HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 27

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

God loven

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Heb je je er wel eens over nagedacht waarom je een mond hebt? Hoe gebruik je die?

Het is beslist waar dat wij de mond nodig hebben om te eten. Maar de mond wordt niet alleen gebruikt om te eten. De meesten van ons eten slechts een paar keer per dag.
Maar is het niet zo dat je je mond veel vaker gebruikt om te praten?

Je lippen, je tong, de tanden, het gehemelte van je mond en nog veel meer dingen spelen elke keer dat je praat een belangrijke rol. Denk je eens even in hoe het zou zijn als je niet kon praten. Wat erg zou het zijn als je nooit aan iemand anders kon vertellen wat je dacht!

Ben je niet blij dat de HERE God ons een mond heeft gegeven?
En vind je ook niet dat omdat hij ons onze mond heeft gegeven, wij deze moeten gebruiken om hem ermee te eren? Ja toch!

Koning David

Zo dacht koning David erover. Hij was een dienstknecht van God. En hij zei: de HERE God's lof zal mijn mond spreken." Vind je ook niet dat het goed is om dit met onze mond te doen? -

Laten wij dan samen eens herhalen wat hij zei: "God's lof zal mijn mond spreken." (Psalm 145:21.)

 Israëlitisch meisje

Er was een jong Israëlitisch meisje dat haar mond zo gebruikte. Toen zij leefde, waren de natie Syrië en de het land Israël vijanden van elkaar. Op een dag streden de Syriërs tegen Israël en namen zij dat jonge meisje gevangen.
Zij werd naar het huis van de legeroverste gestuurd, die Naäman heette. Zij werd daar het dienstmeisje van Naämans vrouw.

Naäman

Naäman nu had de ziekte die melaatsheid wordt genoemd. Geen enkele dokter had hem kunnen helpen. Maar het jonge meisje van Israël had een groot geloof in de HERE God. Zij wist dat hij wonderbaarlijke dingen kon doen. En zij geloofde dat een van Gods speciale dienst­knechten, een profeet, Naäman zou kunnen. helpen. Nääma en zijn vrouw geloofden na­tuurlijk niet in de HERE God. Zij hadden een andere religie. Zou het jonge meisje hun vertellen wat zij wist? Misschien zou­den .ij er niet eens over willen horen.

Wat zou jij gedaan hebben?

Zij wist dat zij moest praten. Het zou alleen maar vriendelijk zijn om dat te doen. En zij zou hier­door blijk geven van haar liefde voor God. Daarom zei ze: 'Kon Naäman maar naar God's profeet in Israël gaan. Dan zou die hem wel van zijn melaatsheid genezen.' Naäman wilde heel graag beter worden.
Daarom luisterde hij naar het meisje. Hij ging naar God's profeet. Toen hij deed wat de profeet hem zei te doen, werd hij genezen. Dit maakte dat Naäman een oanbidder van de ware God werd. Wat moet hij blij zijn geweest dat het jonge meisje van Israël niet bang was geweest om de HERE God te loven! - 2 Koningen 5:1-15.
Zou jij graag net als dat jonge meisje iemand willen helpen de HERE God te leren kennen?
Wie zou jij kunnen helpen?

In het begin zouden zij natuurlijk kunnen denken dat zij geen hulp nodig hebben. Maar je zou met hen kunnen praten over de goede dingen die de HERE God doet. En misschien 'luisteren zij. Zou het niet geweldig zijn als zij net als jij de HERE God zouden gaan liefhebben?
Zulke dingen gebeuren als jij je mond gebruikt om de HERE God te loven.

Timótheüs

De Bijbel vertelt ook over een jongeman, Timótheüs genaamd. Zijn vader geloofde niet in de HERE God. Maar zijn moeder wel, en zijn groot­moeder ook. Timótheüs luisterde naar hen. En vanaf de tijd dat hij nog maar heel klein was, kende hij de Bijbel. Wij moeten de Bijbel kennen om de HERE God te kunnen loven. De Bijbel vertelt ons over hem.

Timótheüs groeide op als een voortreffelijke jongeman. Op een dag bezocht Paulus, een apostel van Jezus Christus, het stadje waar Timótheüs woonde. Hij merkte op dat Timótheüs graag de HERE God wilde dienen. Daarom nodigde hij deze jongeman uit met hem mee te gaan zodat hij God nog vollediger kon dienen. Zij reisden samen naar andere plaatsen. Overal vertelden zij de mensen over het Koninkrijk van God en over Jezus. (Handelingen 16:1-5).

Timótheüs leerde veel van de apostel Paulus over de wijze waarop hij God moest loven. Hij zag hoe Paulus lezingen hield voor grote groepen mensen. Hij zag hoe Paulus naar de huizen van de mensen ging om hen ook te onder­wijzen. Maar Timótheüs bleef niet alleen maar toekijken. Hij had een aandeel aan het werk. Paulus zei: 'Timótheüs doet het werk van Jeho­vah, net als ik( 1 Korinthiërs 16:10).

Niet iedereen vond het prettig als Timótheüs over God sprak. Maar hij hield er niet mee op. Hij zei niet dat hij naar huis wilde gaan. Hij was blij dat hij zijn mond kon gebruiken om de HERE God te loven.

Alleen voor ouderen ?

Sommige mensen nu zullen misschien zeggen dat dit alleen maar iets voor oudere mensen is.

Maar geloof je dat?

De Jezus wist dat dit niet zo was. Toen sommige mensen op een dag probeerden jonge kinderen met het loven van God te doen ophouden, zei. Jezus: 'Hebben jullie nooit in de Schrift gelezen: "Uit de mond van kleine kinderen zal lof komen"?' ­(Matthéüs 21 :16.)

Wij allemaal kunnen de HERE God loven als, wij dit werkelijk willen. Het is niet moeilijk. God heeft ons een mond gegeven waarmee wij kunnen spreken. Wij hoeven niet alles van de bijbel te weten voordat wij beginnen. Wij kunnen. anderen gewoon vertellen wat wij al hebben geléerd.
Zou jij dat graag willen doen?

(Andere teksten waarin jongeren worden aangemoedigd God te dienen, zijn Psalm 148:12, 13, Prediker 12:1 en 1 Tlmotheüss 4:12.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)