God blijft Verlosser

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 116 - God blijft Verlosser

Een heilstaat komt op onze aarde?

Hoop jij ook, dat er een heilstaat komt op onze aarde? Het socialisme wil door de klassenstrijd die heilstaat op aarde brengen. In de 'Intemationale' wordt dat ideaal bezongen. Het communisme wil door een wereldrevolutie de heilstaat verwezenlijken. En van een heel andere kant wil men door "modern bijbellezen" het evangelie veranderen in een leer van verantwoordelijkheid , en bewogenheid van mensen, die een nieuwe wereld scheppen. Er zijn talloze groeperingen die hun idealen nastreven om in onze samenleving op onze aarde, de heilstaat tot een feit te maken.

Van links en rechts streeft de mens naar een leven van vrede en medemenselijkheid. Maar in de Bijbel wordt nergens over zo'n heilstaat op aarde gesproken. In de Bijbel staat integendeel juist, dat die heilstaat nooit op aarde, zoals die nu is, zal (1 Joh. 2: 17) komen. Want deze aarde zal verwoest en vernietigd worden. Waar we wel naar uit mogen zien, is naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als Jezus zal zijn teruggekomen op aarde, en Zijnoor- O deel zal hebben uitgesproken over de levenden en de doden, zal er een nieuwe hemel en een nieuwe (2 Petr. 3: 13) aarde komen waarop gerechtigheid woont. Geen heilstaat door mensen gemaakt. Maar iets heel nieuws door God geschapen. "Zie, Ik maak alle dingen nieuw.(Openb.21:5)

God geeft

Na het tijdperk van de richters van Israël volgt de tijd waarin het volk geregeerd wordt door koningen. De eerste koning van Israël is Saul. Het ziet er naar uit dat hij een goede en (I Sam. 11) aan God gehoorzame koning over Israël zal worden. Maar hij komt (I Sam. 31) aan zijn einde door zelfmoord. De tweede koning van Israël is David, "de man naar Gods hart." David is (I Sam. 13:14 ) een nakomeling van Abraham. Zou hij misschien de beloofde Verlosser zijn? Zouden in hem de volken van de aarde gezegend worden? Is hij de vervulling van de belofte van Genesis 12 : 3? Het lijkt er eerst wel op. De eenvoudige schaapherder uit Bethlehem (I Som. 16:1-13) wordt door God uitgezocht en door Samuël tot koning gezalfd.

David mag het volk van God gaan regeren. Tijdens zijn koningschap wordt het volk een machtig rijk. De vijanden worden allen verslagen; er komt welvaart en vrede. En als je het tweede boek Samuël leest, lijkt het alsof de heilstaat op aarde gekomen is. Jeruzalem wordt een prachtige stad met een schitterend paleis, gebouwd door de knapste architekten en gemaakt van de mooiste materialen (2 Som. 5:9-11). God zegent Zijn volk. 'En David nam steeds toe in grootheid en de HERE, de God der heerscharen, was met hem. (2 Som. 5: 10).

Dat is dan ook het geheim van het succes van David en van de welvaart en vrede van Israël. God was met hem. Hij geeft welvaart en vrede. David was een man naar Gods hart. Maar hij was een man die, hoewel hij God vertrouwde, toch telkens weer God ongehoorzaam was, een zondig mens. De machtige, door God uitgekozen vorst van Israël, was even zondig als u en ik. Als God met ons zou doen naar we verdienen, hebben we geen vrede en welvaart en (Ps. 146:3, 4) welzijn te verwachten. Dat vertrou- wen moet je ook nooit op mensen stellen. Want alleen God geeft ware vrede.

Uitzien naar Jezus

De Bijbel spaart David niet. De zon- den die hij bedreven heeft, warden in de Bijbel onverbloemd verteld. De Bijbel maakt de mensen nooit mooier dan ze zijn. David heeft wel (2 Sam. 12) berouw gehad over zijn zonden. Ook Ps.51 over zijn overspel met Bathseba en over het laten doden van haar man. God heeft David zijn zonden verge- ven. God straft, maar Hij is ook ge- nadig. David is niet de Verlosser , die God beloofd heeft. Dat zal een Ander zijn: Jezus Christus, de Zoon van David. Daarnaar mag ook David uitzien.

