HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 21 - ZIEKTE EN GENEZING

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

ZIEKTE EN GENEZING

Lees de BijbelNeem tijd om te bidden, voordat u aan deze les begint. Misschien weet u niet hoe u bidden moet; bid dan het volgende gebed in het geloof: "Here Jezus, ik ga Uw Woord, de Bijbel, lezen. Zend Uw Heilige Geest om mij te helpen Uw Woord te verstaan, opdat ik U werkelijk leer kennen, want ik wil U volgen. Ik bid U dat Uw Woord mijn geloof versterkt. Dit vraag ik in Uw Naam, Amen."

God is een goede God. Het is belangrijk dit te weten. God is goed. God houdt van u; Hij wil u zegenen. God wil u altijd met alle dingen helpen. God brengt geen duisternis, ziekte of pijn. Nee! Hij geeft licht, leven en gezondheid. Dit zegt de Bijbel ons. Veel mensen denken dat ziekte van God komt. De Bijbel zegt: "Iedere gave, die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer." (Jacobus 1:17) Ziekte is een verkeerde gave. Gezondheid en een sterk lichaam zijn goede gaven. 

God schiep Adam en Eva en Hij plaatste hen in het Paradijs. God schiep hen niet met kwalen; Hij gaf hen een gezond en sterk lichaam. Toen God alles schiep, deed Hij dat goed. (Genesis 1) Ziekte vernielt. Ziekte vernielt het lichaam, het geluk en het leven van de mens. Vernieling komt niet van God; vernieling komt van de vijand, van satan.Jezus zegt in Johannes 10:10 "De dief (satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en over- vloed." Het is niet de wil van God als iemand in de zonde leeft. Het is ook niet Gods wil dat mensen lijden door pijn en ziekten. God zond Jezus Christus, zijn enige Zoon. Jezus kwam om zonden en ziekten weg te nemen, zodat de mens vrij kan zijn, zodat de mens God kan dienen met een sterk en gezond lichaam. 

De Bijbel zegt dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. (1 Korinti‰rs 6:19) In 1 Johannes 3:8 staat: "Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou." E‚n van deze werken is ziekte. Jezus kwam om ziekte teniet te doen en om leven, gezondheid, vreugde en geluk voort te brengen. In de vier evangeliën: Matteus, Marcus, Lucas en Johannes lezen we over de geboorte van Jezus en zijn werk op aarde. Ook staan er veel verhalen in over mensen die genezen werden door Jezus Christus. Jezus deed nooit zijn eigen wil, Hij deed altijd de wil van de Vader. 

U kunt dit inJohannes 5:30 lezen. Als Jezus de zieken genas, dan toonde Hij dat dat de wil van de Vader was. Jezus toonde dat het de wil van God was dat mensen gezond werden. Veel mensen denken dat de wonderen die in Jezus' tijd gebeurden niet voor onze tijd zijn. Maar de Bijbel zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid." Hebreeën 13:8 Alles wat Jezus deed toen Hij op aarde was, doet Hij ook nu! Hij is niet veranderd. Als u ziek bent, dan wil Jezus u genezen. Geloof in Hem! Alle beloften die in de Bijbel staan, mag u u toe-eigenen. Neem hierdoor toe in het geloof; geloof dat de Here u wil genezen als u ziek bent. Misschien is er een ander ziek, misschien iemand uit uw familie, geloof dan dat de Here hen wil genezen. Jezus is niet veranderd; Hij wil nog steeds hetzelfde doen, zoals Hij deed toen Hij nog op aarde was. Prijs zijn wonderbare Naam!

Beantwoord de volgende vragen

1. Mat 9:35 gaat over het werk dat Jezus op aarde deed. Schrijf hieronder op wat Jezus deed toen Hij de verschillende steden en dorpen bezocht.

2. Op een avond kwamen veel mensen tot Jezus. Wat deed Jezus met de zieken onder hen? (Luc 4:40)

3. Luc 4:40 zegt ons dat Jezus de zieken genas. Genas Jezus een enkeling of genas Hij allen die tot Hem kwamen?

4. In Luc 5:15 staat dat een grote menigte tot Jezus kwam. Deze menigte mensen kwam om te _________________ en ____________________________________

5. Mat 12:15. Wat deed Jezus met de vele mensen die Hem volgden?

6. Mat 14:14. Wat deed Jezus toen Hij zag dat een grote schare Hem gevolgd was?

7. Lees Handl 10:38 aandachtig. Petrus predikte van Jezus' werk op aarde. Hoeveel mensen zijn er door Jezus genezen?

 8. Mat 14:36. Lees deze tekst en beantwoord de volgende vraag door het goede antwoord te onderstrepen. "En zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En: a. sommige die Hem aanraakten werden behouden; b. allen die Hem aanraakten werden behouden; c. niemand werd behouden."

9. Joh 10:10. Komt ziekte van God of van satan? Wat doet satan? Wat ontvangen wij van Jezus Christus?

10. In de Bijbel staan veel beloften waaruit blijkt dat God iedere zieke wil genezen. Waren deze beloften alleen voor vroeger of gelden deze beloften ook voor vandaag?

11. Sommige mensen zeggen dat Jezus zieken genas toen Hij op aarde was, tegen-woordig doet Hij dat niet meer. Is dat waar? Waarom is dat wel/niet waar?

12. Marcus 1:40-42. Een melaatse man kwam tot Jezus en smeekte Hem, zeggende: "Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen." Deze man wist dat Jezus hem kon genezen, maar hij wist niet of de Heer hem wilde genezen. Wat antwoordde de Here Jezus? (vers 41) Wat gebeurde er toen Jezus tot hem gesproken had? (vers 42)

Veel mensen zijn zoals deze melaatse man. Ze weten dat Jezus hen kan genezen, maar ze weten niet dat de Here Jezus hen wil genezen. Hetgeen Jezus tegen deze man zei, zegt Hij ook tot u, ja, tot een ieder. Jezus sprak: "Ik wil het!" Het is heerlijk te weten dat God ons altijd wil genezen als we met een oprecht hart tot Hem komen. Joh 6:37.

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)