Jezus: Zijn terugkeer: De Wederkomst

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 214 - Jezus: Zijn terugkeer: De Wederkomst

Zijn werk voor de Zijnen

Jezus is nu in de hemel. Van daaruit zet Hij Zijn werk voort op aarde: Zijn werk voor de Zijnen. Want Hij blijft Zich met hen bezighouden. Hij komt óp voor de Zijnen bij de Vader. Hij werkt in hen door Zijn ! Woord en Geest. Hij regeert de wereld zó, dat alles wat er gebeurt, voor hun bestwil is. En Hij zal terugkomen op aarde. Als Zijn werk voltooid is, komt Hij terug op de wolken, zoals Hij de aarde verlaten heeft. Toen Hij naar de hemel ging, waren er maar elf mensen die Hem hebben zien gaan. Maar als Hij terugkomt, zal iedereen Hem kunnen zien. Op die dag, zo onvoorstelbaar en onbegrijpelijk, zullen alle mensen Zijn grote macht en heerlijkheid kunnen zien. Die dag zal vol zijn van Zijn majesteit.

Uitzien naar Zijn komst

Op de dag, dat Jezus terugkomt naar de aarde, zal iedereen Hem kunnen (Hand.2 : 20) zien. Die dag wordt in de Bijbel de (Joël 1 : 15) dag des Heren genoemd. Ook iedereen die niet in Hem heeft geloofd, (Openb. 1 : 7) zal Hem dan zien. Met eigen ogen. Met hun eigen ogen zullen alle mensen die niet in Jezus geloofd hebben, kunnen .zien dat Gods Woord waar is. En dat Hij, Die eens door God gezonden is als Redder van mensen, dan voor de tweede keer naar de aarde gezonden wordt. Maar nu als Rechter over de levende en dode (2 Tim. 4 : 1) mensen.

Het staat al vast, wanneer die dag zal zijn. Die dag is al door God (Hand. 17: 31) vastgesteld. Maar geen mens weet, wan- Marc. 13: 32 neer dat zal zin. Als Jezus terugkomt, zal het net zo'n dag zijn als alle andere. Het leven zal zijn gewone gang gaan. Net als toen Noach zijn schip bouwde, zullen de mensen (Mat th. 24:37) bezig zijn met werken en eten, met drinken en trouwen. Er zal niets zijn, dat er op wijst, dat het einde van de wereld nabij is. Helemaal (1 Thess. 5:2, 3) verwacht zal Hij er zijn.

De dag waarop Jezus terugkomt is niet van tevoren te berekenen. Ook niet op grond van gegevens uit de Bijbel. De teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament die betrekking hebben op de terugkeer van Jezus, zijn niet als een legpuzzel in elkaar te passen. Het is onmogelijk om daaruit op te maken hoe ver de tijd is, hoe lang het nog zal duren. Want die gegevens bestaan eenvou- dig niet. De Bijbel zelf maakt dergelijke (Hand.1: 7) berekeningen onmogelijk: De vaststelling van die Dag is uitsluitend Mijn zaak, zegt God. En Jezus zegt, dat de dag van Zijn terugkeer zo onverwacht zal komen als een dief . Daarom, wees waakzaam en zorg, (Luc. 12:35-40) dat je iedere dag klaar staat, om Mij te ontmoeten. We moeten gelovig uitzien naar Zijn komst. Nu, vandaag, moeten we Hem kunnen ontvangen. En niet morgen pas.

De Bijbel zegt niet wanneer die grote dag zal zijn. Maar er staat ook niet, dat het niet vandaag zou kunnen zijn, of vannacht, of morgen. In de Bijbel wordt wel gesproken over de tekenen die wijzen op de naderende komst van Jezus. De godde- loosheid, de afval van het geloof, de verkeerde leer zal toenemen. Er zulen (Matth. 24:5-13) zware kerkvervolgingen zijn en oorlogen en aardbevingen. Is daar iets uit op te maken over wanneer de terugkeer van Jezus zijn zal? De hele geschiedenis door, tijdens elke generatie gebeuren deze dingen op vele plaatsen in de wereld.

