HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 20

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Liefde voor elkaar

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Liefde voor broers en zusters

Hoeveel broertjes en zusjes heb jij?
Niet iedereen heeft thuis een broertje of een zusje. Zelfs al heb je er maar één, dan kun je al dankbaar zijn.

God heeft ons zo gemaakt dat wij ons op een heel bijzondere manier verbonden voelen met bepaalde personen. Wij kunnen heel veel vrienden hebben, maar broers en zusjes geven gewoonlijk zelfs nog meer om elkaar dan vrienden. Als de één in moeilijkheden zit, dan helpt de ander hem eruit.

Kaïn en Abel

Zo'n broer of zus zou je graag willen hebben, niet waar?
Maar niet iedereen is goed voor zijn broer of zusje. De Bijbel vertelt ons over iemand die zijn broer sloeg. Het was Kaïn, een zoon van de eerste mens.
Op een dag nam Kaïn wat voedsel dat hij ver­bouwd had. Hij bracht van dit voedsel een gave of een offer aan Jehovah. Zijn broer Abel bracht ook een offer aan Jehovah. Abel offerde aan God de allerbeste schapen die hij had. God was ingenomen met Abel en zijn offer. Maar hij was niet ingenomen met Kaïn en diens offer.

Waarom niet?

Niet omdat Abel méér offerde. En het verschil lag ook niet alleen in het feit dat hij een schaap offerde. De Bijbel vertelt ons dat God kan zien wat er in ons hart omgaat. Hij weet hoe wij diep van binnen denken.

Wat zag God in Kaïns hart?

Hij zag dat Kaïn niet werkelijk van zijn broer hield. Kaïn kon zien dat de HERE God ingenomen was met Abel en zijn offer.'
Maar probeerde Kaïn zich te ver­anderen zodat hij net als zijn broer zou zijn?
­Nee. Hij werd boos.

De HERE zei tegen Kaïn dat hij zijn handel­wijze moest veranderen. Maar Kaïn luisterde niet. Als hij werkelijk van God had gehouden, zou hij naar hem geluisterd hebben. Maar hij hield niet van God. En hij hield ook niet van zijn broer.

De eerste moord

Op een dag zei hij daarom tegen Abel: "laten wij het veld ingaan." Kaïn had boze bedoelin­gen, maar Abel wist het
niet. Abel ging met Kaïn mee. Terwijl zij daar alleen in het veld waren, sloeg Kaïn zijn broer. Hij sloeg hem zo hard dat hij hem doodde.
Was dat niet verschrikkelijk? ­ Genesis 4:2-8.

De Bijbel vertelt ons dat wij hieruit een speciale les moeten leren.
Weet je welke les? ­
Dit is de boodschap die gij van het begin af hebt gehoord: wij moeten liefde voor elkaar hebben; niet zoals Kaïn, die uit de goddeloze was.' Broers en zusjes moeten dus liefde voor elkaar hebben. Zij moeten niet als Kaïn zijn. ­1 Johannes 3 :11, 12.

Waarom zou het zo slecht zijn om als Kaïn te zijn?

Omdat de bijbel zegt dat hij 'uit de goddeloze was'. Omdat Kaïn preCies zo als de Duivel handelde, was het net alsof de Duivel zijn vader was. Denk je dat eens in!
Zie je waarom het zo belangrijk is om van je broers en zusjes te houden?
Als je niet van hen houdt, wiens kind zou je dan tijn? - Je zou een kind van de Duivel zijn. Dat zou je toch niet willen, is het wel?
Hoe kun je dus tonen dat jé een kind van God wilt zijn?
Door werkelijk van je broers en zusjes te houden.

Maar wat is liefde?

Liefde is een diep gevoel binnenin ons dat maakt dat wij goede dingen voor andere mensen willen doen. Wij laten zien dat wij van andere mensen houden als wij goede gevoelens jegens hen koesteren. Wij laten het zien als wij goede dingen voor hen doen. En als wij werkelijk van iemand houden, zullen wij er dan mee wachten hem goed te doen totdat hij eerst iets voor ons heeft gedaan? Nee toch!

God doet dat niet. Zelfs voordat wij van God hielden, hield God al van ons. Wij kunnen hiervan leren. Zelfs voordat anderen liefde voor ons to­nen, kunnen wij to­nen dat wij hen liefhebben.

De Bijbel spreekt

De Bijbel zegt dat christenen veel meer broers en zusters hebben dan alleen maar degenen die met hen in hetzelfde huis wonen .

Weet je wie dat zijn?
Jezus zei : 'Al wie de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster.' Dit betekent dat allen die Gods wil doen, broeders en zusters zijn. Zij vormen een bijzonder gezin van broeders en zusters. Matthéüs 12:50.
Houd jij van alle broeders en zusters in dit grote christelijke gezin?
Jezus zei dat wij dat moeten doen. Hij zei: 'Iedereen zal weten dat gij mijn discipelen zijt als gij elkaar liefhebt.' Wij kunnen niet alleen maar van een paar van hen houden. Wij moeten van al onze broeders en zusters houden. - Johannes 13:35.

Hoe kunnen wij tonen dat wij werkelijk van de ander houden?

Welnu, als wij van hen houden, zullen wij niet bij hen weg willen blijven omdat wij niet met hen willen praten. Wij zullen voor hen allemaal vriendelijk zijn. Wij zullen altijd goed doen jegens hen. En als zij ooit in moeilijk­heden verkeren, zullen wij hen te hulp komen, omdat wij werkelijk één groot gezin vormen.
Als wij werkelijk van al onze broeders en zusters houden, wat bewijst dit dan?
Het bewijst dat wij discipelen zijn van Jezus.

(Dat wij liefde voor onze broeders en zusters moeten tonen, wordt ook In I Johannes 4:8. 20, 21 en Galaten 6:10 besproken.)

Nogmaals: Heb elkander lief

1 Johannes 3:11-24
Deze brief is vrijwel zeker door de apostel Johannes geschreven. De apostel van wie Jezus veel hield. (Joh 13:23)

Het liefde gebod (Joh 13:34-35) "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."

Waaraan zijn Jezus leerlingen te herkennen? Dat zij liefde onder elkaar hebben. In Joh 17:21voegt Jezus als logisch gevolg van de onderlinge liefde daar aan toe daaraan toe: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden."

De Kerk, de etalage van Gods koninkrijk in de wereld, hoe vind jij deze etalage er uit zien?

12 en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.

In Genesis 4:3-5lezen we "Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker." Door afgunst en haat dood Kaïn zijn broer.

1 Joh 2:11"Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt."

13 Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat.

In Joh. 15:18-19zegt Jezus "Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie." En in Joh. 17:14zegt Jezus "Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor."

14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood.

In Joh 5:24zegt Jezus: "Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven."

15 Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft.

In de bergrede lezen we in Matth 5:21-22: "Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht." En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen "Nietsnut!" zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie "Dwaas!" zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan".

16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

In Joh 15:12-13lezen we dat Jezus ons opdraagt "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden."

17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

In Markus 10:21zegt Jezus het volgende tegen de rijke jongeling "Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.'"

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

In Mattheüs 25:31-46lezen we hierover:

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?" 40 En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet." 44 Dan zullen ook zij antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?" 45 En hij zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan." 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.'

19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

Matth. 5:44-47"En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is."

20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

Romeinen 8:33-34"Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons."

21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden.

1 Joh 4:17-18"Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden".

22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

Matth 22:36-39"'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf."

23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.

Joh. 15:16-17"Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief."

24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

2 Kor. 1:21-22" Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft"

1 Kor 13: "1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)