Danklied en Smeekgebed

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 431 - Psalm 40 - Danklied en Smeekgebed  

Vertrouwen op God 

In deze psalm van David komen ook een paar verzen voor die geciteerd worden in het Nieuwe Testament: de verzen 7 t/m 9. Ze worden aangehaald door de schrijver van de brief aan de (Hebr. 10 : 5- 7) Hebreeën, die zegt dat de Messias ze heeft gesproken bij zijn komst in de wereld. Daarin kondigde Hij zijn "zelfofferande" aan.

De verzen 10 en 11 van deze psalm hebben veelovereenkomst met Psalm 22: 23: "Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in Hebr. 2: 12 het midden van de gemeente zal ik u lofzingen. ' , Woorden die dezelfde schrijver ook betrekt op Christus. Toch is David de dichter van deze psalm en in de eerste plaats weer de "ik" die hier aan het woord is.

Andere opbouw

Er is met deze psalm iets eigenaardigs aan de hand. De opbouw van dit lied is anders dan bij veel anders psalmen. Vaak begint een psalm met een beschrijving van de nood waarin de dichter verkeert en is het lied dan tegelijk een smeekgebed om hulp; een roep tot God om verlossing uit de nood. Het slot van de psalm is dan meestal een danklied, omdat de dichter al vooraf zeker is, dat de Here hem zal redden uit zijn benauwdheid. De volgorde van deze psalm is anders.

In vers 2 wordt kort gezinspeeld op de nood waarin de dichter verkeerde, maar de verzen 2b en 11 zijn vol dank voor de verlossing die God hem heeft gegeven.

Het tweede deel van de psalm (vs 12-18) is juist een indringend gebed. Een vraag aan God om hulp in nood, terwijl veel rampen de dichter treffen. Het eerste deel van de psalm ademt dus een heel andere geest dan het tweede deel. De twee delen schijnen niet goed bij elkaar te passen.

Hoe kan een dichter Godeerst uitbundig. danken om de wonderen die God aan hem gedaan heeft en dan zijn psalm eindigen met de nood- kreet: "0, mijn God, vertoef niet!" (d.i. haast U om mij te helpen).

Danklied en smeekgebed

Er is trouwens nog iets dat de aandacht vraagt. Als je Psalm 70 legt naast de verzen 14 t/m 18 van psalm 40 dan blijkt dat ze bijna woordelijk gelijk zijn. Beide psalmen zijn van David.

Misschien zijn het oorspronkelijk twee verschillende liederen geweest: een danklied en een smeekgebed, die bij een bepaalde gelegenheid bij i\ elkaar zijn gevoegd, door David zelf of door iemand anders. In elk geval is ook dat dan gebeurd onder leiding van de eigenlijke auteur van de psalm: de Heilige Geest. Dat wordt vooral duidelijk als p je niet enkele verzen, maar de hele psalm leest in messiaans licht. " David heeft tijdens zijn leven meer dan eenmaal reden gehad de HERE te danken voor een verkregen verlossing en toch tegelijk te smeken om hulp in nieuwe nood. Denk maar aan de jaren waarin koning Saul telkens weer probeerde David te doden. De HERE heeft David telkens weer gered en gaf hem zo reden tot een danklied, terwijl er dan soms onmiddellijk een periode volgde vol doodsgevaar. (I Sam. 23-26) We moeten dus deze psalm allereerst betrekken op het leven van koning David.

In de verzen 2 tot 4 vertelt de dichter dat hij gered is uit een nood, zó groot, dat hij die vergelijkt met het wegzinken in een modderpoel. Uit welke nood is hij gered? Dat zegt hij niet. Je zou kunnen denken aan een bepaalde ziekte, maar waarschijnlijker lijkt een levensgevaarlijke bedreiging van de kant van koning Saul. Maar de HERE heeft David gered.

In voortgezette beeldspraak (voeten, rots, schreden) wordt gezegd dat hij weer vaste grond onder de voeten kreeg. Nu prijst hij in zijn lied de HERE, terwijl hij hoopt dat door zijn redding ook anderen op de HERE gaan vertrouwen.

Op dit thema gaat de dichter verder in vers 5: "Gelukkig is hij die de HERE vertrouwt en niet op hoogmoedige en leugenachtige mensen'. David heeft op God vertrouwd; dat vertrouwen is niet beschaamd: God hééft hem verlost en nu kan hij niet zwijgen over de grootheid van God, al moet hij tegelijk toegeven, dat hij niet bij machte is al de grote daden van God te vertellen. Diezelfde behoefte om de rechtvaardigheid en trouw van God te vertellen vind je in de verzen 10 en 11. Daarna volgen dan de verzen 14-18 waarin de dichter opnieuw klaagt over al de rampen die hem treffen.

Vertrouwen op God

Toch blijft hij ook dan zeggen: God is mijn hulp en mijn bevrijder . En tussen dit alles in staan nu de verzen 7 tot 9 over het dienen van God in dankbaarheid en het leven als verzoende met God. Deze ver- zen worden ook in de brief aan de Hebreeën geciteerd: "In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd." Is dat niet vreemd?

De HERE heeft toch zelf aan het volk Israëlopgedragen voortdurend allerlei offers te brengen ? In de eerste zeven hoofdstukken van het boek Leviticus staan daarover uitvoerige voorschrIften. Terecht zegt dan ook Hebreeën 10 dat alle offers "naar de wet (Hebr. 10: 8) gebracht worden." Natuurlijk bedoelt David niet geringschattend te spreken over wat de V HERt in die offerwetten heeft voorgeschreven. Maar David wist zelf heel goed dat zelfs het stipt brengen van allerlei offers op de voorgeschreven tijd de zonden niet kan wegnemen.

Hij zegt hier dat God iets veel belangrijker vindt dan offers: de bereidheid tot stipte gehoorzaamheid aan het Woord van God: "Ik heb lust om uw wil te doen, uw wet is in mijn binnenste" "Gij hebt mij geopende oren gegeven" Zo zei David het ook in psalm 51, toen hij zijn schuld beleed over Psalm 51 : 17-19 zijn zonde met Bathseba. "Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, de offeranden van God zijn een verbroken geest." Dit doet ook denken aan wat Samuël zei tegen koning Saul: (1 Sam. 15 : 22) "Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffers."

Je vertrouwen stellen op de HERE; Hem gehoorzamen, dat is het voornaamste. Maar ook David schiet hier tekort. Hij weet dat en profeteert in deze verzen, dat maakt de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk, over de komende Messias, die Gods wet volkomen zal vervullen.

Al de slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, die dag in dag uit gebracht werden, waren niet in staat de echte verzoening tot stand te brengen.

Christus, het volmaakte offer

Dat kon alleen gebeuren door het unieke en volmaakte offer van " Christus, die in waarheid zeggen kon: "Zie ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste."

Hier is Hij aan het woord, die tegelijk de priester is die offert en het offerlam dat geofferd wordt: onze Here Jezus Christus.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is