HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Welkom

Kita tidak dapat hidup tanpa makanan dan pakaian.
"Pada hal Bapamu jang disurga terlebih mengetahui
segala perkara itu perlu bagi kamu" Matius 6:32.

Lees de Bijbel      De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof,

studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. 

Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BIJBEL: bron van vrede

     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. 

Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen 
om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek debron van vrede, het Woord van God:

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, 
en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timoteus 3:16 ).
Bestudeer daarom de Bijbel! Neem er kennis van. Sla acht op de context, de symboliek, de historische en culturele setting.

Dalam suka dan duka

In voor- en tegenspoed

        INDONESIAN          NEDERLANDS 


Apakah ini benar: Manusia mendjadi serigala bagi sesamanja?

Zou het waar kunnen zijn dat een mens een wolf is geworden tot zijn naaste?

Bukankah kadang-kadang kita berperilaku seperti serigala terhadap oranglain, lewat sikap kita, tutur kata kita jang
kadang menakut-nakutkan,mengantjam, memperdaja, membentji, memberontak, merebut.

Gedragen wij ons soms naar een ander zoals een wolven-kind; onze vreesaanjagende houding, taal, dat soms dreigend,
 bedriegend, hatend, inopstand komen, vechtend is.

Itulah sungguh mengerikan; apa djadinja kalau hidup kita demikian.
Itu berarti kita hidup disatu tempat dengan djutaan serigala, jang mengemudi mobil, berdjalan kaki, dikantor, nonton bersama.

Dit houdt dan in, dat wij op een plaats wonen met miljoenen wolven, dieauto's besturen, lopend, op kantoor en g
ezamenlijk naar elkaar kijken.

Oh. Tapi ada kebalikannja: Manusia mendjadi Malaekat terhadap sesamanja.
Dalam hal ini kita berupaja mendjadi Malaekat, selalu mau sempurna, maubetul, rasa diri saleh, sutji, taat, orang lain
rusak dan berdosa;orang lain duniawi, kita surgawi.
Berbuat apa, nama Tuhan Allah sebagai alasan, mau djadi setengah Allah.

Aan de andere kant heb je ook 't omgekeerde: De mens gedraagt zich alseen Engel naar zijn naaste. In dit geval doen
wij ons best omvoortdurend volmaakt, juist en correct te willen zijn, wij voelen datwij vroom zijn, zuiver en rein,
gehoorzaamheid aan God;
Uw naaste is bedorven, vol met zonde en werelds, terwijl wij hemelszijn. Aktiviteiten verrichten met God de Heer als
grondslag, heeft danals resultaat, een halve God hebben.

Nah mana jang kita pilih ...... Mendjadi serigala bagi sesama ataumendjadi malaekat bagi sesama. Tentu tidak mau
mendjadi serigala, tidak.. djangan ...
Mendjadi malaekat, tunggu dulu, mana bisa, untuk apa pura-pura mendjadi malaekat.
Kalau begitu marilah kita mendjadi manusia bagi sesama manusia;berpribadi, berkelakuan, berperasaan, bermurah hati,
bertanggungdjawab, bermasjarakat dengan sesama manusia

Nou, waar valt onze keuze op ...
Als een wolf of als een Engel te gedragen naar onze naaste?
Natuurlijk wil niemand een wolf zijn, neen .. dat moet niet, dat mag niet.
Een engel worden? Even wachten, wie kan het?
Waarom zouden wij doen alsof wij engelen zijn.
Als het zo is, laten wij mensen zijn voor onze medemens: met eenpersoonlijkheid, gedragingen, gevoelens, grootmoedigheid,\
verantwoordelijkheidsgevoel en samen leven in gemeenschap

