HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 06

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Iedereen heeft een vader

Jij hebt een vader. Ik had ook een vader. Als een meisje goede dingen doet, zegt vader blij tegen anderen: "Dit is mijn dochter." En als een jongen doet wat goed is, zegt zijn vader vol trots: "Dit is mijn zoon."

Jezus doet wat zijn Vader wil

Daarom is zijn Vader blij met hem. En weet je wat Jezus'
Vader heeft gedaan?

Hij heeft zelfs vanuit de hemel gesproken om tot de mensen te zeggen: "Dit is mijn Zoon."

Jezus houdt werkelijk van zijn Vader. Hij toonde dit zelfs voordat Hij naar de aarde kwam. Hij had een schitterende plaats in de hemel bij zijn Vader, de HERE God. Maar God had een speciaal werk voor Jezus te doen. Om dat werk te doen, moest Jezus de hemel verla­ten. Hij moest als baby op aarde geboren worden. Jezus wilde dit graag doen omdat de HERE het wilde.

Geboren op aarde

Om als baby op aarde geboren te worden, moest Jezus een moeder hebben.
Weet je wie dat was? Zij heette Maria.
De HERE stuurde zijn engel Gabriël vanuit de hemel om met Maria te praten. Gabriël vertelde Maria dat zij een baby zou krijgen, een jongetje. De baby zou Jezus heten.

En. wie zou de vader van de baby zijn?
De engel zei dat de HERE God de vader van de baby zou zijn. Daarom zou Jezus de Zoon van God genoemd worden.

En hoe denk je nu dat Maria dit vond? - Zei ze: 'Dat wil ik niet'? Zei ze: géén moeder van Jezus?

Nee, Maria wilde maar al te graag doen wat God van haar vroeg. Zij luisterde bereidwillig naar Gods engel. Het was alsof zij naar God luisterde! En Maria wilde graag naar God luis­teren. Zij hield van God en wilde niets liever doen dan wat de HERE God van haar vroeg. Maar hoe kon de HERE er nu voor zorgen dat zijn Zoon in de hemel als baby op aarde werd geboren?

De HERE God is de Machtigste Persoon die er bestaat

Hij kan dingen doen die niemand anders kan doen. de HERE nam dus het leven van zijn Zoon uit de hemel en bracht dit over naar het lichaam van Maria. Jezus begon in Maria's lichaam te groeien net zoals andere baby's in het lichaam van hun moeder groeien. Daarna trouwde Maria met Jozef.

Jezus Geboren in Bethlehem

Toen kwam de tijd dat Jezus geboren zou worden. Hij werd in de stad Bethlehem geboren. Maria en haar man Jozef brachten een bezoek aan die stad. Maar Bethlehem was vol met mensen. In de nacht dat Jezus werd geboren, was er voor Maria en Jozef niet eens een kamer waar zij konden overnachten. Ze kwamen terecht in de stal bij een herberg. Zij moesten de baby Jezus in een kribbe leggen. Een kribbe is een voederbak voor koeien en andere dieren.

Een bijzondere nacht

Er gebeurden opwindende dingen in de nacht dat Jezus werd geboren. Vlak bij Bethlehem sprak een engel met een paar herders. Hij vertelde de herders dat Jezus een heel belangrijk persoon was. Hij zei tegen hen: 'Zie! Ik vertel jullie goed nieuws dat de mensen blij zal maken. Er is van­daag iemand ge­boren die de men­sen zal redden.' Jezus zou veel goe­de dingen doen voor de mensen die God liefhebben. ­Lukas 2:10,11.

Dit was goed nieuws! Andere engelen in de hemel begonnen God gezamen­lijk te loven. Zij waren blij. De herders konden horen wat zij zeiden. Nu wilden de herders Jezus zien. De engel zei tegen hen dat zij Jezus in Bethlehem konden vinden. Zij gingen er dus naar toe. Toen de herders daar kwamen om naar Jezus te kijken, vertelden zij aan Jozef en Maria welke goede dingen zij hadden gehoord. Dit maakte Jozef en Maria heel dankbaar tegenover God.
Kun jij je voorstellen hoe blij Maria was dat zij graag de moeder van Jezus had willen worden?

Later namen Jozef en Maria Jezus mee naar de stad Nazareth. Daar groeide Jezus op. Toen hij dertig jaar was, begon hij met zijn grote onder­wijzingswerk. Dit behoorde bij het werk dat de HERE God zijn Zoon op aarde wilde laten verrichten.

Verheerlijking op de berg

Ongeveer drie jaar later gingen Jezus en een paar van zijn volgelingen een hoge berg op.
Wat gebeurde daar?

Terwijl de anderen toekeken, begonnen Jezus' kleren helder te schijnen. Toen werd Gods eigen stem gehoord. de HERE zei over Jezus: "Dit is mijn Zoon, de geliefde." God was blij met zijn Zoon. - Markus 9:2-8.

Jezus deed altijd wat juist was

Hij deed zich niet voor als iemand die hij in werkelijkheid niet was. Hij zei de mensen niet dat hij God was. De engel Gabriël had aan Maria gezegd dat Jezus de Zoon van God genoemd zou worden. Jezus zei zelf dat hij Gods Zoon was. En hij vertelde de mensen niet dat hij meer wist dan zijn Vader. Hij zei: "De Vader is groter dan ik." - Johannes 14:28.
Toen Jezus' Vader hem werk te doen gaf, deed Jezus dit. Hij zei niet: 'Ja, ik zal het doen', terwijl hij daarna iets anders deed. Hij hield van zijn Vader. Daarom luisterde hij naar zijn Vader.