De gouden eeuw van Israël

Onder het koningschap van de zoon van David, Salomo, wordt er in Israël helemaal geen oorlog meer gevoerd. Het is vrede. In de gouden eeuw van Israël was er welvaart, overvloed en weelde. Er was werk (1 Kon. 4:21-34) volop, de handel floreerde, je kon krijgen wat je hebben wilde. Was de heilstaat dan toch op aarde gekomen ? Niet alleen in materiële zin was er grote bloei. De wijsheid van (I Kon. 10: 1-13) Salomo was (en is) wereldberoemd. Men kwam van heinde en ver, om naar zijn wijsheid te luisteren. De of- ferdienst van de verzoening, die altijd in de eenvoudige tabernakel had plaatsgevonden, werd nu een eredienst in een schitterende omgeving.

Salomo liet een tempel bouwen die (I Kon. 6) er wezen mocht. Bij de ingebruikname en opeming van de tempel sprak Salomo in het publiek een ontroerend gebed (I Kon. 8:23-53) uit.

Toch was ook Salomo de Verlosser niet. Ook hij blijkt gewoon mens te zijn. Hij wordt hoogmoedig. Die hoogmoed wordt een beetje duidelijk als je vergelijkt 1 Koningen 6 : 38 en met 1 Koningen 7 : 1: de bouw van de tempel duurde 7 jaar, over zijn eigen paleis werd 13 jaar lang gedaan. Ondanks het uitdrukkelijke (I Kon. 11:1-13) verbod van God had Salomo honderden vreemde vrouwen. Op deze wijze van Salomo keert zich van God af . Hij is God ongehoorzaam en verloochent zijn geloof in de God die hem wijsheid en welvaart gegeven had.

Vijandschap

Uit de geschiedenis van David en Salomo, uit heel de geschiedenis van het Oude Testament, blijkt steeds weer de strijd van de duivel tegen het volk van God. Waar God zegent, wil de duivel uit alle macht mensen van God losmaken. Al in het eerste boek (Gen. 3: 15) van de Bijbel is die strijd voorspeld. Er zal altijd vijandschap zijn tussen de duivel en zijn volgelingen en God en Zijn kinderen. Een strijd die zal blijven bestaan tot aan het einde van de wereld.

Er is maar Eén, die de strijd heeft gewonnen: Jezus, de Zoon van God en tegelijk mens, de zoon van Maria. David was de Redder van de wereld niet. Salomo al evenmin. Hun rijken brachten geen heilstaat op de aarde. Het vertrouwen op hen werd teleurgesteld. Na de dood van Salomo wordt zijn rijk in tweeën gescheurd. De gouden (Deut. 28: 15-68) eeuw is voorbij. Als je het boek (Ex.20:5) Koningen leest, zie je, hoe God juist Zijn volk hard straft.

De les die je kunt leren uit de geschiedenis van het volk Israël in de boeken Koningen en Kronieken is, dat hier op aarde de heilstaat een onmogelijkheid is. Dat is hard; dat is voor veel mensen een bittere te- leurstelling. Maar een heilstaat, zoals mensen die willen bereiken, zal er nimmer op aarde zijn. Alleen als de zonde weg is, als deze aarde door vuur is gelouterd, zal God een nieuwe aarde en een nieuwe hemel geven. De volmaakte 'heilstaat', volkomen gezuiverd van alle kwaad.

God blijft Verlosser

Het volk Israël wordt weggevoerd in ballingschap naar vijandelijke landen. Jeruzalem wordt verwoest; de tempel is met de grond gelijk gemaakt. Heeft de duivel de strijd ge- wonnen? Betekent de ondergang van het volk, dat God Zijn beloften niet houdt? Hoe kan nu de Verlosser geboren worden, die Hij beloofd heeft?

Lees dan de laatste woorden van het tweede boek Koningen: De gevangen (2 Kon. 25:27-30) Koning wordt bevrijd. Het 'huis' van David blijft voortbestaan. En lees ook de laatste woorden van het tweede boek Kronieken. God is niet (2 Kron. 36:22,23) verslagen.

Hoe streng Hij ook straft, Hij blijft trouwaan wat Hij beloofd heeft. God is machtig genoeg, om de heidense vorst Kores te gebruiken, om Zijn plan ten uitvoer te brengen. 'Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk behoort de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op.'

God heeft de geschiedenis in Zijn hand. De wegen waarlangs Hij de geschiedenis laat gaan, zijn voor ons onbegrijpelijk. Maar hoe die weg ook is, God blijft trouw. Hij zal doen wat Hij beloofd heeft. De Verlosser komt.

