HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 13 - Verklaring van Benamingen voor Jezus in de Bijbel - 6

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 

Benamingen voor Jezus in de Bijbel

Lees de Bijbel  Met bijbelteksten waar die namen bijvoorbeeld voorkomen 

Thema : De Menswording van Gods Zoon

Eerste zondag van de Advent: De Mensenzoon „De mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd"» (Luc. 22,22)

Onbevlekte Ontvangenis: Mijn Zielsbeminde «„Ik vind mijn zielsbeminde! Ik pak hem vast en laat hem niet meer los"» (Hooglied 3,4).

Tweede zondag van de Advent: Rechtvaardige Rechter «Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven … » (2 Tim. 4,8; vgl. Openb. 19,11)

Derde zondag van de Advent: Christus — Messias «Simon Petrus antwoordde Hem: „U bent de Messias, de Zoon van de levende God"» (Mat. 16,16; vgl. Joh. 1,41).

Vierde zondag van de Advent: Immanuel «„Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuel geven"» (Jes. 7,14).

Kerstmis: Redder «Groei in genade en kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen» (2 Petr. 3,18).

Feest van de Heilige Familie: Jezus van Nazaret De jongeman zei tegen de vrouwen: «„Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier"» (Mar. 16,6)

Maria, Moeder van God (1 januari): Het Begin en het Einde «„Ik ben de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde"»(Openb. 22,13).

Tweede zondag na Kerstmis: Het Woord «In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. ... Ja, het Woord is vlees geworden!» (Joh. 1,1.14).
Openbaring van de Heer: Licht der Volken «„Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen"» (Luc. 2,30-32). Zie ook Jes. 49,6: Licht voor de volken.

Thema : Jezus ontledigde Zichzelf

Doop van de Heer: Lam Gods «De volgende dag zag hij (Johannes de Doper) Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. „Daar is het Lam van God", zei hij, „degene die de zonde van de wereld wegneemt"» (Joh. 1,29)

Presentatie van de Heer (2 februari): Glorie van uw Volk «„Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël"» (Luc. 2,30-32)

Sint Jozef (19 maart): Zoon van Jozef «„Dit is toch de zoon van Jozef?" zeiden ze. „En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend?" (Joh. 6,42).

Aswoensdag: Offergave «Leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God» (Ef. 5,2).

Eerste zondag Veertigdagentijd: De laatste Adam «De eerste Adam werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest» (1 Kor. 15,45).

Tweede zondag Veertigdagentijd: Zuivere Glans van het Eeuwige Licht «(Wijsheid is) de zuivere glans van het eeuwige Licht» (Wijsh. 7,26).

Derde zondag Veertigdagentijd: Geestelijke Rots «Zij dronken uit een geestelijke rots die met hen mee trok, en die rots was Christus» (1 Kor. 10,4; 1 Petr. 2,8)

Vierde zondag Veertigdagentijd: Licht der Wereld «Het ware Licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen» (Joh. 1,9)

Vijfde zondag Veertigdagentijd: Zoon van God «„U bent de Messias, de Zoon van de levende God"» (Mat. 16,16).

Palmzondag: Koning van de Joden «Pilatus vroeg Hem: „Bent U de koning van de Joden?" Hij antwoordde hem: „U zegt het zelf"» (Luc. 23,3). «Ze riepen almaar: „Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de Koning van Israël!"» (Joh. 12,13).

Thema: Lijden en Verrijzenis

Witte Donderdag: Ons Paaslam «Ons paaslam is geslacht: Christus. We moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem» (1 Kor. 5,7-8).

Goede Vrijdag: Gekruisigde Christus «Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, de gekruisigde»

Paaszaterdag: De Opstanding «„Ik ben de opstanding ... Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven"» (Joh. 11,25).

Paaszondag: Het Leven «„Ik ben de Opstanding en het Leven"» (Joh. 11,25). «„Ik ben de weg ... en het Leven"» (Joh. 14,6).

Maandag van Pasen: De Levende «„Ik ben het ... de Levende. Ik was dood, en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk"» (Openb. 1,18).

