HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 48 (Slot)

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Slotwoord van deze serie

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Het een goede keus is geweest ons neer te zetten aan de voeten van Jezus om door Hem te worden onderwezen

In december 2005 ben ik met de ontwikkeling van deze serie begonnen. De inleiding op deze serie meldde: Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God. Geïnspireerd door dit woord kwam ik tot de slotsom : De liefde van ouders, grootouders, onderwijsgevenden en verzorgenden voor de de aan hun toevertrouwde kinderen is een schitterende intensie. Ook u hebt ongetwijfeld het verlangen voor de kinderen een goed begin in het leven te geven. En ik ben er zeker van dat u beseft dat hier meer bij betrokken is dan eenvoudig in voedsel en kleding voor uw kinderen le voorzien en hun een schoolopleiding te geven. Om met succes tegen de problemen van het leven opgewassen te zijn, hebben kinderen moreel verantwoorde leiding en goede levensbeginselen nodig. Zij hebben dit vanaf hun prille jeugd nodig. Er kunnen hartverscheurende dingen gebeuren - en die gebeu­ren - waarbij kinderen te laat hulp ontvangen Dit laatste nu willen we toch voorkomen met elkaar?!.

Ik weet uit de grond van mijn hart - en ervaring met mijn eigen kinderen - dit het een goede keus is geweest ons neer te zetten aan de voeten van Jezus om door Hem te worden onderwezen. Voor u en jou hoop ik hetzelfde Hij laat ons niet los.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen.
Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: "Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn.
Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij."
Hij Die op de troon zat, zei: "Ik maak alles nieuw." En Hij zei tegen mij: "Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar.

Mattheüs 7, 13-14

"Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot verderf leidt; velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden."

We hebben hier een tekst, die iedereen wel eens gehoord heeft. Vroeger hing er in veel gezinnen een plaat aan de wand, die de beide wegen uitbeeldde. Links een wijde poort met "hartelijk welkom" er op. Maar zo leuk was het daar niet, waar naar toe gewezen werd waren: dood en verdoemenis. En achter die poort een brede, gemakkelijk begaanbare weg, die voerde langs een balzaal, een schouwburg, een casino en een kermiskraam. En deze weg eindigt in een rode vuurvlam met veel rook en bliksemstralen. Boven dat alles staat een weegschaal met de dreigende woorden: gewogen en te licht bevonden.

Hebt u die plaat ook wel eens gezien? Vast wel! Aan de rechter kant zie je een nauw poortje met een soort dominee er voor, die je uitnodigt om binnen te komen. Achter dit poortje is een hele moeilijke steile weg, omhoog langs een kerk, een zondagsschool, een diaconessenhuis, om uiteindelijk uit te komen in een stad, badend in licht waarboven engelen zweven.

Zo bekeken de mensen vroeger onze tekst van de twee wegen. Een dierbare plaat, maar ook wel een beetje angst aanjagend. Het werd je voortdurend voorgehouden: "Denk er om, dat je daar niet komt, op die brede weg, want dat wordt je ongeluk!" Toch is die uitleg, hoe goed bedoeld ook, niet juist! Ik zal u vertellen, waarom ik dat denk. Ten eerste is er het bezwaar, dat die twee wegen zo streng van elkaar gescheiden zijn. Je kunt niet van de éne weg op de andere komen. Hoe kan een mens zich dan nog bekeren? En hoe komt het dan zo vaak voor, dat mensen van de smalle weg toch op die brede ongelukkige weg terecht komen? Een ander bezwaar is, dat op de smalle weg alleen maar kerken en zo staan en op de brede weg alleen maar gebouwen om zich te vermaken. Zo is het in werkelijkheid toch helemaal niet? Ook op de brede weg staan kerken en op de smalle weg vind je een goktent. Het ergste vind ik, dat beide wegen uitgestippeld worden tot het einde toe. Als iemand maar door het poortje gegaan is, loopt alles als vanzelf en heel goed af. Men hoeft alleen maar van te voren te kiezen: ga ik rechts of ga ik links. Maar zó heeft Jezus het toch helemaal niet gezegd? Jezus zei, dat de weg gevonden moest worden! Elke dag opnieuw wordt je voor de keuze gesteld.

