HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 12 - Namen van God in het Oude Testament - 5

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Namen van God in het Oude Testament - 5

Lees de Bijbel  In de vorige artikelen hebben we stilgestaan bij de namen 'Elohiem' (God), 'Jahweh' (HERE) en 'Eljoon' (de Allerhoogste). Deze keer willen wij weer een nieuwe naam overdenken, namelijk de naam'Sjaddaj', die in het Oude Testament 48 maal voorkomt en in alle gevallen door 'de Almachtige' wordt vertaald. 

Het is een van de mooiste namen die God draagt: We zouden namelijk gemakkelijk een verkeerd beeld van God kunnen krijgen als we van Hem niet meer wisten dan dat Hij de Schepper van het heelal is (elohiem), dat Hij nog steeds de Bezitter daarvan is (eljoon), en dat Hij elk mens in die schepping persoonlijk benadert met Zijn heilige wetten en eisen (Jahweh). Sjaddaj is echter niet de naam van een eisend God, maar van een gevend God: Dezelfde God die de aarde en de hemel met een enkel woord van Zijn mond schiep, diezelfde God is voor de Zijnen ook de bron van alle genade, degene die in alle noden en behoeften kan voorzien!

De betekenis van het woord Sjaddaj

De precieze betekenis van het woord 'sjaddaj' is vandaag de dag een onderwerp van hevige diskussie. De oude Joodse rabbijnen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling leidden het af van twee Hebreeuwse woorden: het eerste 'sja' betekent'wie'; het tweede 'daj' betekent 'voldoende'. Naar hun opvatting betekent de naam Sjaddaj dus 'Hij die altijd voldoende is', 'Hij die zelfgenoegzaam is'. Een andere afleiding die min of meer op dezelfde betekenis uitkomt, ziet het woord als verwant aan het Hebreeuwse woord 'sjad', dat 18 maal in het Oude Testament vertaald is door 'moederborst'.Sjaddaj is dan 'Degene die liefheeft', zoals een vrouw haar zuigeling (vgl. Jes.49:15).Sjaddaj is dus de God die de mens tegemoet komt in Zijn ondersteunende kracht. Telkens wanneer de Jood deze naam uitsprak, dan herinnerde dat hem eraan dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van Hem, de Sjaddaj,de Almachtige, vandaan komt, dat Hij nooit te vermoeid is om Zijn barmhartigheden over Zijn volk uit te gieten en dat Hij meer gereed staat om te geven dan wij om te ontvangen. |

Eigenlijk drukt de vertaling 'de Almachtige' dus niet precies uit wat er allemaal in dat ene woord 'Sjaddaj' besloten ligt. Dat hangt ook grotendeels af van onze hedendaagse opvatting over 'almacht': De 'almacht van God' betekent namelijk niet dat God alles kan - hoe vreemd dit ook klinkt: We lezen bijvoorbeeld in Titus 1:2 dat God niet kan liegen, hetgeen in tegenspraak is met de gedachte dat God alles zou kunnen (vgl. ook Num.23:19 en 1Sam.15:29)! Nee, Gods almacht is gebonden - doch niet gebonden aan ‚‚n of andere wet of aan een of andere beperking, maar Gods almacht is gebonden aan Zichzelf! Gods almacht is namelijk altijd geheel in overeenstemming met Zijn heiligheid: Dit woord 'almacht' betekent dus veeleer 'de macht om de wil van Zijn Goddelijke natuur uit te voeren! Beter zou het daarom ook zijn om de naam Sjaddaj in het Nederlands weer te geven met 'de Weldadige' of 'de Algenoegzame'. Dit wordt nog belangrijker als we bedenken dat de gekombineerde naam 'El Sjaddaj', 'God de Almachtige', ook 7 maal in de Schrift voorkomt (waarvan 5 maal in het boek Genesis). De Godsnaam 'El' is eenverkorting van Elohiem (God) en betekent 'God in al Zijn kracht en macht' (zie het volgende artikel). El is dus eigenlijk de naam die de volheid van de Goddelijke macht uitdrukt en die we derhalve het beste met 'de Almachtige' hadden kunnen vertalen. Maar de toevoeging 'Sjaddaj' in 'El Sjaddaj' gaat veel verder: Het wijst ons erop dat die overweldigende kracht van El (God) ten dienste staat aan een Persoon die bovenal liefheeft, een Persoon die de mensen gelukkig wil maken, die - net zoals een moeder voor haar baby - voor de Zijnen wil zorgen, hen wil voeden, hen wil ondersteunen, hen wil helpen, hen wil dragen. Sjaddaj is de naam van een God die gaat geven, heel erg veel gaat geven.