Tuhan Jesus ditanja: "apa artinja sesama manusia?" Lukas 10 : 36,37.
Diantara seorang Imam, seorang Lewi, seorang Samaria: "Siapa sesama manusia?"
Itulah orang jang telah menundjukkan belas-kasihannja.
Menolong orang jang perlu ditolong, tanpa bedakan warna kulit, bangsa atau bahasa .
Sesama manusia adalah orang jang ada didepan mata kita jang memerlukantempat didalam hati kita. Kalau begitu buat
apa kita mendjadi manusiaserigala (wolvenkind-wolvenmens), buat apa kita mendjadi manusiamalaekat? (engelenkind)

Aan Jezus werd de vraag gesteld:
"Wat betekent dat, je naaste, je medemens?" Lukas 10: 36, 37;
Te midden van een voorganger, een Leviet, een Samaritaan:
"Wie is jou naaste?"
Dat is iemand die reeds medelijden, genade en deernis heeft aangetoond.
Een ander bijstaan die hulp nodig heeft, zonder onderscheid te makennaar huidskleur, afkomst of taal. Onze naaste zijn mensen
binnen onsblikveld,
die een plaats nodig hebben in onze harten. Indien het zo is, waaromworden wij een wolven-mens (kind), waarom
worden wij een engelenkind?

Firman telah mendjadi dagin (Johannes 1: 1-4)

In het Woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen

Allah telah mendjadi manusia. Dari kemuliaan surgawi Allah turunmendapat kita manusia, hidup dalam kerendahan dan kepedulian.
Manusiaserigala, buat apa, djangan sekali-kali! Manusia malaekat, untuk apa tausah! Ja mendjadi sesama terhadap sesama
manusia kita (dalam suka danduka).

God heeft de mens geschapen. Vanuit Zijn hemelse heerlijkheid daalde hij neer om ons mensen te vinden, leven in nederigheid.
Een wolvenkind zijn of worden, moet niet incidenteel zijn!!
Een engelenkind, om wat voor reden ook, laat maar!
Ja, om gelijk te zijn en staan naast je medemens (in voor- en tegenspoed).

Marilah kita berikan perhatian dan pertolongan serta kepedulian kitabagi sesama manusia bukan sadja bagi orang-orang
terdekat kita, tapibagi siapa sadja jang sedang menantikan sesuatu dari kita.

Kom, laten wij aandacht schenken en hulp bieden aan onze medemens. Nietalleen aan hen binnen ons blikveld, maar vooral
ook juist aan iedereendie dit van ons verwachten.

Semoga Api Indjil jang dibawa dari Tanah Air 'Maluku Manisé' mautinggal menjala dan membakar kehidupan kita supaja
kita mau tinggalmendjadi manusia bagi sesama manusia kita.

Moge het Evangelische Vuur dat vanuit ons vaderland 'Maluku Manise' ismeegenomen, altijd branden en verlichting mag
brengen in ons leven,zodat wij altijd mensen blijven naar onze medemens

Doa dan Puasa (Bapa Kami) / Bidden (het Onze Vader)

Dalam Alkitab kita dapat membatja dalam Indjil menurut Matius fatsal 6 ajat 5 - 15,
kita membatja tentang doa jang Kristus mengadjar murid-muridNja dan kita.

In de Bijbel kunnen we in het Evangelie naar Mattheüs 6: 5-15, lezen over het gebed
dat Christus Zijn discipelen en ons heeft geleerd.

Disini kita dapat beladjar bagaimana kita dapat berdoa. (Hier valt er ook iets te leren over het 'hoe' van het bidden).

Kita sebut doa Bapa kami djuga doa Tuhan atau doa jang sempurna. (Wijnoemen het Onze Vader ook wel "het Gebed des Heren"

oftewel " hetVolmaakte Gebed").

