HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 20 - Geloof

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hier

Geloof

Lees de BijbelDIn deze les willen we het nogmaals hebben over de eerste verzen van Hebreeen 6. Het is belangrijk dat u deze teksten in uw Bijbel kunt vinden, lees ze en probeer ze te leren. Psalm 119:9 zegt: "Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord". 

Ons geloof moet gebouwd worden door het Woord van God, niet door hetgeen mensen of groeperingen zeggen. Hebreeen 6:1 t/m 3 zegt: (1) "Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, (2) van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; (3) en dat zullen wij doen, indien God het vergunt." In deze les willen we het over geloof hebben. Als je Jezus Christus in je leven toegelaten hebt, dan ontvang je geloof. 

De Bijbel zegt: "Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld." (Romeinen 12:3) U moet leren hoe u het geloof kunt gebruiken. Wat is geloof? Geloof is: het Woord van God als waarheid aanvaarden en er naar handelen. Er staan veel beloften in de Bijbel: ze zijn allemaal voor u! Alle woorden die Jezus in de Bijbel spreekt, spreekt Hij tot u. Al wat Jezus tot zijn discipelen sprak, spreekt Hij tot u. Gods Woord is eigenlijk een brief, die aan u persoonlijk gericht is. Een brief met veel beloften. In de Bijbel lezen we veel verhalen over daden die mensen door het geloof konden doen. 

Mensen die geloof hadden in Jezus Christus werden genezen van ziekten en ze ontvingen een antwoord op hun gebed. Jezus sprak: "Alles is mogelijk voor degene die gelooft." (Marcus 9:23) Een van de mooiste gebeurtenissen die van geloof spreekt, is de geschiedenis van Abraham. U kunt het lezen in Genesis hoofdstuk 15 t/m 21. Abraham en zijn vrouw Sara waren oud en zij hadden geen kinderen. Maar God had Abraham een zoon beloofd. 25 Jaar lang geloofde Abraham dat God hem een zoon zou geven. 

Toen Abraham ongeveer 100 jaar was werd zijn zoon geboren. Lees Romeinen 4:18-22. Hier wordt Abraham als voorbeeld voor ons gebruikt. God wil dat we zijn Woord geloven. Romeinen 4:20 zegt: "Aan de belofte Gods heeft hij (Abraham) niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer." Veel mensen zeggen dat zij het Woord van God geloven, maar zij handelen niet naar het Woord van God. Jacobus 2:26 zegt: "Geloof zonder werken is dood." Jezus zegt: "Niet een ieder die tot Mij komt en zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der Hemelen binnen- gaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders die in de hemelen is." (Matteus 7:21)

Beantwoord de volgende vragen

1. Lees Hebreeen 11:6 en beantwoord de hieronder genoemde vragen. a. Hoe kunnen wij God welgevallig zijn? b. Wie worden door God beloond?

2. Wat is het juiste geloof? - Geloof hebben in hetgeen mensen zeggen; - Geloof hebben in wat we voelen of denken; - Geloof hebben in hetgeen de kerk zegt; - Geloven in het Woord van God.

3. Wat staat er in Rom 10:11?

4 . Hoe kan geloof groeien? (Rom 10:17)

5. In Mat 9:20-22 lezen we over een vrouw, die genezen werd toen ze Jezus aanraakte. Waardoor werd deze vrouw gezond?

6. In Mat 9:28-29 kunnen we lezen dat Jezus de ogen opende van twee blinde mensen. Wat vroeg Jezus aan deze mannen voordat Hij hun genas?

7 . Onderstreep het goede antwoord: a. We bidden omdat we van Jezus houden en geloven dat Hij onze gebeden zal verhoren; b. We bidden omdat we denken dat het zo hoort; c. We bidden alleen in de kerk.

8. In Mat 8:5-13 staat het mooie verhaal van de hoofdman, die tot Jezus kwam en Hem vroeg of hij zijn dienstknecht, die ziek was, wilde genezen. Geloofde de hoofdman dat Jezus zijn knecht zou genezen of hoopte hij alleen maar?

9. Gebed is veel meer dan alleen maar gebeden opzeggen of gebeden lezen in een boek. Wat zegt de Here Jezus in Mat 7:7 van het gebed?

10. Hoe zullen wij bidden? Probeer een antwoord te vinden in de volgende tekst: "En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort." (1 Joh 5:14)

11. De Bijbel zegt dat we moeten bidden overeenkomstig Gods wil. Hoe weten wij wat de wil van God is? door: a. Het Woord van God te lezen en te geloven; of door: b. Te luisteren naar wat mensen zeggen.

12. Marc 9:14-27 vertelt ons van een vader die zijn zoon bij Jezus bracht. De jongen had een boze geest in zich. De discipelen konden de jongen niet helpen. Wat antwoordde Jezus toen de vader vroeg of Hij hen kon helpen? (vers 23)

13. Wat antwoordde Jezus? a. Sommige dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. b. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

14. Onderstreep het goede antwoord: a. Een christen leeft door het gevoel. b. Een christen leeft door het geloof in het Woord van God.

15. Maak de volgende tekst af. Rom 1:17 "Want __________________________________ wordt daarin geopenbaard uit _______________ tot _______________, gelijk geschreven staat: De recht- vaardige_____________________________________________________ _____________.

16 . Wat antwoordde Jezus in Mat 4:4? "Er staat geschreven:

" Gelooft u dat God uw gebed verhoort? God wil dat u door het geloof leeft. Geloof in Gods Woord. Vertrouw Hem in elk ding. Geloof van nu af aan dat God uw gebeden hoort en verhoort.

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)