HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 36 - DISCIPELSCHAP

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

DISCIPELSCHAP    Kenmerken van een discipel

Lees de BijbelIn deze les zullen we het over de betekenis van discipelschap hebben. Als u in uw Bijbel leest, dan zult u ongetwijfeld het woord "discipel" tegen- komen. We weten dat Jezus twaalf discipelen in zijn nabijheid had.

Tijdens zijn leven op aarde onderwees Jezus zijn twaalf discipelen. Toen Jezus naar de hemel was opgevaren, verkondigden de discipelen overal het Evangelie. Deze twaalf mannen waren niet de enige discipelen. 

Jezus had veel meer volgelingen. In Lucas 19:37 lezen we over "de gehele menigte der discipelen". Weet u wat het woord "discipel" betekent? De betekenis van het woord "discipel" is leerling. Een discipel is iemand die wil leren. Het is belangrijk om de waarde van dit woord te kennen, want de Heer wil dat u zijn discipel zult zijn. Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij opdracht tot prediking van het Evangelie. Matteus 28:18-20 "En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." 

Jezus gaf opdracht om uit te gaan en alle mensen, overal ter wereld, met het Evangelie te bereiken. En dat niet alleen, Jezus sprak: "Maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." En tot slot sprak Jezus: "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Iedere christen behoort, overal, van Jezus te getuigen. We moeten echter nog meer doen: de mensen moeten niet alleen het Evangelie horen, maar ze moeten discipelen van Jezus worden. 

Hun geestelijke leven moet toenemen. Zij moeten sterke christenen worden, die gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Jezus zegt in Matteus 7:21 "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is." De Here verlangt dat u gehoorzaam bent aan zijn Woord. Hij wil dat u één van zijn discipelen wordt. Als we christenen zijn, moeten we ook navolgers zijn. Wie moeten we navolgen? Jezus Christus. Matteus 10:24-25 "Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer." En in 1 Petrus 2:21 staat: "Want hiertoe zijtgij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zult treden." 

Jezus zegt in Johannes 14:12 "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en groter nog dan deze." Jezus is ons grote voorbeeld; Hij alleen. In 2 Korinti‰rs 10:12 spreekt Paulus over christenen die zichzelf aanprijzen. Zij maten zich af en vergeleken zich met zichzelf, zonder dat ze het zelf begrepen. Prijs nooit u zelf aan bij andere gelovigen. Geef alleen Jezus alle eer. Maak Hem bekend aan de mensen die rondom u zijn. Jezus is ons voorbeeld. We gaan nu sommige teksten doornemen waarin staat wat een discipel is en wat een discipel van Jezus doet. Lees al de teksten die vermeld worden, aandachtig door. 

Een discipel is een visser van mensen. Marcus 1:16-18 Een visser van mensen is een discipel van Jezus; iemand die mensen wint voor Jezus Christus. Een discipel geeft alles op om Jezus te volgen. Marcus 1:18 en Lucas 14:33. Lees ook de geschiedenis van de rijke jongeling in Marcus 10:17-27. Deze jonge man was niet bereid om alles te geven. Hij hield meer van zijn geld en zijn bezittingen dan van Jezus. Een ware discipel heeft zijn Heer lief boven zijn eigendommen. Een discipel is bereid om alles op te geven om Jezus te volgen. Een discipel van Jezus heeft zijn Heer lief boven zijn kennissen en vrienden. 

Lees Matteus 10:37-39 en Lucas 14:26-27. (Het woord "haat" dat in Lucas 14:26 gebruikt wordt, betekent dat onze liefde voor de Here Jezus groter moet zijn dan de liefde voor familie, kennissen en vrienden.) Een discipel gelooft en gehoorzaamt het Woord van God. Lees Matteus 28:18-20. Vers 19b "En leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Johannes 8:31-32. In deze teksten zegt Jezus dat zijn Woord waarheid is. De waarheid van zijn Woord zal ons vrij maken. Een discipel van Jezus heeft zijn medemens werkelijk lief. De ware liefde komt van God. Deze liefde wil God ons geven als we ons leven er voor openstellen. Johannes 13:34-35 en Romeinen 5:5. 