Wanneer wij nu die plaatsen in de Bijbel opslaan waar de naam 'Sjaddaj' voorkomt, dan zien we telkens de gedachte van een gevend God terug. Met name aan de aartsvaders, Abraham, Iza„k en Jakob, heeft God Zich als Sjaddaj, de Almachtige, geopenbaard - zie Exodus 6:2, waar God tot Mozes zegt: "Ik ben aan Abraham, Iza„k en Jakob verschenen als God de Almachtige (El Sjaddaj)" (vgl. respektieve- lijk Gen.17:1; 28:3 en 48:3). Zoals God Zich aan Noach had geopenbaard als Elohiem, de God van de schepping (Gen.9:8-17), zoals God Zich aan Isra‰l had openbaarde als Jahweh, de 'IK BEN' (Ex.3:13-14), zoals God Zich vandaag aan de christenen wil openbaren als 'Vader' (zie Joh.20:17; Ef.2:18), zo was God voor Abraham, voor Iza„k en voor Jakob El Sjaddaj, 'God de Almachtige'.

Maar wanneer wij nu de betreffende passages in het boek Genesis opzoeken, dan is een van de eerste dingen die opvalt, dat die naam 'Sjaddaj' niet meteen in Genesis 12 voorkomt, de geschiedenis van de roeping van Abraham, maar pas veel later, in hoofdstuk 17! Pas als Abraham zich heeft afgescheiden van de zondige wereld en zijn geboorteplaats Ur der Chaldeeen heeft verlaten, pas als hij zijn familie heeft achtergelaten en zich van hun vreemde goden heeft afgezonderd (12:1-4; vgl. Joz.24:2), pas als hij geleerd heeft wat het is om een pelgrim in een vreemd land te zijn, om daar alleen maar een altaar voor zijn God te bezitten (12:8), pas als hij heel langzaam heeft geleerd niet meer op zichzelf te vertrouwen door te vluchten naar Egypte (12:10-20) of door zijn slavin Hagar te nemen om voor zichzelf nageslacht te verwekken (hoofdstuk 16), d n pas horen we de HERE tot Abraham zeggen: "Ik ben God, de Almachtige (El Sjaddaj): wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispelijk" (17:1). Het duurde heel erg lang, 99 jaar, voordat Abraham helemaal los was van deze wereld, voordat hij had leren zien dat de ware 'hulpbronnen' voor een pelgrim niet in de aardse dingen liggen, maar in God Zelf, in een El Sjaddaj: God all‚‚n, dat was toen voor Abraham voldoende. Slechts voor Zijn aangezicht te wandelen en slechts te vertrouwen op wat Hij doet. Pas toen Abrahams ogen niet meer op een in de zonde verstrikte schepping, maar op de grote Schepper Zelf zagen, kon God Zich aan hem openbaren als de El Sjaddaj, de Almachtige God, als de God die volkomen in staat was om in al zijn behoeften te voorzien. Immers, gaat dat vers in Genesis 17:1 niet verder met het vullen van Abrahams lege handen? "Ik zal Mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken..." (vs. 2)

Ligt in deze 4000 jaar oude geschiedenis niet de reden waarom wij God vandaag zo slecht kennen? Hoeveel mensen spreken vandaag de dag niet schamper over God als een soort kombinatie van een school- meester, een boekhouder en een rechter? Zelfs christenen spreken zo en zien zo weinig van die geweldige rijkdom van die naam Sjaddaj, de gevende God. H‚‚ft God niet gegeven? "God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave" (2Kor.9:15; vgl. Joh.4:10). En het lijdt geen twijfel dat met deze 'gave' Gods eigen Zoon wordt bedoeld, de Heer Jezus: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft..." (Joh.3:16)! Ligt de reden dat wij 'de Almachtige' (Sjaddaj) nog zo slecht 'doorgronden' (vgl. Job 11:7) niet hierin dat wij nog veel te veel lijken op die oude Abraham die maar steeds naar de wereld keek, die maar steeds bij hen of bij zichzelf zijn hulp zocht om uit de problemen te komen? Lezen we het niet in 2Korinthe 6:14-18 dat wij weg moeten gaan uit het midden van de ongelovigen, dat wij geen gemeenschap moeten hebben met de duisternis, maar ons moeten afscheiden van dat alles? Dan, dan alleen, geldt die heerlijke belofte: "... en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige" (2Kor.6:17-18 en zie de voetnoot in de Telos-vertaling).

