OVER GENADE GESPROKEN

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 806 - OVER GENADE GESPROKEN

 

Genade is: ontvangen van iets dat wij niet verdient hebben, of meer formeel onverdiende gunst

Genade, zó oneindig groot
 dat ik, die het níet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ik zien!

 Genade die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer
 dat God mij nóóit verlaat!

 Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis

 Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag strálen als de zon,
 dan prijs ik Hém in eeuwigheid
 dat ik genade vond!!


1 Petrus 1: 2, 9,10. "genade en vrede mogen u rijkelijk geschonken worden... nu gij het doel van uw geloof bereikt, de redding uwer ziel. Naar die redding hebben profeten gezocht en gevorst, voorspellingen gevend over de genade die u bewezen zou worden,"


God heeft Zijn zaligmaking van de mensheid geopenbaard door Jesus Christus, die zichzelf overgaf aan de dood, in onze plaats, zodat wij vrede met God kunnen hebben . Het is door genade dat wij hersteld zijn voor God. Dit kan op geen enkele manier verdient worden. Vrede met God is een gave van Hem, niet iets dat wij kunnen bereiken door onze eigen middelen. Wij moeten dan altijd God benaderen door de liefderijke opoffering van Jesus Christus, en niet met het idee dat wij onze eigen vruchten kunnen presenteren zoals Cain deed.

Genesis 4: 4,5. "Abel bracht er een van de eerstgeborenen van zijn vee en hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer gramstorig ".

Abel bracht een bloed offring, een voorbode van de " genade dat komen zou". God accepteerde Abel's offering, maar niet die van Cain. Cain kon van dit geleerd hebben , want hij had duidelijk de goede benadering gezien in het voorbeeld van zijn broeder. Maar liever dan dit te accepteren, werd hij stuurs en ten slotte vermoorde hij Abel .

Houdt in gedachte dat Cain God wilde behagen-- wilde hij dat niet? -- oewel hij per abuis voor de Heer kwam. Van deze fout in benadering, toen Cain weigerde corrigeerende instructie te ontvangen vond hij inderdaad "zonde hurkende aan zijn deur" in een onvoorstelbare soort, net zoals hij gewaarschuwd was!. Want als wij niet in de genade God's zijn, dan zijn wij alleen en zonde "wil ons graag hebben" in manieren die leiden tot allerlei soorten van dood. Dit is de grootste drama van de geschiedenis, en de keuze die wij allemaal moeten maken. Het is ganade of de wet; De beloften van God, of onze eigen inspanningen; leven of dood.

GENADE VIS-A-VIS DE WET

Galaten 4: 23-29. Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin en een bij de vrijgeborene? Maar de zoon der slavin was op de gewone wijze in de wereld gekomen, de andere door de belofte. Dit moet zinnebeeldig verstaan worden. Want het duidt tweeerlei verbond aan;.. Maar gelijk destijds de op gewone wijze verwekte den op geestelijken weg geborene vervolgde, zo gaat het ook nu."

Deze concentratie op de foute wijze van benadering - of te denken dat wij Gods goedkeuring kunnen verdienen door wat wij doen - schijnt een fijne onderschijding te zijn, maar deBijbel kon niet duidelijker of scherper zijn!.Wij kunnen onze zaligmaking niet verdienen, niemand kan pochen in de hemel, God wil ook niet accepteren enig "werk" of "vrucht" dat komt van zelf- verwekte goede bedoelingen. God is NIET geinteresseert in menselijke religieuse machten. In fijte, since God er voor gezorgd heeft dat wij toegang hebben tot Zijn leven en kracht, en dan te kiezen voor een leven dat gebaseerd is op onze eigen menselijke middelen , is het weigeren van Zijn genade. Zijn leven, ontvangen door genade, wil, en dat is zeker, resulteren in goede werken. Maar hoe wij God benaderen is kritisch belangrijk. Hebben wij hoop door de genade en kracht van Christus Jesus, of hopen wij God te imponeren, of Zijn goedkeuring, door onze eigen verdiesten? Het verschil is als ver van elkaar als hemel en hel.

Galaten 5: 4. "Gij hebt Christus verloren, gij die door de Wet wilt rechtvaardig worden, en zijt van de genade vervallen."