Dinsdag van Pasen: Rabboeni – Meester «Ze keerde zich naar Hem toe en zei: „Rabboeni!" (Dat is het Hebreeuws voor: meester.)» (Joh. 20,16).

Woensdag van Pasen: De Profeet «„Dit is werkelijk de profeet"» (Joh. 7,40). «Ze prezen God. Ze zeiden: „Een groot profeet is onder ons opgestaan"‚ en: „God heeft naar zijn volk omgezien"» (Luc. 7,16)

Donderdag van Pasen: De Heilige van God «„Wij geloven vast dat U de Heilige van God bent"» (Joh. 6,69)

Vrijdag van Pasen: De Hoeksteen «U bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is» (Ef. 2,20; vgl. Luc. 20,17).

Zaterdag van Pasen: Eerstgeborene uit de Doden «Hij is ... de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn ... want in Hem heeft heel de volheid willen wonen» (Kol. 1,18-19).

Thema : De Verheerlijking van Christus

Tweede zondag van Pasen: Mijn God «„Mijn Heer en mijn God"» (Joh. 20,28). «In afwachting van ... de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze Redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons ... te verlossen» (Tit. 2,13-14)

De Aankondiging (25 maart of na Pasen): Zoon van de Allerhoogste «„Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden"» (Luc. 1,32).

Derde zondag van Pasen: Leidsman ten Leven «„U hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De Leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden"» (Hand. 3,14-15).

Vierde zondag van Pasen: Goede Herder «„Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij"» (Joh. 10,14).

Vijfde zondag van Pasen: De Weg «„Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader"» (Joh. 14,6).

Zesde zondag van Pasen: Voorspreker «Ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een Voorspreker bij de Vader, Jezus Christus» (1 Joh. 2,1. Willibrordvert. 1978)

Hemelvaart van de Heer: Verhevene boven Alles «Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk» (Ef. 1,22).

Zevende zondag van Pasen: Heer der Heerlijkheid «Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben» (1 Kor. 2,8).

Pinksteren: Hoofd van de Kerk «Hemzelf heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult» (Ef. 1,22).

Drievuldigheidszondag: Beeld van (de onzichtbare) God «Hij is het beeld van de onzichtbare God» (Kol. 1,15). «... zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is» (2 Kor. 4,4).

Thema : Christus, het Leven van zijn Volk

Sacramentsdag: Brood des Levens «„Ik ben het brood om van te leven ... Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld"» (Joh. 6,48).

Heilig Hartfeest: Oorzaak van Redding «Toen Hij tot de voleinding was gekomen, is Hij voor allen die gehoorzaam waren, oorzaak geworden van eeuwige redding» (Heb. 5,9).

Geboorte St. Jan de Doper (24 juni) Gods Uitverkorene «„Ziehier … mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, …"» (Jes.42,1).

Petrus en Paulus (29 juni): Behoeder van onze Ziel «U was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw ziel» (1 Petr. 2,25).

Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus): De Welbeminde «„Dit is mijn Zoon, de Welbeminde; luistert naar Hem"»(Mar.9,7. Willibrordvert. 1978).

Maria ten Hemelopneming (15 augustus): Zoon van Maria «„Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria?"» (Mar. 6,3).

Kruisverheffing (14 september): Jezus «„U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven"» (Luc. 1,31).

Allerheiligen (1 november): Onze Gerechtigheid en Heiliging «Dank zij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging …» (1 Kor. 1,30; vgl. Heb. 13,8).

Allerzielen (2 november): Onze Verlossing «… Christus Jezus, …die van Godswege onze wijsheid is geworden, …, onze heiliging en verlossing» (1 Kor. 1.30).
Christus Koning: Koning der Koningen «Hij zal ze (de volken) weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat geschreven: Koning der koningen en Heer der heren» (Openb. 19,15-16).

Thema : Jezus, de Zoon van God

Alfa en Omega «„Ik ben de Alfa en de Omega"» (Openb. 22,13).

Goddelijke Held «Een zoon wordt ons gegeven. Men noemt hem Wonder van beleid, Goddelijke Held» (Jes. 9,5).

