HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Grunneger Biebel

     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Elk dij vertraauw in mie het . . . .

Elk dij vertraauw in mie het, zel veur altied leven blieven. 

Op zo'n menaaier het God zain loaten dat e van mensen holdt: zien zeun - zien ainegste alderdeegs! - het e der hènstuurd. 

Elk dij vertraauw in hom het, zel nait omkommen: dij blift leven veur altied (Johannes 3 : 16).

Op zo'n menaaier het God zain loaten dat e van mensen holdt: zien zeun - zien ainegste alderdeegs! - het e der hènstuurd. Elk dij vertraauw in hom het, zel nait omkommen: dij blift leven veur altied.

HET WAS IN HET JAAR 2008

Biebel Olde Testement  

Biebel Nije Testement   

Laidbouk Psaalms in t Grunnegers

Laidbouk Gezangen in t Grunnegers


Groninger Biebel na vele jaren klaar

Na dertig jaar van vertalen is de bijbel nu ook in het Gronings beschikbaar. De 'biebel' wordt zaterdag in de Groningse Martinikerk gepresenteerd. Een team van zestig vrijwilligers is al die jaren bezig geweest de Heilige Schrift in het dialect over te zetten.

De vertaling is een initiatief van de Liudgerstichting, die zich bezighoudt met het levend houden van de Groningse streektaal. In 1973 ontstond het idee om de bijbel in het Gronings te vertalen.

De stichting belegt ook kerkdiensten die in het Groninger dialect worden gehouden. Ook het Liedboek voor de Kerken, waaruit door veel protestantse gemeenten wordt gezongen, is door de stichting in het Gronings vertaald. 

De Liudgerstichting krijgt in 2008 de K. ter Laan-prijs voor haar project 'Grunneger Biebelvertoalen'.

De stichting heeft de Bijbel vanuit het Grieks en Hebreeuws in het Gronings vertaald. Aan deze vertaling is meer dan dertig jaar gewerkt. Met het toekennen van de K. ter Laan-prijs wordt waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen aan de vertaling. De eerste druk van de Groningse Bijbel ligt in oktober 2008 in de boekhandel.

De K. ter Laan-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich belangeloos heeft ingezet voor de Groningse taal of cultuur.

Geschiedenis

In 1973 begon het vertalen van de bijbel in het Gronings. De Culturele Commissie van de provincie Groningen stelde toen twee commissies in: een voor het Oude en een voor het Nieuwe Testament.

Aanleiding vormde de behoefte aan bijbelteksten in de streektaal voor de 'Grunneger dainsten': kerkdiensten in de streektaal, die vrijwel wekelijks ergens in de provincie plaats vonden en vinden. In 1959 was er overigens al een begin gemaakt met het vertalen van psalmen en gezangen.

Het vertalen begon schoorvoetend, maar kreeg in 1987 een impuls toen besloten werd om twee bijbelboeken te vertalen: 1 Samuël en het evangelie naar Lukas.. Commissaris van de koningin Henk Vonhoff en burgemeestr De Jong van Leek mochten de eerste boekjes op 24 november 1988 in Leek in ontvangst nemen.

Ten behoeve van het groeiende werk 'op het gebied van het Grunnegers in kerk en kerklied werd in 1989 de Uudgerstichten opgericht. Die speelt sindsdien een coördinerende rol bij het vertaalwerk en bij de organisatie van de Grunneger dainsten.

De Ludgerstichten organiseert ook elk jaar een bijbelvertaalwedstrijd. De deelnemers krijgen een bijbelgedeelte op en moeten dat in goud en geef Grunnegers overzetten.

Deze laatste activiteit leidde in 1994 tot cursus bijbelvertalen, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Er deden dertig mensen aan mee. Een aantal van hen ging, na de tweejarige cursus, helpen bij het bijbelvertaalwerk.

Het karwei van de Groninger vertaling is inmiddels voor het grootste deel klaar. De boeken Job, Psalmen, Koningen en Kronieken zijn nog in 'behandeling' bij de respectievelijke commissies. Er zijn nu nog dertig vertalers bezig. Ooit waren dat er zestig. Coördinator Marten van Dijken verwacht dat de complete bijbel in het Gronings rond het jaar gereed 2005 is.

Tenslotte dit: compliment voor de Groningers dat deze teksten op internet zijn te vinden. Daar kunnen de Friezen een puntje aan zuigen ! Dat steekt mij als Fries behoorlijk.

PSAALM 23

De HEER is mien hedder,
k heb naargens gain verlet om.

Hai let mie ja deelliggen
in mooi gaail gruinlaand.
Hai brengt mie aal zuitjes
noar wotter in rust.

Hai geft mie nije kracht,
en laaidt mie langs n vaaileg pad
tot eer van zien noam.

Al mos ik in t duustern bie t pad,
ik zol nait baang wezen:
ie binnen ja bie mie,
joen stòk en joen staf,
dij geven mie moud.

Ie nuigen mie aan toavel
veur t oog van de vijand,
ie zaalven mie mit eulie,
mien beker lopt over.

Gelok en joen laifde binnen om mie tou
zo laank as ik leef,
zo laank as ik leef,
mag ik wonen in t hoes van de HEER.

