HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 32 - VERGEEFT ELKANDER

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

VERGEEFT ELKANDER

Lees de BijbelHet grootste wonder dat u kunt meemaken in uw leven, is het moment waarop u zeker weet dat Jezus Christus uw zonden vergeven heeft. Dit gebeurt als u Jezus als uw Verlosser aanneemt. Vanaf dat tijdstip weet u dat uw zonden weggedaan en vergeven zijn. Dan weet u wat vrede en vreugde betekent. Bovendien weet u dan dat u een kind van God bent.

De Bijbel spreekt veel over vergeving van zonden door Jezus Christus. Het Woord van God laat ons tevens zien dat wij mensen moeten vergeven, als zij ons verkeerd behandeld hebben. Vele mensen blijven in de duisternis leven, omdat ze nooit degenen vergiffenis schonken die hen kwaad berokkenden. Vele mensen hebben gebeden, maar nooit ontvingen zij een antwoord op hun gebed. Waarom niet? Omdat ze mensen, die hen verkeerd bejegend hadden, geen vergeving konden schenken. Lucas 11:1-4. 

Eens vroegen de discipelen aan Jezus: "Here, leer ons bidden". De Here Jezus leerde hen toen het welbekende gebed: "Onze Vader, die in de hemelen zijt......." Ook de woorden: "en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren." Dit gebed leerde de Here Jezus niet alleen aan zijn discipelen. Het geldt ook voor ons. Duizenden mensen bidden dit gebed dagelijks, doch zij brengen het niet in de praktijk van hun leven tot uiting. Ze hebben nog nooit hun medemens vergeven, die hun kwaad deed. In Matteus 18:21-35 wordt gesproken over een slaaf, die zijn medeslaaf geen vergeving schonk. Lees deze gelijkenis aandachtig door. 

Wij, mensen, waren gelijk aan de slaaf die zijn heer tienduizend talenten schuldig was. Wij hebben gezondigd en Jezus heeft ons vergeven. Maar de slaaf, wiens schulden kwijtgescholden waren, vergaf zijn medeslaaf, die hem maar honderd schellingen schuldig was, niet. Lees in uw Bijbel wat er gebeurde met de eerstgenoemde slaaf, toen hij voor zijn heer gebracht werd, omdat hij geen vergeving geschonken had. Hij werd gestraft en in de gevangenis geworpen. Matteus 18:35 "Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft." Als we de ander, die verkeerd geweest is, niet kunnen vergeven, dan kan Jezus ons niet vergeven en dan blijven we in de duisternis. 

Het is heel belangrijk dat wij, een ieder die fout geweest is, leren te vergeven. Efeze 4:32 "Maar weestjegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft." Als Jezus onze zonden vergeven heeft, dan denkt Hij er nooit meer aan. "En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken." Hebreeen 10:17 Dat bedoelde Jezus met vergeving. Zo moeten ook wij leren vergeven. Er zijn mensen, die zeggen dat ze een ander vergeven hebben, maar ze blijven steeds aan het gebeurde denken. Dat is geen vergeving. We schenken een ander werkelijk vergeving, als we met ons hart vergeven en nooit meer denken aan hetgeen gebeurd is.

Beantwoord de volgende vragen

1. Matteus 18:21-22. Lees aandachtig de vragen van Petrus en het antwoord van Jezus. Hoe vaak moeten wij onze broeders of zusters vergeven als zij tegen ons gezondigd hebben?

2. Matteus 18:21-35. Wat gebeurde er met de slaaf die zijn medeslaaf, welk hem honderd schellingen schuldig was, niet wilde vergeven?

3. Vertel met uw eigen woorden wat er gebeurt met een mens als hij zijn mede- mens, die hem kwaad gedaan heeft, niet wil vergeven.

4. Lucas 11:1-4. Vele mensen in deze wereld zeggen gebeden op, maar degebe- den blijven vaak onbeantwoord. Waarom blijven vele gebeden onbeantwoord?

5. Matteus 5:23-24. Gaven naar het altaar brengen is hetzelfde als in de tegenwoordigheid van God zijn om te bidden. Als we bidden en we weten dat iemand ons kwaad aangedaan heeft, maar wij hebben hem niet vergeven, of als wij zelf verkeerd gedaan hebben, wat moeten wij dan doen? (Onderstreep het goede antwoord) a. Bid en vergeet wat er gebeurd is. b. Eerst vergeven en dan bidden. c. Bid en vergeef de man of vrouw die u kwaad aangedaan heeft maar op een later tijdstip. 6. Wat zegt Jezus in het tweed gedeelte van Lucas 7:47?

7. Als we zeggen dat we onze medemens vergeven hebben, maar we blijven ons het kwaad herinneren en we zijn nog steeds boos, hebben wij dan wel echt vergeven?

8 . Hebreeen 10:17. Denkt Jezus nog steeds aan onze zonden?

9 . Als we zeggen dat we onze naasten liefhebben, maar we vergeven onze naasten niet als zij ons verkeerd behandeld hebben, hebben wij onze naasten dan werkelijk lief?

10. In Matteus 5:44 zegt Jezus "Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u ver- volgen." Betekent dit dat wij aan de fouten van andere mensen moeten blijven denken?

11. Toen Jezus aan het kruis hing, bad Hij voor zijn vijanden. "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." Lucas 23:34. Wat moeten wij, volgelingen van Jezus Christus, doen als mensen ons kwaad berokkenen?

12. Vul de ontbrekende woorden in. Efeze 4:32 "Maar weestjegens elkander ___________________________________ _____________________, elkander ____________________________ , zoals God in ____________________________ u ____________________________________ heeft."

13. Misschien denkt u dat het moeilijk is om iemand vergeving te schenken. Als u een ander vergeeft, dan is dat een nederlaag voor satan. Heeft u de mensen vergeven, die u kwaad aangedaan hebben?

In deze les hebben we een belangrijk onderwerp behandeld. Veel mensen leven in de duisternis omdat ze een ander niet kunnen vergeven. Als een ander u verkeerd behandeld of ver-driet aangedaan heeft, dan moet u hem toch vergeven met heel uw hart. Indien u uw medemens kwaad aangedaan hebt, dan moet u naar hem of haar toegaan en om vergeving vragen. Dan zult u in het licht kunnen leven en de mensen zullen zien dat Jezus in u woont.

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)