Het is als het ware de klop op de deur: Jezus komt terug! Die klop op de deur wordt steeds duidelijker. Maar toch kan niemand zeggen, wanneer God die tekenen voldoende zal vinden. Voordat Jezus terugkomt, moet het evangelie overal gepredikt zijn. Jezus zegt dat immers tegen zijn discipelen. (Matth. 24: 14) Die opdracht eindigt pas als Christus terugkomt. Alleen Hij zal uitmaken wanneer het evangelie ver genoeg is doorgedrongen.

Evenals de apostel Paulus dat deed, moeten wij er óók rekening mee houden, dat wij de terugkeer van Jezus kunnen meemaken (I Thess. 4:15-17). Jezus wil, dat wij naar Zijn komst uitzien. Vol verlangen uitzien. Hem daarom vragen. (Openb.22:17,20) Kom Here Jezus!

Zijn terugkeer is een feest

Wanneer Jezus terugkomt op de aarde, zal dat een groot feest zijn voor alle mensen die in Hem geloven. Een feest voor de dan levende gelovigen. En ook een feest voor iedereen die gelovig gestorven is. Want de Here Zelf zal op een teken (I Thess. 4:16,17), bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Here wezen.'

Alle mensen die door God bestemd (Rom. 8:29, 30) zijn voor dat feest, dat nooit zal eindigen, worden door Christus bij- eengebracht. In de Bijbel wordt dat feest genoemd: 'de bruiloft van het Lam'.

Het bij elkaar komen van God en mensen zal zo feestelijk en heerlijk zijn, dat de Bijbel daarvoor het (Openh 19:6-9) beeld van een bruiloft gebruikt. Maar het is maar een menselijk beeld. De werkelijkheid zal veel grootser, feestelijker en heerlijker zijn dan wij ons kunnen voorstellen. De hemelse heerlijkheid, die de kinderen van God krijgen, zal de vervulling zijn van de beloften van God.

In de tijd van het Oude Testament woonde God bij Zijn volk in de tempel in Jeruzalem. Die tempel is verwoest en geheel verdwenen. In (Openb.3 : 12) het 'nieuwe Jeruzalem' zal God voor (Openb.21:1-3) altijd bij de mensen zijn. De tempel in het oude Jeruzalem was een heel zwakke afspiegeling van hoe het in het nieuwe Jeruzalem zijn zal. Dan (Openb.21:22,23) zal het leven bij God pas echt, voluit gelukkig léven zijn. Een leven nog mooier dan het leven in het paradijs. Een leven zonder zonde.

Het leven wordt een feest

Op de dag van de terugkeer van (2 Petr. 3:7, 10) Jezus worden de aarde en de hemel door vuur gezuiverd. Daarom heten ze dan: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zal dan geen kloof meer zijn tussen de hemel en de aarde. Hemel en aarde zullen één zijn. De kinderen van God zijn dan voor altijd in Zijn nabijheid. Het eeuwige leven kent geen zonde. En al evenmin de gevolgen die de zonde had. Het zal een leven zijn van alleen maar licht en. blijdschap en zaligheid. In volkomen harmonie met God en met Jezus. Het leven van de mens, met .al zijn mogelijkheden, zal dan pas tot z'n volle ontplooiing komen. Zal dan tot bloei komen die God bij de schepping, in het paradijs, bedoeld had. Daarvan kun je je nu geen voorstelling maken. Maar dat leven zal een féést zijn!

Zijn terugkeer brengt de definitieve beslissing

De dag van de terugkeer van Jezus betekent het einde van deze wereld. (2 Petr. 3 : 10) Op die dag zullen alle doden weer opstaan uit hun graven. De aarde, het vuur en de zee zullen dat niet kunnen tegenhouden. Het 'ontwaken (Dan. 12: 12) uit het stof der aarde' zal een feest zijn. Maar niet voor iedereen. De Zoon van God zal over ieder mens een oordeel uitspreken: Hij is de hoogste Rechter. Dat oordeel zal zijn (Matth. 25) een eeuwig wel of een eeuwig wee. Zijn oordeel betekent vrijspraak voor altijd. Of veroordeling voor altijd. (Openb.20:11-15) Een definitieve uitspraak. Een definitieve beslissing. Ieder mens zal die definitieve beslissing publiek over zich horen uitspreken. Die uitspraak is niet een andere dan die welke God uitspreekt over (Luc. 16:22, 23) ieder mens bij het einde van zijn (Luc.23 : 43) aardse leven.

