Verlossing door strijd

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 110 - Verlossing door strijd

Je wilt het begrijpen

(Gen.25 : 35) Je hebt vast die vraag ook wel eens gesteld. Hoe kan God, als Hij liefde is, toch mensen laten omkomen? Dat valt naar je gevoel niet met elkaar te rijmen. En je wilt het begrijpen. De Bijbelleert ons dan een andere vraag te stellen. Deze: Hoe is het mogelijk, dat er mensen behouden worden? .-

Als het aan mensen lag

Hoe is het mogelijk, dat Abraham behouden is? En Isaak, en Jakob? Àbraham heeft geloofd. Dat bete- kent: hij heeft op God vertrouwd, toen Die hem riep vanuit zijn ver- trouwde omgeving naar de' onveiligheid' van het land Kanaan. Abraham heeft ook geloofd, toen God hem dingen beloofde, die naar menselijke maatstaven niet alleen onwaarschijnlijk, maar zelfs onmogelijk waren. Niet dat Abraham nu zo'n supermens was. Net als wij was hij een zwak en zondig mens, vol twijfel soms en zo onzeker. Hij heeft soms zijn toevlucht genomen tot slimmigheidjes en zelf bedachte oplossingen, in plaats van op God te vertrouwen. (Gen.16)

Denk bijvoorbeeld maar eens aan (Gen.12: 10) zijn huwelijk met Hagar of aan zijn reis naar Egypte, tegen de wil van (Gen.12: 1-3) God in. En dan de 'halve waarheid' over zijn 'zuster' Sara, tot tweemaal (Gen.20: 1-18) toe.

Abraham: een zwakke man. Soms helemaal niet zo sterk in de schoenen van zijn geloof. Als het aan hem gelegen zou hebben, zou het kleingeloof in zijn leven de overhand gekregen hebben: Hij dacht vaak te klein van God. En ook in Abraham kwam telkens weer verzet tegen de genade van God. Het is een voortdurende strijd, een strijd waarin God steeds weer opnieuw Abraham moet over- winnen.

Verzet tegen God

Evenals zijn vader Abr:aham blijkt Isaak een zwak en zondig mens. Die liegt om zijn leven te beveiligen. En (Gen. 26: 7-11) dat nog wel kort nadat God de aan Abraham gegeven belofte aan Isaak bevestigd had. Isaak heeft zich verzet (Gen. 26: 2-5) tegen God en heeft toch aan diezelfde God te danken, dat hij in die situatie niet omkomt. Zwakke mensen. Maar ook Isaak en zijn vrouw Rebekka worden op de proef gesteld. God had hun kinderen beloofd. Maar net als Abraham en Sara, moesten ze wachten op de geboorte van hun eerste kind: twintig jaar lang. En dan, als je als mens denkt, dat het inmiddels onmogelijk geworden is, doet God wat Hij beloofd heeft. Het moest ook voor hen dui- delijk zijn, dat het niet hun verdienste is. God wil zorgen voor een volk dat Hem dienen zal: Hij is ook de enige die er voor zorgen kan.

Als je de geschiedenis van Isaak en Rebekka en hun zonen leest in Genesis, zie je steeds weer hoe ook in dat verhaal de mensen door list en bedrog proberen in te grijpen in de plannen van God. Hoe ze zich steeds weer verzetten tegen wat God met ze voor heeft. Isaak, die het besluit van God tegen staat door zijn voorliefde voor Ezau. Rebekka, die door be- drog God meent te moeten helpen. Maar tegen wil en dank moeten beiden meewerken aan wat God van plan is.

Mensen willen uit zichzelf altijd tegen God ingaan. Is het dan zo'n wonder dat er mensen verloren gaan? In de Bijbel heet het: 'De (Ram. 8 : 7) zindheid van het vlees is vijandschap (Rom.7:18-26 tegen God). " Vlees" betekent hier: de zondige mens. Het is wel een wonder, als er mensen behouden worden. Omdat God genadig is.

Het gevecht

Wat mensen willen, gaat lijnrecht in tegen wat God wil. Dat geldt ook voor Jacob. Het 'eerstgeboorterecht', waar hij geen recht op had, wil hij toch zien te krijgen. En daartoe schuwt hij niet gebruik te maken van list en bedrog. Het eerstgeboorterecht hield toen in, dat de eerstgeboren zoon een dubbel deel van de erfenis zou ontvangen. Hij werd na de dood van zijn vader ook hoofd van de stam en kreeg dat is in dit verband het belangrijkste de vaderlijke zegen. De zegen dus, die God aan Abraham gegeven had.

Esau was de eerstgeboren zoon van Isaak. Hij had dus recht op de belofte, die bovenal inhield, wat God aan Abraham beloofd had: Een zegen voor alle volken. Wat dat betekent valt te lezen in Genesis 27 : 27-29. Maar al voor de geboorte van de tweeling Esau en Jacob, had God de zaak omgedraaid. Niet Esau, maar Jacob moest de zegen krijgen. De oudste zou onder de jongste staan. )Gen. 2).

