HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 45 - De Heilige Geest kennen

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

De Heilige Geest kennen

Lees de Bijbel  Jezus ‘gaf de Geest’

De evangelist schrijft over Jezus aan het kruis: ‘Hij gaf de geest’. Het was het moment waarop Jezus de dood is ingetreden en Hij zijn levensadem, zijn ruach, aan de wereld geeft. Sindsdien begrijpen we de Geest als de manier waarop Christus nu onzichtbaar in de wereld aanwezig is. Na de dood van Jezus voelden de Jezus’ leerlingen dat hun meester nog leefde en als een inspirerende Geest in hun midden werkzaam was. (Op de ikoon herken je Maria van Magdala die de Heer herkent bij het graf). Ze schreven dan ook in de verhalen over de dood van Jezus dat Hij hen opnieuw moed en kracht gaf om in Hem en in zijn Vader te geloven.

Vader, Zoon en Geest

De Heilige Geest is God die ‘geestelijk’ bij ons betrokken is. De Geest is de helper die door de Vader werd gezonden. In de kunst wordt de Geest soms voorgesteld door een duif, omdat dat ook een beeld is wat in de evangelies voorkomt. De Geest is ook een kracht, een vuur in het hart van mensen, een inspiratie die profeten inzicht geeft. Het is ook de Geest die het mogelijk maakt dat wij bidden. De Geest verbindt de Vader met zijn Zoon Jezus. Samen vormen ze dan ook een eenheid… we spreken van een drie-eenheid!

Christenen geloven in één God. Zoals ook Jezus zelf zei: 'Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!' (Deuteronomium 6:4). Vervolgens wordt er opgeroepen om God lief te hebben met geheel het hart en de ziel en het verstand en met alle kracht. Met de woorden van de Bijbel belijden christenen ook dat God zich geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Geest (Matteüs 28:19). Daarin wordt iets te kennen gegeven van de rijkdom die er in God is en hoe Hij voor mensen wil zijn. Als een Vader die zorgt voor zijn kinderen, als de Zoon, Jezus Christus, in wie Hij tot mensen is gekomen en als de Geest, die onder ons woont en in ons werkt.

Wat doet de Geest met mij?

In de liefde die God ons geeft, geeft Hij ons levenskracht, vertrouwen in de toekomst, inzicht om te zien wat we moeten doen in de kleine en grote beslissingen van het leven. Hij geeft ons ook kracht en inspiratie om datgene te doen dat niet zo natuurlijk of vanzelfsprekend is: onze vijanden beminnen, aandacht hebben voor de armen en zwakkeren, geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Hij laat ons, in het diepst van ons hart, aanvoelen wat we moeten doen (maar is ook, als een trotse Vader, teleurgesteld als we het niet doen).

Een geweldig moment

Jezus heeft gezegd vlak voor hij wegging: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ De afgelopen 40 dagen hebben ze vurig gebeden om de Geest. Eensgezind hebben ze zich gewijd aan het gebed.

En dan is het Pinksterfeest, een oogstfeest. Het nieuwe graan is geoogst. Met Pinksteren wordt een offer aan de Heer gebracht: het eerste graan is voor Hem. Op dat oogstfeest geeft Jezus de Heilige Geest. Jezus is gestorven en opgestaan. Jezus heeft geoogst. Nu is het tijd om te geven. Wat moet dat een geweldig moment zijn geweest.

De eensgezindheid van de groep. Het gedeelde verlangen naar de Geest. Samen vurig bidden. En dan op die morgen van het feest – de oogst. Het geluid van een storm. De vuurtongen op de hoofden van iedereen. Het besef: nu gebeurt het. Jezus doopt ons met de Heilige Geest. De ervaring dat je kopje onder gaat in de Geest. Het intense gevoel van liefde, van warmte, van aanbidding. Merken dat je andere talen spreekt. Samen God groot maken. Geweldig om mee te maken.

Pinksteren alleen iets van lang geleden?

Nee: de Geest is er vandaag ook. Maar weet je wel wat de Geest doet? Kun je de Geest wel herkennen in je leven? Hoe snel blijft de Geest iets vaags. Voor veel mensen is de Heilige Geest vaag en ongrijpbaar.
Maar als de Geest vaag en ongrijpbaar is, dan weet je ook niet wat hij doet. Dan herken je de Geest niet in je eigen leven. Dan kan het zijn dat hij dingen doet terwijl jij het niet eens in de gaten hebt.
Misschien doof je dan het vuur van de Geest wel uit, zonder dat je het door hebt. Maar als je weet wat de Geest doet, dan kun je juist meewerken. Dan weet je waarnaar je mag verlangen. Waarom je mag bidden.

Nogmaals de vraag: wat doet de Heilige Geest?

De Geest geeft kracht en warmte

Op Pinksteren kwam de Geest eerst met het geluid van een stormwind, en daarna met vuurtongen. Ze passen bij wat de Geest in ons leven doet. Een krachtige wind, vuurvlammen: dat is energie. Kracht. Warmte. Dat zet in beweging. Passie. Gedrevenheid. Bezieling.

