HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 38 - Teksten bij levensproblemen

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hier 

Teksten bij levensproblemen

Lees de BijbelOm beter zicht te krijgen op bepaalde situaties of noem het voor mijn part een `betere kijk op bepaalde toestanden wanneer je te maken hebt met LEVENSPROBLEMEN is het helemaal niet zo gek om dat ook eens in het licht van de Bijbel te bezien. Miljoenen mensen hebben daar baat bij gevonden. zou dat ook niet iets voor jou zijn...? Denk er eens ernstig over na. Wie weet helpt het ook jou. Ik heb dat geleerd van mijn legerpredikant toen ik beroepsmilitair was. Let wel: gebruik het onderstaande niet als een verzameling `toverwoorden waarmee je alles onmiddellijk oplost. Het is anders: je wordt aan het denken gezet en treft hopelijk wat een helpende hand aan.

ANGST: Ik zal jullie zeggen wie je moet vrezen. Vrees hem die niet alleen kan doden maar ook de macht bezit om je daarna in de hel te werpen. Ja, ik zeg jullie: vrees liever hem! (Lucas 12:5)

BEDROG : Wacht maar, schriftgeleerden en Farizeeen! Huichelaars! Want u lijkt op gewitte grafkelders die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met knekels en vergane resten.28 Zo lijkt ook u van buiten wel rechtvaardig, maar van binnen zit u vol huichelarij en verachting voor de wet (Mattheus 23:27,28)

BEZORGDHEID : Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in uis, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?En wat zijtgij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien: (6-29a) zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheus 6:19-34)

BOOSHEID : Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft,laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave (Mattheus 5:22-24)

BUITENSPORIGHEID : Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen (1 Timotheus 6:7-12)

DOOD : Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? (Johannes 11:25,26)Let op jezelf: zorg dat je niet afstompt door de roes van drank en door dagelijkse zorgen. Dat die dag niet over je heen valt35 als een net. Want die dag zal komen, voor alle bewoners van de hele aarde.36 Blijf steeds waakzaam en bid dat je de kracht zult hebben om te ontkomen aan wat er gebeuren zal en mag verschijnen voor de Mensenzoon. ' (Lucas 21:34-36)

DRONKENSCHAP : 26)Let op jezelf: zorg dat je niet afstompt door de roes van drank en door dagelijkse zorgen. Dat die dag niet over je heen valt als een net. Want die dag zal komen, voor alle bewoners van de hele aarde.Blijf steeds waakzaam en bid dat je de kracht zult hebben om te ontkomen aan wat er gebeuren zal en mag verschijnen voor de Mensenzoon. ' (Lucas 21:34-36)

ECHTSCHEIDING : En er kwamen Farizeeen tot Hem en vroegen Hem, om Hem te verzoeken: Is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden?Hij antwoordde en zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden?Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmede weg te zenden.Jezuszeide tot hen: Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven.Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot een vlees zijn.Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees.Hetgeen dan God samengevoegd heeft,scheide de mens niet.En thuis vroegen de discipelen Hem weder naar die zaak.En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk (Marcus 10:2-12)

GELD: Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon (Mattheus 6:19-24)

HEBZUCHT : En tegen de hele menigte vervolgde hij: 'Let er toch op dat u zich ver houdt van alle hebzucht. Want ook al bezit iemand alles in overvloed, hij bezit zijn leven niet!' Toen vertelde hij hun de volgende gelijkenis: 'Er was eens een rijk man.Zijn landerijen hadden veel opgebracht en hij zei bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte meer om mijn oogst op te slaan.Toen zei hij: Dit ga ik doen. Ik laat mijn schuren omverhalen en nog veel grotere bouwen; daarin kan ik al het graan en al mijn andere goederen opslaan.Dan zal ik tegen mijzelf zeggen: Zo, wat je nu aan voorraad hebt liggen, is voor jaren! Rust eens uit, ga lekker eten en drinken en neem het er maar goed van.Maar God zei tegen hem: Jij dwaas! Nog deze nacht wordt je leven van je opgeëist, en al die voorraden, voor wie zijn die dan?' En Jezus besloot: ' Zo gaat het met iemand die voor zichzelf schatten vergaart, maar geen schat heeft bij God.'

