HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 23

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Iemand die God vergat

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Meester, zeg . . .

Er was een man die op een dag naar Jezus toe kwam. Hij wist dat Jezus erg wijs was. Hij zei tegen Jezus: 'Meester, zeg aan mijn broer dat hij mij wat van de dingen geeft die hij heeft.' De man dacht dat hij recht op sommige van die dingen had.

Als jij Jezus was, wat zou je dan hebben gezegd?

Jezus zag dat de man een probleem had. Maar het probleem was niet dat hij iets van zijn broer nodig had. Het probleem van de man was dat hij niet wist wat werkelijk belang­rijk was in het leven ..
Jezus vertelde hem daarom een verhaal. Het ging over een man die God vergat.
Zou je het graag willen horen?

Een zekere man was heel rijk. Hij bezat landerijen en schuren. De gewassen die hij had geplant, groeiden heel goed. Hij had geen ruimte in zijn schuren om alle gewassen erin op te bergen.

Wat zou hij nu gaan doen?

De rijke man zei bij zichzelf: 'Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Dan zal ik mijn gewassen. en al mijn goede dingen in die· nieuwe schuren opbergen.'
De rijke man dacht dat hij verstandig han­delde. Hij vond zichzelf heel knap dat hij zoveel bezittingen had bijeengebracht. Hij zei bij zichzelf: 'Ik heb een heleboel goede dingen bijeengebracht. Ze zullen jarenlang meegaan. Nu kan ik een gemakkelijk leventje leiden. Ik zal eten, drinken en vrolijk zijn.'
Maar er was iets mis met de denkwijze van de rijke man.
Wat dan wel?

Hij dacht alleen maar aan zichzelf en aan zijn eigen plezier. Maar hij vergat God.
God· sprak daarom tot de rijke man. Hij zei tegen hem: 'Dwaze man dat je bent. Je zult vannacht nog sterven. Wie zal dan de dingen hebben die jij hebt bijeengebracht?'
Kon de rijke man die dingen gebruiken nadat hij gestorven was?

Nee; iemand anders zou ze krijgen. Jezus zei: "Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is met betrekking tot God." -lukas 12:13-21.

Jij wilt niet als die rijke man zijn, is het wel?­Zijn belangrijkste doel in het leven was het biJeenbrengen van stoffelijke dingen. Dat was zijn fout. Hij wilde altijd maar meer hebben.

Veel mensen zijn net als die rijke man. Zij willen altijd maar meer hebben. Maar dit kan tot grote moeilijkheden leiden.
Jij hebt bijvoorbeeld speelgoed, niet waar?
Wat heb je zoal voor speelgoed? Vertel het meeens.

Als een van je vriendjes of vriendinnetjes nu .eens een mooi autootje, of een pop of ander speelgoed heeft dat jij niet hebt.
Zou het dan goed zijn als je het van hem of haar probeerde af te nemen?

Er kunnen tijden zijn dat een stuk speelgoed heel belangrijk lijkt.
Maar wat gebeurt er na een tijdje met dat speelgoed?

Het wordt oud. Het gaat misschien wel stuk, en dan willen wij het niet eens meer hebben. Je hebt in werkelijkheid iets dat veel kostbaarder is dan speelgoed. Weet je wat dat is? - Het is je leven. En je leven hangt ervan af of je doet wat God eert, niet .waar?

Wees dus niet als die dwaze rijke man

Niet alleen kinderen doen dingen zoals die rijke man. Een heleboel grote mensen ook. Som­migen willen altijd maar meer dan zij al hebben. Zij hebben misschien eten voor elke dag, kleren om aan te trekken en een plaats om te wonen. Maar zij willen meer. Zij willen een heleboel kleren. En zij willen grotere huizen. Deze dingen kosten geld. Dus werken zij hard om een heleboel geld te verdienen. En hoe meer geld zij krijgen, hoe meer zij willen hebben.

Sommige grote mensen krijgen het zo druk met te proberen geld te verdienen, dat zij geen tijd hebben om bij hun gezin te zijn. En zij hebben geen tijd voor God.

Kan hun geld hen in leven houden?

Nee; alleen God kan dat. Kunnen zij hun geld gebruiken nadat zij gestorven zijn? - Nee, want de doden kunnen helemaal niets doen.
Betekent dit dat het verkeerd is om geld te hebben?

Nee. Wij kunnen er eten mee kopen. Wij kunnen er kleren mee kopen. De bijbel zegt dat geld een bescherming is. Maar als wij het geld 'liefhebben', dan komen wij in moeilijk­heden. Dan worden wij als die dwaze rijke man die schatten voor zichzelf vergaarde en niet rijk was met betrekking tot God. - Prediker 7:12.

De Grote Onderwijzer zei dat de rijke man dwaàs was omdat hij niet 'rijk wàs met be­trekking tot God'. Wat betekent het 'rijk met betrekking tot God' te zijn? - Het betekent dat wij God in ons leven op de eerste plaats stellen. Sommige mensen zeggen dat zij in God geloven. Misschien lezen zij af en toe wel uit de bijbel. En zij denken dat dat voldoende is.

Maar zijn zij werkelijk "rijk" met betrekking tot God?

Iemand die rijk is heeft meer dan een klein beetje. Hij heeft veel. Als hij 'rijk met betrekking tot God' is, is zijn leven met een heleboel gedachten over God vervuld. Hij spreekt heel graag en dikwijls over God. Hij doet altijd wat God hem zegt te doen. En hij brengt zijn tijd door met mensen die God liefhebben.
Zijn wij zulke mensen? Zijn wij 'rijk met betrekking tot God'?