Daarom denk ik, dat Jezus het heel anders bedoeld heeft. Om dat te begrijpen moeten we ons indenken wat de Jood in Jezus' tijd geloofde. Wij moeten de Joden een Jood worden, willen we Jezus' woorden kunnen bevatten. Het godsdienstige denken werd in die tijd beheerst door de Farizeeërs. Dat waren bestudeerde Schriftgeleerden, zó geleerd dat de boeren en vissers die Jezus volgden daar niet aan konden tippen. Die werden dan ook gezien als "gewoon volk", dat de Wet niet kent. Toch stonden ook zij wel degelijk onder invloed van hen, die de Wet wel kenden, de Farizeeërs dus. En daarom begrepen zij ook best goed, waar Jezus het over had, die brede en smalle weg. Dat Hij daarmee kritiek gaf op de instelling van de Farizeeërs!

Waar zouden Jezus' hoorders aan gedacht hebben, toen Jezus sprak over de brede weg? Ik weet wel zeker, dat zij meteen dachten aan de weg van instellingen en geboden, die de Farizeeërs het volk voorhielden en waarop zij zelf voorbeeldig wandelden. Zij kenden immers het Oude Testament, de Thora, en zij hadden van Gods geboden een heel ingewikkeld wetboek gemaakt.

Neem nu eens de 119e psalm, waarin de lof der Wet wordt bezongen. "Welzalig Zij, die onberispelijk wandelen, die in de Wet van de Heer gaan". Letterlijk staat er: "Welgelukzalig zijn de oprechten die op de weg gaan", dan volgt er: "die in de Wet des Heren gaan". De verzen lopen dus parallel en parallelteksten betekenen in de Hebreeuwse poëzie hetzelfde. Dus: de weg is de wet des heren. Verderop in diezelfde psalm komen we dit tegen: "Uw Wet wil ik voortduren bewaren tot in alle eeuwigheid, zo zal ik wandelen op ruime baan." Hier hebben we dus de gedachte aan de brede weg. Ook staat er nog: "Uw gebod is zeer wijd", dat wil dus zeggen: "Uw weg is zeer breed".

Nu wordt het ons iets duidelijker, hoe Jezus Zijn woord over de brede weg bedoeld heeft. Het is de weg van Gods geboden en inzettingen, waarop de Farizeeërs wandelden. Zij verwachtten op deze weg als Gods vromen de zegen van God! Want wie zich aan de Wet van God hield, werd verlost uit de benauwdheid en in de ruimte gesteld. Het is dan ook daarom, dat zij voortdurend bezig waren om Gods geboden te begrijpen en na te volgen. De brede weg was dus de weg van voorschriften, inzettingen en verordeningen, waarop de Schriftgeleerden wandelden. En velen wandelden op die weg! In Jezus' dagen moeten er wel vier á vijf duizend Schriftgeleerden geweest zijn, alleen al in Jeruzalem. Maar om op die brede weg te komen moest men eerst door een wijde poort.

Bij dit woord hebben de toehoorders van Jezus ongetwijfeld gedacht aan de Wet. Waar men bij "de weg" meer dacht aan de levenswandel volgens de inzettingen en geboden, daar dacht men bij de poort meer aan de eigenlijke Wet des Heren, de tien geboden en wat daar mee samenhing. Wij zeggen wel eens "leer en leven". De leer is Gods Thora, en het leven is de levensweg, gebaseerd op die Thora. De Jood maakt nóg dit onderscheid. De "weg", dat is de Halacha, het hele complex van wat je moet doen en moet laten. En de leer, dat is de Thora.

Zo is de poort van de levenswandel de Wet des Heren. Psalm 118 zingt daarvan: "Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan." Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen" (vs.19 en 20).

 Nu wordt het ons duidelijk, waaraan de mensen in Jezus' dagen dachten, wanneer er gesproken werd over de wijde poort en de brede weg. De Farizeeërs riepen de mensen als 't ware toe: "Mensen, gaat toch in door de wijde poort van de Wet en wandelt daarna op de brede weg van de inzettingen. Dan wordt u in de ruimte gesteld. Dan wordt de zegen van de Heer uw deel. Dan komt u tot eeuwig leven!" Jezus staat onder die mensen en hij hoort het ook en vlijmscherp is Zijn antwoord: "Breed is de weg en ruim is de poort, die tot het verderf leidt!" Want het is maar uiterlijk vertoon, en uitwendige wettische vroomheid leidt nooit tot leven! Dat bedoelt de Heer nu. Wie in vormendienst opgaat, eet zich de dood. Hier al begint het conflict tussen Jezus en de leraren van zijn tijd, en we weten waarop dat is uitgelopen. Het zijn deze wettische vromen geweest, die straks zullen uitroepen: "Wij hebben een Wet en naar die Wet moet Jezus sterven!" In de kruisiging van de Heer worden we gewaar, dat het einde van de brede weg het verderf is!