Pada doa ini kita boleh memperhatikan berikutnja: (Bij dit gebed valt het volgende op te merken):

Bapa kami, Jang di surga: (Onze Vader, die in de hemelen zijt):

Mengadjar kita bahwa kita boleh berdoa dalam kepertjajaan (Abba = Bapa ; Rum 8:15),
dalam ketergantungan dan rasa hormat/kehormatan (Mazmur 115:3). Ia akanmemberikan apa jang adalah baik untuk kita
(Mazmur 50:15; 145:18;Matius7:8) (Leert ons dat wij bidden mogen in vertrouwen (Abba = Vader ; Romeinen8:15),
in afhankelijkheid en eerbied (Hij is in de hemel, wij zijn op aarde Psalm 115:3).
Hij zal ons geven wat goed voor ons is (Psalm 50:15; 145:18; Mattheüs 7:8)

Dipermuliakanlah kiranja Namamu (Uw Naam worde geheiligd):

Nama Tuhan, itulah kenjataan Nja dan itulah Tuhan sendiri!
Kuduskan = mengkhaskan, menghormati.
Arti itulah: berikanlah bahwa kita mengenal Dikau dan memudji dan hidup sedemikian bahwa NamaMu menerima kemuliaan.

(Gods Naam, dat is Zijn openbaring en dat is Hij Zelf!
Heiligen = afzonderen, eren.
De betekenis is: Geef dat wij U kennen en prijzen en zó leven dat Uw Naam eer ontvangt).

Datanglah KeradjaanMu: (Uw Koninkrijk kome:)

Dalam Matius 4 ajat 17 Jesus memberitakan kedatangan Keradjaan =pemerintahan dan kekuasaan Tuhan dengan damai,
keadilan dan sukatjita.
Itulah sudah ada pada mulanja (didalam Kristus Lukas 17 ajat 21),
tetapi harus datang pada seluruhnja.

In Mattheüs 4:17 predikte Jezus de komst van het Koninkrijk = hetmachtsgebied en de heerschappij van de Heer met vrede,
recht, vreugde.
Het is er al in beginsel (in Christus, Lucas 17:21), maar moet nog komen in zijn volheid.

Kuasa-kuasa kegelapan harus dialahkan oleh kekuasan Kristus.
Sebab itu:
perintahkanlah / kuasailah kami oleh FirmanMu dan Roh,
peliharakanlah dan membesarkanlah GeredjaMu.

De machten van de duisternis moet overwonnen worden door de heerschappij van Christus.
Vandaar:
Regeer ons door Uw Woord en Geest,
bewaar en vermeerder Uw kerk!

Dengan begitu kita menantikan kedatangan Nja,
Maranatha: datanglah Tuhan, Wahju22:17. Zo verwachten we dewederkomst,
Maranatha = Kom Heer, Openbaring 22:17.

DjadilahkehendakMu disurga demikian djuga diatasbumi: Uw wilgeschiede, gelijk in dehemel alzo ook op de aarde:

Berarti:
Tuhan, berikanlah bahwa kita berbuat apa jang adalah kehendakMu.
Ketaatan pada hukum-hukum Allah dan kesetiaan
untuk menggenapi / mengerdjakan tugas kita dalam dunia ini.
Jesus memberi suatu tjontoh:
"bukannja kehendakKu, melainkan kehendakMu sahadja djadi". Lukas 22:42.
Rentjana Allah untuk kelepasan harus dan akan djalan terus.

Dat wil zeggen:
Heer, geef dat wij doen wat Uw wil is.
Gehoorzaamheid aan Gods geboden en trouw
om onze taak in deze wereld te vervullen.
J ezus gaf een voorbeeld:
"Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede", Lucas 22:42.
Gods plan tot verlossing moet en zal doorgaan!

Berilah pada kami roti kamisesahari: Geef ons heden onsdagelijks brood:

Kita tidak mendoakan diri kita sendiri tetapi djuga untuk sesama kita.
Bahwa bukannja dengan roti sahadja manusia akan hidup,
Matius 4:4, tetapi kita memerlukan itu.

Wij bidden niet voor onszelf, maar ook voor de ander.
De mens zal niet alleen van brood leven,
Mattheüs 4:4, maar we hebben het wèl nodig.

