HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Oudjaarsdag - 31 december


Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Oudjaarsavond-psalm bij uitstek, psalm 139

Schargraven    We staan aan het einde van al weer een jaar. Het moment van balansen. Denken van 'hoe zal ik het volgend jaar gaan inrichten'? Onderwerpen zoals vakantie besspreken, gezondheid, gaan we verhuizen, goede voornemens en wensen.
Ook, zo op de valreep: geestelijk balansen aan de hand van deze mooie psalm.

1 ¶ Voor de koorleider. Van David. Een psalm. Here, Gij doorgrondt en kent mij;
 2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;
 3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
 4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;
 5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.
 6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
 7 ¶ Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?
 8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er;
 9 nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,
 10 ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.
 11 Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen;
 12 zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. 


13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven.
 14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk;
 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.
 17 ¶ Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.
 18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.
 19 O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht, (gij, mannen des bloeds, wijkt van mij)
 20 die arglistig tegen U spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.
 21 Zou ik niet haten, Here, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
 22 Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.
 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
 24 zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg. 

Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen !
Ach, wij vinden waar wij staren,
niets bestendigs hier beneên !
Op de weg die wij betreden,
staat geen voetstap die beklijft;
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

 
Dat de tijd hier 't al verover,
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een onheil mij ook nader,
'k vind in U mijn vrede weer;
Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader,
wat verander, wat verkeer !

Lees de Bijbel

holyhome.nl wenst je een                   
Gezegend
Gelukkig
Gezond
Voorspoedig
NIEUW JAAR

Ter Overdenking: Er is een tijd om de doden te betreuren en een tijd om te verwerken, een tijd om stenen van ingestorte huizen weg te halen en een tijd om ze weer op te bouwen. Een tijd om overlevenden te zoeken en een tijd om het zoeken te staken. Een tijd om te roepen en een tijd om te zwijgen.

Wanneer je de beelden ziet van de rampen in de wereld het asfgelopen jaar, gaan je gedachten onwillekeurig uit naar rampen en zorgen in je eigen omgeving. De natuurrampen en terroristische aanslagen blijven op ons netvlies gegrift. Dankzij de media maken we het als het ware life mee. Het leven is hard, denk je dan, de natuur is grillig, de mens onberekenbaar. En Gods voorzienigheid lijkt afwezig.

Maar dan lees je in een krant over een aardbeving.. Een week voor de aardbeving, was er gewaarschuwd. Eenzelfde aardbeving heeft slechts een enkele dode gebracht. Is de waarschuwing niet doorgegeven? Hebben mensen het niet geloofd? Gaat het om een absolute minachting van de armste gebieden door de regeringsleiders? Is er gewoon niets mee gedaan? 

Of heeft het ook te maken met een karaktertrek van de Islam, een soort Staphorster syndroom; je mag je niet verzetten tegen Gods wil. Je leeft je leven en wat komen moet dat komt - Gods wil geschiede - Allah’s wil is wet. Het is zo moeilijk in te schatten. Maar ik ben blij dat ik Jezus ken en met mijn verstand mee mag werken in Gods schepping. Ik ben blij met onze Delta werken, met de stormvloedkering die al een paar keer dichtging. Blij met veel dingen.

Dan lees ik in een artikel, over de Rode Khmer, tussen 1975 en 1979, 1,7 miljoen doden, een genocide, niet door een natuurramp, maar door menselijke haat, door machtstrijd, winstbejag en egoïsme. 1,7 miljoen doden. Dat is 24 keer de aardbevingsramp in Iran, door mensen uitgevoerd. Dat is 900 keer een watersnoodramp. Niet door water overstroming, maar door een overlopen van menselijke haat en minachting van menselijk leven.

Maar laten we ons hoofd niet in het zand steken. Horen we verder in het nieuws. Het aantal abortussen in Nederland is gestegen tot ruim 34.000 per jaar. Dat is een complete plaats als Veendam, per jaar in Nederland alleen. Als je daar de getallen van de Verenigde Staten, Europa, Rusland, China en Afrika aan toevoegt, gaat het om miljoenen abortussen per jaar. Over minachting van menselijk leven gesproken. Niet door gebrek aan voorlichting, kennis of middelen, maar door gebrek aan zelfbeheersing en respect voor het leven. De wet van opvoeding leert nu eenmaal dat je door gedogen en toegeven, geen zelfbeheersing kweekt maar gewenning en toenemende behoefte.

