HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 02

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus onze leermeester

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zijn naam is Jezus Christus

Hoor of lees je graag verhalen? Goed, dan hier een verhaal over een 'man' die betere verhalen heeft verteld dan wie maar ook die ooit op aarde heeft geleefd. Zijn naam is Jezus Christus.
Hij leefde bijna tweeduizend jaar geleden hier op aarde. Dat is lang geleden. Het was nog lang voordat oma of opa werd geboren. En het was lang voordat de mensen auto's hadden of treinen of radio's of vliegtuigen of andere dingen die er nu zijn. Géén typemachines, tekstverwerkers, reizen door de ruimte, computers of internet.

Als Jezus een verhaal vertelde, dan deed hij dit zo dat men moest nadenken. Als men er lang genoeg over nadacht, kon men door wat Jezus had gezegd zelfs heel anders over bepaalde dingen gaan denken. Iemands hele kijk op het leven kon erdoor veranderen. En alles wat Jezus zei was waar.Merkwaardig was dat, zelfs kinderen voelden dat aan.

Jezus: onze Leermeester

Jezus wist meer dan wie maar ook. Hij was de beste leermeester die ooit heeft geleefd op aarde. Wij leren veel van andere mensen. Maar de aller­belangrijkste dingen kunnen wij van Jezus leren.Dat gold toen en ook vandaag aan de dag.
Eén reden waarom Jezus zo'n groot onder­wijzer was, is dat hij luisterde. Hij wist hoe belangrijk het. is te luisteren. Maar naar wie luisterde Jezus? Wie onderwees hem? Jezus' Vader. En Jezus' Vader is God. God die ook jou en mijn Schepper is; sterker nog: God is de Schepper van alles wat er is.

Jezus: Zoon van God

Voordat Jezus als mens naar de aarde kwam, had Hij in de hemel bij God geleefd. Jezus verschilde dus van andere mensen, want nie­mand anders heeft ooit in de hemel geleefd voordat hij op aarde werd geboren. Jezus was in de hemel de enige en goede Zoon geweest die naar zijn Vader luisterde. Daarom kon Jezus de men­sen onderwijzen wat Hij van God had geleerd. Door naar jouw vader en moeder te luisteren, kun je als het ware Jezus navolgen. Dit geldt natuurlijk alleen als je ouders het goede willen van jou: dát wat in overeenstemming is met de wil van God.

Jezus: houdt van de mensen

Nog een reden waarom Jezus een groot leermeesterr was, is dat hij van mensen hield. Hij wilde hen helpen God beter te leren kennen. Jezus hield van grote mensen. Maar hield hij ook van kinderen? Ja, beslist. En kinderen waren graag bij Jezus omdat hij met hen praatte en naar hen luisterde. Ze wilden gewoonweg van Hem houden, Hij was zo ánders dan de anderen in het leven van alle dag. Je nam met plezier plaats aan zijn voeten om naar Zijn verhalen te luisteren. zo mooi, zo boeiend. Daarbij de liefde straalde van zijn gezicht.

Op zekere dag...

Op zekere dag brachten ouders hun kleine kinderen naar Jezus. Maar Jezus' vrienden dachten dat de grote leermeester het te druk had om met kleine kinderen te praten. Daarom zeiden zij tot hen dat zij moesten weggaan. Maar was Jezus het daarmee eens? Nee. Hij zei: 'laat de kinderen toch met rust en houdt hen niet tegen tot Mij te komen.' Ook al was Jezus een heel wijze en belangrijke man, toch nam hij er de tijd voor om kleine kinderen te onderwijzen. (Matthéüs 19:13, 14).

Jezus: vertelde boeiend en indringend

Jezus was een groot leermeester omdat Hij wist hoe hij iets boeiend moest vertellen. Hij sprak over vogels en bloemen en andere dingen om de mensen te helpen dingen over God zijn Hemelse Vader te begrijpen. "Op zekere dag hield Hij een rede of een lezing voor een grote menigte mensen die naar hem toe kwam toen hij op een berghelling zat. Dit wordt de Bergrede genoemd.

Jezus zei tot de mensen: 'Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze planten geen zaad. Ze slaan geen voedsel in huizen op. Maar God, mijn Vader in de hemel, voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan deze dieren?'
Jezus zei ook: 'Leer een les van de lelies van het veld.' Welke les denk je dat wij van de lelies kunnen leren? Welnu, Jezus zei: 'Ze maken geen kleren. En kijk eens hoe mooi ze zijn! Zelfs de rijke koning Salomo was niet mooier gekleed dan de lelies van het veld. Als God dus voor de bloemen zorgt die groeien, zal hij dan ook niet voor jullie zorgen?'

Niet bezorg zijn

Begrijp je de les die Jezus daar leerde? Hij wilde niet dat zij zich er bezorgd over maakten waar zij voedsel vandaan moesten halen om te eten of kleren om aan te trekken. God onze Vader weet dat de mensen deze dingen nodig hebben. Jezus zei niet dat wij niet voor voedsel en kleding moesten werken. Maar Hij zei dat wij God op de eerste plaats moesten stellen. Als wij dat doen, zal God ervoor zorgen dat wij voedsel hebben om te eten en kleren om aan te trekken. Geloof je dat? 

Matthéüs 6:25-33

25 ¶ Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
27 Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?
 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien: (6-29a) zij arbeiden niet en spinnen niet;
29 (6-29b) en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.
30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.
33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Hartverwarmend onderwijs

De mensen vonden de manier waarop Jezus onderwees fijn. Zij stonden verbaasd. Het was boeiend om naar Hem te luisteren. En wat Hij zei, hielp de mensen het goede te doen.

Het is belangrijk dat wij ook naar Hem luiste­ren. Maar hoe kunnen wij dat doen? Dat wat Jezus heeft gezegd, staat voor ons in een heel bijzonder boek. Weet je welk boek dat is? Het is de Bijbel. Wij kunnen dus naar Jezus luisteren door aandacht te schenken aan de Bijbel, het Woord van God, de Heilige Schrift.

Luister naar Hem

God zelf zegt dat wij, naar Jezus moeten luisteren. Op zekere dag, toen Jezus met drie van zijn vrienden op een hoge berg was, zei een stem uit de hemel: "Dit is mijn Zoon; de Geliefde, die Ik heb goedgekeurd; luistert naar Hem." Weet je wiens stem dat was? - Gods stem! God zei dat wij naar zijn Zoon moeten luisteren. ­Matthéüs 17 :1-5.

1 ¶ En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid.
2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.
4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.
5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Zul jij naar Jezus, onze Leidsman luisteren? ­Dat moeten wij allemaal doen. Wij zullen geluk­kig zijn als wij dit doen. En het zal ons ook geluk­kig maken als wij de goede dingen die wij van Hem leren aan onze vrienden vertellen.

Voor nog meer mooie gedachten over de zegen die het biedt naar Jezus te luisteren, kunt je de bijbel openslaan en in Johannes 8:28-30 lezen: Jezus dan zei: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.

En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.
Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem.

Geloof jij Hem? Geef je je gewonnen, of niet dan!

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)