HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 29 - HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hier

HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

Lees de BijbelTot nu toe, hebben we het in deze lessen gehad over het fundament, dat we in ons leven moeten leggen. Als we een sterk fundament willen bouwen, dan zijn de volgende drie stappen heel belangrijk: 1. Bekering; 2. Doop in water; 3. Het ontvangen van de Heilige Geest. 

Deze drie geestelijke stappen zijn belangrijk voor een sterk en stevig fundament. Nu kunt u beginnen met de bouw van uw geestelijke huis. Veel mensen denken, wanneer zij deze stappen gedaan hebben, dat ze alles gedaan hebben wat God van hen verlangt. Zij denken dat dit alles is wat God van hen vraagt. Dat is onjuist. Bekering, de doop in water en het ontvangen van de Heilige Geest is het begin van een geweldig fijn leven. 

Als iemand een huis bouwt, stopt hij dan met de bouw als het fundament gereed is? Nee, zeer zeker niet! Hij bouwt een huis boven op dat fundament. God wil dat u gaat bouwen op het geestelijke fundament. U bent gehoorzaam geweest aan de Heer. U bent een discipel van de Here Jezus geworden. Discipel betekent: leerling. U bent in opleiding bij de Heer. De Here geeft u een leraar: de Heilige Geest. De Heilige Geest zal u verder leiden. Later zullen we dieper op het onderwerp "Discipelschap" ingaan. 

We zullen dan bestuderen wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. De Heilige Geest wil één ding: Hij wil u leiden in dat geweldige volmaakte plan van God. God wil dat u deel hebt aan zijn plan. In Gods plan is volheid van vreugde, kracht, vrede en overwinning. David zegt in Psalm 16:11 "Gij maakt mij het pad des levens bekend, overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig." Voordat u zich bekeerde en Christus aanvaardde in uw leven, deed u wat u zelf graag wilde. Uw "ik" was de baas in uw leven. Nu komt de Heilige Geest in uw leven en Hij wil uw Leraar, uw Leidsman zijn. 

De Heilige Geest wil niet dat uzelf de baas bent. Hij wil u leiden. Laat de Heilige Geest uw Leidsman zijn en Hij zal altijd met u gaan. Voordat u zich bekeerd had, had u uw eigen ideeen. Nu moet u gaan leven in overeenstemming met de Heilige Geest. De Bijbel noemt dat "wandelen in de Geest". Galaten 5:16 "Dit bedoel ik: wandelt door den Geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees." Romeinen 8:6 "Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van den Geest is leven en vrede." Galaten 5:17 "Want het begeren van het vlees gaat in tegen den Geest en dat van den Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst." Jezus zegt in Johannes 5:30 "Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch den wil van Hem, die Mij gezonden heeft." Jezus deed niet zijn eigen wil, maar de wil van zijn Vader. Jezus zei: "Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen." Johannes 4:34.

Beantwoord de volgende vragen

1. In Johannes 16:13a lezen we over het werk van de Heilige Geest. Wat wil de Heilige Geest in uw leven doen? . De Heilige Geest zal de Heer altijd verheerlijken. (Johannes 16:14) Als God niet geeerd wordt in een gesprek, handeling, enz., is dat dan uit de Heilige Geest?

3. Lees Kolossenzen 3:1-2 aandachtig. Vertel met uw eigen woorden wat een kind van God altijd, onder alle om-standigheden, moet doen.

4. Johannes 5:30. Jezus' wil was de wil van de Vader. Zo moet het ook met ons zijn. Wij behoren niet onze eigen wil te doen, maar de wil van God; dan eren wij Hem. Behagen wij God als we zijn wil niet doen?

5. Wie overtuigt van zonden? Wie is degene die de mensen laat zien wat ze verkeerd gedaan hebben? (Joh 16:8)

6. Wat ontvangen we als wij met de dingen van Gods Geest bezig zijn? (Romeinen 8:6)

7. Lees Handelingen 1:8 en 2 Timotheus 1:7. Beantwoord de volgende vragen. a. Kan een mens in eigen kracht overwinnen? _______________________________ b. Kan een mens overwinnen door goede werken te doen? _____________________ c. Wat heeft een christen nodig om krachtig te zijn en te overwinnen? _____________________________________________________________ ___________

8. In Galaten 5:19-21 lezen we over de werken van het vlees. Lees deze teksten aandachtig door. Wat zegt Gods Woord in vers 21 over mensen die genoemde dingen bedrijven?

9. Galaten 5:22. In deze tekst kunnen we lezen waaruit de vrucht van de Geest bestaat. Schrijf de negen onderdelen op. 1. ____________________ 4. _____________________ 7. ______________________ 2. ____________________ 5. _____________________ 8. ______________________ 3. ____________________ 6. _____________________ 9. ______________________

10. Matteus 7:17-19. Kan een christen vruchten voortbrengen als hij alleen voor zichzelf leeft en niet voor de Heer? Wat doet de Heer met mensen die geen goede vruchten voortbrengen?

11 . Romeinen 6:10-11. Voor wie moeten we leven als we ons bekeerd hebben?

12. Romeinen 6:13. Aan wie behoren wij ons leven te geven?

13 . Johannes 14:26. Wat wil de Heilige Geest in uw leven doen?

14. Het is belangrijk dat we het Woord van God in ons hebben; juist in het dagelijkse leven. We moeten het Woord van God niet alleen met ons verstand kennen, maar we moeten het in ons hart toelaten. Maak de volgende tekst compleet. (Kolossenzen 3:16) "Het Woord van Christus wone

 15. Onderstreep het goede antwoord. a. Een christen wordt geleid door hetgeen hij denkt of gehoord heeft. b. Een christen wordt geleid door het Woord van God en de Heilige Geest.

 Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)