Maar ... genoeg over de zwarte bladzijden. Het zijn bespiegelingen die opkomen als ik de nieuwsberichten lees en hoor en daarop doordenk. Zijn die bladzijden zwarter dan in het verleden? In een aantal opzichten wel, maar hoe dan ook, dit is onze wereld, in deze wereld leven wij, in deze wereld moeten wij het Evangelie van Christus verkondigen en in de praktijk brengen. En juist kijkend naar deze wereld waar we midden in staan, mogen we tot de conclusie komen dat deze wereld des te meer nood heeft aan het Evangelie van Christus; het Evangelie van zijn liefde, van zijn inzet voor de armsten, zijn Evangelie van vergeving, die haat overwint en leven schenkt. Het doet me denken aan het gebed van Franciscus dat de zusters van Moeder Teresa dagelijks bidden:

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede,
dat ik liefde breng waar haat is,
vergiffenis waar onrecht heerst,
dat ik eensgezindheid breng waar tweedracht is,
waarheid waar men dwaalt,
geloof waar men twijfelt,
hoop waar men wanhoopt,
licht, waar het duister is
en vreugde waar droefheid heerst.
Heer, geef dat ik liever troost, dan getroost word,
liever begrijp, dan begrepen word,
liever bemin, dan bemind word.
Want door jezelf te verliezen, zul je vinden,
door te vergeven, ontvang je vergeving
en door te sterven, ontwaak je tot eeuwig leven.

Het is een samenvatting van het Evangelie en een wijsheid die we in de Kerk vinden. Wijsheid om met Gods voortdurende schepping mee te werken, niet door andere wetten en regels te bedenken en te maken, maar door met God mee te scheppen, met God mee te denken, met God mee te beminnen en te vergeven en te verzoenen en vrede te brengen en troost en hoop en liefde en waarheid. 

Want die tijd is aangebroken, een tijd om je in Gods Woord te verdiepen, een tijd om Christus beter te leren kennen, zodat je beter met Hem mee kan werken, een tijd om meer tijd aan God te geven en minder aan jezelf, een tijd om meer te werken aan de hemel op aarde dan van de aarde te genieten, een tijd om je pricipes te verdiepen en de echte waarden in het leven te vinden, een tijd om krachtig te zijn in het goede en toegeeflijkheid te toetsen aan echte wijsheid.

Het is tijd. En die tijd krijgen we weer een heel jaar. Tijd om kinderen bij God te brengen, niet alleen bij de doop of belijdenis, maar in het leven van alle dag, in gebed en door het Evangelie in de praktijk voor te leven. Dit jaar wereldwijd miljoenen dopelingen, kinderen en volwassenen.. Miljoenen mensen wereldwijd die hunt hart gaven aan Jezus.

Dit is onze wereld en we zullen wegen blijven vinden om het Evangelie van Christus in zijn puurheid en in zijn altijd levende kracht bij de mensen te brengen. Dat is meer dan Christelijke waarden en normen, meer dan inspirerende verhalen, dat zijn slechts resultaten en middelen. Wanneer we er dit jaar in slagen meer mensen tot Christus te brengen, de nooit opdrogende bron, dan zal zijn liefde op meer plaatsen gaan stromen, dan zal het dorre land een bronnenveld worden en zal de duisternis zal wijken voor het licht. Dan zal het jaar 2005 een Anno Domini worden, een jaar des Heren. Dat wens ik je van harte, ondanks de grote verscheidenheid aan godsdiensten in deze wereld. Het is voor jou toch niet één pot nat ?!

Om over na te denken: Godsdiensten...? Het maakt geen verschil...?
Is dat zo..? Het hangt er natuurlijk vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Het ziet er naar uit alsof ze allemaal op elkaar lijken. Wanneer je naar de inhoud van godsdiensten kijkt zijn er heel veel overeenkomsten: mensen, groepsvorming, omgaan met belangrijke gebeurtenissen in het leven en niet het minst ook - wat we noemen - zingeving.

Wanneer je naar de vorm van godsdiensten kijkt zie je altijd heel veel van hetzelfde: instituten, vreemde gebouwen, leiderfiguren, rituelen, liturgie, heilige geschriften.

Maar..., hoe moet je al deze zaken duiden? Welnu, daar is kennis van de inhoud van de godsdienst nodig.
En dan kom je voor heel wat moeilijke vragen: is bidden, meditatie, salat en gebed hetzelfde? Hebben we het bij Jezus, Boeddha en Mohammed over gelijkwaardigen? Zijn hemel en nirvana te vergelijken. Lijken Allah, die een is, en de drie-enige God op elkaar?