Galaten 3: 10,11. " Want zovelen uit de werken der Wet zijn, die zijn onder den vloek: want er staat geschreven: "Vervloekt is ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der Wet, om het te doen"... Het is duidelijk dat niemand is gerechtvaardigd voor God door de wet, want, "de rechtvaardige zal door zijn geloof leven";

Epheziers 2: 8,9. "Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand zich beroeme."

ONDER DE WET?

Romeinen 3: 21-28. "Maar nu is de gerechtigheid, die voor God geldt, zonder de wet geopenbaard, betuigd zijnde door de Wet en de Profeten. Ik spreek van zulke gerechtigheid voor God, die komt door het geloof in Jezus Christus, voor allen en over allen, die geloven. Want hier is geen onderscheid; zij zijn allen zondaars, en hun ontbreekt de roem, dien zij bij God hebben moesten, en zij worden zonder verdienste rechtvaardig uit zijne genade, door de verlossing, die in Christus Jezus geschied is, welken God heeft voorgesteld tot een middel ter verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot betoning zijner gerechtigheid, door de vergeving der zonden, die te voren onder de Goddelijke verdraagzaamheid geschied waren; opdat Hij in deze tijden zou betonen de gerechtigheid, die voor Hem geldt, zodat Hij rechtvaardig blijft, en rechtvaardig maakt dengene die uit het geloof in Jezus is.--Waar blijft nu de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Door de wet der werken? Niet alzo, maar door de wet des geloofs. Zo stellen wij dan vast, dat de mens door het geloof rechtvaardig wordt, zonder de werken der wet."

Galaten 5: 18. "Laat gij u leiden door den geest, dan staat gij niet meer onder de wet."

Romeinen 7: 4-6. "Desgelijks, broeders, zijt gij voor de wet gestorven door het lichaam van Christus, zodat gij aan een ander gaat toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt; opdat wij voor God vruchtbaar zouden worden. Want zolang wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet waren opgewekt, in onze ledematen, zodat wij voor den dood vruchten droegen. Maar nu zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield; zodat wij thans dienen in geestesvernieuwing en niet in de verouderde letter."

DE SYMBIOSE VAN DE WET EN DE ZONDE

1 Corinthiers 15: 56. " De prikkel van den dood is de zonde, de kracht der zonde is de wet".

De wet spelt uit wat God wil dat wij doen--het is de definitie van 'goed werken'. Maar de wet kan deze dingen niet in ons voort brengen; het is alleen maar een standaard. In fijte, het bestaan van de wet schijnt zonde meer aantrekkelijk te maken, en dat is een erg serieus probleem. Want als wij kiezen om 'onder de wet' te zijn, dan zullen wij vinden dat 'zonde hurkt aan onze deur', net zoals het met Cain ging. De wet is niet de schuldige; het is onze zondige aard dat is het probleem.

Romeinen 7: 7-13. "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik wist niet wat zonde was dan door de wet. Ik zou de begeerlijkheid niet kennen indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. De zonde, haar kans schoon ziende doordat het gebod gegeven was, wekte in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Voorheen toch, zonder de wet, was ik het die leefde; maar nu het gebod gekomen is, leefde de zonde op, en ben ik gestorven. Zo heeft het gebod zelf, dat heette ten leven te leiden, mij in den dood gevoerd. Want de zonde, haar kans schoon ziende doordat het gebod gegeven was, heeft mij bedrogen en daardoor gedood. Dus is de wet wel heilig, en het gebod is heilig, recht en goed. Is dan iets goeds dodelijk voor mij geworden? Onmogelijk. Dodelijk werd voor mij de zonde--en hieruit bleek haar zondig karakter--de zonde, die door iets voortreffelijks mij den dood berokkende; opdat door het gebod de zonde bovenmate zondig zou worden."

God maakte geen grapje van de wet; Het is dat als wij ons concentreren op de wet, dan gebeurt er niets. Alleen door genade en de kracht van de Heiligen Geest kunnen wij doen wat God van ons vraagt! En wij ontvangen genade NIET door de wet te volgen, maar door, vol vertrouwen, te geloven, in Jesus.

DE WET KAN ONS NIET REDDEN

Romeinen 3: 20. "Daarom zal geen vlees door de werken der wet rechtvaardig worden voor hem; want door de wet komt kennis der zonde."