Wij zullen dàt zijn als wij werkelijk van Jezus, onze Heer en Heiland, leren.

(Hier volgen nog enkele teksten waaruit blijkt welke juiste zienswijze wij met betrekking tot sloffelljke dingen moeten hebben: 1 Timotheüs 6:6·10; Spreuken 23:4; 28:20; Hebreeën 13:5.)

BIJLAGE: Water en godsdienst

Natuurgodsdiensten

Natuurgodsdiensten komen voor bij volken die dicht bij de natuur staan en zijn al zeer oud. Veel elementen uit de natuur, zoals donder en bliksem, regen, zon en dieren zijn goddelijk en worden aanbeden. Aangezien water belangrijk is voor de mensen zijn er veel goden die met water te maken hebben. De inwoners van het oude Egypte wisten al dat water belangrijk was voor de vruchtbaarheid van hun land. De god van de Nijl, Hapy, was daarom erg belangrijk. In de Griekse mythologie had iedere waterloop, zoals de zee, oceaan, rivier en bron, zijn eigen god. Poseidon was bijvoorbeeld de god van de Middellandse zee.

Jodendom

Het Jodendom vindt zijn oorsprong in droge gebieden. Een voorraad water was daar van levensbelang. In het oude testament staat het verhaal van de Ark van Noach. Noach bouwde in opdracht van god een ark waarin plaats was voor één paartje van alle diersoorten. God wilde de mensen straffen voor hun onrecht en ongeloof en veroorzaakte een zondvloed die de hele wereld onder water zette. Pas na 150 dagen konden Noach en de dieren weer aan land gaan. De koran en veel natuurgodsdiensten kennen een vergelijkbaar verhaal.

Christendom

De doop is een christelijk ritueel waarbij kinderen of volwassenen van hun zonden gereinigd worden door onderdompeling of besprenkeling met water. In het Evangelie staat het volgende verhaal: Jezus is moe van het lopen en gaat bij een waterput zitten. Een vrouw komt water halen. Jezus zegt tot haar: “Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst hebben; integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal een bron van eeuwig leven worden” (Joh 4, 14). Veel christenen geloven in heilige waterbronnen en de bijzondere geneeskrachtige werking die daarvan uitgaat. Zo trekken jaarlijks duizenden gelovigen naar de mirakelbron in de Franse plaats Lourdes in de hoop op genezing.

Monniken in de waterbouw

In 1138 vestigden monniken van de orde van de Cisterciënzers zich in het Vlaamse Koksijde, vlak bij de kust. In tegenstelling tot bij de natuurgodsdiensten zagen de monniken in de natuur een duivel die bedwongen moest worden. Het stuk land dat zij hadden gekregen

overstroomde regelmatig, daarom bouwden ze dijken en gooiden kreken dicht. Doordat ze steeds weer nieuwe stukken woeste grond vlakbij zee kregen ontwikkelden zij zich tot fantastische waterbouwers. Zonodig bouwden zij sluizen en dammen. Al snel werden de monniken in heel Zeeland gevraagd om te helpen bij het bouwen van sluizen, stuwen en dijken. En daarna ook in de rest van de Lage Landen. Langs de hele noordzeekust tot in Groningen toe hebben de monniken geholpen. Rond 1300 hadden de Cisterciënzers honderden abdijen met duizenden monniken.

Islam

In de Koran staat dat God het water heeft geschapen. De watervoorraden en de toegang daartoe zijn in handen van God. In het heilige boek staat ook hoe de mens met water moet omgaan: hij moet het delen met anderen. Zo heeft de Profeet in een verhaal gezegd: “Een man was aan het wandelen en kreeg dorst. Hij ging naar een bron en dronk ervan. Nadien zag hij een hond die door dorst gekweld aan de grond aan het snuffelen was. Hij sprak tot zich: „Deze hond lijdt aan datgene waaraan ik heb geleden‟. Daarom vulde hij een schoen met water en hield hem de hond voor om te drinken. Vervolgens dankte hij God, en deze vergaf hem zijn zonden.” Voor Islamieten is water ook het middel tot zuivering. Er zijn verschillende soorten rituele wassingen. Daarom zijn er in Islamitische landen van oudsher veel badhuizen en zijn de moskeeën voorzien van wasplaatsen.

Hindoeïsme

In het Hindoeïsme neemt het water en in het bijzonder de Ganges, een belangrijke plaats in. Dat blijkt zelfs uit de naam: het woord hindoe komt uit het Perzisch en betekent rivier. Ook Hindoes gebruiken water voor rituele zuivering. Iedere Hindoe moet minstens een keer in zijn leven de Ganges gezien hebben en erin hebben gebaad. Elk jaar gaan er miljoenen Hindoes op bedevaart naar de Ganges om vroegere, huidige en toekomstige zonden van zich af te wassen. De Ganges is tegelijk echter een van de meest vervuilde rivieren ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komt er per minuut 1,1 miljoen liter afvalwater in de rivier. Hierdoor worden nogal wat mensen ziek na hun bad in de rivier. Baden in de rivier en drinken van het water geeft een grote kans op ziekten zoals diarree, cholera, dysenterie en tyfus. Toch willen de Hindoes liever niet dat het water gezuiverd wordt, omdat op die manier de heiligheid van de rivier aangetast zou worden.

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)