozes, de leider uit het Oude Testament, heeft iets dergelijks ervaren. Je kunt dat lezen in Deut. 3 : 23-28 en Num. 20 : 7-13. Omdat Mozes ongehoorzaam was geweest, mag hij van God het land dat de Israëlieten beloofd was niet binnengaan. Hij vindt dat heel erg. Daarom vraagt hij of hij niet toch het beloofde land mag binnentrekken. Maar God zegt: 'spreek Mij over deze zaak niet meer' . Het gebed van Mozes is door God wel gehoord, maar Hij doet niet wat van Hem gevraagd wordt. Soms zegt God al van te voren dat een gebed niet verhoord zal worden. Hij verbiedt dan zelfs het bidden. Lees maar eens in Jer. 14 : 7-12 en 15: 1.

Gebeden in de Bijbel

Bidden, helpt dat? Misschien is de vraag wel. fout. Als je het gebed ziet als een mlddel om over God naar je eigen inzichten te kunnen beschikken, zal er zeker geen verhoring komen op je gebed. En bidden helpt ook niet als je het beschouwt als een " middel dat ook wel eens te proberen zou zijn.

In de Bijbel staan veel gebeden. Als je die gebeden eens aandachtig leest, zijn er een paar dingen die telkens sterk opvallen. Laten we als voor- beeld eens kijken naar Psalm 25. Daar staat boven in de vertaling van het Bijbelgenootschap: Bede om vergiffenis en verlossing. Dat opschrift is er door de vertalers boven gezet, maar het geeft de inhoud van de Psalm goed weer. De dichter bidt om verlossing, maar hij begint daar niet mee. Allereerst spreekt hij zijn vertrouwen uit in de God tot wie hij bidt; 'zijn zielopheft' staat er (vers 2 en 3). Daarna vraagt hij of hij God goed mag leren kennen (vers 4 en 5). Dan belijdt hij zijn schuld en bidt hij om vergeving, terwijl hij zegt er vast van overtuigd te zijn, dat God hem ook vergeven zal (vers 6-11). En pas nadat hij God om zijn trouw geprezen heeft begint de dichter van Psalm 25 in het 16e vers te vragen om hulp.

Blijkbaar is er iets dat de dichter nog meer beangstigt dan de haat van zijn vijanden. Zijn eigen schuld, zijn eigen zonde benauwt hem veel meer . Zonde, dat is niet doen wat God zegt en juist wel doen wat God verbiedt.

Daarom gaat zijn gebed om vergeving van de zonde voorop. Hoewel hij er vast van overtuigd is, dat God zijn gebed verhoren wil, vindt hij dat kennelijk toch niet zo'n vanzelfsprekende zaak, Wil God welluisteren naar een zondig mens? Kun je bij al dat kwaad dat je doet, wel vnjmoedig de hulp van God inroepen?

Jezus Christus zegt ons dat we moeten bidden in Zijn Naam (Joh. 16 : 23-28), Wat betekent dat? En dan staat het er weer: 'bidt en u zult ontvangen'. Al zoekend naar het antwoord op de vraag 'Bidden, helpt dat?', moeten er eerst andere vragen beantwoord worden. Hoe moet je bidden ? Waarom en waarom moeten we bidden ? Mogen we om van alles bidden? Krijg je alles wat je vraagt? En: is bidden vragen, of is het meer dan dat?

-In de volgende studies zullen we niet om die vragen heengaan, Samen met jou willen we gaan zoeken naar de antwoorden. Vanuit de Bijbel, dat wel. Lees maar eens verder in de volgende studies:

201 - Over bidden gesproken: Hoe eigenlijk bidden ?

202 - Over bidden gesproken: eigenlijk best moeilijk !

203 - Bidden is echt wel gemakkelijk

204 - Bidden doe je voor anderen !

205 - Bidden ? Maar tot wie eigenlijk ?

820 - Bezinning op het Ónze Vader
 
905 - Gebed, ziekte en verwachting
 
1146 - Verhoorde gebeden

Doordenker: Bidden is bekommerd zijn om de kwaliteit van het leven

Bidden is wikken en wegen. Ook overwegen en afwegen welke de juiste dosis is van de barmhartigheid en de rechtvaardigheid in de wereld en in ons eigen leven. Bidden is bekommerd zijn dat de naam van God zou geheiligd worden en dat zijn wil zou geschieden op de aarde als in de hemel. Als wij niet bidden zal het verkeerd lopen met de schepping, met de wereld en met ons eigen leven.
Sommige mensen hebben een zeer eenzijdige en oppervlakkige opvatting van bidden. Voor hen is bidden enkel vragen. Zij vragen dan meestal dingen in hun eigen belang en voordeel. Tot in het bidden toe zijn ze nog met zichzelf bezig. En zij hebben niet begrepen dat bidden precies het tegenovergestelde is: niet met onszelf bezig te zijn en ons eigen persoontje in het middelpunt van het geheel te plaatsen, maar bidden is begaan zijn met God en zijn schepping.

Bidden is meeleven met God die de Schepper is en dus meeleven met heel zijn schepping en mee bezorgd zijn opdat het goed zou zijn in de wereld.

Het gebed is er niet om ons egoisme te voldoen, maar integendeel om ons los te maken van onszelf, om ons open te maken voor God en de wereld, voor Christus en de mensen. Mensen die niet bidden riskeren eng en enggeestig, klein en kleinzielig te worden. Bidden verruimt onze horizon en leert ons leven op de maat van God.ren eng en enggeestig, kledden verruimt onze horizon en leert ons leven op de od.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)