HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 13

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De satan wil verleiden

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Heeft iemand je ooit wel eens gevraagd iets verkeerds te doen?

Probeerde hij je ertoe uit te dagen? Of zei hij dat het leuk zou zijn en dat het niet echt verkeerd was?
Als iemand zo iets tegen ons zegt, probeert hij ons te verleiden.

Wat te doen?

Wat moeten wij doen als iemand ons probeert te verleiden? Moeten wij eraan toegeven en het verkeerde doen? Dat zou de HERE God niet behagen. Maar weet je wie hier blij om zou zijn? - Satan de Duivel.
Satan is de vijand van God en hij is onze vijand. Wij kunnen hem niet zien, want hij is een geest. Maar hij kan ons wel zien. Op zekere dag sprak de Duivel met Jezus en probeerde hij hem te verleiden. Laten wij eens zien wat Jezus deed. Dan weten wij wat wij moeten doen als iemand ons probeert te verleiden.

Jezus was naar de bergen gegaan om tot God te bidden

Hij wilde nadenken over het werk dat God hem te doen had gegeven.
Toen Jezus daar in de bergen was, gingen er veertig dagen en nachten voorbijl Al die tijd at Jezus he.lemaal niets. Jezus had nu een verschrikkelijke honger ..
Het was op dit moment dat Satan Jezus probeerde te verleiden. De Duivel zei: 'Als u een zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood wordt: Wat zou een stuk brood heerlijk smaken!

Maar kon Jezus eigenlijk wel een steen in een brood veranderen?
Ja, dat kon hij. Want Jezus is de Zoon van God. Hij heeft specitale vermogens of krachten.

Zou jij de steen in een brood vèranderd hebben als de Duivel dit aan jou gevraagd had?
Jezus had honger.

Zou het dus juist zijn geweest het deze ene keer te doen?
Jezus wist dat het verkeerd was als hij zijn vermogens op deze wijze zou gebruiken. de HERE had hem deze vermogens gegeven om mensen tot God te trekken, niet om ze voor zichzelf te gebruiken.

In plaats daarvan zei Jezus dan ook tegen Satan dat er in de bijbel geschreven staat: 'De mens moet niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van de HERE's voortkomt.' Jezus wist dat het doen van wat de HERE behaagt nog belangrijker is dan voedsel te eten te hebben.

De Duivel gaf de moed niet op

Hij nam Jezus mee naar Jeruzalem en liet hem op een hoog gedeelte van de tempel staan. Toen zei de Duivel te­gen Jezus: 'Als u een zoon van God bent, spring dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat Gods engelen ervoor zullen zorgen dat u zich niet bezeert.'
Wat deed Jezus?

Jezus luistert niet naar Satan

Hij zei Satan dat het verkeerd was de HERE op de proef te stellen door met zijn leven te spelen.

Maar nog gaf Satan het niet op. Hij nam Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet. hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid zien. Toen zei Satan tegen Jezus: 'Al deze dingen zal ik u geven als u neerknielt en een daad van aanbidding voor mij verricht.'Wat zou jij gedaan hebben?

Jezus deed het niet. Hij wist dat het verkeerd zou zijn de Duivel te aanbidden, wat hij er ook voor zou krijgen. Daarom zei Jezus tegen de Duivel: 'Ga weg, Satan! Want er staat in de bijbel: de HERE, uw God, moet gij aanbidden en hem alleen dienen.' - Lukas 4:1-13; Mattheüs 4:1-10.

Ook wij hebben met verleidingen te maken

Weet je hoe?
Hier een voorbeeld: 

Stel je eens voor dat je moeder iets heerlijks heeft gemaakt voor het middagmaal. Maar zij zegt tegen je dat je er pas met etenstijd van mag eten. Je hebt misschien een verschrikkelijke honger. Daarom voel je de verleiding bij je opkomen ervan te eten. Zul je je moeder ge­hoorzamen? - Satan wil dat je ongehoorzaam bent.

Maar denk aan Jezus. Hij had ook een ver­schrikkelijke honger. Maar hij wist dat het belangrijker was God te behagen.

Allemaal verleidingen

ls je wat ouder wordt, kan het gebeuren dat anderen je zullen vragen bepaalds pillen te slikken. Of misschien geven ze je een sigaret te roken. Zij zullen je misschien zeggen dat die je een heel fijn gevoel zullen geven. Maar dit kunnen wel eens verdovende middelen zijn. Ze kunnen je ziek maken en je kunt er zelfs dood aan gaan. Wat zul je doen?

Denk aan Jezus

Satan probeerde Jezus ertoe over te halen met zijn leven te spelen door hem te zeggen dat hij van de tempel af moest springen. Maar Jezus deed dit niet. Hij luisterde niet naar Satan. Zo moet ook jij niet luisteren naar iemand die probeert jou verdovendè middelen te laten gebruiken.

Het is gemakkelijk het goede te doen als iedereen het doet. Maar het kan tamelijk moeilijk zijn als anderen ons tot het verkeerde proberen over te halen. Misschien zeggen zij wel dat wat zij doen niet zo slecht is. Maar de grote vraag is: Wat zegt God erover? Hij weet het het beste.

Het doet er dus niet toe wat anderen zeggen, wij zullen niets doen waarvan God zegt dat het niet goed is. Op die manier zullen wij God altijd blij maken en zullen. wij nooit de Duivel dienen.

(nog meer goede raad over de wijze waarop wil verleiding om hel verkeerde le doen kunnen weerslaan, kan men vinden In Mattheüs 26:41, Spreuken 22:24, 25 en Psalm 1:1, 2.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)