Abraham had iets begrepen van de naam Sjaddaj. Daarom is hij later zelfs bereid om zijn eigen zoon Iza„k op het altaar te leggen, omdat hij wist dat God geen eisend God was, maar een gevend God, die hem zijn zoon - desnoods zelfs dwars door de dood heen - zou teruggeven. We lezen het geheim van zijn kracht in Hebreeen 11:18: Abraham had overwogen dat God 'machtig' was... Met andere woorden: Abraham kende de diepste betekenis van die naam 'El Sjaddaj'.

Wanneer we de rest van het boek Genesis doorwandelen, dan valt ons telkens weer die zegenende hand van Sjaddaj op: "En God, de Almachtige (El Sjaddaj), zegene u, Hij make u vruchtbaar..." (28:3); "Ik ben God, de Almachtige (El Sjaddaj), wees vruchtbaar en wordt talrijk" (35:11; vgl. 48:3-4). Zelfs eenJakob, wanneer hij zijn dierbare zoon Benjamin naar die wrede farao van Egypte moet zenden, vindt troost in die naam van de God van alle genade: "God, de Almachtige (El Sjaddaj), geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man... Wat mij aangaat: als ik van kinderen beroofd moet worden, dan worde ik beroofd" (43:14). En wanneer deze zelfde Jakob op zijn sterfbed ligt, dan kan ook hij spreken van wat die geweldige naam 'Sjaddaj' inhoudt: "de God van uw vader, die zal u helpen, en de Almachtige (Sjaddaj), die zal u zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van borsten (Hebreeuws: sjad) en de moederschoot" (49:25).

Nu wij de betekenis van de naam 'Sjaddaj' enigszins kennen, kunnen we ook begrijpen hoe Naomi zich voelde toen zij in haar geboortestad terugkeerde na in een vreemd land haar man en haar beide zonen te hebben verloren: "Noemt mij niet meer Naomi (= lieflijkheid); maar noemt mij Mara (= bitterheid), want de Almachtige (Sjaddaj) heeft mij veel bitterheid aangedaan" (Ruth 1:20; vgl. ook vs. 21). Naomi moest de les nog leren dat er vaak veel 'gesnoeid' moet worden voordat de wijnstok 'veel vrucht' kan voortbrengen (vgl. Joh.15:1-5), dat onze handen eerst geledigd moeten worden van de aardse dingen voordat de Almachtige ze kan vullen met Zijn liefde en genade, met Zijn kracht en oplossingen voor onze zorgen en problemen! Deze zelfde gedachte treffen we aan in het boek Job: Van de 48 keer dat de naam 'Sjaddaj' in de Schrift voorkomt, vinden we er 31 in dit oude bijbelboek. Deze naam ligt op de lippen van elke medespeler in dit Goddelijke drama: We horen het uit de mond van Elifaz (5:17), van Bildad (8:3) en van Zofar (11:7); maar ook uit die van Job z‚lf (6:4), van Elihu (32:8) en zelfs uit die van de HERE (39:35). Juist die eerstgenoemde, Elifaz, gebruikt de naam 'Sjaddaj' meer dan zijn beide vrienden, Elifaz die Gods almacht slechts daarin zag dat Hij alleen maar kon en wilde vernietigen en verdelgen (vgl. 4:19-20; 5:4; 15:21). In de ogen van Elifaz is God slechts een wreed en onmenselijk Iemand. Maar is dit voor velen vandaag ook niet zo? Wordt die oneindige liefde van God voor Zijn eigen schepselen vandaag nog wel gezien? En Job? Begreep Job iets van die zegenende hand van God? Was hij het niet die op een gegeven moment al zijn opvattingen over de 'gevende en liefhebbende God' ging herzien, toen hij die bittere woorden uitsprak over de "grimmigheid des Almachtigen (Sjaddaj), die het onheil opspaart voor Zijn zonen" (21:19-20)?! Later heeft Job het echter w‚l leren te begrijpen: Hoe kleiner wij voor de Almachtige worden, hoe leger onze handen en hoe eenvoudiger ons oog, des te meer kan die Almachtige ons met Zijn geschenken overladen: Zie het laatste hoofstuk van het boek Job, waarin wij Job rijker zien worden dan hij ooit is geweest! D rom kan Hebree‰n 12 nu juist lijden en beproeving zien als iets dat voortkomt uit de liefde van onze hemelse Vader (vs. 6)!
[De verhalen van sommige mensen in de Bijbel zijn zo met elkaar verweven dat ze bijna niet van elkaar te scheiden zijn. We weten meer over hun onderlinge verhouding dan van de personen als individu. In een tijd van individualisatie is hun verhaal een voorbeeld van een goede relatie.