Om voor ons onbegrijpelijke redenen, kiest God al voor zijn geboorte Jacob uit. Daarmee is Jacob niet een beter mens dan Esau. Dat blijkt wel uit de geschiedenis van hun verdere leven. Jacob is heel anders dan Esau, maar niet minder in verzet tegen God. God is vrij om te doen wat Hij wil. God kiest uit wie Hij wil. (Rom.9:11-16)

Jacob heeft het besluit van God gekend. Rebekka ook. Maar ze durven het niet op God te laten aankomen. Op een slinkse manier heeft Jacob de zegen willen bemachtigen. Eerst maakt hij gebruik van Esau's honger (Gen.25:29-34) en zijn overschilligheid; later (Gen.27) bedriegt hij met hulp van Rebekka zijn blinde vader. Het gevolg is, dat aan beiden de zegen ontgaat, ook voorlopig aan Jacob. Esau door ongeloof en onverschilligheid, Jacob door ongeloof: hij vertrouwt niet op God. Het gevolg is dat hij moet vluchten.

Jacob en Esau: zondige mensen, die moesten leren dat ze niet verdiend hadden behouden te worden. Die moesten leren, dat ze voor de volle honderd procent van God afhankelijk waren. Van Zijn genade. Jacob moest leren, dat God een onwaardige uitkoos, die het eigenlijk niet verdiend had. En Esau moest leren, dat hij zou moeten toegeven dat God volkomen rechtvaardig is, als zijn eerstgeboorterecht hem wordt ontnomen. En beiden moesten ze zó leven, als God dat van hen verlangde. Iets wat ze geen van beiden uit zichzelf deden.

Eigenzinnigheid is af te leren

De eigenzinnigheid moet plaats maken voor het goede. God trekt Jacob uit zijn ongeloof en maakt dat hij gelóóft. God heeft hem dat moeten leren. Dat gebeurt (Gen.28;10-22) bijvoorbeeld bij Bethel. God spreekt daar tot Jacob in een droom. De belofte die Hij aan Abraham gegeven heeft, wordt dan, duidelijker dan ooit tevoren, bestemd voor Jacob. (Gen.32;22-32) En veel later gebeurt dat bij Pniël.

God leert daar Jacob om genade te (Gen.32 ; 26) vragen. 'Ik laat U niet gaan, als U mij niet zegent' .Dan is het verzet van Jacob tegen God gebroken. Door de macht van de liefde van God. In de uiterlijk lichamelijke, maar eigenlijk geestelijke worsteling (Hos. 12; 4-16) met de Engel van God, blijft Jacob overeind. Maar zijn kracht, zijn eigengereidheid, zijn eigenwijsheid is gebroken. God heeft de zonde in Ja- cob overwonnen. En dan krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Dat betekent: God strijdt, of: strijder van God. Jacob heeft een andere positie gekregen. Vanaf nu staat hij volko- men in dienst van zijn Schepper .

Wat lag er tussen Bethel en Pniël een list en bedrog van Jacobs kant. Hij bedroog zijn schoonvader Laban. Zorgde op slinkse wijze voor de vermeerdering van zijn bezit. Dat (Gen. 29 : 31) was echte zelfhandhaving. En toch heeft God hem gezegend. Want dat had de HERE in Bethel beloofd. (Gen.28:13-15) En zo komt Jacob eindelijk in Kanaan terug met elf kinderen en een grote veestapel. Toch probeert hij nog telkens zichzelf te redden.

Zelfs na Pniël kan hij het niet laten. (Gen. 33) Eerst de vreselijke geschiedenis, ver- haald in Genesis 34 brengt hem tot inkeer. Op uitdrukkelijk bevel van God komt hij dan pas de belofte na die hij aan God in Bethel had gedaan. Dan pas ontvangt hij voorgoed (Gen. 28 : 20) de zegen. (Gen. 35 : 9-15).

Op God vertrouwen

Tenslotte heeft Jacob geleerd te leven in vol vertrouwen op God. Geleerd te leven van de genade van God alleen. Esau staat buiten de erfenis, buiten de zegen die God aan Abraham gaf. Hij kan niet aanvaarden, dat God kiest wie Hij wil; dat God geen verantwoording af hoeft te leggen aan mensen. Voor hem blijft over alleen te vertrouwen op zijn eigen kracht. I

Tegenover leven uit eigen kracht staat: leven uit genade. Dat wil zeggen: alles in je leven totaal en alleen van God te verwachten. Die keus moet je maken in je leven: leven uit genade of uit eigen kracht. Vertrouwen op God of vertrouwen op je eigen kennis, kundigheid of handigheid. En als je dan leert vertrouwen op God alleen, betekent dat tegelijkertijd, dat je weet dat dat komt omdat God je leerde vertrouwen en geloven. En daar begrijp je niets van.

