HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 33 - OCCULTISME

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Veel mensen, over de hele wereld, doen aan occultisme. In Nederland doet men veel aan waarzeggerij (toekomst voorspellen; horoscoop e.d.), spiritisme (contact met overledenen zoeken), magnetisme (strijkers) en de laatste tijd nemen de oosterse religies en yoga, hand over hand toe. 

Gods Woord zegt ons dat toverij, elke vorm van occultisme en alles wat daarmee te maken heeft van de duivel is en dat dit alles door de kracht van boze machten geschiedt. Occultisme vernietigt levens van vele mensen; het brengt hen in grote duisternis. Iedere man of vrouw die aan occultisme doet, leeft in angst en vrees. Nog nooit is er een mens door het bedrijven van occultisme gelukkig geworden. 

Jezus zegt in Johannes 10:10 "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." Satan wil mensen (de kroon van Gods schepping) vernietigen. Eén van zijn sterkste wapens is occultisme. Maar Jezus kwam op aarde om het leven te brengen; leven in heel zijn volheid. 1 Johannes 3:8 "Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou." 

Occultisme heeft verschillende namen en de ene vorm van occultisme is anders dan de andere, maar het blijft occultisme. Dit alles geschiedt door de kracht van satan; hij bedriegt de mensen en brengt hen in een diepe duisternis. Bekende vormen van occultisme zijn; spiritisme, waarzeggerij, hypnose en astrologie. 2 Korintiers 11:14 "Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts." 

De mensen die aan occultisme doen, zijn vaak religieuze mensen; zij gaan naar een kerk en zij bidden. Er zijn zelfs dominees of geestelijke leiders die aan occultisme doen. Openbaring 21:8 "Maar de lafhartigen, ...... de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel, die brand van vuur en zwavel: dit is de tweede dood." 

Occultisme bezit kracht; het kan vernietigen en doden. Maar God zij dank, er is een grotere kracht dan de kracht van het occultisme, DE KRACHT VAN JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God. Jezus sprak voordat Hij naar de hemel ging: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." Matteus 28:18. Er is maar één kracht die mensen vrij kan maken van de kracht van het occultisme, dat is de kracht van Jezus Christus! 

Veel mensen zijn bevrijd van het occultisme, doordat ze berouw hadden van hun zonden en tot Jezus kwamen. Jezus maakte hun vrij en gaf hen vrede, vreugde en overwinning. Jezus neemt alle angst weg! Halleluja! Veel mensen kunnen getuigen van een bevrijding van boze geesten. Mensen die aan occultisme doen, staan onder leiding van de duivel. Zij zijn slaven van de zonde. 

Alleen Jezus Christus kan deze mensen bevrijden uit de macht van satan. Denk aan de tijd toen Jezus op aarde was en boze geesten uitdreef en hoe de levens van deze mensen veranderden. 

In Handelingen 13:6-12 lezen we dat Paulus een tovenaar ontmoette, Bar Jezus genaamd. Deze man werd ook wel Elymas de tovenaar genoemd. Paulus noemde deze man zoon des duivels. (vers 10) 

In Handelingen 8:9-13 wordt gesproken over Filippus, die in Samaria het evangelie predikte. Filippus trof daar een tovenaar aan, die de naam Simon droeg. Velen in Samaria dachten dat Simon de kracht van God bezat, maar het was de kracht van satan. Later lezen we dat Simon berouw heeft van zijn zonden en dat hij tot geloof komt.

Beantwoord de volgende vragen

1. Waar komen de verschillende soorten occultisme vandaan?

2. Behagen wij God als we aan occultisme doen?

3. Onderstreep het goede antwoord. a. Occultisme is soms welgevallig voor God. b. Occultisme is nooit welgevallig voor God.

4. Redt of vernietigt occultisme het leven van een mens?

5. Wat staat er in Johannes 10:10?

6. Bestudeer 1 Johannes 3:8. Waarom kwam Jezus naar de aarde?

7. Noem enkele namen van deze duivelse werken die door Jezus vernietigd werden.

8 . Matteus 28:18. Wie heeft de meeste macht ontvangen? 9. Openbaringen 21:8. Als een mens wel naar een kerk of gemeente gaat, maar hij doet aan occultisme, is deze mens dan gered of verloren als hij er niet mee breekt?

10. Sommige mensen zeggen dat God occultisme zegent als ervoor gebeden wordt. Is dat waar?

11 . In Galaten 5:19-21 gaat het over de werken van de oude mens. Lees dit ge-deelte met veel aandacht en beantwoord de volgende vragen. a. Is occultisme of toverij een werk van de oude mens? b. Ontvangen mensen die aan occultisme doen het Koninkrijk van God?

12. Mogen christenen contact hebben met het occultisme of met iets dat er mee te maken heeft?

13. Heeft u wel eens iemand ontmoet die aan occultisme deed? Was deze mens blij; had hij vrede in zijn hart of was er angst in zijn leven?

