HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 41

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus gaf zijn leven voor ons

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Waarschijnlijk heb je een paar goede vriendjes of vriendinnetjes

Maar stel nu eens dat zij echt in gevaar verkeerden. Wat zou je doen als zij zich in een zinkende boot bevonden?
Zou je hen willen redden als je dat kon?
Zou je dat doen ook al zou je zelf misschien sterven terwijl je hen hielp?
Iemand die zijn leven zou geven om andere mensen te redden, toont dat hij heel veel van hen houdt.

Jezus bewees dat hij zo'n liefde voor ons had.
Hij was bereid de hemel te verlaten en naar de aarde gezonden te worden om voor ons te sterven.
Wist je dat hij voor ons gestorven is?
Zou je graag willen weten hoe Hij dit heeft gedaan?

Jezus verraden

Laten wij eens net doen alsof wij erbij zijn en kunnen zien wat er gebeurt.
Het is heel laat op een avond in Jeruza­lem. De maan schijnt groot en helder. Terwijl wij naar de stad kijken, zien wij Jezus en zijn apostelen door een grote poort de stad verlaten. Zij begeven zich naar een heuvel die de Olijf­berg wordt genoemd en gaan een tuin in.
Zullen wij hen volgen?

Terwijl wij kijken, zien wij Jezus van zijn dis­cipelen vandaan gaan en neerknielen om tot zijn Vader te bidden. Hij doet dit drie maal. En iedere keer komt Hij terug en zegt hij zijn discipelen dat zij ook moeten bidden. Waarom?
Wat gaat er gebeuren?

Kijk! Zie je die mannen die daar naar de tuin toe komen? Sommigen van hen hebben brandende fakkels. Anderen hebben knuppels. Er zijn soldaten bij met ,zwaarden. Zij kijken heel onvriendelijk. Jezus moet hen beslist zien aankomen.
Zou hij niet moeten proberen weg te lopen?

Jezus ziet hen, maar Hij loopt niet weg. Nu komen de soldaten naar voren en zij nemen Jezus gevangen. Zal Hij toelaten dat zij hem meenemen? Hij kon tot zijn Vader roepen. God kon hem duizenden engelen sturen. Zij zouden die mannen in een paar seconden kunnen doden.

Als jij Jezus was geweest, zou je dan om de engelen hebben geroepen?

Maar Jezus laat zich door de mannen mee­nemen. Waarom? Omdat hij bereid is voor ons te sterven. Er is zelfs nog een belangrijker reden. Hij zegt tegen de discipel Petrus: 'Gods Woord moet waar worden.' Weet je, het stond al in de Bijbel geschreven dat Jezus zijn leven voor de mensheid zou geven.

Jezus' discipelen worden nu bevreesd en vluchten. De soldaten nemen Jezus mee terug naar de stad. laten wij hen volgen en zien wat er gebeurt. Zij brengen Jezus voor de overpriesters. Deze priesters haten Jezus omdat hij de mensen heeft laten zien dat de priesters de God's Woord niet onderwijzen.
De priesters nemen een verhoor af. Zij laten mensen binnenkomen die leugens over Jezus vertellen. Zij stellen Jezus vragen om te trachten te bewijzen dat Hij iets verkeerds heeft gedaan. Maar zij kunnen niets tegen hem vinden.

Dan zeggen de priesters tegen Jezus: 'Zijt gij de Zoon van God?' Jezus zegt: 'Dat ben ik.' De priesters worden boos en zeggen: 'Hij is schuldig! Hij moet gedood worden!' Alle anderen zijn het ermee eens. Daarom beginnen sommigen van de mannen de spot met Jezus te drijven. Zij spugen op hem en slaan hem met hun vuisten.
Begint Jezus er spijt van te krijgen dat hij de waarheid uit de bijbel heeft onderwezen?

Hoe zou jij je hebben gevoeld?

Jezus heeft geen spijt en hij klaagt niet eens en ook slaat hij niet terug. Nu wordt het ochtend. Jezus is de hele nacht op geweest. De priesters laten Jezus nu binden en zij leiden Hem naar Pilatus, de bestuurder, die stadhouder was.
Zij zeggen tegen Pilatus: 'Jezus is tegen de regering. Hij moet gedood worden.' Maar Pilatus ziet dat de priesters leugens vertellen. Daarom zegt Pilatus tegen hen: 'Ik vind niets verkeerds in deze man. Ik zal hem vrijlaten.' Maar de priesters en an­deren schreeuwen: 'Nee! Dood hem!'

Later probeert Pilatus het volk weer te ver·tellen dat hij Jezus zal vrijlaten. Maar de priesters laten de scharen schreeuwen: Als u hem vrij­laat, bent ook u tegen.de regering! Dood hem!' Zij maken vreselijk veel lawaai.
 Wat zal Pilatus doen?

Hij luistert naar het volk. Eerst laat hij Jezus geselen, zweepslagen geven. Dan '. levert hij hem aan de soldaten over , om ter dood te wor,den gebracht.

De kruisiging

Zij geven Jezus een kruisbalk te dragen. Ten slotte komen zij bij een plaats die Schedelplaats. wordt genoemd, buiten de stad. Daar nagelen zij Jezus' handen en voeten aan de paal. Vervol­gens zetten zij het kruis rechtop zodat Jezus eraan hangt. Hij bloedt. Hij heeft heel veel pijn.

Jezus sterft niet meteen. Hij hangt daar ge­woon aan het kruis. De overpriesters drijven de spot met hem. Zij zeggen: "Indien gij een zoon van God zijt, kom dan van het kruis af!" Maar Jezus weet waarvoor zijn Vader hem gezonden heeft. Hij weet dat hij zijn volmaakte leven moet geven opdat wij de kans kunnen hebben eeuwig leven te verkrijgen.

Ten slotte, omstreeks drie uur die middag, roept Jezus het uit tot zijn Vader en hij sterft. (Matthéüs 26; Lukas 22:39-23:46; Johannes 18:1-19:30).
Hoe anders was Jezus dan Adam! Adam toon­de geen liefde voor God. Hij was God ongehoor­zaam. En Adam toonde ook geen liefde voor ons. Omdat hij zondigde, zijn wij allemaal met zonde in ons geboren. Maar Jezus toonde liefde voor God en voor ons. Hij gehoorzaamde God altijd. En Hij gaf zijn leven opdat hij kon wegnemen wat Adam ons heeft aangedaan.

Begrijp je wat voor geweldigs Jezus heeft gedaan? 

Als je tot God bidt, dank je hem voor wat zijn Zoon heeft gedaan. Dan toon je dat je er waardering voor hebt. En als wij werkelijk doen wat de Jezus zegt, zullen wij nog meer tonen hoezeer wij het waarderen dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven.

(Om waardering op te bouwen voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. kun je Johannes 3:16, Romeinen 5:8, 19, 1 Timótheüs 2:5, 6 en Matheüs 20:28 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)