Groningers en religie

Groningen heeft een zeer hoog percentage niet-kerkelijken (1999: 59% bron CBS), met name in de stad en het oosten van de provincie, waar het percentage destijds al boven de 60 lag. Volgens een recent onderzoek van het WRR is het aantal niet-christenen recent nog verder gestegen. Anno 2005 is nog slechts 1 op 4 Groningers aangesloten bij een kerk. Hiermee is Groningen na Flevoland de meest ontkerkelijkte provincie van Nederland. Per eind 2005 was ongeveer 20 procent van de Groninger bevolking protestant en iets minder dan 5 procent van de bevolking was katholiek. Met bijna 3 % kent de Islam in Groningen naar Nederlandse begrippen relatief weinig volgelingen. Uitzonderingen hierop zijn plaatsen als Appingedam, Delfzijl, Hoogezand en Veendam.

Na de Opstand werd ook in Groningen de Nederlands hervormde kerk het voornaamste kerkgenootschap, maar er bleven verspreid door de provincie, met name in de stad en in enclaves als Kloosterburen kleine groepen katholieken. In het begin van de negentiende eeuw ontstond in Ulrum een van de voorlopers van de Gereformeerde kerk. Met name het Hogeland is tegenwoordig overwegend Gereformeerd. Het westen van de provincie, met name de gemeenten Grootegast en Zuidhorn kent een concentratie Gereformeerd vrijgemaakt.

De Veenkoloniën kent een veel gemengder beeld. De verschillende koloniën werden vaak door groepen gelijkgezinden bevolkt, waardoor er bijvoorbeeld katholieke dorpen als Zandberg en Kopstukken ontstonden. Ook een Doopsgezind dorp als Lula is hiervan een voorbeeld.

De stad werd in 1956 zetel van het bisdom Groningen, dat de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder omvat. Winschoten en de stad kenden tot de Tweede Wereldoorlog beiden een relatief grote Joodse gemeente.

Kerken in Provincie Groningen

Hoewel relatief dunbevolkt heeft het noorden van Nederland een grote rijkdom aan monumentale kerken. Van de bijna 1600 oude kerken in Nederland ligt ongeveer een kwart in een van deze twee noordelijke provicies. Hiervan liggen er 148 in Groningen. Klik hier voor een overzicht van de kerken in deze mooie provincie.De geschiedenis van de provincie Groningen

De geschiedenis van de provincie Groningen is voor een groot gedeelte de geschiedenis van het proces waarbij de stad in de loop der jaren steeds meer de macht kreeg over de Ommelanden. Daarvoor ligt echter nog een periode waarin het grootste deel van de provincie een geheel vormde met het naburige Westerlauwers Friesland en Oost-Friesland. Het was een gebied dat het meeste weg had van de huidige Waddenzee. Bij eb viel het droog, bij vloed stond het grotendeels onder water. In dat kwelderlandschap was permanente bewoning alleen mogelijk op wierden.

Overigens wijst de aanwezigheid van een hunebed bij Noordlaren er op dat de bewoningsgeschiedenis ten minste teruggaat tot de steentijd. De vondst van een hunebed bij Delfzijl is een aanwijzing dat die bewoning zich niet alleen beperkte tot het grensgebied met Drenthe. Volgens sommigen is de aanwezigheid van dat hunebed een bewijs voor de theorie dat de hunebedbouwers vanaf zee het land in trokken.

De oudst bekende vermelding van de stad Groningen dateert uit 1040. De stad was op dat moment in ieder geval nominaal bezit van de bisschop van Utrecht. Aangenomen wordt dat de stad van origine een Drents dorp was, maar er zijn ook aanwijzingen dat de stad deels bewoond werd door Friezen. Het Saksische karakter heeft in ieder geval de overhand gekregen.

De stad had oorspronkelijk enige concurrentie van Appingedam, maar nadat de stad er in geslaagd was om het stapelrecht te verwerven was de dominante positie gevestigd. De invloed van de stad breidde zich gestaag uit. Het toppunt van haar macht werd bereikt aan het einde van de vijftiende eeuw, toen haar invloed tot ver in de huidige provincie Friesland reikte.

Na verloop van tijd nam de hele provincie de taal van de stad over, maar behield een aantal Friese woorden en uitdrukkingen. In sommige delen van de provincie, met name het Oldambt en Westerwolde was de stad uiteindelijk ook formeel de baas.

In de tijd van de Republiek was de gangbare aanduiding voor Groningen Stad en Lande. Die volgorde was geen toeval. De heerschappij van de stad over grote delen van de provincie eindigde in bestuurlijke zin na de Franse tijd. Toen werd de huidige provincie ingesteld waarbinnen de bijzondere positie van de stad formeel werd afgeschaft. De stad bleef echter nog wel eigenaar van grote delen van het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën. Daar kwam pas een einde aan in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw.Grönnens Laid - Gronings Volkslied

Van Lauwerszee tot Dollard tou,
 Van Drenthe tot aan 't Wad,
 Doar gruit, doar bluit ain wonderland,
 Rondom ain wondre stad.
 Ain pronkjewail in golden raand
 Is Grönnen, Stad en Ommelaand;
 Ain pronkjewail in golden raand
 Is Stad en Ommelaand!

 Doar broest de zee, doar hoelt de wind,
 Doar soest 't aan diek en wad,
 Moar rustig waarkt en wuilt het volk,
 Het volk van Loug en Stad.
 Ain pronkjewail in golden raand
 Is Grönnen, Stad en Ommelaand;
 Ain pronkjewail in golden raand
 Is Stad en Ommelaand!

 Doar woont de dege degelkhaaid,
 De wille, vast as stoal,
 Doar vuilt het haart, de tonge sprekt,
 In richt- en slichte toal.
 Ain pronkjewail in golden raand
 Is Grönnen, Stad en Ommelaand;
 Ain pronkjewail in golden raand
 Is Stad en Ommelaand!

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)