14. Kunnen wij een geestelijke relatie met iemand opbouwen die aan occultisme of toverij doet? (2 Korintiers 6:14)

15. Jakobus 1:27. Hoe moet onze levenshouding op aarde zijn? 

Een nadere confrontatie met occultisme

Zijn tieners echt in het occulte geïnteresseerd? Een groep onderzoekers probeerde daar achter te komen door leerlingen van 115 middelbare scholen te ondervragen. Het onderzoek leverde de volgende onthullende cijfers op: meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) zei geïnteresseerd te zijn in het occulte en het bovennatuurlijke, terwijl een kwart (26 procent) zei "erg geïnteresseerd" te zijn.

Onderzoekers van de Universiteit van Alaska in Anchorage schrijven: "In recente jaren zijn de verhalen in kranten en tijdschriften over de vermeende explosie van activiteiten van satanische sekten . . . snel in aantal toegenomen." Deskundigen zeggen dat er weinig harde bewijzen zijn om de bewering van wijdverbreid satanisme onder jongeren te ondersteunen. Toch bestaat er geen twijfel over dat veel jongeren geïnteresseerd zijn in sommige aspecten van satanisme en het occulte, zelfs al is het maar een vluchtige interesse.

’Wat is er mis mee om met het occulte te experimenteren?’, vragen sommige jongeren daarom misschien. Laten we voor het antwoord daarop eens een paar manieren bekijken waarop jongeren eigenlijk bij het occulte betrokken raken.

De aantrekkingskracht van het occulte

Een artikel in U.S.News & World Report zegt dat "kinderen en tieners tegenwoordig toegang hebben tot en blootgesteld worden aan een verbijsterende — vaak verontrustende — hoeveelheid beelden en informatie die twintig jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest". Gedreven door nieuwsgierigheid lezen veel jongeren boeken en tijdschriften, bekijken video’s of bezoeken websites waarin occultisme een belangrijke plaats inneemt.

Volgens BBC News wordt door populaire tv-programma’s waarin veel hekserij en vampirisme voorkomen "naar verluidt de interesse van kinderen voor hekserij gestimuleerd". Sommige heavy metal bevat ook veel gewelddadige en demonische thema’s. De columnist Tom Harpur schreef in The Sunday Star, een krant in Toronto: "Ik moet de sterkst mogelijke waarschuwing laten horen voor wat er gaande is [in de muziek]. . . . Ik heb nog nooit zoiets ontaards gezien. De songs hebben het over niets anders dan waanzin, bezetenheid, demonen, bloed, vervloekingen, geweld van elke aard, met inbegrip van verkrachting, zelfverminking, moord en zelfmoord. Dood en vernietiging, onheilsprofetieën, het verwerpen van alles wat goed is en het aanvaarden van alles wat afschuwelijk en verdorven is — dat zijn de thema’s."

Heeft het luisteren naar zulke muziek echt destructief gedrag tot gevolg? Kennelijk was dit in ten minste één geval wel zo — het geval van een veertienjarige jongere in de VS die zijn moeder doodstak en daarna de hand aan zichzelf sloeg. De muren van zijn kamer hingen vol met posters van heavy-metalrockmuzikanten. Zijn vader zei later dringend: "Zeg tegen ouders dat ze in de gaten houden naar wat voor muziek hun kinderen luisteren." Hij zei dat zijn zoon een week voordat hij zijn moeder vermoordde alsmaar een rocknummer zong "over bloed en het vermoorden van je moeder".

Dan zijn er ook nog rollenspellen. In sommige daarvan kunnen spelers de rol van een tovenaar en andere occulte figuren aannemen. In veel van die spelletjes neemt demonisch geweld een belangrijke plaats in.

Toch bericht het onderzoeksbureau Mediascope: "Onderzoek toont aan dat de voorkeur voor heavy metal een belangrijke aanwijzing kan zijn voor vervreemding, gebruik van verslavende middelen, psychiatrische stoornissen, suïcidale neigingen . . . of risicogedrag in de adolescentie, maar muziek is niet de oorzaak van dit gedrag. De stelling is dat tieners die al met die dingen worstelen, zich aangetrokken kunnen voelen tot heavy metal, omdat de teksten hun eigen gevoelens van bezorgdheid verwoorden."

 Onderzoekers zijn het misschien niet allemaal eens over de gevaren van het luisteren naar satanische muziek. Maar zou een dagelijkse portie video’s, muziek of spelletjes waarin geweld en zelfvernietiging de boventoon voeren iets anders dan schadelijk kunnen zijn? Voor christenen levert experimenteren met het occulte echter zelfs een nog groter gevaar op.

Gods kijk op het occulte

In 1 Korinthiërs 10:20 geeft de apostel Paulus christenen de volgende waarschuwing: "Ik wil niet dat gij deelhebbers met de demonen wordt." Maar wie zijn eigenlijk de demonen en waarom is het zo gevaarlijk je met hen in te laten? Eenvoudig gezegd zijn de demonen voormalige engelen, die ervoor hebben gekozen Satan de Duivel te volgen. Satan betekent "Tegenstrever" en Duivel betekent "Lasteraar". Volgens de bijbel maakte deze voormalige engelenzoon van God zichzelf tot een tegenstrever en een lasteraar door te verkiezen tegen God in opstand te komen. Na verloop van tijd haalde hij andere engelen ertoe over zich bij hem aan te sluiten in zijn opstandige handelwijze. Deze medestanders werden zo demonen. — Genesis 3:1-15; 6:1-4; Judas 6.