Het oordeel van de Zoon van God zal strikt rechtvaardig zijn. En geheel overeenkomstig Zijn woord: 'God (Joh.3 : 17, 18) heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de Eniggeboren Zoon van God!'

Christus zal Zijn oordeel uitspreken naar deze regel. Op de dag van Zijn terugkeer zal Hij ook zijn oordeel uitvoeren. Voor de een zal dat vrijspraak en eeuwig geluk betekenen; voor de ander betekent het veroordeling en straf voor altijd. Jezus heeft hierover tijdens Zijn verblijf op aarde ook gesproken. Lees maar eens wat Hij hierover zegt in Mattheus 25 : 31-46.

Er zijn vandaag heel veel mensen die, ook al beseffen zij dat meestal niet eens, talloze malen God vragen om Zijn veroordeling. Het vloeken is bijna een ingeburgerde gewoonte geworden, waar nauwelijks meer iemand over valt. Die afschuwelijke gewoonte is onvoorstelbaar erg. Het vonnis van God over de mensen die niet in Hem geloven wordt, evenals het feestelijk léven van hen die de Zijnen zijn, in de Bijbel beschreven. En zoals wij ons geen voorstelling kunnen maken van de héérlijkheden van het eeuwige leven, zo onvoorstelbaar érg zal het vonnis zijn over de mensen die niet in Christus geloven. Zij zullen zijn in eeuwige pijn, een altijddurend afgrijzen in de duisternis (Dan. 12 : 2) waar altijd gehuild wordt en waar zij zich voortdurend de tanden (Matth. 25) zullen knersen van spijt en ergernis. Zij zullen de toorn van God voortdurend ervaren als de brand van een vurige oven. Zou het zó erg zijn? (Matth. 13:41,43) Zou het niet wat meevallen ? De dag waarop Jezus terugkeert naar de aarde zal onvoorstelbaar zijn. Een onvoorstelbaar feest voor de één; een onvoorstelbaar afgrijzen voor de ander .

Hoe wacht u op Zijn komst?

Het oordeel van Jezus als Hij op aarde teruggekomen zal zijn, hangt samen met ons leven van nu. God rekent de verdienste van Zijn Zoon, n.l. dat Hij de zonde op Zich genomen heeft, toe aan goddeloze mensen. Aan u, aan mij. Wie dat Woord , van God gehoord heeft, maar het (Joh. 12 : 48) niet wil geloven, weet welk oordeel (Luc.12 : 47) hem te wachten staat. Je vertrouwt God en je doet dus wat Hij van je vraagt: geloven. Of je weigert te ge loven en je wilt je niet laten verlossen.

Hoe wacht je op de komst van Jezus? Vandaag? En morgen?

Kies voor de WEG door WAAKZAAM te zijn

Je hebt ongetwijfeld wel eens de uitspraak gehoord: Het zit tussen zijn of haar oren. Dat wordt meestal negatief bedoeld. Als je daarover nadenkt, weet je dat het denken het meest bevochten deel is van een mens. Daar speelt zich een oorlog af tussen goed en kwaad. Daarom is het zo belangrijk hierbij stil te staan. Ook voor u / jou is dat belangrijk, neem de tijd ervoor. ‘Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.’ 1 Petrus 1:13

Een van de drie voornaamste eigenschappen van onze menselijke ziel is het denken of het verstand. Wij mensen onderscheiden ons van alle andere wezens op aarde door ons denkvermogen. Wij zijn in staat iets te beredeneren en een besluit te nemen. Het verstand neemt bij ons mensen een belangrijke plaats in, want het bepaalt onze handelswijze.

De eeuwige strijd om het denken van de mens

God verlangt van ons dat we onze gedachten onderwerpen aan Zijn Goddelijke autoriteit (Zijn Woord). Het verstand moet geleid worden via de menselijke geest door de Heilige Geest.
De duivel wil onze gedachten, ons denken in bezit nemen.
Ons denken is van zo’n groot belang dat dit het slagveld geworden is van een voortdurende strijd. Dit deel van de menselijke persoonlijkheid staat bloot aan de meeste aanvallen van de macht der duisternis.