Kita tidak dapat hidup tanpa makanan dan pakaian.
"Pada hal Bapamu jang disurga terlebih mengetahui
segala perkara itu perlu bagi kamu" Matius 6:32.
Memberi itulah suatu berkat atas pekerdjaan kita.
Sekaligus itu memohon dari kita kepertjaan tiaphari.

Wij kunnen niet zonder voeding en kleding.
"Uw hemelse Vader weet,
dat gij dit alles behoeft", zie Mattheüs 6:32.
Het leven is een geschenk, het is een zegen op ons werk.
Tevens vraagt het van ons vertrouwen, elke dag weer.

Permohonan ini mengadjar kita untuk utjapkan sjukur dan berdoa.
Permohonan ini, djuga membuat kita aktip / radjin untuk menolong orang-orang lain, jang dekat dan djauh.

Dit gebed leert ons ook danken en bidden.
Het maakt ons actief om anderen te helpen, dichtbij en ver weg.
Dan ampunilah kiranja, kepada kami segala kesalahan kami,
seperti kami ini sudah mengampuni orang jang berkesalahan kepadakami; Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Kita mendapat disini suatu pengakuan salah,
kesalahan kita dan segala sesuatu jang kita telah membuat salah, Mazmur 51. Djuga suatu doa keampunan;
djanganlah mentanggungdjawabkannja dosa itu atas kami (Micha 7:18-20) karena kehendak Kristus,
Jang sudah tebuskan dosa-dosa kita, lihat Epesus 4:32.

Wij vinden hier een schuldbelijdenis,
onze schulden en alles wat we verkeerd gedaan hebben, Psalm 51.
Ook een gebed van vergeving;
wil het ons niet toerekenen (Micha 7:18-20)
om Christus wil,
die voor al onze zonden volkomen betaald heeft, zie Efeziërs 4:32.

Sekaligus ini bersangkut paut dengan suka mengampunkan:
"seperti kami ini sudah......."
Djikalau kita tidak bersedia maka permohonan ini tidak mempunjaiharga. Tegelijkertijd gaat het met vergevingsgezindheid
 gepaard:
"gelijk ook wij .................."
Als wij daartoe niet bereid zijn dan heeft dit gebed geen waarde.

Dan djanganlah membawa kami kepada pentjobaan,
melainkan lepaskanlah kami daripada jang djahat:- Leid ons niet inverzoeking, maar verlos ons van de boze;

Pentjobaan bukan datang dari Allah,
tetapi dari setan untuk mendjatuhkan kita
(Jakub 1:13-15, Matius 4:1-11).
Kita harus melawan kuasa-kuasa setan dalam dunia ini.

Verzoeking komt niet van God,
maar van de duivel om ons ten val te brengen
(Jacobus 1:13-15, Mattheüs 4:1-11.
We moeten ons verzetten tegen de demonische machten in deze wereld.

Sebab kita banjak kali lemah adanja, kita berdoa permohonan ini:
Kiranja Tuhan menetap kami.
Kemenangan itu pasti,
karena Jesus menetap dalam pentjobaan (Lukas 4) dan Ia berkata dalam Jahja 16:33:
"Tetapi tetapkanlah hatimu: bahwa aku ini sudah mengalahkan dunia ini".

Omdat we in onszelf vaak zwak zijn, bidden we dit gebed.
Heer houd ons staande.
De overwinning is dan zeker,
door Jezus, die stand hield in de verzoeking (Lucas 4) en Hij zeide in Johannes 16:33:
"Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen".
KarenaEngkaulah jang empunja keradjaan dan kuasa dan kemuliaan sampaiselama-lamanja: Want van U is het Koninkrijk
en deKracht
en de Heerlijkheid tot in der Eeuwigheid:

Tuhan jang empunja Keradjaan dan Tuhan memegang perintah (Mazmur 93).
Tuhan jang empunja kuasa,
orang jang harap pada Tuhan itu kelak membaharui kuatnja, Jesaja 40:31.

