HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 12

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus leert ons bidden

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Praat jij wel eens met de HERE God? 

Hij wil graag dat je met hem praat. Als je met God praat, wordt dit bidden genoemd. Jezus sprak vaak met zijn Vader in de hemel. Soms wilde Hij alleen zijn als hij met God sprak. Op een keer,'zo zegt de bijbel, "ging hij ... alleen de berg op om te bidden. Ofschoon het laat werd, was hij daar alleen." - Matthéüs 14:23.

Waar zou jij alleen totde HERE kunnen bidden?

Misschien zou je alleen met God kunnen praten voordat je 's avonds naar bed gaat. Jezus zei: 'Als je bidt, ga dan in je binnenkamer en bid na het sluiten van je deur tot je Vader.'
 Bid jij elke avond voordat je gaat slapen tot God? Het is goed om dat te doen. - Mat­théüs 6:6.

Bidden voor anderen

Jezus bad ook als er andere mensen bij hem waren. Steeds als hij met zijn discipelen bijeen kwam, bad Jezus. Jij kunt naar christelijke bijeenkomsten gaan waar gebeden worden opgezonden. Op deze bijeenkomsten spreekt meestal een al ouder persoon het gebed uit. luister heel goed naar wat hij of zij zegt, want hij of zij spreekt namens jou tot God. Dan zul je "Amen" op het gebed kunnen zeggen.

Weet je wat het betekent aan het einde van een gebed "Amen" te zeggen? - Het betekent dat je het gebed mooi vindt. Het betekent dat je het ermee eens bent en dat je het ook jouw gebed wilt laten zijn.

Bidden bij het eten

Jezus bad ook bij de maaltijden. Hij dankte de HERE voor zijn voedsel.
Bid jij altijd voordat je gaat eten?

Het is goed om voordat wij gaan eten, de HERE voor het voedsel te danken. Misschien bidt je vader of moeder wel hardop als jullie samen eten. Maar wat doe je als je alleen eet? Of wat moet je doen als je bij mensen eet die de HERE niet danken? - Dan moet je je eigen gebed doen.

Hoe bidden?

Moet je altijd hardop bidden?
Nee. de HERE kan je gebed horen ook al bid je in je hart. Als je dus met mensen bent die niet tot God bidden, kun je een stil gebed tot de HERE zenden. Je zou bijvoorbeeld een stil gebed kunnen doen als je tussen de middag op school je boterham opeet.

Moet je je hoofd buigen als je bidt? Natuurlijk ben je daartoe niet verplicht.
Moet je erbij knielen? Wat zou je denken?

Soms knielde Jezus als Hij bad. Andere keren hief Hij zijn hoofd naar de hemel op als Hij bad. En Hij zei ook dat je staande tot God kunt bidden.
Wat blijkt hier dus uit?

Moet je altijd dezelfde houding aannemen als je bidt?
De houding is niet belangrijk. Maar soms is het goed om je hoofd te buigen. Andere keren zul je er misschien zelfs bij willen knielen, net zoals Jezus dit heeft gedaan. Houd echter in gedachten dat wij op elk moment van de dag of de nacht tot God kunnen bidden en dat Hij ons zal horen.

Het belangrijke punt waar het bij het bidden om gaat, is dat wij werkelijk geloven dat de HERE luistert. Geloof je dat de HERE je hoort? -
Wat moeten wij leggen als wij tot de HERE bidden?
Vertel eens: Als jij bidt waarover praat je dan met God? -

De HERE geeft ons zoveel goede dingen en het is juist Hem ervoor te danken niet waar?! ­Wij danken hem voor het voedsel dat wij eten. Maar heb je hem ooit bedankt voor de blauwe lucht de groene bomen en de mooie bloemen? - Die heeft hij ook gemaakt.

Vraag van de discipelen

Jezus' discipelen vroegen Hem eens of Hij hun wilde leren bidden. En Jezus maakte hun toen duidelijk wat de belangrijkste dingen waren waar zij om moesten bidden. Weet jij welke dingen dat zijn?
Pak je Bijbel maar eens en sla dan Matthéüs hoofdstuk 6 op. In vers 9 tot en met 13 vinden wij wat veel mensen het "Onze Vader" noemen. Laten wij het eens lezen:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
 uw Naam worde geheiligd;
 uw koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
 Geef ons heden ons dagelijks brood;
 en vergeef ons onze schulden,
 gelijk ook wij
 vergeven onze schuldenaren;
 en leid ons niet in verzoeking,
 maar verlos ons van de boze.
 Want van U is het koninkrijk
 en de kracht en de heerlijkheid
 in eeuwigheid.
 Amen.

God's Naam

Hier leren wij wat Jezus ons leerde bidden over Gods naam. Hij zei dat wij moesten bidden of Gods naam geheiligd of als heilig behandeld mocht worden. Wat is Gods naam?
De Bijbel zegt ons dat Zijn naam de HERE is, en wij moeten die naam liefhebben.

God's Koninkrijk

In de tweede plaats leerde Jezus ons om de komst van Gods koninkrijk te bidden. Dit koninkrijk is zo belangrijk omdat het vrede op aarde zal brengen en er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal komen.

God's Wil

In de derde plaats zei Jezus dat wij moesten 'bidden of Gods wil op aarde gedaan mocht worden net zoals die in de hemel wordt gedaan. Dat betekent dat wij Gods wil moeten doen.

Bidden voor eten en drinken

Jezus 'leerde ons ook te bidden voor het voedsel dat wij die dag nodig hebben.

Berouw tonen en vergeving vragen

En Hij zei dat wij aan God moeten zeggen dat het ons spijt wanneer wij verkeerde dingen doen. Wij moeten God vragen of Hij ons wil vergeven. Maar voordat hij ons zal vergeven, moeten wij anderen vergeven als zij ons kwaad doen.
Doe jij dat?

Bidden om bescherming

Ten slotte zei Jezus dat wij moeten bidden of de HERE God ons wil beschermen tegen de goddeloze, Satan de Duivel. Dit zijn dus allemaal goede dingen waarover wij in onze gebeden tot God kunnen spreken.

Vertrouwen op verhoring

Wij moeten geloven dat de HERE onze gebeden hoort en wij moeten hem blijven danken, maar ook moeten wij blijven vragen of hij ons wil helpen. de HERE vindt het fijn ons tot hem te horen bidden. Hij is blij als wij menen wat wij in gebed zeggen en als wij Hem om de juiste dingen vragen. En Hij zal ons die dingen geven. Geloof je dat?

(Mog meer goede raad omtrent het gebed kan men vinden in 1 Petrus 3:12. 1 Johannes 5:14 en Rómeinen 12:12.)

STUDIEBIJBEL

Aanvulling: Bidden is stellig geloven dat de wegen van God voor de mens toegankelijk zijn en dat de mens deze kan bewandelen.

Lees maar eens het document:   Bidt en je zult ontvangen


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)