Tegenover de wijde poort en de brede weg stelt Jezus iets anders: de enge poort en de smalle weg. Zoals Jezus Zich in het Johannes Evangelie de deur noemt, zó noemt Hij Zich hier de poort. "Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden" (Joh.10,9). Zonder Hem kan niemand komen op de weg van het leven . Men moet altijd door Hem heen. Hij is het en Hij alleen! Niet door een reeks geboden en dogma's, hoe zinvol op zichzelf ook, niet door een wettisch geloof komen we er. Nee, alleen door de poort, die Hij is, de lévende Heer!

Maar het is een enge poort en een smalle weg. Het is dan ook een waagstuk om door die enge poort binnen te gaan. Petrus riep eens uit: "Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens!" Ook wij krijgen die neiging, als we de poort willen binnengaan, om weer terug te gaan, we voelen ons onmachtig en onwaardig ook net als Petrus. Het wordt toch nooit iets met ons op die smalle weg! Aan de andere kant: we worden er ook door aangetrokken. Het is Gods Vaderhart, dat ons zoekt en trekt. Maar die poort is zo nauw! Waarom toch? Zou het misschien zijn om ons wat smaller te maken? Wij leven altijd zo breeduit. Wij moesten eens tot inkeer komen, tot bekering! Het gaat niet meer om het volgen van de Wet, maar om de navolging van Hem, de Heer. Waag het met Mij! Hij staat daar voor armen van geest en treurenden, voor zachtmoedigen en hongerigen naar de gerechtigheid. Hij staat daar ook voor ons en roept ons toe: waagt het met Mij!

En wie door déze enge poort binnentreedt, komt op de smalle weg. De weg van zelfverloochening en kruisdragen achter Jezus aan. Wij moeten wat minder breed worden, van ons eigen ik, onze hoogmoed, moet heel wat af. Daarom is die weg zo smal, om ons bescheiden te maken. En toch moeten we over die weg! "Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het behouden!"

Het is een weg vol strijd, maar een strijd die tot de overwinning voert. Soms ook een heel donkere weg, maar een weg die tot het Licht leidt. Wij moeten die weg gaan. Er is geen andere weg. De weg, die Jezus is. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven."

Weinigen zijn er, die hem vinden. Jezus constateert dat met droefheid. Tegelijk roept Hij ons met liefde toe: "Ga toch op die weg, zoek hem!" Zelf is Hij ook die weg gegaan, door de smalle poort van Getsemane, over het smalle pad naar Golgota, voor u en voor mij.

AANHANGSEL

De volkomen vrije keus is aan ons: de brede- of smalle weg te gaan. Het kiezen voor tijdelijk plezier of eeuwige vreugde
'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.'
Mattheüs 7:13,14
Wie nog niet eerder de plaat heeft gezien met de afbeelding van de brede en de smalle weg, zal getroffen zijn door de intrigerende kracht die van dit beeldverhaal uitgaat. Er is dan ook heel wat te zien! Je kunt wel blijven kijken naar de vele taferelen, die vaak tot in de details zijn uitgewerkt. De plaat heeft iets vertrouwds, iets nostalgisch, iets aandoenlijks ook, omdat hij uiteindelijk een kunstmatige representatie biedt van een geloofsgeheim dat in principe niet uit te beelden is.

Twee wegen, twee poorten

Die overbekende plaat van de brede en de smalle weg. Langs de brede weg staan ... bioscopen en huizen van plezier,
kermissen en café's en allerlei juffrouwen en mensen die van het leven schijnen te genieten. De brede weg. De weg van het plezier en het vermaak.

Nee, dan de smalle weg. Daarlangs staan alleen maar kapelletjes, kerkgebouwen en catechisatielokalen. Da's de weg van een vroom en godsdienstig leven. De smalle weg.

En we snappen het wel, de brede weg moet wel uitkomen bij de ondergang en het verderf. De smalle weg stijgt steeds hoger en hoger en verdwijnt tenslotte in een oogverblindend licht.

Er zijn dus, volgens de Bijbel ... twee wegen. Twee wegen: Een weg naar het leven én ... een weg die naar de ondergang leidt.
Eigenlijk ... is er maar één weg. Er ismaar één weg die niet doodloopt. De weg naar Gods Koninkrijk. Andere wegen ... ze
lopen dood. Dwaalwegen. Dood-lopende wegen.

