HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 14

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Discipel zijn van Jezus

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Allerbeste dienst­knecht van God

Ik denk aan iemand die de allerbeste dienst­knecht van God was die ooit op aarde heeft geleefd. Weet je wie dat is? - Heel goed. Jezus Christus, God's eniggeboren Zoon, die als Verlosser van ona allemaal op aarde heeft geleefd.

Denk je dat jij en ik net als Hij kunnen zijn? ­

Welnu, de Bijbel zegt dat Hij ons het voorbeeld heeft gegeven dat wij moeten navolgen. En Hij nodigt ons uit zijn discipelen te zijn.
Wat wil het zeggen een discipel van Jezus te zijn?

Het betekent verschillende dingen. Om Jezus' discipelen te zijn, moeten wij van Hem leren. Maar dat is niet alles. Wij moeten werkelijk geloven wat Hij zegt. Geloof jij werke­lijk alles wat Jezus zegt? -
Als wij het werkelijk geloven, zullen wij doen wat Hij ons zegt, niet waar?!

Veel mensen zeggen dat zij in Jezus geloven

Maar zijn zij allemaal werkelijk zijn discipelen? Denk jij dat dit zo is?
Nee, velen zijn dit niet. Zij gaan misschien ook wel af en toe naar de kerk. Maar velen van hen hebben er nooit de tijd voor genomen te weten te komen wat Jezus heeft geleerd. Als je met hen over Jezus probeert te praten, zeggen zij misschien dat zij er geen belangstelling voor hebben. En zij doen niet mee om er openlijk voor uit te komen dat ze van Jezus houden. Zij zijn dus eigenlijk niet werkelijk zijn discipelen.
Wat voor soort van mensen worden discipelen van Jezus? Weet jij dit soms?

Het zou interessant zijn enkele mensen te ontmoeten die discipelen van Jezus waren toen hij als mens op aarde was.

Sommigen van hen waren vissers. Toen Jezus op zekere dag langs de zee van Galiléa liep, zag Hij Petrus en zijn broer Andréas. Zij lieten een visnet in de zee neer. Jezus riep hen en zei: "Komt achter mij."

Toen Jezus wat verder ging, zag hij twee andere mannen die broers van elkaar waren. Zij heten Jakobus en Johannes. Zij waren samen met hun vader in een boot bezig hun visnetten te repareren. Jezus nodigde ook Jakobus en Johannes uit om zijn discipelen te worden .

Als Jezus jou geroepen had, wat zou jij dan gedaan hebben? Zou jij onmiddellijk met Jezus zijn meegegaan?

Deze mannen wisten wie Jezus was. Zij wisten dat Jezus door God was gezonden. Daarom lieten zij hun visserijbezig­heden onmiddellijk in de steek en volgden Jezus. - Matthéüs 4:18-22.

Het is duidelijk dat deze mannen gewillig waren. Zij wilden doen wat juist was, en dat is belangrijk. Maar zij waren niet volmaakt. Denk maar eens aan Petrus. Hij zei af en toe verkeerde dingen en kwam daardoor in moeilijkheden. Maar hij had een goed hart. Hij probeerde niet net te doen alsof hij geen kwaad had gedaan als hij wist dat hij dit wel had gedaan. Hij luisterde en was bereid zich te veranderen. Als wij net als Petrus gewillig zijn, kunnen ook wij discipelen van Jezus zijn.

Jezus sprak ook met een rijke jonge man

Zou zo iemand een discipel van Jezus kunnen worden?

Hij toonde belangstelling. Hij vroeg aan Jezus hoe hij eeuwig leven kon verkrijgen. Jezus legde het hem uit. Maar toen de man te weten kwam dat hij het belangrijker moest vinden een discipel van Jezus te zijn dan geld te bezitten, voelde hij zich ongelukkig. Jezus nodigde hem uit: "Kom, wees mijn volgeling." Maar de man ging niet met hem mee. Hij had zijn geld meer lief dan God. -lukas 18:18-25.

Jezus nodigde alle soorten van mensen uit om zijn discipelen te zijn

Zelfs mensen die slecht hadden geleefd konden veranderen. Maar zij moesten bereid zijn om te leren en zij moesten zich omkeren en de goede weg gaan bewan­delen. Zij moesten werkelijk God te behagen.

Is dat ook jouw wens?

De enige discipelen over wie wij het tot nu toe hebben gehad, waren mannen. Betekent dit dat alleen mannen discipelen van Jezus konden zijn? - Nee, natuurlijk niet. Ook vrouwen werden discipelen. De Bijbel spreekt zelfs over een gezin met vier dochters die er druk mee bezig waren andere mensen over God te vertellen. Wat moet dat een gelukkig gezin geweest zijn! Handelingen 21 :8, 9.
Toen Jezus onderwees, had hij speciaal belangstelling voor kinderen. Waarom was dit zo?

Hij wist dat kinderen ook zijn discipelen konden worden. Het is waar dat grote mensen bepaalde dingen kunnen doen die kinderen niet kunnen doen. Maar grote mensen zijn niet de enigen die van Jezus kunnen leren. En zij zijn niet de enigen die over God kunnen spreken. Jij kunt dat ook.

Wil jij graag een discipel van Jezus zijn? ­

Ik denk bijna van wel. Dat is werkelijk het allerbeste wat wie van ons ook maar zou kunnen doen.

Als wij werkelijk zijn discipelen zijn, moet dit blijken uit alles wat wij doen.
Wij zullen niet alleen maar als wij naar de kerk gaan waar wij over God praten doen alsof wij christenen zijn en dan op andere tijden slechte dingen doen. Wij zullen thuis ook als christenen leven.

Als je een christen bent, houdt dat dan ook in hoe je handelt als je met andere kinderen speelt?
En zou het van invloed zijn op iemand als hij op zijn werk is?

Ja, als wij werkelijk Jezus' discipelen zijn, dan moeten wij hier de hele dag, waar wij ook zijn, blijk van geven.
Lees nu nog maar eens wat de Bijbel over Jezus' discipelen zegt in Maftheüs 28:19. 20. Johannes 8:31, 32 en Lukas 6:13-15.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)