Romeinen 3: 28. "Zo stellen wij dan vast, dat de mens door het geloof rechtvaardig wordt, zonder de werken der wet."

Galaten 2: 16. "wij weten, dat de mens door de werken der Wet niet rechtvaardig wordt, maar door het geloof in Jezus Christus, zo hebben ook wij in Christus Jezus geloofd, opdat wij rechtvaardig zouden worden door het geloof in Christus, en niet door de werken der Wet; want door de werken der Wet wordt geen vlees rechtvaardig."

WAARON DAN, WERDT DE WET GEGEVEN?

Romeinen 3: 20. "...want door de wet komt kennis der zonde"

1 Timotheus 1: 8. "Maar wij weten, dat de Wet goed is, zo iemand haar recht gebruikt" (Lu)

1 Timotheus 1: 8. "Wij weten dat de wet goed is, indien men haar op wettige wijze gebruikt," (Lei)

 De voornaamste reden voor de wet is om ons te veroordelen. Het is om ons duidelijk te laten zien dat wij geen goede werken kunnen doen bij onszelf, zodat wij ons leven kunnen opgevenen, en het ware leven verkrijgen in Christus. De wet, daarvoor, heeft een geldige en nuttige rol dat in de Bijbel genoemd wordt de "bediening der veroordeling" . Het brengt ons naar de veroordeling van het Kruis, en de Geest - door genade - herrijst ons tot een nieuw leven in Christus.

2 Corinthiers 3: 9. "Indien toch de bediening der veroordeling heerlijk is, hoeveel eerder zal de bediening der rechtvaardiging haar in heerlijkheid overtreffen!"

Johannes 1: 17. "want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn geworden door Jezus Christus."

Romeinen 5: 20,21. "Maar de wet is tussenbeide gekomen om de overtreding zwaarder te maken, en waar de zonde zo vermeerderd is, daar is de genade nog groter geworden; opdat, zoals de zonde geheerst en den dood aangebracht heeft zo de genade zou heersen door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onzen Heer "

HET NIEUWE VERBOND: DOOD VOOR ONSZELF VIV-A-VIS ZELF RECHVAARDIGING

Conceptueel, in de Bijbel, wet en genade zijn tegenover elkaar gestelt als onverzoenlijke benaderingen tot de recht zetting (rechtvaardiging ) met God. De wet probeert, over het algemeen, de passie van onze menselijke natuur, in bedwang te houden. "Doe dit niet en doe dat niet". enz. Het evangelie der genade streeft er naar om al dat is menselijk in ons te doden., zodat een nieuw en eeuwig leven in ons geboren kan worden. Wat de wet nooit kan doen, de Heiligen Geest kan , door de opgewekte genade.

Galaten 2: 21. "Ik veracht de genade Gods niet; want indien de ware gerechtigheid door de wet wordt verkregen, is Christus feitelijk doelloos gestorven."

Romeinen 7: 5,6. "Want zolang wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet waren opgewekt, in onze ledematen, zodat wij voor den dood vruchten droegen. Maar nu zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield; zodat wij thans dienen in geestesvernieuwing en niet in de verouderde letter."

DE NIEUWE WEG VAN DE HEILIGEN GEEST

Titus 3: 4-7. "Maar toen de goedheid en menslievendheid van God, onzen redder, verscheen, heeft Hij ons, niet op grond van gerechte werken die wij gedaan hadden, maar uit barmhartigheid, gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door den Heiligen Geest, dien Hij rijkelijk op ons uitstortte door Jezus Christus, onzen redder; opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, in hope erfgenamen des eeuwigen levens zouden worden."

Romeinen 8: 2. "Want de geestelijke wet van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van zonde en dood."

Romeinen 8: 3,4. "Immers, wat voor de wet onmogelijk was, dat waartoe zij onmachtig was door het vlees, dat heeft God gedaan door zijn Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees. En wat de zonde betreft, Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees; opdat de eis der wet vervuld mocht worden in ons, die niet leven naar het vlees, maar naar den geest."

Romeinen 8: 9-14. "Gij nu zijt niet in het vlees; maar in den geest; althans indien de geest Gods in u woont; want wie den geest van Christus niet heeft behoort hem niet toe. Doch is Christus in u, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest leeft vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levendmaken door zijn geest, die in u woont. Dus broeders, zijn wij aan het vlees niet verplicht vleselijk te leven. Want indien gij vleselijk leeft, zult gij sterven; indien gij door den geest de werken des lichaams doodt, zult gij leven. Want zovelen door den geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods."