Het begon in Eden

In de hof van Eden benaderde de duivel Eva met het doel haar voor zich te winnen. In 2 Korintiërs 11:13 geeft Paulus een waarschuwing om ons niet in te laten met de sluwheid van de duivel en onze gedachten niet te laten aftrekken van de eenvoudige toewijding aan Jezus, de Zoon van God.

De strijd gaat door

1. Het negatieve denken is Verblind- ‘De ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.’ 2 Korintiërs 4:4

2. Het negatieve denken is Goddeloos- ‘Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.’ Romeinen 1:28

3. Het negatieve denken is Loze denkbeelden- ‘Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.’ Efeziërs 4:17

4. Het negatieve denken is Onze eigen wil- (het vlees) ‘Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.’ Romeinen 8:7-8

5. Het negatieve denken is Onrein- ‘Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld.’ Titus 1:15

Een Christen moet luiheid overwinnen

1. Een lege geest wacht om gevuld en geactiveerd te worden door een kracht van buiten af, aards of zelfs buitenaards. Spiritisme eist een ‘ontledigde’ geest. Veel sekten -vooral oosterse- ledigen de gedachten. Een leeg brein is een geestelijk gevaar. Een christen moet zijn verstandelijke vermogens gebruiken. Hij moet denken aan God en de mensen om hem heen. Hij moet zijn geest vullen met de waarheid, liefde en de kracht van de Heilige Geest.

2. Een niet actief verstand of geest leidt tot geestelijke luiheid. Het denkvermogen zou naarmate je ouder wordt zich juist meer behoren te ontwikkelen. God wil geen geestelijke traagheid. Het denken is ziek wanneer je ophoudt dingen te bedenken en te doen, te begrijpen en te beseffen. Het geestelijk actief zijn zou nooit verhinderd of gebonden moeten zijn, maar vrije voortgang moeten hebben. Als iemands denken passief is, verlangt hij ernaar dingen te doen maar doet ze niet. Bezorgdheid kan de oorzaak zijn van een passief verstand. Angst kan de oorzaak zijn dat het denken zwak wordt, waardoor het niet optimaal kan functioneren.

3. Een verstrooide, verwarde geest (gebrek aan concentratie) Sommige mensen zijn totaal niet in staat zich te concentreren. Dit geldt eveneens voor christenen die door de duivel verhinderd worden zich op de dingen van God te concentreren. Anderen kunnen zich alleen vluchtig concentreren. Dit veroorzaakt onoplettendheid en dwalende gedachten. Gods Woord vraagt volledige concentratie, vergeet dat niet.

4. Een vergeetachtige geest- Er zijn mensen die zich totaal niets kunnen herinneren. Ze vergeten bijvoorbeeld wat ze net nog in hun hand hadden. Onnatuurlijke geheugenstoornissen zijn aanvallen van de duivel (Het kan ook komen door het gebruik van medicijnen). Hierdoor wordt iemands zelfvertrouwen en bruikbaarheid schade toegebracht.

5. Een twijfelende, onzekere geest- De duivel geeft een soort gedachte, om die direct daarna voor weer een heel ander soort gedachte te verwisselen. De duivel wil graag dat we heel vlug van gedachten veranderen om een tegenovergesteld standpunt in te nemen. De Bijbel waarschuwt mensen die een twijfelende geest hebben. ’Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.’ Jakobus 1:8. Een innerlijk verdeeld mens wordt gemakkelijk een instrument van de duivel.