Van God is het Koninkrijk en Hij regeert (Psalm 93).
Van Hem is de kracht,
zij die de Heer verwachten putten nieuwe kracht, Jesaja 40:31.

Tuhan jang empunja kemuliaan,
Tuhan jang empunja kemuliaan-hormat, kemuliaan, tjahaja terang
dan sekarang sebahagian boleh njata dalam kehidupan kita,
Lukas 2:8 dan Jahja 1:14.
Sampai selama-lamanja berarti
bahwa KeradjaanNja tiada berkesudahan, Lukas 1:33.

Van Hem is de heerlijkheid,
bij God hoort glorie, luister, lichtglans en
nù mag daarvan ook iets in ons leven zijn,
zie Lucas 2:8 en Johannes 1:14.
Tot in der eeuwigheid wil eigenlijk zeggen
dat Zijn Koningschap geen einde zal nemen, (zie Lucas 1:33).

Amin - Amen

Kata achir Amin berarti:
demikianpun / sesungguhnja akan djadi!
Batjalah Nehemija 8:7 dan Jahja 1:52.
Oleh karena kepastian kesetiaan Allah;
kita dapat pertjaja akan Tuhan.

Het 'slotwoord' Amen wil eigenlijk het volgende zeggen:
Voorwaar, zo is het!
Lees hierbij Nehemia 8:7 en Johannes 1:52.
Op grond van de vastheid van Gods trouw;
op Hem kan je er op aan.

Kita mengetahui pasti bahwa Tuhan mendengar doa kita.
Sekali lagi, doa kita, kita dapat menguraikan dengan:
mendengarkan / mendengari Allah dan berbitjara dengan Allah.

Je mag zeker zijn dat God je gebed wil horen.
Ons bidden zouden we kunnen omschrijven met:
luisteren naar God en spreken met God.

Doa djuga disebutkan: nafas kehidupan iman;
seperti mengambil nafas adalah kebutuhan kehidupan,
maka doa djuga harus untuk kehidupan iman.

Het gebed wordt wel genoemd de ademtocht van het geloof;
zoals het ademhalen levensnoodzakelijk is,
zo is ook het bidden noodzakelijk in het leven van het geloof.

Karena djikalau kamu mengampuni kesalahan orang, (Want indien gij denmensen hun misdaden vergeeft,)tak dapat tiada
 Bapamu jang disurga akanmengampuni kesalahan kamupun.(zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven).

Tetapi djikalau tiada kamu mengampuni kesalahan orang, (Maar indien gijden mensen hun misdaden niet vergeeft), nistjaja
 Bapamupun tiada akanmengampuni kesalahan kamu. (zo zal ook uw Vader uw misdaden nietvergeven).

Pengakuan Iman Rasuli
Apostolische Geloofsbelijdenis

Beta pertjaja akan Allah Bapa, jang Maha-kuasa,
jang sudah mendjadikan langit dan bumi.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

Dan akan Jesus Kristus, Anaknja jang tunggal, jang Tuhan kami;
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

jang daripada kuat Rohulkudus sudah diperkandungkan
dan piperanakkan oleh perawan Marjam;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;

jang sudah merasai sengsara dibawa Pontius Pilatus,
jang sudah disalibkan mati dan dikuburkan;
jang sudah turun kedalam neraka;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;

jang pada hari jang ketiga sudah bangkit diantara orang mati,
op de derde dag opgestaan uit de doden;

jang sudah naik kesurga,
duduk pada tangan kanan Alah Bapa jang Maha-kuasa itu,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

dari mana Ia datang
kelak menghakimkan segala orang jang hidup dan jang mati,
vandaar zal Hij komen
om te oordelen de levenden en de doden;

Beta pertjaja akan Rohu'lkudus.
Ik geloof in de Heilige Geest.