2 Corinthiers 3: 6. "(God) die ons ook bekwaam gemaakt heeft om het ambt des nieuwen verbonds te bedienen, niet der letter maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."

Johannes 6: 63. "De geest is dat wat leven brengt; het vlees is volstrekt onnut"

Hebreeen 13: 20,21. "De God nu des vredes, die den groten herder der schapen, onzen Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond uit de doden heeft doen opstaan, ruste u toe met alwat goed is; zodat gij zijn wil doet. Hij scheppe in ons wat in zijn oog welgevallig is door Jezus Christus, die tot in alle eeuwigheid de heerlijkheid ontvange. Amen."

Lees vooral verder
 
Gods genade is bekend geworden. Zij wordt door de gehele wereld heen verkondigd. Ook u leest er nu over. Voordat Jezus op aarde kwam was ze nog niet in haar volle omvang bekend (Ef 3:6-9, Rom 16:25) , maar nu is ze openbaar. (Rom 16:26)
Redding

De vraag rijst op, waar we van gered moeten worden. Als we gered moeten worden, dan moet er gevaar zijn. Wat is dat gevaar? De Bijbel zegt, dat het gevaar dat dreigt, de eeuwige dood is, die we verdienen, doordat we zondigen, en zondigen, dat doen we allemaal. (Rom 3:23) Door onze zonden is er een verwijdering ontstaan tussen God en ons en verdienen we de eeuwige dood. (Rom 6:23) God kan namelijk geen zonden tolereren en niet met zonden omgaan, daar Hij zelf zonder zonden is. (Deut 32:4, Psalm 100:5) Van dit grote gevaar, om veroordeeld te worden tot de eeuwige dood, kunnen we gered worden. God biedt ons een reddingsplan aan. Daarom heeft Hij Jezus gezonden om ons te redden van het komende oordeel. (1 Tes 1:10) Hij wil ons het eeuwige leven schenken. (Rom 6:23)
Alle mensen

Het reddingsplan dat God ons aanbiedt geldt voor iedereen. Iedereen kan de genade aannemen. Dat doen we door te vertrouwen en te geloven dat Jezus Christus onze Redder is en Hem als Heer in je leven aan te nemen en te volgen. (Joh 3:16) "Tot redding van alle mensen" wil beslist niet zeggen, dat alle mensen gered worden. Wie niet deel uit wil maken van het reddingsplan en Jezus niet aanvaardt als zijn redder en verlosser, zal niet gered worden. (Marc 16:16, Joh 3:36, Op 20:15) God gooit iedereen een reddingsboei toe, maar we moeten die wel zelf pakken.
Leert ons

Gods genade leert ons; zij geeft ons een zondebesef

 We weten hierdoor wat goed of fout is.
 Door Gods genade leren we heel veel:
 Wij leren onderlinge broederliefde. (1 Tes 4:9)
 Wij leren alles naar waarheid, zonder bedrog. (1 Joh 2:27)
 Wij leren de volle waarheid kennen. (Joh 16:13)
 Wij ontvangen inzicht in alles. (2 Tim 2:7)
 Wij leren dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. (Zie hierna)
 Wij leren dat we bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. (Zie verderop)
 Door te leren van Gods genade kunnen we groeien in kennis en genade. (2 Pet 3:18)
 Zij leert ons onderscheid tussen wat van God komt en wat van de satan. (Heb 5:14)

Goddeloze wereldse begeerten afwijzen

Als we Gods reddingsplan aannemen en gebruik willen maken van Zijn genade door Jezus aan te nemen en te volgen, dan moeten we ons bekeren. Bekeren wil zeggen omkeren en de tegengestelde richting op gaan. We moeten het zondigen leven achter ons laten en daar afstand van nemen. We moeten geen deel meer hebben en willen hebben aan de zondige wereld. (Ef 4:20-24, Rom 6:1-2, 1 Pet 4:2) Ook wat wij zogenaamd kleine zonden noemen, vallen onder de zonden, en horen in het leven van een christen niet thuis.
Bezonnen rechtvaardig en vroom leven

