HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 15

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus beheerst elementen

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ben je wel eens in een storm geweest toen de wind heel hard waaide?

Was je toen bang?

Het is goed om dan voorzichtig te zijn. Want je zou je in een zware storm lelijk kunnen bezeren.

Wat moet je dus doen als de wind heel hard begint te waaien, of als je bliksem uit de lucht ziet flitsen?
Wat denk je?

Het verstandigste zou zijn naar binnen te gaan. Doe je dat niet, dan zou er door de wind wel eens een tak van een boom op je kunnen vallen. Of je zou door de bliksem getroffen kunnen worden. Elk jaar worden er honderden mensen in stormen gedood.

Jij en ik kunnen sterke winden niet doen ophouden te waaien. En wij kunnen de grote golven van de zee niet tot bedaren brengen. Er is zelfs geen mens die leeft die dit kan doen.
Maar wist je dat er eens iemand op aarde heeft geleefd die macht over de wind en de golven had?
Dat was Jezus.

Lees maar wat Hij deed

Op een dag, toen het al laat was geworden, zei Hij nadat hij aan de Zee van Galiléa onderwijs had gegeven, tegen zijn discipelen: "laten wij naar de andere kant van het meer over­steken." Zij gingen dus in een boot en begonnen het meer over te varen.

Jezus was heel erg moe. Hij had de hele dag hard gewerkt. Daarom ging Hij naar het achterste gedeelte van de boot en ging daar op een kussen liggen. Het duurde niet lang of Hij was diep in slaap.

De discipelen bleven wakker om de boot in de juiste koers te houden. Alles ging een poosje goed, maar toen stak er een sterke wind op. Deze ging steeds harder waaien en de golven werden groter en groter. De golven begonnen in de boot te spatten en de boot raakte lang­zamerhand vol water. De discipelen waren bang dat zij zouden zinken.

Maar Jezus was niet bang. Hij sliep nog achter in de boot. Ten slotte maakten de disci­pelen hem wakker en zij zeiden: 'Meester, red ons; wij vergaan haast in deze storm.'
Toen stond Jezus op en Hij sprak tegen de wind en de golven. "Zwijg! Wees stil!" zei Hij. Onmiddellijk ging de wind liggen en het meer werd rustig.

De discipelen waren verbaasd. Zo iets hadden zij nog nooit gezien. Daarom zeiden zij tegen elkaar: "Wie is dat toch wel, want hij beveelt zelfs de winden en het water, en ze gehoorzamen Hem?" - Markus 4:35-41; lukas 8:22-25.
Weet jij wie Jezus is?

Weet jij waar Hij zijn grote macht vandaan krijgt? - De discipelen hadden niet bang moeten zijn toen Jezus daar bij hen was, want Jezus was geen gewoon mens. Hij kon wonderbaarlijke dingen doen die niemand anders kon doen. laat mij je nog eens iets vertellen dat Hij op een keer op een storm­achtige zee deed.

Op een andere dag

Toen het avond was geworden, zei Jezus zijn discipelen dat zij in een boot moesten stappen en hem vooruit moesten gaan naar de overkant van de zee. Jezus zelf ging toen alleen de berg op. Het was een rustige plaats waar Hij tot zijn Vader, de HERE God, kon bidden.

De discipelen stapten in de boot en begonnen de zee over te steken. Maar al gauw begon er een wind te waaien. Deze ging steeds harder waaien. Het was nu nacht.

De mannen haalden het zeil naar beneden en begonnen te roeien. Maar zij kwamen niet erg ver omdat zij een sterke tegenwind hadden. De boot schommelde heen en weer in de hoge golven en er spatte water naar binnen. De mannen probeerden uit alle macht de oever te bereiken, maar het lukte hen niet.

Jezus was nog alleen op de berg. Hij was daar een lange tijd geweest. Maar nu zag Hij wel dat zijn discipelen in de hoge golven in gevaar verkeerden. Daarom kwam Hij van de berg af naar de rand van de zee. Hij sprong niet in het water om dan te gaan zwemmen. Ook ging Hij niet door het water heen waden. Nee, maar Jezus begon over de stormachtige zee te lopen net zoals wij op groen gras zouden lopen!

Wat zou er gebeuren als jij op water pro­beerde te lopen ?

Je zou zinken, en je zou misschien verdrinken. Maar Jezus was anders. Hij had een speciale macht.

Jezus moest wel vijf of zes kilometer lopen voordat hij bij de boot was. Het was dus al tegen de ochtend toen de discipelen Jezus over het water naar zich toe zagen komen. Maar zij konden niet geloven wat zij zagen. Zij waren heel erg bang en schreeuwden het uit van angst.

Toen sprak Jezus tot hen: "Houd moed, Ik ben het; vreest niet."
Zodra Jezus in de boot was gestapt, hield de storm op. De discipelen waren weer verbaasd. Zij vielen voor Jezus neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon.' - Mattheüs 14:23-33; Johannes 6:16-21.

Zou het niet geweldig zijn geweest in die tijd geleefd te hebben en Jezus zulke dingen te hebben zien doen?

Welnu, wij kunnen in een tijd leven dat Jezus net zulke wonderbaarlijke dingen zal doen.

De Bijbel zegt dat God Jezus tot de Heerser in het Koninkrijk van God heeft gemaakt, en spoedig zal alleen Zijn regering over deze aarde heersen. Niemand die dan leeft, zal ooit bang hoeven te zijn voor een storm. Jezus zal zijn macht over de wind en de golven gebruiken tot zegen van allen die hem gehoorzamen.
Zal dat geen schitterende tijd zijn om in te leven?

(Andere teksten waaruit blijkt welke grote macht Jezus heeft als degene die door God tot Heerser In het Koninkrijk van God wordt gemaakl. zijn: Mattheüs 281t8; Daniël 7:13, Efeziërs 1:20-22)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)