Ik ben «„Van voordat Abraham werd geboren, ben Ik" (Joh. 8,58). „Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat Ik het ben"» (Joh. 8,28).

De Morgenster «„Ik ben de stralende Morgenster"» (Openb. 22,16).

De Dageraad «God is barmhartig. Hij zal de Dageraad van redding wekken om over ons op te gaan» (Luc. 1,78).

Zon van Gerechtigheid «Voor u, die mijn Naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt» (Mal. 3,20).

Wijsheid van God «Wij verkondigen een gekruisigde Christus, …, Gods kracht en 

Gods wijsheid. » (1 Kor. 1,24; vgl. Wijsheid 7,24-25).
M

eester-Uitvoerder «Toen de Heer de grondvesten van de aarde bouwde, stond Ik als uitvoerster aan zijn zijde en was ik zijn vreugde, dag in dag uit» (Spr. 8,29-30).

Oorsprong van Gods Schepping «Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods schepping» (Openb. 3,14).

Eerstgeborene van de Schepping «Hij is de eerstgeborene van heel de schepping, want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde» (Kol. 1,15-16)

Thema : Jezus Messias, Dienaar van de Heer

Zoon van Abraham Jezus Christus, ... zoon van Abraham» (Mat. 1,1).

Leeuw van Juda «„De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen"» (Openb. 5,5).

Zoon van David «Twee blinden schreeuwden: „Zoon van David, heb medelijden met ons!"» (Mat. 9,27; Openb. 22,16).

Verbond met het Volk «„Ik bestem u tot een verbond met het volk"» (Jes. 49,8).
Verwachting van de Volken «Van Juda zal de scepter niet wijken ... totdat hij verschijnt die hem leiden mag; hem zijn de volken gehoorzaam» (Gen. 49,10). (LXX en Vulgata: ‘Hij is de verwachting van de volken.’)

Dienstknecht van de Heer «„Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken"» (Jes. 42,1).

De Mens Christus Jezus «De mens Christus Jezus, Hij heeft zich gegeven als losprijs voor allen» (1 Tim. 2,6)

De Timmerman «„Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria?"» (Mar. 6,3).

Man van Smarten «Man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt» (Jes. 53,3).

Ons Heil«„Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid"» (Luc. 2,30-31).
Thema : Jezus, Leider door Dood naar Leven

Onze Oudste Broeder «… bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders» (Rom. 8,29; vgl. Heb. 2,11).

Hogepriester «Wij hebben een verheven hogepriester, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God» (Heb. 4,14).

Leidsman «„Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als Leidsman en Redder ... om zonden te vergeven"» (Hand. 5,31).

In Alles de Eerste « Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.» (Kol. 1,18).

De Wijnstok «„Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht"» (Joh. 15,5).

Geneesheer «„Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars"» (Mat. 9,12-13; vgl. Luc.4,23).

De Bruidegom «„Kunnen bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is?" (Mat. 9,15). Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad» (Ef. 5,25)
T

empel van God «„Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen." Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was» (Joh. 2,19-21).

Deur van de Schaapskooi «„Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden"» (Joh. 10,9).

Reddende Kracht «„Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van zijn dienaar David"» (Luc. 1,69).

Thema : Jezus, Leraar der Waarheid

De Waarheid «„Ik ben de weg, de waarheid en het leven." „De waarheid zal u vrij maken"» (Joh. 14,6; Joh. 8,32).

Getrouw en Waarachtig «Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt op rechtvaardige wijze» (Openb. 19,11).

Getrouwe Getuige «...van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene van de doden» (Openb. 1,5).

Gods Geheim «...en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk...» (Kol. 2,2).

Rabbi - Meester «Ze zeiden: „Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U verblijf?" ... „Rabbi", zei Natanaël, „U bent de Zoon van God!"» (Joh. 1,38.49).

Wonder van Beleid «Een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem Wonder van beleid» (Jes. 9,5).

Meester «„Meester", zeiden ze, „zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam"» (Luc. 10,17). «„Welnu, als Ik, jullie Heer en Meester, jullie voeten heb gewassen..."» (Joh. 13,14).

Voltooier van ons Geloof «Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof» (Heb. 12,2).

