HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 08

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Gehoorzaamheid beschermt

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zou je het prettig vinden als je alles kon doen waar je zin in had? 

Zijn er tijden dat je zou willen dat niemand je ooit zou zeggen wat je moet doen?
Zeg eens eerlijk of dit zo is. Waarschijnlijk denken velen zo als jij.

Wat is beter ?

Is het werkelijk verstandig om alles te doen waar je zin in hebt?
Of ben je beter af wanneer je je vader en je moeder gehoorzaamt? God zegt dat je je ouders dient te gehoorzamen, en daar moet dus een goede reden voor zijn.

Laten wij eens zien of wij erachter kunnen komen

Hoe oud ben jij? - Weet je ook hoe oud je vader is? - Hoe oud is je moeder? - Zij hebben veel langer geleefd dan jij. En hoe langer iemand leeft, hoe meer tijd hij heeft om dingen te leren. Eik jaar hoort hij meer en ziet hij meer en doet hij meer. Jongeren kunnen dus van de ouderen leren.

Wie heeft er langer geleefd dan jij of ik of wie maar ook? de HERE God. Hij weet meer dan jij en Hij weet meer dan ik. Als Hij ons zegt wat goed voor ons is, kunnen wij er zeker van zijn dat dit juist is. Als wij doen wat Hij zegt, zal dit ons beschermen. Wij dienen hem altijd gehoor­zaam te zijn.

Je ziet dus dat ik ook gehoorzaam moet zijn. Ik moet God gehoorzamen. Het is voor mijn eigen bestwil. En ook jij zult er wel bij varen wanneer je God gehoorzaam bent.

Neem de bijbel er eens bij

Kom er maar achter God kinderen opdraagt te doen. Zoek het boek Efeziërs maar eens op. Wij gaan lezen wat er in Efeziërs hoofdstuk zes, vers één, twee en drie staat. "Kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders in eendracht met de Heer, want dit is rechtvaardig: 'Eer uw vader en uw moeder', wat het eerste gebod is met een belofte: 'Opdat het u goed moge gaan en gij lange tijd op de aarde moogt blijven.'''

God spreekt hier

Dat staat in de Bijbel. Het is dus de HERE God die zegt dat je gehoorzaam moet zijn aan je ouders.

Wat betekent het je vader en je moeder te 'eren'? Het betekent dat je achting voor hen aan de dag moet leggen. Je dient naar hen te luisteren en zonder mopperen te doen wat zij zeggen. En God belooft dat het je 'goed zal gaan' als je gehoorzaam bent.

Een verhaal

Er is een verhaal over mensen die gered werden omdat zij gehoorzaam waren. Zou je het graag willen horen? -
Deze mensen woonden lang geleden in de grote stad Jeruzalem. De meeste mensen in die stad waren slecht. Zij luisterden niet naar God.de HERE zond zijn eigen Zoon om hen te onder­wijzen. Maar nog wilden zij niet luisteren. Wat zou God met hen doen? -

Jezus waarschuwde hen dat God hun stad zou laten verwoesten. Hij zei dat legers van soldaten de stad zouden omsingelen en in puin zouden leggen. Hij vertelde de mensen ook hoe zij hieraan konden ontkomen als zij het goede liefhadden. luister maar eens wat hij zei: 'Als jullie legers rondom Jeruzalem zien, dan is het tijd om uit Jeruzalem weg te gaan en naar de bergen te vluchten.' - Lukas 21 :20-22.

Het gebeurde precies zoals Jezus had gezegd

De legers van Rome kwamen om Jeruzalem aan te vallen. Ze omsingelden de stad. Maar toen trokken ze om de een of andere reden weg. De meeste mensen dachten dat het gevaar voorbij was. Zij bleven in de stad. Maar wat had Jezus ook weer gezegd dat zij moesten doen? - 

Wat zou jij hebben gedaan als je in Jeruzalem had gewoond? Zij die Jezus werkelijk geloofden, verlieten hun huizen en· gingen zo vlug zij konden uit Jeruzalem weg, naar de bergen. Er gingen niet alleen volwassenen; er waren ook kinderen bij hen.

Maar werden zij ook werkelijk beschermd omdat zij gehoorzaam waren? - Een heel jaar lang gebeurde er niets met Jeruzalem. Ja, drie jaar lang gebeurde er niets. Maar toen, in het vierde jaar, kwamen de legers van Rome terug. Voor de mensen die in Jeruzalem waren gebleven, was het nu te laat om te vluchten. Deze keer verwoestten de legers de stad. De meeste mensen in de stad werden gedood.

Maar wat gebeurde er met degenen die Jezus gehoorzaam waren geweest? Zij waren ver van Jeruzalem verwijderd. Hun overkwam dus niets. Gehoorzaamheid beschermde hen.

Gehoorzamen biedt bescherming

Als jij gehoorzaam bent, zal dit jou dan ook beschermen?
Ja. Ik zal je eens laten zien hoe. Misschien zeg ik je dat je nooit op straat mag spelen. Waarom doe ik dat? Omdat je wel eens door een auto aangereden en gedood zou kunnen worden. Maar misschien denk je op een goede dag: "Er zijn op het ogenblik geen auto's. Er kan me niets gebeuren. Andere kinderen spelen ook op straat en ik heb nog nooit gezien dat zij aangereden werden."
Zo dachten nu de meeste mensen in Jeruzalem.

Toen de legers van Rome waren weggetrokken, leek het veilig. Anderen bleven in de stad en daarom bleven zij ook. Zij waren gewaar­schuwd, maar zij luisterden niet. Het gevolg was dat zij hun leven verloren. En kinderen die op straat spelen, kunnen hun leven ook verliezen. Hoeveel beter is het gehoorzaam te zijn!
Af en toe gehoorzaam zijn is niet voldoende.

Maar als je altijd gehoorzaam bent, zal dit je werkelijk beschermen.
Wie is het die jou .zegt: "Wees gehoorzaam aan je ouders"?
Het is God., En vergeet niet dat Hij dit zegt omdat hij je werkelijk liefheeft.

(Hier volgen nog enkele mooie teksten waaruit blijkt hoe belangrijk gehoorzaamheld is: Prediker 12:13; Kolossenzen 3:20; Spreuken 23:22.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)