HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 10

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

God is de HOOGSTE

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Er is iemand die hoger is

Heb je iemand wel eens horen zeggen: "Ik wou dat ik groot was, dan kon ik alles doen waar ik zin in had"?
Heb jë dat ook wel eens graag gewild?

Het is waar dat grote mensen bepaalde dingen kunnen doen die kinderen niet kunnen doen. Maar niemand van ons kan al onze eigen regels voor het leven vaststellen. Er is Iemand die hoger is dan wij. Weet je wie dat is? -

God is de hoogste

De meeste mensen zijn het erover eens dat God beslist hoger is dan wij. Maar het is niet voldoende om dat te zeggen. Wij moeten door onze daden bewijzen dat wij het ook geloven.

Adam en Eva

Dit wordt duidelijk door wat er met Adam en Eva gebeurde. Zij waren de eerste man en vrouw. Sommige mensen zeggen dat het verhaal over Adam en Eva alleen maar verzonnen is. Maar de Jezus zei dat niet. Hij wist dat het waar was. Lees maar eens, dan zal ik je vertellen wat er gebeurde.

Toen God Adam en Eva maakte, plaatste Hij hen in een prachtige tuin die in Eden lag. Het was net als een heel groot park, een paradijs. Zij hadden daar voor altijd kunnen wonen. Maar zij moesten een les leren. En het is een les die wij ook moeten leren.

Geen moeilijke les

Het is eigenlijk best gemakkelijk als wij de les werkelijk willen leren.
De HERE zei tegen Adam en Eva dat zij van de bomen in Eden alle vruchten en noten konden eten die zij maar wilden. Maar er was slechts één boom waarvan zij niet mochten eten. De HERE zei tegen Adam: "Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven." - Genesis 2:17.

Wat zou er gebeuren als zij van die ene boom aten? Zij zouden sterven. Hun leven hing van gehoorzaamheid aan Jehovah God af. Het was niet voldoende om slechts te zeggen dat zij in God geloofden. Zij moesten dit door hun daden tonen. Dat was de les. Het was eigenlijk geen moeilijke les. Maar deze les was wel heel belangrijk.

Als Adam en Eva gehoorzaam waren aan God, zouden zij laten zien dat zij hem liefhadden en wilden dat Hij hun Heer was. Maar als zij nu wel van die boom aten dan zouden zij tonen dat zij in werkelijkheid niet dankbaar waren voor alles wat God hun had gegeven. Zij zouden daarmee zeggen: "Niemand kan ons zeggen wat wij moeten doen. Wij doen waar wij zin in hebben."
Wat zou jij ge­daan hebben als je daar was geweest? Zou jede HERE hebben gehoorzaamd ?
Of zou je van die boom hebben gegeten?

De slang

Eerst waren Adam en Eva gehoorzaam aan God. Maar toen sprak er op zekere dag een slang tegen Eva. Natuurlijk kan een slang niet zo maar uit zichzelf spreken. Het was een engel die het deed voorkomen alsof de slang sprak. Die engel was slechte dingen gaan denken. Hij wilde dat Adam en Eva hem aanbaden; Hij wilde dat zij deden wat hij zei. Hij wilde Gods plaats innemen.

Daarom liet die slechte engel verkeerde ge­dachten bij Eva opkomen. Hij zei tegen haar: 'God heeft je niet de waarheid verteld. Je zult niet sterven als je van die boom eet. Je zult zo wijs worden als God.'
Zou jij geloofd hebben wat die stem zei?

Eva had geen recht om te geloven wat de slang zei. Alles wat zij had, had zij van God gekregen. Maar nu begon zij iets te willen hebben dat God haar niet had gegeven. Zij at van de boom. Daarna gaf zij er ook van aan Adam.
Adam geloofde niet wat de slang zei. Maar zijn verlangen om bij Eva te zijn was sterker dan zijn liefde voor God. Daarom at ook hij van de boom. (Genesis 3:1-6.)
Wat was het gevolg? God had niet gelogen.

Het leven hangt van gehoorzaamheid aan hem af. Daarom stierven Adam en Eva. En zij brachten de dood over alle mensen.Dit wordt wel de 'erfzonde' genoemd.

Duivel vijand van God

De bijbel vertelt ons dat de engel die tegen Eva had gelogen, Satan de Duivel wordt genoemd. Hij is de vijand van God. En hij is ook onze vijand. (Openbaring 12:9.)

Hij wil dat iedereen ongehoorzaam aan de HERE is. Daarom probeert hij slechte gedachten bij ons te doen opkomen. Hij zegt dat niemand de HERE werkelijk liefheeft. Hij zegt dat jij en ik God niet liefhebben en dat wij niet werkelijk willen doen wat God zegt. Maar heeft hij gelijk? Zijn wij zo?