Het Fundament «Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus» (1 Kor. 3,11).

HEER, onze Gerechtigheid «..., de tijd komt dat ik een wettige telg van David laat opstaan … . Dit is de naam die men het geeft: "HEER, onze gerechtigheid." » (Jer.23,5-6)..

Thema : Jezus Christus Verheerlijkt

De Heer «...iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: de Heer, dat is 

Jezus Christus» (Fil. 2,11).

De Middelaar «En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond» (Heb. 9,15). «Want God is één; één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens 

Christus Jezus» (1 Tim. 2,5).

Gods Kracht«...maar voor hen die geroepen zijn ... Gods kracht en Gods wijsheid» (1 Kor. 1,24).

Erfgenaam van alle Dingen «... de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat» (Heb. 1,2; vgl. Luc. 20,14).

Vorst van de Koningen der Aarde «Van Jezus Christus ... de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed...» (Openb. 1,5).

De Rechtvaardige «„U hebt de Heilige, de Rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar"» (Hand. 3,14).

Strijder voor Gerechtigheid «Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder … oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze» (Openb. 19,11). (Engelse vert.: ‘…, a Warrior for justice.’)

Vredevorst «Want een kind wordt geboren ... men noemt hem ... Vredevorst» (Jes. 9,5).

Heer der Heren «Hij zal de volken regeren ... Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der Koningen en Heer der heren» (Openb. 19,16).

Amen «Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige» (Openb. 3,14).
De vele leerzame namen van Jezus in de Bijbel op alfabetische volgorde