De brede weg

Welkom, staat er boven de poort van deze weg. Breed is de weg en wijd is de poort. Het is de weg van grote massa, die brede weg. Het zijn er dan ook velen die deze weg gaan. Het is de weg van de minste weerstand. De weg waar
iedereen zich maar aanpast aan de heersende moraal. Want alles kan en alles mag op deze weg. Er zijn geen regels waar je je op deze weg aan hebt te houden. Hooguit je eigen regels. Je mag doen en laten wat je zelf leuk en aardig vindt. De weg van je idealen. De weg van het ellebogenwerk. De weg van het zelf beter worden ten koste van die ander. De weg van het ik, ik, ik. En die ander ... stik.

Het is de weg van de selectieve behandeling in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Wie de meeste overlevingskansen heeft, het minste risico draagt komt alleen in aanmerking voor zo'n peperdure verzorging. De weg van de minste weerstand.

De brede weg. Langs die weg staan de danszalen - de discotheken van vandaag. Het speelhuis - het casino, waag eens een
gokje. De loterij. Veel is er blijkbaar in die meer dan honderd jaar niet veranderd.
Wat wel veranderd is ... is de mens. We zijn maar wat gemakkelijk over de dingen gaan denken. Vroeger mocht niets, nu schijnt werkelijk alles te mogen. Alles kan en alles mag. De mens is terug bij af. Bij de beesten ... af. Vind je het vreemd dat je God op die brede weg nergens tegenkomt? Hoewel......?

Veel mensen in ook de kerk hebben het over het begrip Godsverduistering. Ze zien God niet meer. Het is donker, duister geworden rond God. En veel kerkdeuren worden gesloten. Geen interesse meer voor de God van de Bijbel. We hebben Hem niet meer nodig. We kunnen het met onze kennis en techniek wel zonder Hem redden. Godsverduistering.

In denk dat het stil geworden is rond God voor mensen die zich op die brede weg bevinden. God ís niet op die brede weg.
God kent die brede weg niet. Psalm 1 zegt het zo: "De HERE kent de weg van de
rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen vergaat." De mensen van de brede weg worden dus goddelozen genoemd. Goddeloos. God loos. Zonder God dus.
Goddelozen zijn mensen die zonder God door het leven gaan. De weg van de goddelozen ... vergaat. De weg van de goddeloze ... is een doodlopende weg. Om verder te kunnen ... zul je moeten keren. Zul je moeten omkeren, bekering. Om bij het eerstvolgende kruispunt weer te kiezen:

De weg van een mens zonder God ... loopt dood. Morsdood. Da's dus de brede weg.
De weg - zegt de Here Jezus in Mattheüs 7 - die tot het verderf leidt. Tot de
ondergang van ... een mens, een volk, een cultuur.

De smalle weg

Je moet, wil je die weg vinden ... er naar op zoek gaan. Zoals je in een grote stad van die kleine onopvallende steegjes kunt vinden. Je loopt of fietst er in je haast gewoon aan voorbij. Als je niet oplet, zie je het over het hoofd. Onopvallend, verborgen tussen de wirwar van straten en kruispunten, die je op je levensweg tegenkomt. Dus let goed op waar je die enge poort en die smalle weg kunt vinden.
Het is - namelijk - van levensbelang dat je die weg in je leven vindt. Het is de weg die naar het Leven leidt. "Want eng is de poort en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden."

Er kunnen voor die smalle poort nogal wat puinhopen liggen, die eerst moeten worden opgeruimd voor dat je die poort kunt
binnengaan. Zaken die je bij God weg willen houden of je prikkelen om Hem maar vaarwel te zeggen.

Het kan ook zijn dat je die smalle poort en die smalle weg hebt laten overwoekeren, door - laat ik wat dingen noemen - door:
- de zorgen van je leven;
- door je onregelmatig Bijbellezen;
- door je afgebroken gebedslijn naar boven.

Er kan zoveel in je leven zijn, waar je niet op tijd het snoeimes in hebt gehanteerd, dat het lijkt alsof je leven een wildernis is geworden. Dan moet het mes erin. Het kapmes. Dan moet de wildgroei eerst worden weggekapt, voor je die smalle poort en die smalle weg ziet liggen. Geen wonder dat je anders die weg voorbijloopt. Dat je die smalle poort en die smalle weg ten leven niet kunt vinden.

Die smalle weg, die onopvallende weg, is ook een eenzame weg. Velen weten niet eens van het bestaan van die smalle weg van Gods Koninkrijk af. Ze hebben er misschien nog nooit van gehoord. Er is een generatie jongeren opgegroeid, die van huis uit niet met de Bijbel vertrouwd zijn geraakt.
* Hoeveel gaan er uit jouw klas nog naar een kerk?
* Bij hoeveel wordt er aan tafel nog uit een Bijbel gelezen? Of gebeden?

