HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 05

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

God heeft ook een naam

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hoe heet jij? Je hebt een naam. Ik ook

De eerste man op aarde had een naam. God noemde hem Adam. De eerste vrouw heette Eva. Elke man, elke vrouw en elk kind heeft een naam.

Zie de nachtelijke hemel

Kijk 's avonds eens naar de vele, vele sterren. Denk je dat die een naam hebben? Ja, God heeft elke ster aan de hemel een naam gege­ven. De Bijbel vertelt ons: "Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze alle bij hun naam." ­Psalm 147:4. Mensen en sterren hebben allemaal een naam. Denk je dat God dan een, naam heeft? ­De grote Leermeester zei van wel. Hij heeft eens in gebed tot God gezegd: 'Ik heb mijn volge­lingen uw naam bekendgemaakt.' - Johannes 17:26.

Ken je Gods naam?

God vertelt ons zelf wat die naam is. Hij zegt: "Ik ben de HERE. Dat is mijn naam." Gods naam is dus HERE. ­Jesaja 42:8. Vind jij het trouwens prettig als andere mensen zich jouw naam herinneren? - Mensen worden graag bij hun naam genoemd. En ook de HERE wil dat de mensen zijn naam kennen. Daarom mogen wij de naam HERE gebruiken als wij over God spreken. De Here Jezus gebruikte Gods naam HERE als hij tot de mensen sprak. Op een keer zei hij: "Gij moet de HERE, uw God, lief­hebben met geheel uw hart, ziel en verstand." - Markus 12:30.
Jezus wist dat "HERE" een heel belangrijke naam is. Daarom leerde hij zijn volgelingen Gods naam te gebruiken. Hij leerde hun zelfs In hun gebeden over Gods naam te spreken.

Let eens op Mozes

Lang geleden maakte God aan Mozes duidelijk hoe belangrijk Zijn naam was. Mozes was een van de zonen van Israël. De zonen van Israël woonden in een land dat Egypte heette. De Egyptenaren maakten de zonen van Israël tot slaven en waren heel gemeen voor hen. Toen Mozes groot geworden was, probeerde hij iemand van zijn volk te helpen. Dit maakte de koning van Egypte erg boos. Hij wilde Mozes doden! Daarom liep Mozes weg uit Egypte.

Mozes ging naar een ander land. Dat was het land Midian. Daar werkte hij als herder door voor schapen te zorgen. Op een dag zag hij iets verbazingwekkends. Er stond een doornbos in brand, maar het verbrandde niet! Mozes kwam er wat dichter bij om het beter te kunnen zien.

Weet je wat er. toen gebeurde?

Mozes hoorde een stem midden uit dat brandende bos. De stem riep: "Mozes! Mozes!" Wie zei dat? God sprak! God had een groot werk voor Mozes te doen. God zei: 'Kom en laat mij u naar Farao, de koning van Egypte, zenden, en gij moet mijn volk, de zonen van Israël, uit Egypte leiden.' God beloofde dat hij Mozes zou helpen.

Maar Mozes zei tot God: 'Veronderstel dat ik bij de zonen van Israël in Egypte kom en zeg dat God mij gezonden heeft Als zij mij nu vragen: Hoe is zijn naam? Wat zal ik dan zeggen?' God vertelde Mozes dat hij de zonen van Israël moest zeggen: 'De HERE heeft mij tot u gezonden. Exodus 3:1-15. '
Hieruit blijkt dat God de naam HERE zou blijven houden. God wilde voor altijd met de naam HERE bekend zijn,

Mozes naar Egypte

De Egyptenaren daar kenden de HERE niet werkelijk. Zij dachten dat Hij alleen maar een godje van de zonen van Israël was. De Egyptenaren dachten niet dat de HERE de God van de hele aarde was. Daarom zei de HERE tot de koning van Egypte: 'Ik ga Mijn naam op de hele aarde bekendmaken,' - Exodus 9:16.
God heeft zijn naam ook op de hele aarde bekendgemaakt. Hij liet Mozes de zonen van Israël uit Egypte leiden. Die gebeurtenis staat bekend als de "exodus" de uittocht uit Egypte.En al spoedig hoorden mensen op de hele aarde over de HERE..

Vandaag aan de dag

Tegenwoordig zijn veel mensen net als die Egyptenaren. Zij geloven niet dat de HERE de God van de hele aarde is. Daarom wil de HERE dat zijn volk andere mensen over Hem vertelt. Jezus deed dit.

Wil jij als Jezus zijn? Dan moet je andere mensen vertellen dat Gods naam de HERE is. Je zult merken dat veel mensen dat niet weten. Misschien kun je hun dan de Bijbeltekst in Psalm 83:18 laten lezen. Laten wij nu meteen de Bijbel even pakken en die tekst samen opzoeken. Daar staat: "Opdat men weet dat gij, wiens naam de HERE is, gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde."
"HERE" is de belangrijkste naam die er bestaat. Het is de naam van Degene die alles gemaakt heeft. En onthoud goed dat Jezus zei dat wij de HERE moeten liefhebben met ons hele hart.
Heb jij de HERE lief?

Laat je liefde merken

Hoe kunnen wij laten zien dat wij Hem lief­hebbe ? - Eén manier is, door anderen te vertellen dat Zijn naam de HERE is. Wij kunnen hun ook vertellen over de prachtige dingen die Hij heeft gedaan. Dit zal de HERE blij maken, want hij weet dat de mensen hem moeten kennen.
Wij kunnen hieraan meewerken, is het niet?

Niet iedereen zal willen luisteren als wij over de HERE spreken. Er waren zelfs veel mensen die niet luisterden toen Jezus over Hem sprak. Maar daarom hield Jezus er nog niet mee op over de HERE te spreken.

Laten wij dus als Jezus zijn, Hem hierin navolgen. Laten wij over de HERE blijven praten. Als wij dat doen, zal de HERE God blij met ons zijn omdat wij liefde voor zijn naam tonen.

(Lees nu nog maar een paar teksten uit de Bijbel waaruit blijkt hoe belangrijk Gods naam Is: Johannes 17:26; Jesaja 12:4, S; Romeinen 10:13.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)