Een discipel van Jezus heeft zelfs zijn vijanden lief en vergeeft hen die hem kwaad aandoen. Matteus 5:43-45 en Efeze 4:32. Zie ook les 16. Een discipel van Jezus hoort het Woord van God en doet wat Jezus zegt. Lucas 6:46-49 en Matteus 7:21 Een discipel verheugt zich als hem lijden wordt aangedaan omdat hij een christen is. Lucas 6:22; Handelingen 5:40-42 en 1 Petrus 4:15-17. Een discipel van Jezus verlangt ernaar om steeds weer meer van God te ontvangen. Lees Matteus 5:6 

Een discipel van Jezus neemt zijn kruis op en volgt Jezus. Als u uw kruis opneemt dan betekent dat u zich geen zorgen over uw eigen leven maakt, u bent bereid om als een christen te lijden. Matteus 10:38-39 en Lucas 9:23-24. Een discipel van Jezus blijft geestelijk groeien. Een discipel groeit totdat hij net zoals zijn Meester is. Matteus 10:24-25 en 1 Petrus 2:21. Als u al deze teksten gelezen heeft, dan zegt u misschien: "Dit is te moeilijk, dat kan ik nooit. Ik kan nooit een echte discipel van Jezus zijn." 

Herinnert u zich de discipelen van Jezus? Zij waren maar gewone vissers, zij hadden weinig of geen onderwijs ontvangen. Toch waren zij discipelen van Jezus die op de pinksterdag vol werden van de Heilige Geest. Wij kunnen nooit discipelen van Jezus zijn in eigen kracht. Daarom sprak Jezus in Handelingen 1:8 "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn." Vraag de Heer of Hij u de kracht van de Heilige Geest schenkt, opdat u een ware discipel van Hem kunt zijn.

Beantwoord de volgende vragen

1. Schrijf zes eigenschappen op waaraan discipelen van de Here Jezus vol- doen.
2. Wat betekent het woord "discipel"?

3. Onderstreep het goede antwoord. a. Een discipel van Jezus hoeft niet onderwezen te worden. b. Een discipel van Jezus heeft altijd onderwijzing nodig. c. Een discipel van Jezus hoeft niets meer te leren na deze cursus. d. Een discipel van Jezus hoeft niets meer te leren als hij het Nieuwe Testament van de Bijbel doorgelezen heeft.

4. Nadat Paulusreeds vele jaren een christen was, had hij maar ‚‚n ver- langen: Jezus Christus nog beter te kennen. Welke houding moeten wij openbaren? (Filippenzen 3;10)

5. Bestudeer Matteus 28:18-20. Maak de volgende uitspraken van Jezus af. a. "Mij is gegeven _______________________________________________________ _____________________________________________________________ __________ b. Gaat _____________________________________________________________ _____ c. Maakt _____________________________________________________________ ____ d. en ________________ hen in de naam ____________________________________ en ________________________ en ________________________________________ e. en _______________________ hen ________________________________________ al wat _________________________________________ heb. f. En zie, _____________________________________________________________ __ _____________________________________________________________ _________

6. Lees Johannes 14:12, 1 Petrus 2:21 en 1 Johannes 2:6 met veel aandacht. Welk voorbeeld moeten wij volgen als we een discipel van Jezus zijn? Beantwoord deze vraag door het juiste antwoord te onderstrepen. a. We volgen alleen het voorbeeld van de leiders van de kerk of gemeente. b. We volgen het voorbeeld van de Here Jezus, zoals in de Bijbel geschre- ven staat. c. We volgen het voorbeeld van christenen die rondom ons leven.

7. In 2 Korinti‰rs 10:12 lezen we over onverstandige christenen. Welke fouten maakten zij?

8. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt: "Komt achter Mij en Ik zal u maken, dat gij vissers van mensen wordt"? (Marcus 1:16-18)

9. Matteus 10:38-39 en Lucas 9:23-24. Wat betekent "Neem uw kruis op en volg Jezus"?

10 . Lucas 9:24-25. Wat zegt Jezus van mensen die hun leven willen behouden?

11. Lucas 9:24-25. Wat zegt Jezus van mensen die bereid zijn om hun leven te verliezen?

12 . Johannes 10:15. Zette Jezus zich in voor zijn eigen leven toen Hij op aarde wandelde?

13. Wat moeten wij doen als we discipelen van Jezus zijn? (1 Johannes 3:16)

14. 1 Petrus 2:2. Onderstreep het goede antwoord. a. de Here wil dat wij geestelijke baby's blijven b. De Here wil dat wij in ons geestelijke leven zullen toenemen.

15 . Kunnen we in onze eigen kracht discipelen van Jezus zijn?

16. Welke kracht hebben we nodig om een ware discipel van Jezus te zijn?

17 . Kunt u in uw Bijbel een tekst vinden waarin Jezus ons kracht beloofde om ware discipelen van Hem te zijn?

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)