Hoe moeten zij het blijde evangelie van de andere weg horen? ... Juist, van jou envan mi en van al die anderen, die op zoek zijn naar die weg of die hem al gevonden hebben in hun leven.
Velen doen - ondanks alles - helemaal geen moeite om die weg te vinden, laat staan om die weg in hun leven te gaan. Ze gaan maar gewoon hun gang. Ze weten wat ze willen. En de kerk, ach daar komen ze alleen als er een rommelmarkt wordt
gehouden. En de Bijbel: misschien dat ze er één bij hun trouwen hebben gekregen ... maar die Bijbel ligt - onder een dikke laag stof - ergens in de kast.
Het is daarom maar een eenzame weg, die smalle weg. Je komt er vandaag de dag steeds minder voorbijgangers op tegen.

De smalle weg is voor velen ook een moeilijke weg om te gaan. Het is de weg van Gods wil, van zijn geboden. Het is de
weg achter Jezus aan. Een kruisweg. Een weg van lijden en misschien zelfs de dood.
Want wil je de smalle weg gaan, dan zal het je nogal wat kosten. Er wordt nogal wat van je gevraagd ... als je die weg wilt gaan. Gehoorzaamheid, zelfverloochening, vertrouwen. Dat vraagt God van jou en van mij. Je zult moeten breken met de
mentaliteit van de grote massa. Anders-durven-zijn. Christen durven zijn in de praktijk van elke dag.

Misschien dat je denkt: Die smalle poort en die smalle weg, die zijn me veel te eng en veel te moeilijk. Ik heb veel liever de ruimte. Laat mij nou maar van het leven genieten. Het is toch al zo kort en je kunt onderweg toch al zo gauw wat krijgen....

Zouden christenen zich dan toch vergist hebben in de weg? Ik weet wel zeker van niet! Kijk, in de verte zie je mensen die je op de smalle weg zijn voorgegaan. Je ouders, je grootouders, je vrienden van de kerk.

En als je achterom kijkt, dan zie je dat je kinderen en je kleinkinderen nog aarzelen om hun eerste voetstappen op die smalle weg te zetten. Je zou ze toch zo graag door die smalle poort heen duwen ... Dat kan niet. Ze zullen zelf, persoonlijk, voor die weg moeten kiezen. We mogen voor hen bidden. We mogen hen op die weg voorgaan. De smalle weg, de weg ten leven. De weg naar Gods Koninkrijk.

In de Bijbel is er een lied over: Nummer 1 uit Gods eigen liedboek van de 150 Psalmen. "Welzalig de man die niet
wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars die niet zit in de kring van de spotters - maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom (geplant aan waterstromen) die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks loof niet verwelkt - al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit: daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Want de HERE kent de weg van de rechtvaardigen maar de weg van de goddelozen
vergaat."

Het is het lied van de twee wegen, die een mens kan gaan in zijn of haar leven. De weg van God, van zijn Koninkrijk, van zijn Toekomst vol van leven. En de weg van de koppige, eigengereide mensen - de weg zónder God, die uiteindelijk doodloopt.
Op die weg die God wijst, die smalle weg, gaan - zo zegt dit lied - de rechtvaardigen.
Dat zijn mensen, die niets liever willen dan de rechte weg door het leven gaan: De weg die regelrecht op God af gaat. De weg mét God. De weg van zijn Koninkrijk.
De mensen, die eigen wegen inslaan heten in Psalm 1 heten goddelozen. Zij gaan zonder God door het leven. Ze willen zélf de dienst uitmaken en hun levensrichting en levensinrichting bepalen. Het zijn best ... beste mensen, die goddelozen. Er zijn er bij zelfs, die zo - op het eerste gezicht - het nogal eens beter doen in hun leven dan de mensen-met-God. En toch - hoe sympathiek ook - toch gaan ze verkeerd. Ze dwalen en verdwalen. Van God áf gaan ze ... en zo van het LEVEN af.
*
O ja, we zouden het nog hebben over waar je die smalle weg kunt vinden? Die smalle
weg vind je overal waar mensen in de Here Jezus geloven. 

Jezus. Hij zei eens

"Ik ben DE weg, DE waarheid en HET leven!" En God zegt: Dát is de weg; wandel
daarop! De Weg ... naar het Koninkrijk van God?

DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM 

Mattheüs 7, 13-14
“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg,  die tot verderf leidt;   velen zijn er die daardoor ingaan;
 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

De volkomen vrije keus is aan ons: de brede- of smalle weg te gaan. Het kiezen voor tijdelijk plezier of eeuwige vreugde

  Lees eens het document behorend bij bovensttande poster  2Wege

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)