De duivel zegt dat wij ermee zullen ophouden de HERE te dienen als iemand het ons een beetje moeilijk maakt. Hij zegt dat wij de HERE alleen gehoorzamen als alles naar onze zin gaat. Hij zegt dat iedereen zo is. Heeft hij gelijk? -

Wat Jezus zegt

Jezus zei dat de duivel een leugenaar is! Hij bewees dat er mensen zijn die de HERE werkelijk liefhebben. Hij zei niet: 'Niemand kan mij zeggen wat ik moet doen.' In plaats daarvan zei Hij: "De Vader is groter dan ik." Hij gehoorzaamde de HERE. En Hij deed dit niet alleen wanneer het gemakkelijk was. Hij deed het aldoor, zelfs wanneer andere mensen het hem moeilijk maakten. Hij bleef de HERE trouw tot aan zijn dood. Daarom heeft God Hem tot leven teruggebracht, Hij is opgestaan uit de dood, Hij heeft de dood overwonnen om eeuwig te leven. ­(Johannes 14:28.)
Dat heeft de Jezus gedaan.

Maar wat zullen wij doen?

Als wij de HERE ongehoorzaam zijn, dan doen wij wat de duivel wil. Maar als wij onze God werkelijk liefhebben, zullen wij zijn geboden gehoorzamen. Wij zullen dit elke dag doen. En wij zullen het doen omdat wij het werkelijk 'willen.
(Wie zullen wij dienen -. De HERE of de duivel Lees eens wat de bijbel hierover zegt In Job 1 :8-12; 2:1-5; 27:5 en Spreuken 27:11).

Vertel het aan de kinderen - Adam en Eva

God zorgt goed voor Zijn kinderen en dat deed Hij ook voor Adam.
Adam mocht wonen in een prachtige tuin, daar groeiden de mooiste bloemen en bomen. Die tuin was het Paradijs. Het was heerlijk om daar te mogen leven dicht bij God.

God bracht alle dieren bij Adam en hij mocht ze allemaal een naam geven. Zo zouden ze voortaan genoemd worden: koe, schaap, hond, poes, olifant, mier, krokodil en nog héél veel meer dieren.
Al die dieren waren samen, ze hadden allemaal iemand die op hen leek.

Maar Adam was alleen en God zag dat dit niet goed was.
Hij zorgde er voor dat Adam in een hele diepe slaap viel. Toen nam God een rib uit het lichaam van Adam en maakte daarvan een mens.
Adam merkte daar helemaal niets van, totdat hij wakker werd.
Adam was blij verrast om te zien dat God iemand voor hem gemaakt had, die bij hem paste. Het was een vrouw en Adam noemde haar Eva. Hij kon met haar praten en lachen, ze konden alles samen doen. Ze waren heel gelukkig met elkaar
en met God.

Ze waren altijd blij en nooit bang. Ze kenden geen angst, ze wisten niet eens wat het was. Ze hadden het nooit koud en waren nooit ziek of verdrietig.
De dieren waren ook heel lief voor elkaar. Het lammetje kon gewoon heel dicht tegen de leeuw aan liggen. Alles was goed en mooi.
In het zachte suizen van de wind hoorden ze de stem van God, Hij sprak met Adam en Eva en het was heerlijk om naar Zijn stem te luisteren en om zo dicht bij God te mogen leven.

In het Paradijs stonden heel veel mooie bomen met heerlijke vruchten. Adam en Eva mochten van die vruchten eten, wat smaakte dat lekker, ze genoten er van.

 "Maar", had God gezegd, "er is één boom en daar mogen jullie niet van eten. Dat is de boom die in het midden van de hof staat, de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat betekent dat als je van die boom zou eten je het verschil zou weten
tussen goed en kwaad en dan zul je moeten sterven".

Nu wisten Adam en Eva alleen maar wat goed was en zo wilde God het.
Als ze naar Hem luisterden, zouden er nooit geen nare dingen gebeuren.
Adam en Eva vonden het fijn om God te gehoorzamen en dat was helemaal niet moeilijk. God was hun Vader en hun Vriend en ze hielden heel veel van elkaar.

Maar op een dag toen Eva door het Paradijs wandelde, hoorde ze ritselen tussen de struiken. Ze schrok niet, want ze kende geen angst. Ze keek nieuwsgierig om wat dat geritsel betekende.

