HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 3

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Prachtige brief van God

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Denk eens na, van welk boek houd je het meest? 

Sommigen zouden een boek uitkiezen dat over dieren vertelt. Anderen zou­den een boek kiezen met een heleboel plaatjes erin. Het kan heel plezierig zijn die boeken te lezen.
Maar de beste boeken in heel de wereld zijn de boeken die ons de waarheid over God ver­tellen. En een van die boeken is kostbaarder dan alle andere, die spant gewoonweg de kroon. Weet je welk boek dat is? ­De Bijbel. Eigenlijk een bibliotheek van boeken.

De Bijbel méér dan belangrijk

Waarom is de Bijbel zo belangrijk? Omdat dit boek van God komt. Dit boek vertelt ons over Hem en over de goede dingen die Hij voor ons zal doen. En het laat ons zien wat wij moeten doen om Hem te dienen. De Bijbel is als een brief van God, zeg maar gerust: een prachtige brief van God. Je zou het jammer vinden niet gelezen te hebben.

Weet je, God had de hele Bijbel in de hemel kunnen schrijven en hem dan aan de mens kun­nen geven. Maar dat deed hij niet. De gedach­ten kwamen van God. Maar hij gebruikte zijn ­dienstknechten op aarde om het meeste van deBijbel te schrijven. Men noemt dit wel eens 'Inspiratie'.

De aanpak van God

Hoe deed hij dat? Een voorbeeld kan ons helpen dit te begrijpen. Als mensen een stem op de radio horen, komt die van iemand die misschien ver weg is. Zij kunnen hem niet zien, maar zij kunnen wel horen wat hij zegt, is het niet?
Mensen kunnen in hun ruimtevaartuigen zelfs helemaal naar de maan gaan en zij kunnen vandaar boodschappen naar de aarde terugzenden. Als mensen dat kunnen, kan God dan boodschappen 'vanuit de hemel zenden? ­Natuurlijk kan Hij dat. En Hij heeft dat gedaan lang voordat de mensen radio en televisie hadden en er internet bestond. Lang voordat er boeken of tijdschriften werden gedrukt en chatten bestond.

Toch werd God gehoord

Mozes was één van de mannen tot wie God sprak. Mozes kon God niet zien, maar hij kon de stem horen. Er waren miljoenen mensen aanwe­zig toen dit gebeurde. Zij zagen dat God een hele berg deed schudden en er was donder en bliksem. Zij hoorden een stem uit de hemel ko­men. Zij wisten dat God had gesproken. Later sprak God weer tot Mozes en Mozes schreef op wat God zei. Wat hij opschreef, staat in de Bij­bel.- Exodus 19:3-20:21.Zoek het maar eens op en verbaas je over wat je daar leest.

God gebruikt mensen

Mozes was niet de enige die schreef. God ge­bruikte ongeveer veertig mensen om gedeelten van de bijbel te schrijven. Zij schreven dingen op die God in de toekomst zou gaan doen. Hoe wisten zij die dingen nog voordat ze waren gebeurd? God had tot hen gesproken.

Tegen de tijd dat Jezus, de Grote Leermeester, op aarde was, was er al een groot deel van de Bijbel geschreven.

Jezus wist dat God, zijn hemelse Vader, sprak

Welnu, zoals je weet, was de Jezus eerst in de hemel. Hij wist wat God bedoelde en had gedaan. Geloofde ij dat de Bijbel van God afkomstig was? Ja, dat ge­loofde Hij

Als Jezus met de mensen over de werken van God sprak, las Hij uit de Bijbel. Soms vertelde Hij hun uit het hoofd wat erin stond. Jezus bracht ons ook meer kennis van en over God. Hij zei: 'De dingen die Ik van God heb gehoord, die spreek ik in de wereld.' Jezus is immers de Zoon van God. Jezus wist alle dingen van God omdat hij bij God had geleefd in de hemel, de Zoon van God wás en is. En waar kunnen wij die dingen die Jezus zei lezen? In de Bijbel. Het werd alle­maal voor ons opgeschreven. - Johannes 8:26.

Hebreeuws - Aramees - Grieks

Toen God mensen gebruikte om te schrijven, schreven zij natuurlijk in de taal die zij elke dag gebruikten. Daarom werd een gedeelte van de Bijbel in het Hebreeuws geschreven, ook wat in het Aramees en heel wat in het Grieks. De mees­te mensen in deze tijd kunnen die talen niet le­zen. Kun jij het soms? Je kunt het altijd gaan leren.

Daarom is de Bijbel in andere talen overge­schreven. Er zijn thans gedeelten van de bijbel in meer dan zestienhonderd talen. Denk je eens in. De Bijbel is Gods prachtige brief aan alle mensen. Daarom moet dit Boek der Boeken in veel talen zijn, het moet aan alle mensen bekend worden gemaakt. Er zijn heel veel bijbelgenootschappen mee bezig. Maar hoe vaak het ook is overgeschreven, en voorzien van eigentijds woordgebruik, en steeds vaker wordt gedrukt in velerlei talen: de Bood­schap is van God afkomstig.

Wat de Bijbel zegt, is belangrijk voor ons

De Bijbel werd lang geleden geschreven. Maar daarin wordt over dingen verteld die nu gebeuren, belangrijk zijn als richtsnoer voor ons leven. En er wordt ons in ver­teld wat God in de nabije toekomst gaat doen. Wat er­in staat, is opwin­den, boeiend en indringend! Het geeft ons een schitteren­de hoop. Vooral ook troost in bange dagen. De Bijbel vertelt ons ook hoe God wil dat wij leven. Ons wordt verteld wat goed en wat ver­keerd i.s

Denk maar aan de geboden:

Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,
en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;
zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.

Jij moet dit weten en ik ook. De Bijbel vertelt ons over mensen die slechte dingen de­den en wat er met hen gebeurde. Wij kunnen de narigheid die zij hadden dus vermijden. Maar de Bijbel vertelt ons ook over mensen die het goede deden en wat de goede resultaten voor hen waren. Het werd allemaal voor ons bestwil opgeschreven. Hoewel we het geboden noemen zijn we er niet toe verplicht. God heeft ons een vrije keuze gegeven om Hem te dienen. Het is dan ook niet een kwestie van MOETEN dienen maar MOGEN dienen. Heerlijk is dat. Als we het woord 'moeten' tegenkomen houdt dat in: HEILIG MOGEN !

Wie gaf ons de Bijbel ?

Maar om het meeste aan de Bijbel te hebben, moeten wij het antwoord weten op een vraag. Die vraag is: "Wie heeft ons de Bijbel gege­ven?" Wat zou jij zeggen.- Ja, de hele bijbel komt van God ..
Maar sommige mensen luisteren niet naar wat God in de bijbel zegt. Zij leven maar zoals zij zelf willen. Denk je dat dat goed is? Denk je dat iemand meer weet dan God? Als wij willen laten zien dat wij werkelijk wijs zijn, dan moeten wij naar God luisteren. En dan moeten wij ook doen wat Hij zegt.

Wij moeten er dus de tijd voor nemen om sa­men de Bijbel te lezen. Als wij een brief krijgen van iemand van wie wij heel veel houden, dan lezen wij die telkens weer. De brief is kostbaar voor ons. Zo dient het ook met de Bijbel te zijn, omdat de Bijbel een brief is van Degene die het meest van ons houdt. De Bijbel is een prachtige brief van God.

(Neem de Bijbel maar eens ter hand en lees de volgende teksten die aantonen dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, tot ons welzijn geschreven: 2 Tlmotheus 3:16, 17; 2 Petrus 1:20, 21; Romeinen 15:4

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)