Jezus noemde Satan "de heerser van deze wereld" (Johannes 12:31). Satan en zijn demonen zijn heel kwaad over hun komende vernietiging (Openbaring 12:9-12). Het wekt dan ook geen verbazing dat personen die met demonen te maken hebben gekregen, hebben gemerkt dat ze kwaadaardig zijn. Een vrouw in Suriname die opgroeide in een gezin waar aan spiritisme werd gedaan, zag met eigen ogen hoe de demonen ’er plezier in hadden hun onwillige slachtoffers te martelen’. Het is dus bijzonder gevaarlijk je op wat voor manier dan ook met deze wrede geestelijke schepselen in te laten!

Daarom gebood God zijn volk in de oudheid, de Israëlieten, alle occulte praktijken te vermijden. "Iedereen die deze dingen doet, is iets verfoeilijks voor Jehovah", waarschuwt Deuteronomium 18:10-12. Op een soortgelijke manier werden christenen gewaarschuwd dat "degenen die spiritisme beoefenen" door God zullen worden vernietigd (Openbaring 21:8). Zelfs het experimenteren met het occulte wordt door God veroordeeld. "Raakt het onreine niet langer aan", beveelt de bijbel. — 2 Korinthiërs 6:17.

Loskomen van occulte praktijken

Heb je de fout gemaakt met het occulte te experimenteren? Kijk dan eens wat er in de eerste eeuw in de stad Efeze gebeurde. Velen daar ’beoefenden magische kunsten’. Maar sommigen werden geraakt door de krachtige werken die de apostel Paulus met de hulp van heilige geest verrichtte. Wat was het resultaat? "Vrij velen van hen die magische kunsten hadden beoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van iedereen. En men berekende de gezamenlijke prijs ervan, die een waarde van vijftigduizend zilverstukken bleek te vertegenwoordigen. Aldus bleef het woord van Jehovah op machtige wijze groeien en de overhand nemen." — Handelingen 19:11-20.

Wat leren we hieruit? Dat als iemand aan de greep van de demonen wil ontsnappen, hij of zij alle spullen die met satanisme te maken hebben, moet vernietigen! Dat omvat alle boeken, tijdschriften, posters, stripboeken, video’s, amuletten (dingen die ter "bescherming" worden gedragen), en demonisch materiaal dat van internet is gedownload (Deuteronomium 7:25, 26). Doe alle spullen weg die bij waarzeggerij gebruikt kunnen worden, zoals een kristallen bol of een ouijabord. Gooi ook muziek of video’s weg waarin satanische thema’s voorkomen.

Er is moed en vastberadenheid nodig om zulke drastische stappen te nemen. Maar de voordelen kunnen groot zijn. Jean, een christelijke vrouw, kocht een computerspelletje dat aanvankelijk onschuldig leek. Naarmate ze vorderde in de spelniveaus, ontdekte ze aspecten van het spel die een spiritistische ondertoon hadden. Het duurde niet lang of ze kreeg vreselijke nachtmerries! "Ik stond midden in de nacht op", zegt Jean, "en vernietigde de spelletjes-cd’s." Het resultaat? "Ik heb sindsdien geen problemen meer gehad."

Als je laat zien dat je echt vastbesloten bent om los te komen, zul je erin slagen. Denk aan de vastberadenheid die Jezus toonde toen de Duivel probeerde hem ertoe te verlokken hem te aanbidden. "Jezus [zei] tot hem: ’Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten."’ Toen verliet de Duivel hem." — Mattheüs 4:8-11.

Vecht niet in je eentje

De apostel Paulus herinnert ons eraan dat alle christenen ’een strijd voeren tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 6:12). Maar probeer niet in je eentje tegen Satan en zijn demonen te vechten. Roep de hulp in van je godvrezende ouders en de ouderlingen in de plaatselijke christelijke gemeente. Het is misschien pijnlijk om te bekennen dat je erbij betrokken bent geraakt, maar het kan ertoe leiden dat je de steun krijgt die je zo hard nodig hebt. — Jakobus 5:14, 15.

Bedenk ook dat de bijbel zegt: "Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten. Nadert tot God en hij zal tot u naderen" (Jakobus 4:7, 8). Ja, je zult de steun van Jehovah God hebben! Hij zal je helpen los te komen van de strik van het occulte.

In de volgende les zullen we verder op dit onderwerp ingaan. De Bijbel waarschuwt ons vaak voor occultisme. Maar bovenal wijst de Bijbel ons de weg naar de vrijheid. De Bijbel toont ons dat we van de kracht van het occultisme verlost kunnen worden. Bidt de Here, vraag Hem om hulp en kracht zodat u overwinning in uw leven zult ervaren. God zegene u!

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

  Lees eens verder: Betekenis van occulte symbolen


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)