Om nooit te vergeten

Hij is de eerste en de laatste, het Begin en het Einde!
Hij is de Bewaarder van de schepping en de Schepper van alles!
Hij is de arcitect van het heelal en de Bestuurder van alle tijden.
Hij was er altijd en Hij is er altijd, en Hij zal er altijd zijn.
Onbewogen, Onveranderlijk, Rein en nooit Afgedaan!

Hij werd geschonden en bracht genezing!
Hij werd doorboord en verlichte pijn!
Hij werd vervolgd en bracht vrijheid!
Hij was gestorven en bracht leven!
Hij is opgestaan en brengt kracht!
Hij regeert en brengt Vrede!
De wereld verslaat Hem niet,
De legers kunnen Hem niet verslaan,
De scholen kunnen Hem niet verklaren, en
De leiders kunnen Hem niet negeren.

Herodes kon Hem niet doden, de faizeeen konden Hem niet in verwarring brengen, en de mensen konden Hem niet bij zich houden!

Nero kon Hem niet verpletteren, Hitler kon Hem niet tot zwijgen brengen, The New Age kan Hem niet vangen, en
Donahue kan Hem niet wegredeneren!

Hij is het licht, liefde, eeuwig en Heer. Hij is goedheid, vriendelijkheid, zachtheid, en God.
Hij is Heilig, Rechtvaardig, Machtig, Krachtig en Zuiver.

Zijn wegen zijn recht,
Zijn woord is eeuwig,
Zijn wil is onveranderlijk, en
Hij is bij mij in zijn gedachten.
Hij is mijn Verlosser,
Hij is mijn Redder,
Hij is mijn Gids, en
Hij is mijn Vrede!
Hij is mijn Vreugde
Hij is mijn troost,
Hij is mijn Heer, en
Hij bestuurt mijn leven!

Ik dien Hem omdat Zijn band liefde is, Zijn last is licht, en
Zijn bestemming voor mij is een overvloedig leven.
Ik volg Hem, omdat Hij de wijsheid is van de wijzen,
De kracht van de sterken,
De oudste der dagen,
De leider van de leiders,
De opzichter van de overwinnaars, en
De hoogste Heer van al war was en is en zal komen.
En als dat indrukwekkend is voor jou, probeer te bedenken wat dat voor jezelf betekent.
Zijn doel is een relatie met MIJ! Hij laat me nooit alleen,
Verlaat me nooit,
Misleid me nooit,
Vergeet me nooit.
Ziet me nooit over het hoofd, en Ik mag altijd mijn afspraak afzeggen in Zijn afspraken boek!

Als ik val, richt Hij me op! Als ik faal, vergeeft Hij!
Als ik zwak ben, is Hij sterk!
Als ik verdwaald ben, is Hij de weg!
Als ik bang ben, is Hij mijn moed!
Als ik struikel, is Hij mijn houvast!
Als ik gewond ben, geneest Hij mij!
Als ik gebroken ben, herstelt Hij mij!
Als ik blind ben, leidt Hij mij!
Als ik hongerig ben, voedt Hij mij!
Als ik voor het gerecht sta, is Hij met mij!
Als ik vervolgd word, beschermd Hij mij!
Als ik problemen heb, bemoedigd Hij mij!
Als ik verlies lijdt, voorziet Hij in mijn behoefte!
Als ik voor de dood sta, draagt Hij me naar Huis!
Hij is er voor iedereen, overal, altijd, elke dag, in elk opzicht.
Hij is God, Hij is trouw.

Ik ben van Hem, en Hij is van mij! Mijn Vader in de hemel kan de vader van de wereld verslaan. Dus als je je afvraagt waarom waarom ik me zo zeker voel, begrijp dan dit......
Hij zei het en dat maakt het vast en zeker. God staat aan het roer, Ik ben aan zijn zijde, en Dat betekent dat het helemaal goed is met mijn ziel.

Iedere dag is een zegening voor God!
 
Ik hou van de Here en dank Hem voor alles wat Hij doet in mijn leven, daarom geef ik dit door. Ja, ik houdt echt van Jezus. Hij is mijn bron van mijn bestaan en mijn Verlosser.
Hij houdt me elke en iedere dag op de been. Zonder Hem zou ik niets zijn. Zonder Hem ben ik niets maar met Hem vermag ik alle dingen.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is