HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Catechese - 05 - JAHWE IS DE NAAM VAN GOD

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

JAHWE IS DE NAAM VAN GOD

Lees de BijbelMensen kunnen ook zonder relatie (veel) van elkaar weten. Maar in de omgang is ergens de naam van wezenlijk belang.

Het is je kenmerk. Daarom stellen we onszelf ermee voor, of vragen: Wat is jouw naam ? Hoe heet je?

Zo is het ook in de omgang tussen God en mens. Daarom vraagt Mozes (Exod. 3 : 13) naar de naam en God openbaart zich dan, maakt zich bekend, als JAHWE.

 Exodus 2:23-3:14

23 ¶ In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israelieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God.
24 En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.
25 Zo zag God de Israelieten aan en God had bemoeienis met hen.
1 ¶ Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb.
2 Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd.
3 Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt.
4 Toen de Here zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik.
5 Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.
6 Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.
7 ¶ En de Herezeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.
8 Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Kanaanieten,Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.
9 En nu, zie, het gejammer der Israelieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken.
10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israelieten, uit Egypte te leiden.
11 ¶ Maar Mozeszeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israelieten uit Egypte zou leiden?
12 Toen zeide Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg.
13 Daarop zeideMozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden?
14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.
Exodus 2:23 - 3:14

Een veelzeggende naam. Altijd voller dan wij denken. Hier aan Mozes openbaart Jahwe in deze naam:

lk ben (er) (3 : 14);

lk ben met jou, jij je kleinvoelend mens (vs 11 en 12)

Ik ben alle eeuwen door met mensen (vs. 6)

lk ben met hen, vooal in noodsituaties (vs. 7)

Jahwe geeft in deze naam blijk van zijn betrokkenheid op mensen, In 't bijzonder voor wie in nood verkeren.

Onze sympathie gaat meestal uit naar mensen die ons van pas (kunnen)komen. Maar Hij voelt mee met wie lijdt. Vandaar dat de apostel, haast als een definitie, twee maal van Hem zegt God is Liefde" (I Joh. 4:9,16)

Dezelfde gevoelswaarde vertolkt onze Heer Jezus met "Vader"; een aanspraak, waarmee Hij ook ons leerdebidden (Matth. 6 . 9).

En wat dacht je van het volgende:

Heel mooi, in dit verband, Psalm 103 het eerste vers:

Zegen,mijn ziel, de grote naam des Heren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd´ u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.

Wordt het al wat duidelijker...?

JAHWE: Dit is de naam van de God van het Verbond, als Bondsgod ten opzichte van Zijn volk. Over de betekenis heerst geen eenstemmigheid.

Deze naam wordt, zie Ex. 3 : 14 en 15, in verband gebracht met het werkwoord hãjã, zijn. Men kan jahwe opvatten als 3e pers. ml. enk.: Hij is, de Zijnde. De Statenvertaling geeft de naam Jahwe weer door-Jehova- of door: de HERE. Dit laatste is de gewone weergave in onze taal geworden en wordt aangetroffen in de vert. N.B.G.

Jehova is een naam, die uit misverstand is gevormd. De tekst van het Hebr. O.T. bestond slechts uit medeklinkers. De klinkers werden niet uitgedrukt in dit Hebr. schrift.

 De naam Jahwe luidt in medeklinkers: Jhwh.

In letterlijke opvolging van het derde gebod werd deze naam niet uitgesproken, maar bij het lezen vervangen door de naam Adonai (St. Vert. en N.B.G.: de Here). Toen men later klinkers ging zetten onder de medeklinkers van de tekst van het O.T., zette men de klinkers van Adonai, n.l. ë, o en a, onder en naast de medeklinkers JHWH.

 Een tekst die heel veelzeggend is:

1 Johannes 4:16

En wij hebben de liefde onderkend

en geloofd,

die God jegens ons heeft.

God is liefde,

en wie in de liefde blijft,

blijft in God

en God blijft in hem.

Tenslotte een paar notities uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis:


Artikel 1 - De enige God.

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig wezen.

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig geestelijk wezen.

Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig.

Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig.

Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed en een zeer overvloedige bron van al het goede.

Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een zeer overvloedige bron van al het goede.

Heerlijk is het om zo je gedachten te laten gaan over God. Hij is het toch naar wie onze allereerste interesse uit mag gaan. Staat Hij niet aan het begin van ons leven. En zou Hij ook niet alles te maken kunnen hebben met het aardse-einde van ons leven...?

Het zou ons goed doen elke dag daar eens goed bij stil te staan. Het zou een goed begin zijn van elke dag; we zouden onze dag ook met Hem kunnen besluiten. Het leven als het ware ingebed in de Naam van Hem die met zo veel geweldig mooie namen benoemd is geworden in de loop van de mensengeschiedenis.

Overdenk het bij jezelf; spreek erover met anderen. Steek je overgave aan hem niet onder stoelen of banken. Het zou toch te gek voor woorden zijn wanneer je over het mooiste in je leven zou zwijgen.

VRAAG VAN DEZE WEEK :Welke naam/namen zou jij zelf aan God willen toeschrijven?

STEL JEZELF een DOEL Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens voor jezelf te op te schrijven welke namen jij GOD zou geven.

Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Of mail eens een proeve van jouw eigen geschreven GOD-beschrijving. Ik zou zeggen: en dan maar tot de volgende keer.

Volgende keer: GOD, de Enige = de drie-enige God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)