Ben jij wel eens moe? Bij ons kan zomaar de fut er uit zijn. Dat is normaal. Jesaja schrijft in Jesaja 40 dat jonge kerels moe en uitgeput raken. Je kunt innerlijk leeg raken. Zonder bezieling, zonder passie. Je geloof kan wegzakken. Dat is niet gek, zulke dingen gebeuren.
Maar wat doe je dan? Als je moe bent, als je geen fut meer hebt?
Jesaja 40 zegt ook: wie hopen op de Heer, vinden nieuwe kracht. Wie hopen op de Heer, die krijgen de kracht van de Heilige Geest.

Moe, innerlijk leeg worden, dat gaat vanzelf. Wat je niet vanzelf doet is hopen op de Heer: de Geest vragen om nieuwe kracht en warmte. Ik merk het zelf: ook als voorganger van een gemeente doe ik dat niet vanzelf. Ik weet dat ik de Geest nodig heb. Ik bid elke dag om de Geest. Maar als ik moe ben, de Geest vragen om kracht? Als de passie en de liefde wegzakken, de Geest bidden om warmte? Ik vergeet het soms zo maar.

Hoe vaak vraag jij de Geest om kracht? Om warmte? Om heilige bezieling?

Zou je het je voor kunnen stellen dat wij met elkaar 40 dagen lang eensgezind en vurig bidden om nieuwe kracht, om nieuw vuur? Ja, hoe diep gaat je verlangen naar de Geest? Ik ben wel eens bang dat we er best bij hadden willen zijn, met Pinksteren. Maar dat we die 40 dagen bidden en verlangen niet vol zouden houden. Is het dan gek als mensen vragen: wat merk ik van de Geest?
Broers en zussen, kijk eens wat de Geest voor geweldige dingen geeft: kracht, vurige passie. En dan gaat het natuurlijk om passie voor Jezus Christus, voor zijn Vader. Gedreven door de liefde van Christus. Denk aan iemand als Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. Hij begon bijbels te smokkelen naar Rusland in 1957. Daarna heeft hij zich overal ingezet voor vervolgde christenen. China, Tsjechoslowakije. En na de val van de muur richtte hij zich op de Arabische wereld. Gedreven en onvermoeibaar. Maar denk je dat hij nooit moe geweest is? Dat zijn gedrevenheid uit hemzelf komt? Dat is wat de Geest wil geven – ook aan jou. Laten we daar samen vurig om bidden. De Geest geeft kracht en warmte.

2. De Geest geeft herstel voor Israël

Bij Pinksteren hoort het talenwonder. En dan denken we al snel aan zending: het goede nieuws van Jezus Christus moet de wereld over. Maar we moeten geen stap overslaan. Jezus zegt dat de apostelen zijn getuigen moeten zijn, als eerste in Jeruzalem. De Geest begint in Israël.

In Handelingen 2 horen allerlei mensen hun eigen moedertaal. Alleen weet je wat er met al die mensen aan de hand is?
Ze komen oorspronkelijk uit Perzië, Medië, Elam, Kappadocië, Pontus, Asia, Rome, Kreta, Arabië – noem het allemaal maar op. Maar allemaal zijn ze Jood. Of ‘proselieten’. Dat zijn heidenen die tot het Jodendom zijn toegetreden. De landen die hier genoemd worden, het zijn de landen waar in die tijd Joden woonden.
Sinds de ballingschap leven Joden verspreid over de hele aarde. Nog steeds: het Joodse volk leeft in een wereldwijde verstrooiing.
En waarom is Jezus gekomen? Om aan die ballingschap definitief een einde te maken.

En wat doet de Heilige Geest hier? 

Joden van over de hele wereld aanspreken in de taal van het land waar ze wonen.
Sinds 1948 kunnen de Joden weer wonen in een eigen land. Wat is het erg dat juist de Messias-belijdende Joden het zwaar hebben in de staat Israël. Want Jezus Mashiach is degene die de staat Israël echt herstelt. Hij is immers de koning op de troon van David. Door Jeshua Mashiach is er hoop voor Israël.
Door Jeshua Mashiach. En door de Geest van Jeshua Mashiach. Dat zie je aan het talenwonder. Joden uit de hele wereld horen in hun moedertaal over Gods grote daden. En dus over Jezus Messias.

Wie bidt er wel eens voor de Joden, voor de staat Israël? Bid je wel eens dat de Joden mogen inzien dat Jezus de Messias is? Het is belangrijk dat regelmatig te doen. Het hoort bij Pinksteren.
Kijk maar: Wat zegt Pinksteren over de staat Israël?
Dat er in het Midden-Oosten geen vrede komt zonder Jezus Christus, de zoon van David

Dat Israël niet uit de dood zal herrijzen zonder de Heilige Geest. Maar ook: dat er hoop is voor Israël. Want het herstel van Israël begint met Pinksteren. Hier komt een einde aan de ballingschap. Joden in ballingschap horen in hun eigen moedertaal over Gods grote daden. De Geest geeft herstel voor Israël.