Om het nog boeiender te maken: hebben de dominee, de imam, de boeddhistische leraar en de rabbijn dezelfde functie? Of...., dragen sutra, de bijbel en de koran eenzelfde betekenis?
De interessantste vraag is misschien wel hoe gelovige mensen zelf met deze vragen omgaan...! Maar ook...: hoe denk jij over deze dingen...?
Verdiep je eens in het Evangelie in dit nieuwe jaar. Deze site biedt daar meer dan voldoende mogelijkheden toe.

Het woord "Evangelie" betekent: "Goede boodschap". Oorspronkelijk werd het gebruikt voor aankondigingen van geboorten van een nieuwe Koning of Keizer, welke geluk en vrede zou brengen. De uitdrukking "Evangelie van..." is later aan de opschriften van de diverse Evangelieen toegevoegd, dit is niet door de schrijvers zelf gedaan.

In de Bijbel kennen we vier Evangelie-schrijvers, welke elk hun eigen kenmerken qua achtergrond en doelgroep hebben. Mattheus [Belastingambtenaar, Discipel van Jezus, Mt. 9:9-13] - vermoedelijk geschreven voor een Joods-Christelijke gemeenschap. Mattheus legt de nadruk op Jezus de Messias, maw. de Verlosser van Israel. Hij doet dit o.a. door de relatie met het Oude Testament te benadrukken. Dit begint al bij het eerste hoofdstuk; het bekende geslachtsregister, met de nadruk op de '7' in het geslachtsregister - het is dus voluit Joods; Marcus [JohannesMarcus, helper van Paulus, Hand. 13:5, 13] - is meer gericht op Evangelisatie-werk. Begint meteen met het leven van Jezus, de wonderen, daden en gezag van de Heere. Vandaaruit meteen naar kruisiging en wederopstanding; Lucas [Arts, niet Joods, medewerker en reisgenoot van Paulus, Kol. 4:11, 14] - schreef vooral voor de niet-Joodse (Romeinse) wereld, het Lucas-evangelie is een verslaglegging waarin duidelijk de nadruk ligt op Jezus als Koning en Verlosser en laat zien hoe Jezus de wereld ingrijpend veranderde - opvallend aspect is de rol/aandacht voor de vrouw binnen dit Evangelie; Johannes [Discipel van Jezus] - het Evangelie van Johannes is in veel opzichten totaal anders dan de voorgaande, zo ontbreken bijvoorbeeld de gelijkenissen. Johannes' Evangelie is ook later dan de andere drie geschreven en hij kende de drie voorgaande vermoedelijk. Nadruk ligt op bezinning, en de Godheid van Christus Jezus. Johannes' Evangelie is duidelijk thematisch van aard; dwz: het is geschreven vanuit een bepaalde gedachtengang/doel.

De Evangelieen zijn niet geschreven om een soort van 'dagboek' of levensbeschrijving van het leven van Jezus te geven, maar om Zijn heilswerk te laten zien. Elke evangelie-schrijver doet dit dus vanuit zijn eigen optiek, belevingswereld en doelgroep.
Het doel van de Evangelie-schrijvers was anders: Joh. 20:30, 31: "Opdat gij gelooft".

Vier Evangelieën

Er zijn dus vier evangelieen te vinden in de Bijbel. Wanneer er maar een evangelie was geweest was dit zeker al voldoende voor ons geweest, er zijn er echter vier. De vier evangelieen samengenomen verstrekken:
meer inzicht - immers; alle schrijvers benaderen het vanuit verschillende hoeken, beschrijven soms verschillende zaken, etc. Daarmee verklaren zij elkaar in sommige opzichten; meer geloofwaardigheid - een getuige van een voorval is geen getuige! Nu er meerdere verslagleggingen zijn hebben we meerdere getuigen! Zodat "de zaak vaststaat".
De eerste drie Evangelieen beschrijven overigens voornamelijk wat er in Galilea gebeurt, het Johannes-evangelie wat er in Judea gebeurt. De overleveringen stellen overigens dat Johannes aan de eerste drie zijn goedkeuring heeft verleend alvorens zij verder zijn verspreid.
Kritiek

De schrijvers van de Evangelieen hebben duidelijk geen rekening gehouden met kritiek en ongeloof; er wordt geen enkele moeite gedaan tegenspraak -van te voren- uit de weg te ruimen. Dit wordt uiteraard mede veroorzaakt door het feit dat toen de evangelieen op schrift werden gesteld 'een ieder' op de hoogte was van wat er gebeurd was, zoniet persoonlijk, dan wel "via-via" had men gehoord van Jezus.