Beta pertjaja ada satu djemat Masehi,
jang mukadas dan 'am,
Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;

keampunan segala dosa;
vergeving van de zonden;

kebangkitan segala daging,
opstanding van het vlees;

dan kehidupan jang kekal.
en een eeuwig leven.

AMIN.
Sepuluh Penjuruhan - De Tien Geboden

Akulah Tuhan Allahmu,
jang telah menghentarkan kamu keluar dari negeri Mesir,
dari dalam tempat perhambaan itu.
Ik ben de Here, uw God
die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis, geleid heb.

1.
Djangan ada padamulah lain dihadapan hadiratKu.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben;

2.
Djangan engkau membuat patung dan berbakti padanja.
Gij zult geen gesneden beelden maken. Om u daarvoor te buigen;

3.
Djangan kamu menjembut nama Tuhan, Allahmu, dengan sia-sia,
karena tiada dibilangkan Tuhan sutji
dari salah segala orang jang menjebut namanja dengan sia-sia.
Gij zult de naam van de Heer, uw God niet ijdel gebruiken;

4.
Ingatlah kamu akan hari sabat, supaja kamu sutjikan dia.
Bahwa enam hari lamanja hendaklah kamu bekerdja
dan mengerdjakan segala pekerdjaanmu;
tetapi hari jang ketudjuh itulah sabat Tuhan, Allahmu,
pada hari itu djangan kamu bekerdja,
baik kamu,
atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan,
atau binatangmu,
atau orang dagang jang ada didalam pintu gerbangmu.
Karena dalam enam hari lamanja telah didjadikan Tuhan
akan langit dan bumi dan laut,
dengan segala isinja,
maka berhentilah Tuhan pada hari jang ketudjuh,
sebab itulah diberkati Tuhan akan hari sabat itu
dan disutjikannja dia.
Gedenkt de sabbatdag, dat gij dien heiligt.
Zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen.
Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uws Gods;
dan zult gij geen werk doen,
gij,
noch uw zoon,
noch uw dochter,
noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd,
noch uw vee,
noch uw vreemdeling die in uw poorten is;
Want in zes dagen heeft de Here
de Hemel en de aarde gemaakt,
de zee en al wat daarin is,
en Hij rustte ten zevenden dage;
daarom zegende de Here den sabbatdag,
en heiligde dien;

5.
Berilah hormat akan bapamu dan akan ibumu,
supaja dilandjutkan umurmu dalam negeri
jang dianugerahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu.
Eert uw vader en uw moeder,
opdat uw dagen verlengd worden in het land,
dat u de HEERE uw God geeft!

6.
Djangan engkau membunuh.
Gij zult niet doodslaan;

7.
Djangan engkau berzinah.
Gij zult niet echtbreken;

8.
Djangan engkau mentjuri,
Gij zult niet stelen;

9.
Djangan engkau naik saksi dusta atas temanmu.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste;

10.
Djangan kamu ingin akan rumah samamu manusia,
djangan kamu ingin akan bini samamu manusia,
atau akan hambanja laki-laki,
atau akan sahajanja perempuan,
atau akan lembunja,
atau akan keledainja,
atau akan barang apa-apa jang samamu manusia punja.
Gij zult niet begeren uws naasten huis;
gij zult niet begeren uws naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht,
noch zijn dienstmaagd,
noch zijn os,
noch zijn ezel,
noch iets, dat uws naasten is.

HET ÓNZE' VADER'
 Doa Bapa Kami

Bapa kami jang disorga

Dipermuliakanlah namamu

Datanglah keradjaanmu

Djadilah kehendakmu, seperti di sorga,
demikian djuga diatas bumi

Berilah kami pada hari ini, makanan kami jang secukupnja

Dan ampunilah kiranja kepada kami, segalah keselahan kami

Seperti kami ini sudah mengampuni orang jang berkesalahan kepadah kami

Dan djanganlah membawa kami ke dalam pencobaan

Melainkan lepaskanlah dari pada jang djahat

Karena engkaulah jang empunja keradjaan

Dan kuasa dan kemuliaan

Sampai selama-lamanja

Amin

[ Matius ]Gebed Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking

Maar verlos on
]s van de boze

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

Amen

Prediker / Kitab Alchatib 3 : 1 - 15


"Segala sesuatu adalah masa jang tertentu" / "Alles heeft zijn tijd"

Bermula bagi segala sesuatu adalah masa jang tertentu
dan bagi segala maksud adalah ketikanja dibawa langit.
Alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven.