3. De Geest geeft bevrijding voor alle volken

De Geest begint in Jeruzalem, bij Israël. Maar Israël is er voor alle volken. Door het volk van Abraham zullen alle volken op aarde gezegend worden. Sinds Pinksteren wordt ook dat werkelijkheid. Door Jezus Christus wordt niet alleen Israël hersteld. Door Jezus Christus krijgen ook de volken bevrijding.

Daarom kunnen al die Joden in Jeruzalem aangesproken worden in hun moedertaal. Het maakt niet meer uit of je Jood bent, of proseliet, of heiden. Het goede nieuws kan in elke taal gebracht worden. En dat gebeurt dus ook met Pinksteren. De Geest spreekt al die verschillende talen. De Geest stapt over onze muren heen.

Want de Geest brengt bevrijding voor alle volken. Europeanen. Nederlanders. Friezen. Turken. Marokkanen. Surinamers. Antillianen. Indonesiërs. Zo mogen wij bevrijd worden.

4. De Geest zorgt voor verstaanbaarheid

Met Pinksteren spreken de apostelen in allerlei talen. Iedereen hoort in zijn eigen moedertaal over God, over Gods grootheid. Even vormt de taal geen barrière meer.

Wat een verschil met die dag dat de verschillende talen ontstonden. De bijbel vertelt erover in Genesis 11. De mensen willen een stad bouwen met een toren tot in de hemel: Babel. Wat is Gods reactie op hun overmoed? Hij brengt hun taal in verwarring, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Sindsdien spreken we allerlei verschillende talen. En als iemand een andere taal spreekt, dan versta je haar niet. Dan heb je niets met elkaar. Als je elkaar niet snapt, dan ga je toch bij elkaar weg?

Dat is letterlijk zo, maar ook figuurlijk. Wij staan soms zo verschillend in het leven. We vinden verschillende dingen belangrijk. We uiten onszelf op heel verschillende manieren.

Dat kan enorm lastig zijn. En misschien denk je wel: dat is niet op te lossen. Cultuurverschillen, karakterverschillen, we komen er niet doorheen.
Wat laat Pinksteren zien? De Geest breekt door onze grenzen heen. Hij wil die verschillende talen bij elkaar brengen. Hij wil juist dat we elkaar gaan begrijpen. Dat we samen leven vanuit Gods liefde. Dat er vanuit de verzoening van Jezus Christus gemeenschap ontstaat. Niet voor niets is de Geest Geest van eenheid en gemeenschap.

Laat je daardoor bemoedigen. Stel dat je juist oploopt tegen misverstanden, tegen onbegrip. Wat doe je, als je merkt dat je dingen heel anders beleeft dan je partner? Dat is toch enorm lastig?

Dan heeft het zin om de Heilige Geest te bidden. Om te bidden dat jij die ander beter mag begrijpen. Dat jij begripvol mag worden. Dat jij verstaanbaar mag zijn. Want de Geest kan jou veranderen. En de Geest kent die ander, weet wie die ander is, hoe die ander in elkaar steekt. Want de Geest zorgt voor verstaanbaarheid.

5. De Geest maakt God groot

Het Pinksterfeest was in Israël een vrolijk feest. Een oogstfeest, vergelijk het maar met onze Dankdag. Er was iets te vieren. God werd groot gemaakt en gedankt. 

Denk aan psalm 65:

‘U zorgt voor het land en bevloeit het,
u maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:
U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed’.

Wat vieren wij met Pinksteren? De grote daden van God. De dood en de opstanding van Jezus Christus. En de gevolgen daarvan, de grote oogst: de gave van de Heilige Geest. God die zo dichtbij ons komt. Die in ons komt wonen. Dat is helemaal een reden om God groot te maken. En dat gebeurt dus ook. In allerlei talen wordt gesproken over Gods grote daden. 

Dat doet de Geest – God groot maken

De Geest wordt gegeven zodat we getuigen van Jezus Christus kunnen zijn.
Maar met Pinksteren zie je dan iets raars gebeuren. Er gebeuren wonderlijke dingen. De Geest doet wonderen. De Geest zorgt ervoor dat er dingen gebeuren die raar zijn, onverwacht, anders dan gewend. En dan zijn er mensen die God niet groot maken, maar spotten.

De één prijst God. De ander spot. ‘Ze hebben teveel gedronken.’ Zo gaat dat als God aan het werk is. De een ziet wat God doet, en is diep onder de indruk. De ander ziet het helemaal niet en spot.
Waar sta jij? Ben je een spotter? Maak je God groot? Of hang je er ergens tussenin?

Laten we vurig en eensgezind bidden om de Heilige Geest.
Bidden dat de Geest ervoor zorgt dat we God groot maken.
Bidden dat we vurig en eensgezind ons leven aan God wijden.
En laten we het Pinksterfeest vieren. Looft de Heilige Geest!

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)