HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 34

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

God en de keizer

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

'Geef de keizer wat des keizers is'

Laten wij eens wat geld nemen en dat bekij­ken. Wat zie je op het geld staan?
Wie heeft dit geld gemaakt?

De overheid, de regering van ons land waar we wonen..
Duizenden jaren lang hebben regeringen het geld gemaakt dat de mensen gebruiken. Toen de Jezus op aarde was, maakte de Romeinse regering geld.
En weet je wie de regeerder van die regering was?

Keizer Caesar. De Romeinse regering deed veel goede dingen voor de mensen in die dagen. En rege­ringen in deze tijd doen veel goede dingen voor ons. Ze bouwen wegen om te kunnen reizen. Ze betalen politieagenten en brandweerlieden. Het kost een regering geld om deze dingen te doen.

Weet je waar de regering het geld van­daan krijgt?

Ze krijgt dit van de mensen. Het geld dat de mensen aan de regering betalen, wordt belasting genoemd.
Veel mensen vinden het niet fijn belasting te betalen. Toen Jezus op aarde was, wilden som­migen van de joden geen belasting aan de Romeinse regering betalen. Zij haatten zulke belastingen. Op een dag kwamen er daarom enkele mannen bij Jezus en vroegen hem: 'Moe­ten wij belasting aan Ceacar betalen?'
De mannen nu stelden deze vraag om Jezus erin te laten lopen. Want als Jezus antwoordde: 'Ja, jullie moeten belasting betalen', zouden velen van de joden helemaal niet blij zijn met wat Jezus zei. Maar Jezus kon niet zeggen: 'Nee, jullie hoeven geen belasting te betalen.' Het zou verkeerd zijn dat te zeggen.

Daarom deed Jezus het volgende. Hij zei tegen die mannen: 'laat mij een geldstuk zien.' Toen zij hem een geldstuk brachten, vroeg Jezus hun: 'Wiens beeld en naam staan daarop?'
De mannen zeiden: "Van Caesar."
Daarom zei Jezus: "Betaalt Caesar dan in elk geval terug wat van Caesar is, maar God wat van God is." (Lukas 20:19-26.)

Was dat geen voortreffelijk antwoord? ­

Niemand kon er iets tegen inbrengen. Als Caesar dingen voor de mensen doet, is het alleen maar juist om het door Caesar gemaakte geld te gebruiken ten einde hem voor deze dingen te betalen. Op deze wijze liet Jezus dus zien dat het juist is om de regering belasting te beta­len voor de dingen die wij ontvangen.

Nu kan het zijn dat je nog niet oud genoeg bent om belasting te betalen. Maar toch is er iets dat je aan de regering moet geven.
Weet je wat dat is?

Het is gehoorzaamheid aan de wetten van de regering, de overheid.
Het is God die ons dit vertelt. Zijn Woord zegt: 'Wees gehoorzaam aan de superJeure autoritei­ten.' En wie zijn de 'autoriteiten'? ­De mannen die macht hebben in de regering. Wij dienen dus werkelijk de wet te gehoorzamen. God zegt het. (Romeinen 13:1, 2.)

Hier een voorbeeld

Misschien is er een wet dat je geen papier of ander afval op straat mag gooien. Dien je die wet te gehoor­zamen? -

Ja, God wil dat je dat doet.
Moeten wij ook gehoorzaam zijn aan politie­agenten? -

De regering betaalt politieagenten om ons te beschermen. Hen te gehoorzamen is hetzelfde als de regering te gehoorzamen. Als je dus op het punt staat een straat over te steken en een politieagent zegt "Wacht!"
Wat dien je dan te doen?
En als anderen nu toch naar de overkant hollen, dien jij dat dan ook te doen?

Je dient te blijven staan, ook al ben je de enige die wacht. Wij moeten gehoorzaam zijn.

Misschien zijn er moeilijkheden in de buurt en zegt een politieagent: "Kom niet op straat. Ga niet naar buiten." Maar dan hoor je misschien geschreeuw en ben je nieuwsgierig wat er aan de hand is. 

Moet je dan naar buiten gaan om te kij­ken?
Zou dit gehoorzaam­heid aan de' autoriteite' zijn


Op veel plaatsen bouwt de regering ook scholen en betaalt ze de onderwijzers. Als de kinderen doen wat de onderwijzer zegt, bevordert dit vrede in de klas.
Denk je dus dat God wil dat je gehoorzaam bent aan de onderwijzer?

Er is geen tekst in de Bijbel waar staat: "Gehoorzaam je onderwijzer." Maar de rege­ring betaalt de onderwijzer opdat hij kan onder­wijzen, net zoals een politieagent door de regering wordt betaald om de mensen te be­schermen. Gehoorzaamheid aan hen is dus hetzelfde als het gehoorzamen van de regering.

Of wij kunnen het zo bekijken: God zegt dat kinderen 'gehoorzaam moeten zijn aan hun vader en moeder'. Maar je vader en moeder hebben je naar school gestuurd. Het is dus juist om je onderwijzer te gehoorzamen, net zoals je thuis je ouders gehoorzaamt. (Efeziërs 6:1).

Ik ben niet altijd bij je. Dus ik kan niet zien of je de onderwijzer gehoorzaamt. Maar God ziet het wel. En het is God die wij werkelijk willen gehoorzamen, niet waar? - Misschien zie ik ook niet of je de politieagent gehoorzaamt.
Maar wie ziet het wel?

God ziet het. Vergeet dat nooit. Vergeet ook niet dat God op de eerste plaats komt in ons leven. Wij gehoorzamen de regering omdat God het wil.
Maar als zij ons nu zeggen iets te doen wat volgens God niet mag?

Als iemand zegt: ,,Je hoeft God niet te gehoorza­men", wil God dan dat wij daarnaar luisteren?-
Dat gebeurde met de apostelen van Jezus. Wat zouden de apostelen nu doen?
Wat zou jij hebben gedaan?

Zij antwoordden: "Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen." (Handelingen 5:29.)
Respect voor de wet wordt in de bijbel geleerd.
Lees maar eens wat er staat in TItus 3:1, Matthéus 5 :41 en 1 Petrus 2 :11-14.

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)