Adalah masa akan diperanakkan dan masa akan mati,
adalah masa akan bertanam dan masa akan mentjabut barang jang tertanam itu;
Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven,
een tijd om te planten, een tijd om te rooien;

adalah masa akan melakukan dan masa akan menjembuhkan;
adalah masa akan merombak dan masa akan membangunkan;
er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen,
een voor afbreken en een voor opbouwen;

adalah masa akan menangis dan masa akan tertawa;
adalah masa akan meratap dan masa akan menari;
er is een moment voor huilen en een voor lachen,
voor rouwen, en voor dansen

adalah masa akan membuang batu dan masa akan mengumpulkan batu;
adalah masa akan memeluk dan masa akan mendjauhkan dirinja daripada memeluk;
er is een tijd van liefde en een tijd van eenzaamheid,
van kussen en van afwenden;

adalah masa akan mentjahari dan masa akan menghilangkan;
adalah masa akan memeliharakan dan masa akan membuang;
er is een tijd van zoeken en een van verliezen,
een tijd van bewaren en een tijd van wegdoen;

adalah masa akan mentjarik-tjarik dan masa akan menampal;
adalah masa akan berdiam-diri; dan masa akan berkata-kata;
er is een moment om te scheuren en een om de scheuren te naaien,
een moment voor zwijgen en een moment voor spreken;

adalah masa akan mengasihi dan masa akan bentji;
adalah masa akan berperang dan masa akan berdamai.
er is een tijd voor liefhebben en een tijd voor haten;
voor oorlog en voor vrede

Apakah faedahnja bagi orang jang berlelah itu daripada barang jang diusahakannja?
Wat bereik je met tobben en zwoegen?

Bahwa aku sudah melihat sjugul, jang sudah diberi Allah
kepada segala anak Adam, supaja mereka itu bersjugul dengan dia.
Ik heb gemerkt dat God de mensen
een zware en vermoeiende taak heeft opgelegd

Maka telah didjadikannja segala sesuatu itu permai pada masanja,
lagipun dibubuhnja peri jang kekal didalam hati mereka itu,
melainkan tiada dapat manusia menjelidik
daripada permulaan datang kepada kesudahan
segala perbuatan jang diperbuat Allah itu.
God heeft voor alles het moment bepaald;
wel heeft hij de mensen besef van tijd gegeven,
maar ze zijn niet in staat
om Gods doen en laten van het begin tot het eind te volgen.

Maka tentulah sudah kepadaku
bahwa dalam segala perkara itu satupun tiada jang baik,
melainkan manusia menjukakan dan membuat baik akan dirinja sepandjang umur hidupnja.
Daarom lijkt het me het beste
dat de mens vrolijk is en geniet van het leven.

Sebagai lagi bahwa seorang manusia
makan minum dan merasai kebaikan daripada segala usahanja,
maka ia itu djuga karunia Allah adanja.
Want als hij eet en drinkt en plezier heeft van zijn werk,
is dat een geschenk van God.

Maka tahulah aku bahwa segala sesuatu jang dibuat oleh Allah itu akan kekal selama-lamanja,
seorang-pun tiada dapat menambahinja atau menguranginja;
maka perbuatan Allah demikian, supaja takutlah orang dihadapan hadliratnja.
Ik heb ingezien dat alles wat God doet, onveranderlijk is:
er valt niets aan toe te voegen en er gaat ook niets vanaf.
God maakt alles zo, dat de mens zich klein voelt.