Grootste 'kritiek-punt' zijn de zogenaamde 'tegenstrijdigheden' in de Evangelieen.
Als we aannemen dat er werkelijk tegenstijdigheden in de evangelieen zouden zijn, dan hoeft dit nog niet per definitie een punt van zorg te zijn; immers: de schrijvers ervan zijn hierin geleid door de Heilige Geest - zij zullen daarom ook altijd bewaard zijn gebleven door de Geest voor dwaling omtrent de leer welke de Heere bracht. En dit is dan ook een feit; er is geen enkele tegenstrijdigheid in de leer , welke de Heere verkondigde, te vinden, wanneer men de vier Evangelieen naast elkaar legt; de feitelijke omstandigheden of geschiedkundige omstandigheden zijn ook een 'handvat' voor de kritici om te trachten de evangelie-schrijvers tegen elkaar uit te spelen. Hierbij kunnen we opmerken dat

1. twee van de vier verslagen geen ooggetuige verslagen zijn - des te opmerkelijker dat er geen verschillen in de weergave van de leer zijn ontstaan!

2. de vier verslagen vanuit verschillende 'standpunten' zijn geschreven. De een zal wel nadruk leggen op de aanwezigen bij een zekere gebeurtenis, de ander niet, etc. waardoor daarin verschillen kunnen ontstaan;

3. het ontbreken van feiten en omstandigheden bij de een, die bij de ander wel zijn weergegeven; ook dit kan wederom verklaard worden vanuit de nadruk welke de een legt op het weergeven van alle omstandigheden en feiten, terwijl de ander alleen de essentie weergeeft van het gebeurde. Dit is daarom ook een zeer gezocht argument;

Van belang hierbij is tevens het letten op de context en met welke 'gesteldheid' lezen we de Evangelieen? Met andere woorden: zetten we onze zinnen er op om de Boodschap van het Evangelie te leren kennen, of zoeken we naar wegen om deze te ontkennen of ontkrachten? Want -spitsvondig als mensen zijn- dan kunnen we met gezochte redenen altijd wel iets vinden wat, naar onze mening, 'tegenstijdig' is. In de Evangelieen vinden we dus een verslaglegging van leven, werken en leer van Christus Jezus, de Messias van en voor Israel en de hele bewoonde wereld !.


Om mee te nemen naar het nieuwe jaar: Psalm 139 - Gij doorgrondt en kent mij:

1 Gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

Deze woorden worden veelal in liederen en gedichten gebruikt om de verbondenheid met onze Heer aan te geven en om aan te geven dat we altijd bij de Heer terecht kunnen, omdat Hij ons dóór en dóór kent.
 Nu geloof ik ook zeker dat de Heer ons kent, dat Hij weet wat er in ons leeft. Hij weet hoe we in het leven staan, wat we denken en willen, want hij kan rechtstreeks in ons hart kijken. De Heer ziet door onze buitenkant heen en dringt door tot diep in ons hart. Hij ziet of wij Hem ook liefhebben met geheel ons hart, geheel onze ziel en geheel ons verstand. God ziet namelijk het hart aan, in tegenstelling tot de mens, die alleen de buitenkant ziet.

Het laatste deel van de Psalm
 Heeft u de Psalm wel eens in het geheel gelezen? Als u dat gedaan heeft dan heeft u deze woorden vast ook gelezen:

19 O God! dat Gij den goddeloze ombracht! en gij, mannen des bloeds, wijkt van mij!
 20 Die van U schandelijk spreken, en Uw vijanden ijdellijk verheffen.
 21 Zou ik niet haten, HEERE! die U haten? en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan?
 22 Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.
 23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.
 24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.

Hier zegt de Psalmist dat hij volkomen haat degenen die tegen God opstaan, namelijk tegen degenen die het Woord van God tegenspreken. De Psalmist kreeg blijkbaar in zijn leven te maken met bepaalde mensen die schandelijk over God spraken. Hij gaat zelfs zo ver dat hij bidt dat God de goddeloze ten dood brengt (vs.19).

Wie is de Psalmist?
 Weet u wat ik mij afvraag als ik dit lees? Wie is deze Psalmist eigenlijk, die in een hele nauwe relatie met God staat en daardoor een volkomen haat heeft tegen de ongelovigen? Ja, dat is David zult u zeggen, dat staat in vers 1. Maar weet u wel dat de woorden van David in de Psalmen van toepassing zijn op de Here Jezus? Dat staat namelijk in Handelingen 2 bij de toepspraak van Petrus op de Pinksterdag.

Hand 2:
 25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde.
 26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope;
 27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige overgeven, om verderving te zien.
 28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht.
 29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.
 30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;
 31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
 32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.
 33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.
 34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand,
 35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
 36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Petrus haalt hier zelfs 2 Psalmen aan, namelijk Ps. 16 en 110. Hij zegt daarvan dat David gesproken heeft over de vrucht zijner lenden, namelijk over de Messias/Christus, de Zone Davids.