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over het eten dat je nodig hebt om te leven, of over de kleren die je nodig hebt voor je lichaam.Tenslotte is het leven belangrijker dan het voedsel, en het lichaam belangrijker dan de kleding.Let eens op de raven: ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben ook geen opslagplaatsen of schuren; God voedt ze! En jullie zijn zoveel meer waard dan vogels! Trouwens, wie van jullie kan door al dat zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen? Als je zelfs tot zoiets kleins niet in staat bent, waarom dan al die zorgen om de rest? Let eens op hoe de veldbloemen groeien; ze werken niet en spinnen niet. Maar ik zeg je: zelfs Salomo in zijn staatsiegewaad ging niet gekleed als een van hen.Als God het gras zókleedt, het gras dat er vandaag nog staat en morgen al in de oven wordt gegooid, hoe zal hij jullie dan wel niet kleden?! Jullie geloof is zo klein!Wees toch niet zo bezorgd, vraag je niet af wat je zult eten of drinken.Dat zijn allemaal zaken waar de ongelovige mensen in deze wereld mee bezig zijn! Jullie Vader weet dat je die dingen nodig hebt.Nee, richt je op zijn koninkrijk, en al die dingen zullen je erbij gegeven worden (Lucas 12:15-31)

KERK : Jezus kwam ook in Nazaret waar hij was grootgebracht, en ging zoals zijn gewoonte was op sabbat naar de synagoge . Toen hij was gaan staan om de voorlezing te doen (Lucas 4:16)

KRITIEK OP ANDEREN: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. (Mattheus 6:19-24)

LEUGENACHTIGHEID : Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood.

MACHT: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen (Mattheus 5:3)

MISDAAD : Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt?Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein (Mattheus 15:17-20)

ONDERWORPENHEID : Onderwerp u, ter wille van de Heer, aan het bestuur van mensen: aan de koning, omdat hij het hoogste gezag is;aan de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld om hen die het slechte doen te straffen en hen die het goede doen te prijzen.God wil dat u door uw goed gedrag het zwijgen oplegt aan de domme praat van onwetende lieden.Leef als vrije mensen, zonder de vrijheid te misbruiken als dekmantel voor zondige praktijken. Met uw vrijheid moet u God dienen.Eer alle mensen, heb de gemeenteleden lief, heb ontzag voor God en eer de koning (1 Petrus 2:13-17)

OORLOG: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gijliefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? (Mattheus 5:44-47)

OVERSPEL :'U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk.28 Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.Als uw rechteroog u van de rechte weg doet afdwalen, ruk het dan uit en gooi het weg. Het is beter dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel gegooid wordt.En als uw rechterhand u van de rechte weg doet afdwalen, hak hem dan af en gooi hem weg. Het is beter dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel terechtkomt.Er is ook gezegd: Wie van zijn vrouw gaatscheiden, moet haar een scheidingsakte meegeven.Maar ik zeg u: wie van zijn vrouw scheidt, maakt haar tot een echtbreekster als ze opnieuw trouwt, behalve in het geval van ontucht. En de man die met haar trouwt, pleegt ook echtbreuk.' (Mattheus 5:27-32)

RODDELEN : Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is (Mattheus 7:21)

SEKS : Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd (Mattheus 5:28)

STERVEN EN ROUW : De laatste jaren groeit het inzicht in het belang van stervensbegeleiding en rouw. Er is een groeiende belangstelling voor rituelen rond de dood, zowel voor de stervende zelf als ook voor de nabestaanden. Mensen zijn op zoek naar nieuwe manieren om vorm te geven aan de laatste fase van hun leven, het afscheid en het verdriet. Lees HIER meer.

TEGENSPOED :'Luister, ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees dus zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven.Pas op voor de mensen; ze zullen jullie uitleveren aan rechtbanken en je geselen in hun synagogen.Ze zullen je voor bestuurders en koningen brengen omwille van mij. Daar zullen jullie tegenover hen en de volken van mij getuigen.Wanneer ze jullie aan een rechtbank uitleveren, maak je dan geen zorgen hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Op dat ogenblik geeft God je in wat je zeggen moet.Want jullie zijn het niet die spreken, maar door jullie spreekt de Geest van jullie Vader. De ene broer zal de andere verraden en de dood insturen en een vader zal hetzelfde doen met zijn kind. Kinderen zullen zich keren tegen hun ouders en hen doden.Ja, iedereen zal jullie haten, vanwege mijn naam. Maar wie volhoudt tot het einde, zal gered worden.Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de andere. Want ik verzeker jullie: de Mensenzoon zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. 

Een leerling staat niet boven zijn meester en een knecht niet boven zijn heer.Een leerling moet niet meer willen zijn dan zijn meester en een knecht niet meer dan zijn heer. Als ze het hoofd van de familie al uitmaken voor Beëlzebul, dan toch zeker de rest van de familie!''Wees dus niet bang voor hen. Wat verborgen is, zal ontdekt worden, en wat geheim is, zal bekend worden.Wat ik je in het donker zeg, vertel dat door in het daglicht. En wat je in het oor gefluisterd wordt, verkondig dat van de daken.Wees niet bang voor degenen die wel je lichaam maar niet je ziel kunnen doden. Wees liever bang voor God, want hij kan je met ziel en lichaam laten omkomen in de hel.Zijn twee mussen niet te koop voor een stuiver? Toch valt er nietéén op de grond buiten jullie Vader om.En bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan veel mussen bij elkaar.Ieder die tegenover de mensen er openlijk voor uitkomt dat hij bij mij hoort, voor hem zal ik hetzelfde doen tegenover mijn Vader in de hemel.Maar wie tegen de mensen zegt mij niet te kennen, over hem zal ik hetzelfde zeggen tegen mijn Vader in de hemel.

''Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben geen vrede komen brengen maar het zwaard.Ik ben immers gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.Ja, familieleden zullen vijanden van elkaar worden.Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard.Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard.Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden.' (Mattheus 10:16-39)

TROTS :erlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader.Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven (1 Johannes 2:15-17)

TWIJFEL :'Heer, als u het bent,' zei Petrus, 'laat me dan over het water naar u toe komen.''Kom!'zei Jezus. En Petrus stapte de boot uit en liep over het water naar Jezus toe.Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij begon te zinken en riep: 'Heer, red mij!'Meteen stak Jezus zijn hand uit en pakte hem vast. 'Wat is je geloof klein!' zei hij. 'Waarom twijfelde je?' (Mattheus 14:28-31)

UITVLUCHTEN : Bij het horen hiervan zei een van de gasten tegen hem: 'Gelukkig wie aan tafel zit in het koninkrijk van God!'Jezus zei tegen hem: 'Iemand gaf eens een groot feestmaal. Hij had veel mensen uitgenodigd.Tegen de tijd dat het feestmaal zou beginnen, stuurde hij zijn dienaar om de genodigden te gaan zeggen: Kom, want alles staat klaar.Maar de een na de ander begon zich plotseling te verontschuldigen. Een zei: Ik heb een stuk land gekocht en ik moet het gaan bekijken, wil me dus verontschuldigen. En een ander: Ik heb vijf paar ossen gekocht en ik ga ze nu keuren, wil me dus verontschuldigen. En een derde zei: Ik ben pas getrouwd en kan dus niet komen.

De dienaar kwam bij zijn heer terug en bracht hem verslag uit. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar: Ga direct de stad in en breng uit de straten en de stegen de armen hier, de kreupelen, de blinden en de verlamden.En de dienaar meldde hem: Heer, wat u hebt opgedragen, is gebeurd en nog is er plaats.Toen zei de heer tegen zijn dienaar: Ga naar de wegen en paden buiten de stad en zeg de mensen daar hierheen te komen; mijn huis moet vol. En ik zeg u: van de mensen die uitgenodigd waren, zal niemand van mijn maaltijd proeven!' (Lucas 14:15-24)

VERDORVENHEID : Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen; maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan.Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen.Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is." (Johannes 3:19)
VERDRUKKING : Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33)

VERKEERDE GRONDSLAG :'Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen.De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op een rots.Ieder die mijn woorden hoort maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo dom was zijn huis op zand te bouwen.De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in, het werd een grote bouwval.'(Mattheus 7:24-27)

VEROORDELING : Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;(Mattheus 7:1)

VERWAANDHEID : Jezus vertelde nog een gelijkenis. Deze was bedoeld voor mensen die zichzelf voor rechtvaardig hielden en die op alle anderen neerkeken.'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër, de ander een tollenaar.De Farizeeër ging daar staan en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen: hebzuchtig, oneerlijk en overspelig, of zoals die tollenaar daar!Ik vast tweemaal per week en sta het tiende deel af van al mijn inkomsten.Maar de tollenaar bleef achteraf staan en durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij zei, terwijl hij zich op de borst sloeg: O God, ik ben een zondaar. Wees mij genadig!En ik zeg u: deze man, en niet de Farizeeer, ging vrij van schuld naar huis. Want ieder die zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.' (Lucas 18:9-14)

VERZOEKING : De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent (1 Corinthen 10:13)

VITTERIJ : "Spreek geen oordeel uit over andere mensen; dan zullen die ook over u geen oordeel uitspreken.Want zoals u anderen behandelt, zult u zelf behandeld worden.Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit?Hoe kunt u dan zeggen: 'Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen.'? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets?Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt (Mattheus 7:1-5)

VLOEKEN : maar nu moet ook u al het kwaad afleggen: weg met woede, drift en boosaardigheid, gevloek en schandelijke taal (Collossenzen 3:8)

VIJANDEN :'U hebt gehoord dat er gezegd is: Heb uw naaste lief en haat uw vijand.Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen.Dan zult u kinderen zijn van uw Vader in de hemel. Want God laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.Hoekunt u verwachten dat God u zal belonen, als u alleen uw vrienden liefhebt? Dat doen zelfs de tollenaars!En hoe kunt u denken iets buitengewoons te doen, als u alleen uw kennissen groet? Dat doen de heidenen ook!U moet volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.'(Mattheus 5:43-48)

VIJANDSCHAP: Zie hierboven.