Segala sesuatu jang telah ada itu, ia itu adalah sekarang djuga,
dan barang jang akan ada itu, ia itupun sedia sudah ada,
maka dituntut Allah akan barang jang sudah lalu itu.
Wat er nu is, was er vroeger ook al,
en wat er straks komt, is er ook al geweest.
God laat steeds weer opnieuw hetzelfde gebeuren.


Kredibel dasar webmaster

Saya percaya pada Alkitab sebagai Firman Allah wahyukan. Namun imandasar daripada doktrin atau Person: Yesus Kristus, yang adalah samakemarin dan hari ini untuk keabadian. Tindakan saya tidak begitu banyakfokus pada teori yang benar sebagai praktek yang benar, sebagaimanadinyatakan oleh Lukas dalam Kisah 2:42 Dan mereka terus bertahan dalamajaran para rasul dan masyarakat, memecahkan roti dan doa-doa. Berikutini adalah ringkasan praktis yang jelas dari apa yang saya percaya,ditulis dalam bentuk doa.

Dear Tuhan, Anda telah tersimpan selamanya saya melihat dan kekal dalamcahaya. Karena itu saya terganggu Anda dan kewenangan Alkitab (2Kor.10:3-6), di dalam terang yang kita bersama-sama (Efez.3: 18).
Tuhan, Anda telah saya dibaptis dalam Tubuh Anda. Jadi, saya baikmental dan dalam prakteknya karena masyarakat, ini bagian dari TubuhKristus (1Cor.12 :12-27), yang berarti bahwa saya 24 jam sehari bagiAllah dan saudara-saudara dan bahwa saya setia kepada kuasa rohani dankeselamatan Anda sebagai Word dinyatakan dalam Alkitab, walaupun sayaada keperluan pribadi lainnya. Seluruh dunia hari-hari hidup saya untukmelayani anda sampai kepada hari saya tiba-tiba Anda akan muka denganmuka. Anda termasuk dalam kemuliaan.

Tuhan, Anda telah saya oleh Roh Kudus suatu operasi dan hadiahdiberikan (Rom.12 :3-4; 1Cor.12: 11). Karena itu saya siap saya aktifbekerja di jalan yang menunjuk saya, menggunakan talenta Anda berikankepada saya. Terima kasih untuk bakat.
Tuhan, Anda Forever Loyal dan akan selalu terus ingat saya. Saya inginberbagi iman dengan saudara-saudara kita yang memberi saya dan jikatidak diminta di jalan, yang bersahabat dengan mereka untuk menghargaidan menjaga. Saya tidak akan pernah bertemu di jalan reguler (Hebr.10:25).

Anda memiliki Tuhan sendiri untuk hidup saya. Dan karena anda inginsupaya semua orang yang tetap dan tidak ada seorangpun yang menderitakekurangan ambisi saya maju saya tersedia dana kehormatan bagi kamuuntuk melanjutkan (Lev.27 :30-34, Matt.19 :21-22, 23:23) .
Tuhan, karena saya cinta Anda dan Anda kekudusan saya tahu saya inginbersama dengan saudara-saudara untuk tumbuh menjadi sebuah komunitasanda akan, di mana ada komitmen yang jelas dari semua anggota yang samamental dan fisik kesejahteraan semua anggota (2Cor.8 :13-15) dankesaksian yang kuat untuk mempengaruhi dunia. Dan yang sampai akhirdunia. Saya berdoa untuk Anda: Anda itu Kerajaan Mei segera datang, didalam Yesus' Nama.
Tuhan, menjadi petunjuk sepanjang hidup saya,
Engkau akan membimbing saya.
Point me the way ke kota Zion emas
Kamu akan saya panduan.
Tinggal dekat dengan saya;
Ga langkah demi langkah untuk me;
Kemudian saya 'k menenteramkan
dan keamanan 'k Anda melacak

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)