A

 Adam (laatste). 1 Kor. 15 : 45

 Afschijnsel van de heerlijkheid Gods. Hebr. 1 : 3

 Amen. Openb. 3 : 14

 Apostel onzer belijdenis. Hebr. 3 : 11

B

 Banier der volken. Jes. 11: 10

 Bedienaar der heiligdoms en des waren tabernakels. Hebr. 8 : 2

 Beeld Gods. 2 Kor. 4 : 4

 Begin en einde. Openb. 1 : 8

 Begin der schepping Gods. Openb. 3 : 14

 Beminde Gods. Matth. 12 : 18

 Borg des Verbonds. Hebr. 7 : 22

 Broeder. Matth. 12 : 50

 Brood des levens. Joh. 6 : 34

 Bruidegom. Matth. 9 : 15

C

 Christus. Matth. 1 : 16

 Christus Gods. Luk 9 : 20

 Christus des Heeren. Luk 2 : 26

D

 David. Ezech. 34 : 23

 Deur van den Schaapstal. Joh. 10 : 7

 Dienaar der Belijdenis. Rom. 15 : 8

E

 Eerste en Laatste. Openb. 2 : 8

 Eerstelingen dergenen die ontslapen zijn. 1 Kor. 15 : 20

 Eerstgeborene aller creaturen. Coll. 1 : 15

 Eerstgeborene onder vele broeders. Rom. 8 : 29

 Eerstgeborene uit de doden. Openb. 1 : 5

 Engel. Ex. 23 : 20

 Engel van Gods aangezicht. Jes. 63 : 9

 Engel des Heeren. Mal. 2 : 7

 Engel des verbonds. Mal. 3 : 1

 Erfgenaam van alles. Hebr. 1 : 2

F

 Fundament. Efeze 2 : 20

 Fontein tegen de zonden. Zach. 13 : 1

G

 Gave (Onuitsprekelijke) Gods. Joh. 4 : 10

 Geliefde Zoon. Matth. 3 : 17

 Getrouwe en waarachtige. Openb. 19 : 11

 Getuige (getrouwe). Openb. 19 : 11

 Getuigen der volken. Jes. 55 : 4

Gezalfde des Heeren. Hand. 4 : 26

 Gezalfde boven Zijne medegenoten. Ps. 45 : 8

 Gezalfde met den Heilige Geest. Hand. 10 : 38

 God. Rom. 9 : 5

 God (Sterke). Jes. 9 : 5

 God boven alles te prijzen. Rom. 9 : 5

 God des gansen aardbodems. Jes. 54 : 5

H

 Heere. Luk. 2 : 11

 Heere ( alleen zalige en machtige ). 1 Tim. 6 : 15

 Heere, Almachtige God. Openb. 15 : 3

 Heere, onze gerechtigheid. Jer. 23 : 6

 Heere der Heeren. 1 Tim. 6 : 5

 Heere der heirscharen. Jes. 44 : 6

 Heere uit de hemel. 1 Cor. 15 : 47

 Heere Jezus. Hand. 7 : 59

 Heere Jezus Christus. Hand. 16 : 31

 Heere Van allen. Hand. 10 : 36

 Heere van den sabbath. Matth. 12 : 8

 Heerlijkheid des Heeren. Jes. 40 : 5

 Heerlijkheid van Israël. Lukas 2 : 32

 Heerser. Micha 5 : 1

 Heiligdom. Jes. 8 : 14

 Heilige. Openb. 3 : 17

 Heilige en Rechtvaardige. Hand 3 : 14

 Heilige Gods. Mark. 1 : 24

 Heilige Israëls. Jes. 41 :14

 Heiligheid der Heilgheden. Dan. 9 : 24

 Heilig kind Jezus. Hand. 4 : 30

 Held. Psalm 45 : 4

 Herder ( grote) der schapen. Hebr. 13 : 20

 Herder der zielen. 1 Petrus. 5 : 4

 Hoeksteen (uitverkoren en dierbaar). 1 Petrus 2 : 6

 Hoofd der gemeente. Efeze 1 : 22

 Hoofd van het lichaam der gemeente. Coll. 11 : 3

 Hoofd eens iegelijken mans. 1 Kor. 11 : 3

 Hoofd van alle overheid en macht. Coll. 2 : 10

 Hoogepriester. Hebr. 3 : 1

 Hoop. 1 Tim. 1 : 1

 Hoorn der zaligheid. Luk. 1 : 69

I

 Ik ben. Joh. 8 :58

 Immanuël Matth. 1 : 23

J

 Jezus. Matth. 1 : 21

K

 Kind. Jes. 9 : 5

 Kind Jezus. Luk. 2 : 27

 Kindeken. Lukas 2 : 12

 Koning der Eere. Psalm 24 : 7

 Koning der heiligen. Openb. 15 : 3

 Koning van Israël. Joh. 1 : 50

 Koning der Joden. Matth. 2 : 2

 Koning der Koningen. 1 Tim. 6 : 15

 Koning van Sion. Zach. 9 : 9

 Knecht Gods. Jes. 42 : 1

 Knecht (rechtvaardige). Jes. 53 : 11

 Kracht Gods. 1 Kor. 1 : 24

L

 Lam. 1 Petrus 1 : 19

 Lam Gods. Joh. 1 : 29

 Leeraar van God gekomen. Joh. 3 : 2