Toen zag ze een slang door de struiken schieten, de slang begon te spreken.
Dat vond Eva helemaal niet raar, want er waren zoveel mooie wonderlijke dingen in het Paradijs.
"Jullie mogen zeker helemaal niet van de bomen eten die God in de Hof heeft geplant", sprak de slang. "Ja hoor,"zei Eva, dat mogen we wel, behalve van die ene boom niet, de boom van kennis van goed en kwaad".
"Oh zei de slang, God is natuurlijk bang, dat jullie net zo knap en verstandig worden als Hij, daarom mag je niet van die boom eten.

Het zijn zulke heerlijke vruchten Eva, en als je daarvan eet zul je net zo verstandig zijn als God, je zult dan net als Hij zijn".
Eva dacht diep na, ja…dat wilde ze wel, net als God zijn. En de vruchten zagen er zo heerlijk uit en ze vergat dat God gezegd had, dat ze niet van die boom mochten eten.
Ze stak haar hand al uit om een vrucht te pakken, twijfelde nog even, nam toch de heerlijke sappige vrucht en hapte er in.
Ze hoorde het ritselen van de struiken, waarin de slang wegschoot, niet meer.
Ze voelde zich zo naar, zo verdrietig en angstig. Was dit wat God bedoelde, mochten ze daarom niet van die boom eten?
En nu had ze het toch gedaan.
"Adam, Adam", riep Eva. Hij moest ook van die vrucht eten, dan zou Adam ook hetzelfde voelen als zij.
"Adam, kijk eens wat een heerlijke vrucht, proef maar". Adam nam de vrucht en hapte er in.
Toen keken ze elkaar aan en ze zagen de angst en het verdriet in elkanders ogen.
Het leek wel of alles anders was geworden, al het mooie was voorbij. Ze renden weg en verstopten zich tussen de struiken, want ze waren bang om God te ontmoeten.

"Adam, Adam, waar ben je?"

Dat was de stem van God, die bij het vallen van de avond door de
hof wandelde en het fijn vond om weer even met Adam en Eva te praten.
Maar zij hadden zich verstopt en heel angstig antwoordde Adam God: "Hier ben ik Heer".
"Waarom hebben jullie je verstopt?" vroeg God, "Heb je soms gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad? "
Ja Heer, maar het is de schuld van die vrouw die U mij hebt gegeven, van Eva, zij heeft mij die appel gegeven."
"Nee Heer", zei Eva, het is de schuld van de slang, Hij heeft gezegd dat ik van die vrucht moest eten".
Zo gaven Adam en Eva een ander de schuld van het verkeerde dat ze zelf hadden gedaan.

God werd heel verdrietig, dit had Hij niet gewild. Nu konden Adam en Eva niet meer heel dicht bij Hem blijven, want dat zouden ze niet eens kunnen verdragen.
Want God was alleen maar licht en liefde, daar paste geen duisternis en kwaad bij.

Voor straf mochten Adam en Eva niet meer in het Paradijs blijven wonen.
God stuurde hen weg de wijde woeste wereld in.

Maar Hij beloofde wel iets heel moois, want God liet zijn kinderen niet alleen, ook al hadden ze kwaad gedaan. Hij bleef van hen houden en voor hen zorgen.
Zo gingen Adam en Eva weg uit het Paradijs, maar eerst maakte God nog warme kleren voor hen van dierenhuiden, zodat ze het niet koud zouden hebben.

Hij beloofde hen dat ze kinderen zouden krijgen en dat er eens IEMAND geboren zou worden, die al het kwaad, dat nu in de wereld gekomen was, zou overwinnen. Daar zou God voor zorgen, dat was het plan van God.
Eens zouden de mensen weer in vrede en liefde met elkaar kunnen leven, net als Adam en Eva in het Paradijs.

Die belofte van God maakten Adam en Eva toch weer blij. Er was hoop, het zou niet altijd zo blijven, zoals het nu was.
Ze begrepen dat God hen niet alleen liet, dat Hij van hen zou blijven houden en voor hen zorgen.

Ook al zou er pijn en verdriet in de wereld zijn, ze zouden nooit alleen zijn.
God zou er altijd zijn om hen te helpen en te troosten, zoals een Vader er altijd is voor Zijn kinderen.

Zo is God er nog steeds, ook nu

Hij woont in de Hemel en later als wij sterven, dan mogen ook wij bij Hem in de Hemel komen. God heeft beloofd dat Hij alle dingen weer nieuw en goed zal maken. En wat God belooft, dat doet Hij altijd! Daar mag je op vertrouwen.

Je mag heel zeker weten, dat God Zijn kinderen nooit alleen laat, ook jou niet, wat er ook gebeurt.

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)