Wij willen de HERE ook graag blij maken, is het niet?

Dan moeten wij laten zien dat wij net als Jezus werkelijk naar God luisteren. God spreekt tot ons door middel van de Bijbel. Het zou niet juist zijn net te doen alsof wij naar God luisteren, maar dan dingen te geloven en te doen die in strijd zijn met de Bijbel, vind je wel?

En denk eraan dat wij het niet moeilijk zullen vinden de HERE blij te maken als wij werkelijk van hem houden.

(Andere teksten waaruit blijkt waarom wij kunnen weten "en geloven wat de Bijbel werkelijk over Jezus zegt: Matthéus 7:21-23. Timotheus 2:5: 6 en Johannes 4 :25- 26.)

Aanvulling: Nadenken over Jozef en Maria

1. Waarom wilde Jozef in stilte scheiden van Maria of haar verlaten?

2. Hoe zou zij dan in opspraak komen?

Matt 1:18 De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo: Toen zijn moeder
Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat zij waren samengekomen,
zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtvaardig
was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het
geheim te verstoten. 20 Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie, een engel
van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de
Heilige Geest. 21 Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven,
want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Het woord in “openlijk te schande maken” komt ook voor in Hebreeën 6:6 en wordt daar vertaald met “aan bespotting bloot stellen”.

3. Heeft de reactie van Jozef te maken met de voorschriften over overspel?

Leviticus 20: 10 Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die
een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Deut 22: 22 Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden, zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren.

4. Hoe is het uiteindelijk verlopen

Waarom wilde Jozef in stilte scheiden van Maria of haar verlaten?
Was het bij de Joden de gewoonte om na de huwelijksnacht het laken te tonen? Jozef en Maria zouden in Nazareth gaan wonen. Na het huwelijk zou het laken worden getoond. Omdat Maria zwanger was zou openlijk worden getoond dat zij geen maagd was. Maria zou openlijk te schande worden gezet. Jozef wilde haar dit niet laten overkomen. Als hij in stilte van haar zou scheiden zou zij naar een plaats kunnen gaan waar zij meer verborgen kon leven.

Deuteronomium 22:13 

Het volgende kan zich voordoen: Een man trouwt een vrouw, slaapt met haar en krijgt dan een afkeer van haar. 14 Hij begint haar vals te beschuldigen en leugens over haar rond te strooien: ‘Ik ben met deze vrouw getrouwd, maar tijdens de huwelijksnacht ontdekte ik dat ze geen maagd meer was.’ 15 Laten haar vader en moeder dan met het bewijs van haar maagdelijkheid naar de oudsten in de stadspoort gaan. 16 De vader van het meisje moet de oudsten vertellen: ‘Ik heb mijn dochter aan deze man ten huwelijk gegeven, maar
hij heeft een afkeer van haar gekregen. 17 Nu beschuldigt hij haar er ten onrechte van dat ze geen maagd meer was. Maar hier is het kleed dat bewijst dat mijn dochter nog wel maagd was.’ En vervolgens moeten de ouders het kleed voor de stadsoudsten uitspreiden. 18 De oudsten moeten die man hardhandig
bestraffen 19 en hem een boete van honderd sjekel zilver laten betalen aan de
vader van het meisje, omdat hij twijfel heeft gezaaid over de maagdelijkheid van
een Israëlitisch meisje. Verder zal hij haar als zijn vrouw moeten aanvaarden, en
zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden. 20 Maar als het wél waar is en de maagdelijkheid van het meisje niet kan worden aangetoond, 21 moet zij naar haar ouderlijk huis worden teruggebracht en daar voor de deur door de andere inwoners van de stad worden gestenigd tot de dood erop volgt. Want zij heeft onder het volk van Israël een schanddaad begaan door met iemand te slapen terwijl ze nog bij haar vader thuis woonde. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.

Hoe is het uiteindelijk verlopen?

Door de engel die aan Jozef verscheen, is hij toch bij Maria gebleven. Door het bevel van de keizer moesten zij uit Nazareth weggaan en naar Bethlehem gaan. Op het moment dat zij vertrokken uit Nazareth waren zij nog niet getrouwd - zie

Lucas 2:4 Jozef nu ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar
de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van
David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

In Bethlehem werd hun kind geboren. De wijzen kwamen het kind huldigen. Daarna vluchtten Jozef Maria en Jezus naar Egypte:

Mattheüs 2:13 Toen zij [de wijzen uit het oosten] nu waren vertrokken, zie, een
engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en zei: Sta op, neem het
kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en wees daar totdat ik het u zeg; want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. 14 En hij stond op, nam het kind en zijn moeder ‘s nachts mee en vertrok naar Egypte.
Na de dood van Herodus gingen zij terug naar Nazareth.

Mattheüs 2:22 Toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in de
plaats van zijn vader Herodes, was hij bang daarheen te gaan; en toen hij een
Goddelijke aanwijzing in een droom ontvangen had, vertrok hij naar de streken
van Galilea, 23 en kwam en woonde in een stad, Nazareth geheten; opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeten dat Hij Nazoreeer zou worden genoemd. Door het verloop van al deze gebeurtenissen is het dus nooit zo ver gekomen dat na het huwelijk Maria te schande zou worden. 

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)