Als we Jezus willen volgen, dan hebben we de opdracht om niet meer te zondigen. (1 Joh 3:6) Ons leven dient dan vrucht te dragen in de wijngaard van de Heer, te weten, Zijn koninkrijk, (Mat 3:8) daar wij anders wel eens met wortel en tak weggenomen zouden kunnen worden. (Mat 3:10, Joh 15:1-2) Een christen is niet meer uit op de verderfelijke zaken, die de wereld meer en meer biedt. Hij zal daar geen plezier meer aan kunnen en willen beleven.
In afwachting van geluk

Dankzij de genade mogen we uitzien op toekomstig geluk. Dit geluk is dat we mogen uitzien naar de terugkomst van de Here Jezus en onze toekomst hebben in het hemels paradijs (Op 2:7), waar we voor eeuwig met onze Heer mogen samenleven. (1 Tes 4:16-17).

Hoop

Op de terugkomt van de Heer Jezus Christus is onze hoop gevestigd. Hij is onze hoop en toekomst. Wij leven hier op aarde, in de hoop en verwachting, dat Hij spoedig zal komen. Hij zal ons meenemen naar dat Hemelse paradijs, waar geen zonde, dood en verdriet meer zal zijn. (Op 21:4).
Verschijning van de majesteit van God / Redder Jezus Christus

We zullen onze Redder Jezus Christus zien, en de majesteit van God mogen aanschouwen. We zullen Hem zien in al Zijn heerlijkheid en luister. (Luc 9:26, 1 Kor 13:12) Iedereen zal zich buigen voor Hem en Hem eer geven, zelfs satan. (Rom 14:11, Fil 2:10-11, Op 5:13)
Heeft zichzelf gegeven

Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven, om ons te redden. (Gal 1:4, Gal 2:20, Ef 5:2, Heb 9:14) Hij liet zichzelf als offer gebruiken, om onze zonden weg te nemen. Aan het kruis heeft Hij geleden en is Hij gestorven en heeft zo de zondelast, die zwaar op onze schouders drukte, van ons afgenomen en vernietigd. (Kol 2:14, Jes 43:25) God zal onze zonden zelfs niet meer gedenken (Heb 8:12, Heb 10:17), iets wat wij ons in het geheel niet kunnen voorstellen. Wij kunnen soms wel vergeven, wat ons is aangedaan, maar vergeten lukt ons niet.

Vrijkopen

Jezus heeft een hoge prijs betaald (1 Kor 6:20, 1 Kor 7:23), om ons van de zonde te verlossen. Die prijs was Zijn eigen leven (Op 5:9). De Bijbel spreekt ervan dat de mensen in slavernij zijn van de zonde. Zij zijn een slaaf van de zonde. Door die hoge prijs te betalen heeft Jezus degenen die Hem volgen vrijgekocht uit deze slavernij en hen tot kinderen van God gemaakt (Rom 8:15), die mogen delen in de erfenis van Zijn dood. (Ef 1:14, 1 Pet 1:4)
Van alle zonden

De prijs die Jezus betaalde was zo groot, dat hij ruim voldoende was voor alle zonden van alle mensen. Geen zonde is te groot of er is voor betaald. (Jes 1:18, Micha 7:19, Ef 1:7)

Ons reinigen

Hij zal ons mensen, die bevuild zijn door de zonde, reinigen met zijn bloed, dat voor onze zonden vergoten is. Al onze zonden zullen worden weggewassen (Op 1:5), ook de allergrootste. (1 Joh 1:7) Dan zullen we schoon zijn, zonder enige vlek of rimpel. (Ef 5:25-27)
Tot Zijn volk

Jezus zal Zijn volk zelf samenstellen, door de reiniging door Zijn bloed. (Mat 1:21, 1 Pet 2:9) Alleen de gereinigden, Zijn volgelingen behoren tot Zijn volk.
Vol ijver

Als Zijn volk mogen we Hem vol ijver dienen in Zijn koninkrijk. (Rom 12:11)
Het goede doen

In deze ijver mogen en behoren we goede werken te doen. (Ef 2:10, 1 Pet 2:12, Tit 2:7) Dit zijn niet de werken die wij goed vinden, maar die God goed vindt, geleid door Zijn Heilige Geest. (Rom 8:8-9)

Lees ook eens  Genade in Overvloed 

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is