6. Een niet in toom te houden geest brengt met zich mee dat we nooit luisteren maar alleen praten. De duivel wil graag het verstand van de christen vernietigen door hem aan te sporen tot aanhoudend praten, zodat hij nooit luistert. Hij wil dat woorden rusteloos en onbeheerst door ons brein gaan. Sommigen kunnen hun tong niet bedwingen zodat ze voortdurend roddelen, grappen maken, de gek steken met mensen en toestanden enz. Spreuken 10:19 zegt: ‘Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig’

7. Een gespannen, bedrukte geest bezorgt een mens slapeloze nachten. Mensen die niet tot rust kunnen komen denken uren na over allerlei dingen. Hun denken is als een molen die je niet stil kunt zetten. Het enige wat we dan kunnen doen is de duivel weerstaan en zeggen dat hij ons met rust moet laten in Jezus naam. ’Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn.’ Spreuken 3:24 (plaatje Baby)

8. Een ongezeglijke, ongedisciplineerde geest staat toe dat allerlei vaak vreemde, idee.n door ons hoofd flitsen. Als je daaraan toegeeft, geeft de duivel vaak veel onzinnige gedachten en gebruikt ze om ons te verwarren, depressief te maken en ons tot zonden te verleiden. Beelden- Als iemand toelaat dat op het scherm van zijn geest allerlei beelden als een film voorbijtrekken, dan is het gevaar groot dat de beelden deze persoon uiteindelijk zullen beheersen en manipuleren. Dromen kunnen soms van God zijn, andere komen door drukke bezigheden en uit de geestelijke toestand waarin iemand verkeert. Er zijn dromen die voortkomen over wat je overdag beleeft hebt. Weer andere kunnen door de duivel in het leven worden geroepen. In de nacht is het verstand veel minder actief en daardoor kan de duivel gemakkelijker ons verstand manipuleren. Mensen die te kampen hebben met negatieve dromen (angstdromen, nachtmerries) staan in de morgen moe en moedeloos op. Hun kracht wordt door de slaap niet verfrist.

Hoe moeten we daar als christenen mee omgaan?

1.’We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet in ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.’ 2 Korintiërs 10:3-5

2. Het denken van de oude mens vinden we in Efeziërs 4:17-18, in vers 23: ‘Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden.’ Vers 24: ‘ En dat we de nieuwe mens moeten aantrekken.’

3. We moeten ‘verzoend’ zijn in ons denken. ’Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.’ Kolossenzen 1:22 Dit betekent dat we aandacht schenken aan het volgende: ’Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.’ Filippenzen 4:8 4. We moeten waakzaam zijn. Onze gedachten kunnen blijk geven van geestelijke hoogmoed of overmoed. Misschien denkt u dat u door God uitgekozen en zeer speciaal bent; dat u geestelijker en belangrijker bent dan anderen (hoogmoed). Dat God u straks machtig gaat gebruiken. U stelt uzelf boven anderen enz. Zulke gedachten ontnemen u uw wapenrusting, die u nodig hebt om de pijlen van de boze te weerstaan. Efeziërs

6 Ook ontnemen ze u uw waakzaamheid. ‘Pas op, wees waakzaam,..’ Marcus 13:33 ‘Wees waakzaam op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.’ 1 Petrus 5:8 5. Ons denken moet actief zijn. ‘Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.’ 1 Petrus 1:13 6. We moeten een krachtig denken en een helder verstand hebben, zodat we het vermogen hebben ons te concentreren. ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ Romeinen 12:12. Dit kan alleen als lichaam, geest en ziel Jezus toebehoren, zodat Hij deze verandering in ons kan bewerken.

7. Ons verstand onderwerpt zich aan de menselijke geest, die weer onderworpen moet zijn aan de Heilige Geest. ’En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven,..’ Galaten 4:6 ‘Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem een geest.’ 1 Korintiërs 6:17. ‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest.’ Galaten 5:16.

8. Laten we denken zoals Jezus. ‘Er staat immers geschreven: ’Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.’ 1 Korinthiërs 2:16

9. We moeten voorzichtig en selectief zijn in waar we naar luisteren, kijken, en in wat we lezen. Want alles wat we tot ons nemen zal ons positief of negatief beïnvloeden. Wanneer we bewust ons toch openstellen voor verkeerde dingen, dan begeven we ons op gevaarlijk terrein. En we verlaten de bescherming van God.

10. Wees niet voortdurend alleen met uzelf bezig. Probeer niet uit een bittere of opgedroogde bron te drinken. Maar drink van de bron van Levend water die uw dorstige geest zal lessen, vernieuwen en verzadigen. ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus...’ Hebreeën 12:2a

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is