David de profeet
 Wat we hier dus leren is dat David een profeet was (vers 30), wat dus inhoudt dat de Psalmen niet zozeer poëtisch zijn, maar profetisch!!! Het spreekt namelijk over de Messias, over zijn lijden, sterven en opstanding.
 U kent toch de bekende woorden die de Here Jezus sprak aan het kruis:

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Wist u wel dat deze woorden geciteerd zijn uit Psalm 22? Heeft u Psalm 22 wel eens gelezen? Als u dat doet dan zult u zien hoezeer deze woorden van toepassing zijn op de Here Jezus.
 Zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden geven uit de Psalmen waaruit overduidelijk blijkt dat het over de Here Jezus gaat, wat dacht u van Psalm 69:22

Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.

U weet toch dat men de Here Jezus edik met gal gegeven heeft aan het kruis (Mat.27:34)
 Of wat denkt u van Psalm 1:

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

Dat moet dan toch ook duidelijk zijn dat deze man de Here Jezus is.
 Wat je namelijk in de Psalmen vind is niet zozeer wat de Here Jezus doet, dat vind je juist in de 4 Evangeliën, maar in de Psalmen vind je wat de Here Jezus er bij dacht en hoe Hij zich voelde. Zo ook in Psalm 139.

Psalm 139
 U moet goed begrijpen dat het leven van de Here Jezus niet makkelijk is geweest, dan bedoel ik niet alleen zijn lijden en sterven, maar ook de jaren daarvoor.

Hebr. 5:7
 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen geofferd heeft tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen, en verhoord zijnde uit de vreze.

De Here Jezus heeft de loopbaan gelopen die Hem voorgesteld was. Hij heeft geleerd om te geloven in het Woord van God en Zijn keuzes te maken op grond van het Woord van God. Hij was geen voorgeprogrammeerd mens, maar een mens van vlees en bloed, inclusief alle gevoelens en emoties die los komen in bepaalde situaties.
 U weet dat de Here Jezus aan de ene kant altijd vriendelijk en genadig was voor hoeren, tollenaars, vissers en boeren. Maar aan de andere kant waarschuwde Hij altijd voor de farizeeën en wetgeleerden, die dikwijls met strikvragen bij Hem kwamen om Hem te verzoeken. Hij kon zich ontzettend opwinden over het ongeloof van degenen van wie verwacht mocht worden dat ze het Woord van God kenden. Juist de godsdienstige Joden in de dagen van de Here Jezus krijgen er van Hem van langs. Ze stonden met de Bijbel in de hand, hadden misschien jarenlang gestudeerd, konden de Bijbel van voor naar achter opzeggen, maar ze geloofden het Woord niet.
 Ze hadden de mond vol over God, maar als ze God echt zouden liefhebben, zouden ze de Here Jezus ook liefhebben. Dan zouden ze de Woorden die de Here Jezus sprak herkennen, maar dat was helaas niet zo.

Joh. 8
 37 Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats.
 38 Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.
 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.
 40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
 41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God.
 42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
 43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.
 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.
 45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.
 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?
 47 Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.

De woorden die dus aan het eind van Ps.139 staan, zijn niet zozeer gericht tegen mensen die niks van de Bijbel willen weten, maar juist tegen de mensen die de Bijbel kennen, maar het niet geloven. In de dagen van de Here Jezus waren dat de joden.
 Het leven van de Here Jezus was een leven vanuit het Woord van God, een leven van standhouden en verdragen van de tegensprekers.

Hebr.12:
 1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
 2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.
 3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.

Hier wordt de Here Jezus ons tot voorbeeld gesteld, Hij heeft de loopbaan gelopen, Hij heeft standgehouden, niet tegengesproken, maar alles verdragen. U kent de volgende bekende woorden vast wel.

Jes 53
1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
 2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
 4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
 7 Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
 8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
 9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
 11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
 12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Toen de Heer als een schaap ter slachting werd geleid, deed Hij zijn mond niet open. Iedereen veroordeelde Hem onterecht, Hij werd geschopt, geslagen en bespuwt. Hij is gehoorzaam de weg gegaan, Hij heeft volledig zijn vertrouwen gesteld op God, dat Hij recht zal doen. Hij heeft geweten dat dit de weg was die Hij moest gaan, om dwars door de dood heen heerlijkheid te ontvangen.
 Wat denkt u dat Hij gedacht heeft in de momenten voor zijn kruisiging.
 Ik denk het volgende:
 1 Gij doorgrondt en kent mij.
 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
 4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
 5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
 6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)