 Leeuw van Juda. Openb. 5 : 5

 Leidsman. Matth. 2 : 6

 Leven. Joh. 11 : 25

 Leven ( eeuwig). 1 Joh. 1 : 2

 Levend brood. Joh. 6 : 51

 Licht. 1 : 8

 Licht der heidenen. Lukas 2 : 32

 Licht der wereld. Joh. 8 : 12

 Liefste. Hoogl. 5 : 16

M

 Man. Jes. 32 : 2

 Man der rechterhand Gods. Psalm 80 : 17

 Man van smarte. Jes. 53 : 3

 Metgezel Gods. Zach. 13 : 7

 Meester. Matth. 8 : 19

 Mens. 1 Tim. 2 : 5

 Mens ( tweede ). 1 Kor. 15 : 47

 Messias. Dan. 9 : 25

 Middelaar. 1 Tim. 2: 5

 Morgenster. 2 Petr. 1 : 19

 Morgenster ( blinkende ). Openb. 22 : 16

N

 Nazarener. Matth. 2 : 23

O

 Offerande en slacht offer. Efeze : 2

 Oorzaak der eeuwige zaligheid. Hebr. 5 : 9

 Opgang uit de hoogte. Luk. 1 : 78

 Opstanding en leven. Joh. 11 : 25

 Opziener der zielen. 1 Petr. 2 : 25

 Oude van dagen. Dan. 7 : 22

 Overste van de koningen der aarde. Openb. 1 : 5

 Overste Leidsman der zaligheid. Hebr. 2 : 10

 Overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Hebr. 12 ; 2

P

 Pascha. 1 Kor. 5 : 7

 Plant van Naam. Ezech. 34 : 29

 Profeet. Hand. 3 : 22

 Priester ( naar de ordening van Melchizedek. Hebr. 6 : 20

R

 Raad. Jes. 9 : 5

 Randsoen voor allen. 1 Tim. 2 : 6

 Rechter ( rechtvaardige ). 2 Tim. 4 : 8

 Rechter over levende en doden. Hand. 10 : 42

 Rechtvaardige. Hand. 3 : 14

S

 Schepper van Israël. Jes. 43 : 15

 Schuilplaats. Jes. 32 ; 2

 Silo. Gen. 49 : 10

 Smaad van mensen. Psalm 22 : 6

 Spruit. Zach. 3 : 8

 Spruite ( rechtvaardige ). Jer. 23 : 5

 Steen des aanstoots. 1 Petr. 2 : 7

 Steen ( beproefde ). Jes. 28 : 16

 Steen ( Verworpen ). Psalm. 118 : 22

 Steenrots ( geestelijke ). 1 Kor. 10 : 4

 Sterke God. Jes. 9 : 5

 Ster, voortgekomen uit JaCob. Num. 24 : 17

T

 Testamentmaker. Hebr. 9 : 16

 Tronk ( afgehouwen van Isaï ). Jes. 11 : 1

U

 Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hebr. 1 : 3

 Uitverkorene Gods. Matth. 12 : 18

V

 Vader der eeuwigheid. Jes. 9 : 5

 Verberging tegen de wind. Jes. 32 : 2

 Verbond des volks. Jes. 42 : 6

 Verlosser. Job. 19 : 25

 Vertroosting Israëls. Luk. 2 : 25

 Verzoeningsoffer. 1 Joh. 2 : 2

 Voleinder des geoofs. Hebr. 12 : 2

 Voorbeeld. Joh. 13 ; 15

 Voorbidder. Rom. 8 ; 34

 Voorloper. Hebr. 6 : 20

 Voorspraak. 1 Joh. 2 : 1

 Vorst. Jes. 55 : 4

 Vorst van het heir des Heeren. Joz. 5 : 14

 Vorst Israëls. Ezch. 34 : 24

 Vorst des levens. Hand. 3 : 15

 Vorst en Zaligmaker. Hand. 5 : 31

 Vrede. Efeze 2 : 14

 Vredevorst Jes. 9 : 5

 Vriend. Joh. 15 : 13

Vriend der zondaren. Matth. 11 : 12

W

 Waarachtige. 1 Joh. 5 : 20

 Waarachtige God. 1 Joh. 5 : 20

 Waarheid. Joh. 14 : 6

 Weg ( de ). Joh. 14 : 6

 Wetgever. Jak. 4 : 12

 Wonderlijk. Richt. 13 : 18

 Woonstede Gods. 2 Kor. 5 : 19

 Woord. Joh. 1 : 1

 Woord Gods. Openb. 19 : 13

 Wortel van Isaï. Jes. 11 10

 Wortel en geslacht Davids. Openb. 5 ;5

 Wijnstok. Joh. 15 ; 1

 Wijsheid Gods. 1 Kor. 1 : 24

Z

 Zaad van Abraham. Gal. 3 : 16

 Zaad der vrouw. Gen. 3 : 15

 Zaligheid. Luk. 2 : 11

 Zone der Gerechtigheid. Mal. 4 : 2

 Zoon des Allerhoohsten. Luk. 1 : 32

 Zoon Gods. Hebr. 1 : 5

 Zoon des gezegende Gods. Marc. 14 : 61

 Zoon ( eeniggeborene ) des Vaders. Joh. 3 : 16

 Zoon van David. Matth. 1 : 1

 Zoon des mensen. Matth. 8 : 20

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)