Naomi en Ruth zijn een mooi voorbeeld van het versmelten van levens. Hun culturen, familie-achtergronden en leeftijden waren heel verschillend. Als schoonmoeder en schoondochter hadden ze waarschijnlijk evenveel redenen tot spanning als tot liefde voor elkaar. En toch waren ze samen één. Zij deelden grote zorgen, grote affectie voor elkaar en beiden waren vast verbonden met de God van Israël. Hoewel ze erg van elkaar afhankelijk waren, gaven ze elkaar de vrijheid in hun omgang. Naomi was bereid Ruth naar haar familie te laten terugkeren. Ruth was bereid haar vaderland te verlaten en naar Israël te gaan. Naomi hielp zelfs het huwelijk van Ruth met Boaz te arrangeren, hoewel hun relatie daardoor zou veranderen.God was het middelpunt van hun sterke saamhorigheid. Ruth leerde de God van Israël kennen door Naomi. De oude vrouw liet Ruth haar relatie met God zien en horen en vreugde en pijn ervan voelen. Openheid over je relatie met God brengt diepte en vertrouwen in onze relaties met anderen!

Toch vinden we op enkele plaatsen in de Schrift Sjaddaj niet als een g‚vend God, maar als een wr‚kend God! Dit zal het lot zijn van allen die telkens smalend spreken over onze God als een haat- dragende Diktator. Zij die de Almachtige weigeren te erkennen als een liefhebbend God, zij die het grootste geschenk van die liefde, het verzoenend Offer van de Heer Jezus, blijven afwijzen, zij die God hoogstens willen zien als een wrekend God, voor d¡e personen zal er een tijd komen dat zij 'gelijk zullen krijgen': Er zal een tijd komen dat Sjaddaj Zich als de grote Wreker zal openbaren, als een toornend God (zie bijvoorbeeld Ps.68:15;Jes.13:6 en Jo‰l 1:15). Daarom vinden we van de 10 keer dat de naam 'de Almachtige' in het Nieuwe Testament voorkomt, er ju¡st 9 in het boek de Openbaring: Wanneer u nu de grootste gave van de Almachtige afwijst, dan zult u straks t¢ch oog in oog staan met die Almachtige God die u nu pro- beert te ontvluchten. Maar dan is de tijd voorbij dat Hij u genade kan geven - d n zult u geen geschenken meer uit zijn hand zien komen, maar slechts veroordeling: Dan zal de Koning der koningen en de Here der heren Z‚lf de 'wijnpersbak van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige' treden (Openb.19:15-16); dan zal het de tijd zijn van vloek voor de ongelovigen, maar zij die het 'koninkrijk van God de Almachtige' mogen binnen gaan, zullen daar de lofzang aanheffen: "Wij danken u, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard" (Openb.11:17; vgl. 19:6)!

Sjaddaj, nu een g‚vend God, straks een t¢¢rnend God. Hebben wij dat geschenk van die 'schaduw' die Hij ons biedt, al aangenomen, die plaats waar wij eeuwig beschermd zijn en Zijn zegen kunnen genieten (vgl. Jes.32:2)? "Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten (eljoon) is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige (sjaddaj). Ik zeg tot de HERE (Jahweh): Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God (elohiem), op wie ik vertrouw" (Ps.91:1-2). De Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit, bezit ook een schuilplaats voor de tot Hem vluchtende ziel; de Almachtige God, die met Zijn genade te hulp komt als alle menselijke kracht tekort geschoten is, die biedt ons Zijn schaduw, Zijn bescherming. En deze veiligheid vindt daarin zijn grondslag dat wij in persoonlijk geloof tot Jahweh mogen vluchten, en op deze God, de machtige Schepper van de aarde en de hemel, mogen vertrouwen en Hem 'mijn God' mogen noemen!

VRAAG VAN DEZE WEEK : Begin je de grootheid van God door te krijgen..?

STEL JEZELF een DOEL Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens voor jezelf te op te schrijven wat jij als zeer opmerkelijk zou willen aanmerken.

Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Ik zou zeggen: met genoegen tot de volgende keer.

Volgende keer: Eloah en El (God)

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)