WELLUST : De grond met distels erop zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven.19 Maar de zorgen van het leven, de zinloze jacht naar rijkdom en het verlangen naar allerlei andere dingen krijgen de overhand. Het gevolg is dat deze mensen niets doen met wat zij hebben gehoord.(Marcus 4:18,19)

WERELDGEZINDHEID : Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft; want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen.Alles wat van de wereld is (de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat) is er niet door de Vader, maar door de wereld.Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde; maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven (1 Johannes 2:15-17)

WRAAK : Er wordt gezegd: 'Houd van uw vrienden en haat uw vijanden.'Maar Ik zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen!Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen.Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers.Als u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers iedereen.Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is."(Mattheus 5:43-48)

ZELFMOORD : Wanneer iemand zelfmoord pleegt, dan is dit volgens de Bijbel niet datgene wat bepaalt of hij of zij toegang tot de hemel zal hebben. Als een niet-gered persoon zelfmoord pleegt, dan heeft hij of zij niets anders gedaan dan zijn reis naar de poel van vuur “versneld”. Maar, de persoon die zelfmoord pleegt zal uiteindelijk in de hel verblijven omdat hij de verlossing door middel van Christus heeft afgewezen, niet omdat hij zelfmoord pleegde. De Bijbel noemt vier specifieke mensen die zelfmoord pleegden: Saul (1 Samuël 31:4), Achitofel (2 Samuël 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18), en Judas (Matteüs 27:5). Elk van hen was een slecht, kwaadaardig en zondig persoon. De Bijbel beschouwt zelfmoord hetzelfde als moord - dat is wat het is: zelf-moord. God is degene die beslist wanneer en hoe een persoon zal sterven. Om die macht in je eigen handen te nemen is volgens de Bijbel een vervloeking van God.

Wat zegt de Bijbel over een Christen die zelfmoord pleegt? 

Ik geloof niet dat een Christen die zelfmoord pleegt zijn verlossing zal verliezen en naar de hel zal gaan. De Bijbel onderwijst dat iemand vanaf het moment dat hij oprecht in Christus gelooft voor altijd verzekerd is van zijn verlossing (Johannes 3:16). Volgens de Bijbel kan een Christen zonder twijfel geloven dat hij eeuwig leven bezit ongeacht wat er gebeurt. “Dit alles schrijf ik aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:13). Niets kan een Christen afscheiden van God’s liefde! 

“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8:38-39). Als niets in de schepping een Christen van God’s liefde kan scheiden, en zelfs een Christen die zelfmoord pleegt iets “in de schepping” is, dan kan zelfs zelfmoord hem niet van God’s liefde afscheiden. Jezus stierf voor al onze zonden…en als een waar Christen in een tijd van spirituele aanvallen en zwakheid zelfmoord zou plegen, dan zou dat een zonde zijn waarvoor Jezus is gestorven.

Dit wil niet zeggen dat zelfmoord geen serieuze zonde tegenover God is. Volgens de Bijbel is zelfmoord moord en is het dus altijd verkeerd. Ik zou serieuze twijfels hebben over de oprechtheid van het geloof van eenieder die beweert een Christen te zijn en toch zelfmoord pleegt. Er zijn geen omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat iemand, in het bijzonder een Christen, zichzelf van zijn of haar eigen leven berooft. Christenen worden opgeroepen om hun levens voor God te leven – de beslissing wanneer te sterven is God’s beslissing en alleen God’s beslissing. Misschien is een goede manier om zelfmoord voor een Christen te illustreren het volgende uit het Boek van Ester. 

In Perzië had men een wet dat eenieder die onuitgenodigd voor de koning verscheen ter dood kon worden veroordeeld tenzij de koning zijn scepter naar die persoon zou uitstrekken – wat genade zou aangeven. Zelfmoord zou voor een Christen hetzelfde zijn als je een weg naar binnen te forceren om de Koning te zien in plaats van te wachten tot Hij je zou laten oproepen. Hij zal Zijn scepter naar je uitstrekken en je eeuwige leven redden, maar dat betekent niet dat Hij blij met je is. Hoewel dit niet zelfmoord beschrijft, is Bijbelvers 1 Korintiërs 3:15 waarschijnlijk wel een goede manier om te beschrijven wat er met een Christen gebeurt die zelfmoord pleegt: “Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen”.

ZELFVERHEERLIJKING : Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.(Lucas 14:11)

ZINNELIJKHEID : Nee, we moeten ons als het ware wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei begeerten aanzet (Romeinen 13:14)

ZONDE : Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde.De slaaf heeft geen blijvende plaats in huis, de zoon wel.Pas als de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.(Johannes 8:34-36)

ZORGEN : Mattheus 6:25-34 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)