Wie tot geloof komt, vraagt zich af: Waarom ik? Waarom ik wel en anderen niet?

Onbegrijpelijk

God kiest Jacob. In zijn nageslacht zal eens de Verlosser Jezus geboren worden. Waarom niet Esau? En waarom wel Jacob, de bedrieger? Geen mens begrijpt dat. Toch is dit geen willekeur. God is vrij te kiezen wie Hij wil. En Hij verkiest niet op grond van menselijke prestaties. Niet de sterke Esau, maar Jacob. En later niet de vrome, maar eigengerechtigde Joden, maar heidenen. Dat is het verrassende handelen van God, die uit het kwade het goede doet voortkomen.

God is ons over zijn besluiten geen verantwoording verschuldigd. En dus kun je alleen maar dankbaar zijn, als God je leert Hem te vertrouwen. De apostel Paulus schrijft over die verkiezing van Jacob en over de verkiezing van het volk Israël. En ook hij (Rom. 9, 10, 11) begrijpt het niet. Maar hij weet wel: '0 diepte van rijkdom, van wijsheid (Rom.11:34-36) en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen.

Paulus' onbegrip maakt plaats voor verwondering en aanbidding. Er zullen gevechten zijn: met jezelf, tegen de duivel. Er is strijd. Maar daardoor ook redding.

Nagedacht over fouten en genade

1 Johannes 1:1-2:6

Deze brief is vrijwel zeker door de apostel Johannes geschreven.
De apostel van wie Jezus veel hield.
(Joh 13:23)

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat Leven is.

Johannes leid deze brief in met een verkorte versie van (Joh 1:1-5) "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat..4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen."

2 Het Leven is verschenen, wij hebben Het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige Leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

Lees (Joh 1:14) "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader."

3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

Johannes grijpt hier terug op Jezus Hogepriesterlijk gebed (Joh 17:20-23) "20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23 ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.."

4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Jezus zegt in (Joh 15:9-11) "9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn."

5 Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.

Lees (2 Kor 4:1-6) "1 Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. 2 Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. 3 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: 4 de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn. 6 De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal Licht schijnen,' heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

6 Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Lees (1 Joh 2:9-11) "7 Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. 8 Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. 9 Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 10 Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11 maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt."

7 Maar gaan we onze weg in het Licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonde.

Lees (Hebr. 9:11-15) "11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent - die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping - 12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? 15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen."

8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.

Lees Hosea 12:99 Nog zegt Efraïm: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij.

Lees Prediker 7:20-2220 Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig. 21 Spits daarom je oren niet bij alles wat er om je heen gezegd wordt. Dan hoef je niet te horen hoe je dienaar je vervloekt. 22 Je weet maar al te goed hoe vaak ook jij een ander hebt vervloekt.

Lees Marcus 10:17-18en Lucas 18:18-19En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 19 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Één, namelijk God.

Lees 1 Koningen 8:46en 2 Kron 6,36_3936 Wanneer ze tegen u zondigen - er is immers geen mens die niet zondigt - en u hen uit woede uitlevert aan vijanden die hen gevangennemen en meevoeren naar een ander land, hetzij ver weg of dichtbij, 37 en wanneer ze dan in hun ballingsoord tot inkeer komen en zich in dat vreemde land smekend tot u wenden en belijden dat ze hebben gezondigd, dat ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben gehandeld, 38 wanneer ze zich in het land waarheen ze zijn weggevoerd weer met hart en ziel aan u toewijden en bidden in de richting van het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven, naar de stad die u hebt uitgekozen en de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, 39 luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen u begaan heeft.

9 Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Lees Psalm 32:1-5"Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. 2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. 3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. 4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela 5 Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela 6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden.Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. 7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.

Lees Lucas 18:10-14"10 'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af." 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.'"

Lees Lucas 23:39-43"39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Jezus: 'Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!' 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.' 42 En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' 43 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'"

10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Lees (Rom. 3:19-20) 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

2:1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een Pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Lees (Rom. 8:31-34) "Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons."

2:2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Lees (Joh 3:16-21) "16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'"

2:3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan Zijn geboden houden.

Lees (Joh 14:16-21) "15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken."

2:4 Wie zegt: 'Ik ken Hem,' maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.

Lees (Matth 5:17-20) "17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

2:5 In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn.

Jezus zegt in (Joh 13:34-35) "34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.'

Lees (1 Joh 4:15-21) "15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben."

2:6 Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

Lees (Joh 8:12) 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft Licht dat leven geeft.' "

Lees (Kol. 2:6-8) 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

Lees (Matth 16:24-27) "24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. "

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG