HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 40 - Bijbelse Getallen

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hier 

Getallen en Cijfers met een betekenis

Lees de BijbelBijbelse Getallen

1 Het getal 1 wijst ons op de volmaaktheid en éénheid van God: een enig Here, Deut. 6:4; 1 Kor. 8:6. Wij hebben één God, Gal. 3:20; en 1 Tim. 2:5 zegt: Er is één God en één Middelaar; Ef. 4:4-6 zegt: één Heer, één geloof, één doop, en één God en Vader. Matt. 23:8, één Meester; Hebr. 10:14, één offer; Kol. 1:18 en Openb. 1:5: de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de Eerste zou zijn. 1 Kor. 15:23, Christus als Eersteling. Ef. 1:22, 4:15, tot één Hoofd gegeven enz.

2 Het getal 2 spreekt van gemeenschap en getuigenis: Gen. 1:27; 2:24; Ps. 85:11-12; Pred. 4:9-12; Matt. 18:16, 20; Marc. 6:7; Joh. 8:17. Verder 2 cherubim, 2 zuilen, 2 Kron. 3:15; het reukofferaltaar 2 ellen hoog; 2 grote lichten, Gen. 1:16 enz.

3 God = Vader , Zoon , Heilige Geest. Drie-eenheid !Noach had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. Er zijn drie aartsvaders: Abraham, Izak en Jakob. En er zijn drie grote feesten: Paasfeest, Pinksterfeest en Loofhuttenfeest. Het getal 3 is dat van de goddelijke Drie-eenheid: Matt. 28:16; 1 Kor. 12:4-6; 1 Petr. 1:2; 1 Joh. 5:6-10; Hebr. 13:8; Openb. 1:8. Driemaal heilig, Jes. 6:3; Rom. 11:36. Drievoudige zegen, Neh. 6:24-26; 2 Kor. 13:13; Openb. 1:5. De tabernakel was 3-delig, Ex. 26-27. Tempel, 1 Kon. 6. Drie verzoekingen, Matt. 4. Drie gebeden, Marc. 14; Matt. 26:44. Drie gelijkenissen, Luc. 15. Drie gaven in Ef. 4: evangelisten, herders en leraars. Het derde deel: Openb. 8:9; 12:4. Het derde uur: begin van de kruisiging, Marc. 15:25; het uur van het gebed, Hand. 2:15.

4 Het getal van de aarde: vier einden of de vier hoeken. Je zou ook kunnen zeggen de vier windstreken: oost, west, noord en zuid. Het getal 4 duidt op de volheid in de schepping van deze wereld: de vier einden der aarde en de vier hoeken des hemels, Jes. 11:12; Jer. 49:36; Openb. 20:8. Vier windstreken, Matt. 24:31; Ezech. 37:9; Zach. 6:5. Vier hemelrichtingen, Ps. 107:3. Vier evangeliën. Vier levende wezens, Openb. 4. Vier wereldrijken, Dan. 7; Zach. 1:18. Oordeel over het vierde deel van de aarde, Openb. 6:8.

6 Het getal 6 is het getal van de mens in zijn onvolmaaktheid, moeite en arbeid: zes dagen het land bewerken; zes watervaten, Joh. 2:6.

5 Het getal 5 ziet op de behoeften en de verantwoordelijkheid van de mens: 5 vingers en 5 tenen. Het brandofferaltaar was 5 maal 5 ellen groot, Ex. 27:1. Het gordijn voor de ingang van de tabernakel hing aan 5 pilaren op 5 koperen voetstukken, Ex. 26:37. Er waren 5 wijze en 5 dwaze maagden, Matt. 25:2. Vijf broden, Marc. 6:38. Vijf woorden, 1 Kor. 14:19 enz.

7 De scheppingsweek van zeven dagen. Om een afgesloten periode aan te duiden lezen we ook van: 7 weken, 7 maanden, 7 jaren. Het 7e jaar is het sabbatsjaar. Besprenkeling van 7x bij zoenoffers en reiniging. Zeven armen aan de kandelaar. De 7 geesten voor Gods troon. Brieven aan 7 gemeenten in het boek Openbaringen. en ook 7 lampen voor de troon van God. Het getal 7 spreekt van de volmaaktheid in Gods wegen en handelen: 7 dagen in de week, Ex. 12:15; Lev. 23:8. Zeven weken, Lev. 23:15. Zeven maanden, Ezech. 39:12. Zeven jaar, Ezech. 39:9; Dan. 4:32. Na 7 maal 7 jaar een jubeljaar, Lev. 25:8-13. Zeven zendbrieven, Openb. 2-3. Kandelaar met 7 armen, Ex. 25:37. Zeven gouden kandelaars, Openb. 1:20. Zeven Geesten, Openb. 1:4, 5:6; Jes. 11:2. In het boek Openbaring ook 7 engelen, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, 7 plagen. Verder 7 diakenen in Hand. 6:3; 7 gelijkenissen in Matt. 13; 7 hoogtijden des Heren in Lev. 23, enz.

Mooi groot overzicht waar het getal 7 een rol speelt in de Bijbel

Genesis
God schiep de wereld in 6 dagen, waarbij de zevende dag (de sjabbat) een heilige dag is. Gen. 2:2.
Wie Kaïn doodt, wordt 7 maal gewroken. Gen 4:15
Van de reine dieren gingen er 7 paartjes in de ark van Noach. Gen 7:2
Zeven dagen later begon de zondvloed. Gen 7:4-10
Na zeven dagen liet Noach de duif opnieuw vliegen. Gen 7:10-12
Abraham hield zeven lammeren apart voor Abimelech. Gen 21:28
Jakob werkte twee keer 7 jaar voor Laban. Gen 29:18-30
Jakob boog 7 keer voor Esau. Gen 33:3
Er waren in de droom van Farao twee keer zeven koeien en twee keer zeven korenaren. Die betekenden twee keer 7 jaren. Gen 41
Jozef rouwde 7 dagen om zijn vader. Gen. 50:10
 
Exodus
Jetro had 7 dochters. Ex. 2:16
Het water van de Nijl veranderde 7 dagen in bloed. Ex. 7:25
De Israëlieten aten 7 dagen ongezuurd brood. Ex. 12-13, 34:18, Ezechiël 45:21-23
De eerstgeborenen van het vee blijven 7 dagen bij hun moeder. Ex. 22:23
De menora heeft 7 lampen. Ex. 25:37, 37:23, Zacharia 4:2-10
De inwijding van de tabernakel duurt 7 dagen. Ex. 29
 
Leviticus
De priesterwijding duurt 7 dagen. Lev. 8:33-35
Een vrouw is na de bevalling 7 dagen onrein. Lev. 12:2
Een quarantaine duurt 7 dagen. Lev. 13-15, Ezechiël 44:26, Handelingen 21:27
Een vrouw is tijdens de menstruatie 7 dagen onrein.
Een eerstgeboren dier blijft 7 dagen bij de moeder. Lev. 22:27
De feesten duren 7 dagen. Lev. 23, 1 Kon. 8:65, 2 Kron. 7:8-9, 2 Kron 30:23, Ezra 6:23, Neh 8:18, Ester 1:5
Na zeven jaar is het een sabbatsjaar. Lev. 25:4
Na zeven sabbatsjaren laat men de sjofar klinken. Lev. 25:8-9
 
Numeri
Wie een lijk aanraakt of zich in het huis van een dode bevindt, is 7 dagen onrein. Num. 19
Bileam liet 7 altaren bouwen voor 7 stieren en 7 rammen. Num. 24:1
 
Deuteronomium
Het wekenfeest wordt na 7 weken gevierd. Deut. 16:9
 
Jozua
7 priesters liepen voor de Ark uit. De Israëlieten liepen 7 dagen om Jericho. De zevende dag trokken ze 7 keer om de stad. Joz. 6, Hebreeën 11:30
 
Richteren
De bruiloft van Simson duurde 7 dagen. Rich. 14
Simson liet zich met 7 pezen binden en hij had 7 haarvlechten. Rich. 16
 
1 Samuel
Saul moest 7 dagen op Samuel wachten. 1 Sam. 10:8, 13:8
De bewoners van Jabes vroegen 7 dagen uitstel. 1 Sam. 11:3
David had 7 oudere broers. 1 Sam 16:10
De bewoners van Jabes vastten 7 dagen. 1 Sam. 31:13
 
2 Samuel
Het kind van Batseba leefde 7 dagen. 2 Sam. 12:18
De Gibeonieten eisten 7 zoons van Saul. 2 Sam. 21:6-9
 
1 Koningen
De tempelbouw duurde 7 jaar. 1 Kon. 6:38
De knecht van Elia zag een wolkje toen hij voor de 7e keer keer. 1 Kon. 18:44
 
2 Koningen
De koningen van Edom, Juda en Israël waren 7 dagen onderweg. 2 Kon. 3:9
De jongen die door Elisa genezen werd, niesde 7 keer. 2 Kon. 4:35
 
1 Kronieken
De mannen van Jabes vastten 7 dagen na de dood van Saul. 1 Kron. 10:12
Er werden 7 stieren en 7 rammen geofferd toen de Ark uit Obed-Edeom werd gehaald. 1 Kron 15:26
 
2 Kronieken
Er werden 7 stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 bokken geofferd als reinigingsoffer. 2 Kron 29:21
 
Ezra
De koning had 7 raadslieden. Ezra 7:14
 
Ester
Het feestmaal van Ahasveros duurde 7 dagen. Ester 1:5
Ahasveros had 7 eunuchen en 7 raadsheren. Ester 1:10, 1:14
Ester kreeg 7 dienaressen. Ester 2:9
 
Job
Job had 7 zoons. Job 1:2
De vrienden van Job wachtten 7 dagen voordat ze het woord namen. Job 2:13
De vrienden van Job moesten 7 stieren en 7 rammen offeren. Job 42:8
 
Spreuken
7 dingen zijn de Heer een gruwel. Spr. 6:16
De wijsheid heeft 7 zuilen uitgekapt. Spr. 9:1
Een luiaard vindt zichzelf wijzer dan 7 wijzen. Spr. 26:16
 
Jesaja
7 vrouwen zullen zich op één man storten. Jes. 4:1
De Heer verdeelt het water in 7 beken. Jes. 11:15
Het zonlicht wordt verzevenvoudigd. Jes. 30:26
 
Jeremia
Moeders van 7 kinderen zullen bezwijken. Jer. 15:9
7 raadsheren werden weggevoerd naar Babylonië. Jer. 52:25
 
Ezechiël
Ezechiël zat 7 dagen tussen de ballingen voordat de Heer hem toesprak. Ez. 3:15-16
7 jaar lang worden de wapens als brandstof gebruikt. Ez. 39:9
Het duurt 7 maanden om het leger van Gog te begraven. Ez. 39:12-14
De tempel in het visioen van Ezechiël had 7 treden. Ez. 40:22-26
Er moest 7 dagen lang geofferd worden. Ez. 43:25-27
Op elk van de 7 feestdagen worden er 7 stieren en 7 rammen geofferd. Ez. 45:23
 
Daniël
De koning gedraagt zich 7 jaar lang als een dier. Dan. 4
De gezalfde vorst komt na 7 jaarweken. Dan. 9:25
 
Micha
Er staan 7 herders op. Micha 5:4-5
 
Zacharia
Er rusten 7 ogen op een enkele steen. Zach. 3:9
 
Mattheüs
De boze geest haalt er 7 demonen bij. Mat. 12:45, Lukas 11:26
We moeten een zondaar 70 keer 7 maal vergeven. Mat. 18:22
Een vrouw trouwde met 7 broers. Mat. 22:25, Markus 12:20-23, Lukas 20:29-33
Er waren 7 broden bij de wonderbare spijziging en er werden 7 manden met brokken opgehaald. Mat. 15:34-37, Markus 8:5-8
 
Markus
Maria Magdalena had 7 demonen. Markus 15:9, Lukas 8:2
 
Lukas
Hanna was 7 jaar getrouwd geweest. Lukas 2:36
 
Handelingen
De apostelen kozen 7 diakenen. Hand 6:3-6, Hand. 20:8
God onderwierp in Kanaän 7 volken. Hand. 13:19
Skevas had 7 zoons. Hand. 19:14
Paulus verbleef 7 dagen in Troas. Hand. 20:6
 
Openbaring
Er zijn 7 gemeenten in Asia. Op. 1-3
Er staan 7 geesten voor Gods troon. Op. 1:4, Op 4:5, Op. 5:6
De boekrol had 7 zegels. Op. 5
Er waren 7 bazuinen. Op. 8-9
Er waren 7 donderslagen. Op 10:3-4
De draak had 7 koppen. Op. 12:3, Op. 17:3-7
Er waren 7 engelen met 7 fiolen. Op. 15-17, 21

8 Het getal 8 stelt het begin van een nieuw tijdperk voor, Ex. 22:30; Lev. 22:27; Neh. 8:18; Joh. 7:37. Het is de opstandingsdag, Matt. 28:1; Joh. 20:1; de Pinksterdag, Lev. 23:16, Hand. 2. Noach, 1 Petr. 3:20.

9 Het getal 9 is een drievoudige drie-eenheid: de negenvoudige vrucht van de Geest, Gal. 5:22; het uur van het gebed en van het avondoffer, Dan. 9:21; Hand. 3:1, 10:30; het sterfuur van de Heer, Marc. 15:34; 9 zaligsprekingen, Matt. 5:3-12.

10 Het getal 10 drukt de verantwoordelijkheid van de mens uit tegenover God: de tien woorden van de wet, Ex. 20 en 34; Deut. 4:13; het geven van de tienden, Gen. 14:20: 28:22; 1 Sam. 8:15; tien dagen op de proef, Dan. 1:12; Openb. 2:10; tien slaven en tien ponden, Luc. 19:13; tien horens, Openb. 17:3 enz.
Waar zich 10 Israelieten bevinden kan een synagoge gevormd worden. We kennen allemaal de Tien Geboden. Zie ook de 10 maagden op weg naar een bruiloft.Er waren 12 stammen. Jakob had 12 zonen.

12 Er stonden 12 toonbroden in het heiligdom. Het nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten. Er w aren 12 discipelen.
Het getal 12 geeft aan volmaaktheid in het goddelijk bestuur. 12 uren, Joh. 11:9; 12 maanden, 1 Kon. 4:7; Openb. 22:2; 12 stammen, Ex. 24:4; Ezech. 48:31; Openb. 21:12; 12 edelstenen, Ex. 28:10; Openb. 21:19-20; 12 toonbroden, Lev. 24:5: 12 fonteinen, Ex. 15:27; 12 discipelen, Luc. 6:13; Openb. 21:14; 12 manden, Marc. 6:43; 12 legioenen, Matt. 26:53; 12 poorten, Openb. 21:12.
Er waren 2 x 12 = 24 priesterklassen. In het boek Openbaringen 2 x 12 = 24 oudsten voor Gods troon. Komt veel voor alstijds-aanduiding:

40 Het volk was 40 jaar in de woestijn. Mozes was 40 dagen op de berg Horeb. De profeet Elia 40 dagen/nachten in afzondering. Jezus was eveneens 40 dagen in de woestijn. Het getal 40 is de tijd van opvoeding, beproeving en regering: in het leven van Mozes, Hand. 7:13; Deut. 2:7; van Jozua, Joz. 14:7; van David, 2 Sam. 5:4; van Salomo, 1 Kon. 11:42; de woestijnreis duurde 40 jaar; Elia’s 40 dagen en veertig nachten, 1 Kon. 19:8; de verzoeking in de woestijn was 40 dagen, Matt. 4; er waren 40 dagen tussen Christus’ opstanding en hemelvaart. Zie verder Gen. 7:4; 8:6; 25:20; 26:34; Ex. 2:16; 24:18; Num. 14:34; 33:38; 1 Sam. 4:18; 1 Kon. 6:17; Ezech. 4:6; Jona 3:4.

48 Er waren 4 x 12 = 48 steden voor de Levieten.

50 Na 7 x 7 jaren werd het 50e jaar als Jubeljaar gevierd. Het jubeljaar was een echt Israëlietische instelling. Het werd gevierd in elk 50e jaar, gerekend van herfst tot herfst en greep diep in in het sociale leven. Het kende vooral twee bepalingen. De eerste was dat een Israëliet (en diens wettige erfgenamen) het erfgoed van zijn familie weer terugkreeg, indien hij gedwongen was geweeest het te verkopen of het op een andere wijze verloren had. De tweede bepaling regelde dat iemand, als hij zichzelf en zijn gezin als slaaf had moeten verkopen, in het Jubeljaar de vrijheid terugkreeg. Stel dat dat nu gebeurde...?!

Dit cijfer de som van de getalswaarde van de letters die samen het woord amen vormen. a=1 m=40 e=8 n=50

70 Het getal 70 is dat van de verantwoordelijkheid gedurende het hele leven: Ps. 90:10; Jes. 23:15; Jer. 25:11; 29:10; Zach. 1:12; 7:5; Dan. 9:24; Ezra 6:15; Ex. 1:5; Richt. 8:30; 2 Kon. 10:1; Ex. 24:1; Num. 11:16; Ezech. 8:11; Luc. 10:1.

153 Het aantal grote vissen dat door de discipelen gevangen werd na de opstanding van Jezus in de zee van Tiberias.
Het getal 153 spreekt van oordeel en genade – zoals het kruis een schaduw- en een lichtzijde heeft, en het evangelie een reuk van het leven ten leven en een reuk uit de dood ten dode is. Zie 2 Kon. 1; Joh. 21:11.

666 Het beest in Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Let wel : hierboven slechts een selectie. Hieronder kun je veel meer ontdekken. style="font-weight: bold;">

Uitgebreide studie over -Getallen - in de Bijbel

1) De grootste getallen in de Bijbel vinden wij in Dan. 7:10 en Opb. 5:11; 9:16.

2) Bijna alle volken ontwikkelden het tientallig stelsel door het gebruik van de tien vingers. Het tientallig stelsel was van oudsher bij de Hebreeën in gebruik, wat blijkt uit het feit dat er voor 1, 10, 100, 1000 en 10.000 afzonderlijke woorden waren. De andere getallen werden aangegeven door meervoudsvormen of door optelling en vermenigvuldiging.

Ook de Israëlieten vonden natuurlijk de optelling, deling en vermenigvuldiging met 5 en 10 het gemakkelijkst, zie bijvoorbeeld Gen. 18:27vv en Num. 11:19v. Het tientallig stelsel werd slechts beperkt gebruikt bij maten en gewichten, maar wel toegepast bij de indeling van het volk, vooral van het leger.

De rekenkunde van de oude Israëlieten ging niet verder dan het dagelijks leven: het meten van akkers, het bouwen van huizen, de vervaardiging van maten en gewichten. Zij hadden voorliefde voor symmetrische verhoudingen tussen getallen, vooral in geslachtsregisters (vgl. de genealogieën in Genesis en de 3 maal 14 leden van de stamboom van Jezus inMatt. 1:1-17. Deze voorliefde bleek ook in de vorm van hun poëzie.

Net als wij gebruikte men voor het gemak graag een rond getal zoals 10, 100, 1000 of 10.000, maar ook 40 en 70. Een onbepaald begrip werd als enige door 1 en 2 (Ex. 21:21; Deut. 32:30; Job 33:29; Am. 4:9) maar ook wel door 2 en 3 uitgedrukt (Job 33:29; Am. 4:8), of door 4 en 5 (Jes. 17:6). Voor een onbepaalde veelheid gebruikte men 3 en 4 (Ex. 20:5; Am. 1:3,6), 6 en 7 (Job 5:19), 7 en 8 (Micha 5; Pred. 11:2).

3) Om getallen weer te geven gebruikte men de letters van het alfabet; de eerste negen letters van het alfabet duidden de eenheden, de volgend letters de tientallen en de vier eerste honderdtallen aan. De overige honderdtallen ontstonden door samenstelling van 400 met andere honderdtallen en verder door de vijf eindletters. De duizendtallen werden aangeduid met de letters die de eenheden uitdrukten, met twee punten daarboven. Bij samengestelde getallen staat het grotere getal vóór (rechts van) het kleinere.

Deze manier om getallen aan te geven vinden we voor het eerst op de Makkabese munten. Zij ontstond waarschijnlijk onder invloed van de Grieken. Voor die tijd gebruikte men misschien streepjes, zoals ze op Phoenicische en Aramese munten en inschriften voorkomen. Pas door het Arabische cijferstelsel kon de rekenkunde zich ontwikkelen. Dit stelsel bereikte in de 10e en 12e eeuw de Westerse volkeren.

4) De symbolische betekenis van getallen was bij allerlei volken bekend. Maar de Bijbelse getallensymboliek staat helemaal op zichzelf, bepaald door Israëls godsdienst en door Israëls geschiedenis. Het heilige getal, het getal van het verbond, zeven, komt vaak voor in de Bijbel maar heeft natuurlijk niet overal een religieuze betekenis. De indeling van de week in zeven dagen stamt waarschijnlijk uit Babylonië. Hierop zijn weer andere zevens gebaseerd, zoals de zevendaagse bruiloft, de zevendaagse rouw en andere perioden van zeven dagen (Gen. 7:4,10; 8:10,12; Ex. 7:25; Joz. 6:3v; 1 Sam. 10:8; 13:8; Job 2:13 en Ezech.).

Ook de beperking van feesten (bijv. Ex. 22:30; Lev. 22:27) tot zeven dagen of de achtste dag is gebaseerd op de week als een afgesloten tijdruimte, en op de achtste dag als begin van een nieuwe periode.

Behalve de week had men grotere perioden zoals zeven weken (Lev. 23:15; Deut. 16:9), zeven maanden (Ez. 39:12) en zeven jaar (Ex. 21:2; 23:10v; Gen. 29:18,27,30; 41:1vv, 26v; Ez. 39:9; vgl. Dan. 4:23). De reden dat het getal zeven zo vaak voorkomt is dat het een afgesloten veelheid aanduidt (Gen. 7:2-3; 33:3; Deut. 7:1; Joz. 6:4; 1 Kon. 18:43; 2 Kon. 4:35; Jes. 4:1; Matt. 18:21; 22:25; Marc. 16:9). Om dezelfde reden werd zeven ook dikwijls spreekwoordelijk gebruikt (Gen. 4:15; Deut. 28:7,25; Ruth 4:15; 1 Sam. 2:5; Ps. 12:7; 79:12; 119:164; Spr. 6:31; 24:16; 26:16,25; Jes. 11:15; 30:26; Jer. 15:9; Dan. 3:19; Matt. 12:45; Luc. 17:4).

In de eredienst had het getal zeven een religieuze betekenis. Op de vraag waarom de 7e dag de heilige dag is, zou de Israëliet antwoorden dat God in 6 dagen de wereld geschapen heeft en op de 7e dag rustte. Volgens kritische uitleggers is het juist omgekeerd: de instelling van de week en van de zevende dag is op het scheppingsverhaal overgedragen. Bij allerlei ceremoniën werd de besprenging zevenmaal herhaald (Lev. 4:6,17; 8:11; 14:7,16,27,51: 16:14,19; Num. 19:4). Naäman moest zich zevenmaal baden in de Jordaan (2 Kon. 5:10,14). Op veel feesten werden zeven dieren geslacht werden (Num. 23:1vv, 14, 29v; 1 Kron. 15:26; 2 Kron. 29:21; Job 42:8; Ez. 45:23). Bij het nieuwe maan-offer en de gewone feestoffers werden zeven lammeren gebracht (Num. 28:11,19).

In verband met de tabernakel en de tempel van Salomo wordt het getal zeven alleen vermeld bij de luchter met zeven armen. Ook in Ezechiëls visioen van de nieuwe tempel komt het getal zeven weinig voor (Ez. 40:22,26; 41:3). Daarentegen is de religieuze betekenis van het getal zeven niet te miskennen in de zeven zuilen van het huis van de opperste wijsheid (Spr. 9:1), de zeven vlechten van Simson (Richt. 16:13,19, vgl. vs.7-8) en de verzoening van de bloedschuld aan de Gibeonieten door de dood van zeven nakomelingen van Saul (2 Sam. 21:6,9). Ook was men gewend om te zweren bij zeven heilige dingen (zie artikel Eed; het enige voorbeeld in de Bijbel is Gen. 21:28vv).

Latere voorbeelden, waarvan men vroeger beweerde dat ze op Perzische invloed wezen, zijn het aantal van zeven aartsengelen (Tob. 12:15; Opb. 8:2), en de voorstelling van de zeven ogen van God (Zach. 4:10; 3:9). Dit is de eerste maal dat het getal zeven op het wezen van God betrekking heeft! Bij deze voorstelling en bij Zach. 4:6 sluit die van de zeven Geesten in het boek Openbaring aan (1:4; 3:1; 4:5; 5:6). In de Openbaring komt het getal zeven ook verder zeer vaak voor (1:4,12,16; 5:1; 8:2; 10:3; 12:3; 15:1; 17:7-9).

We komen nu bij de afleidingen van zeven: de eenvoudige verdubbeling is 14 (Gen. 46:22; Lev. 12:5; 13:4,6,31,33,50,54; Num. 29:13v; 1 Kon. 8:65; Matt.1:17). Vaker vinden wij het getal 70 als aanduiding van een afgesloten periode van langere duur: het gericht van God was op 70 jaar bepaald (Jes. 23:15; Jer. 25:11v; 29:10; Zach. 1:12; 7:5). De leeftijd van de mens is zeventig jaar (Ps. 90:10). Daniël spreekt over 70 weken (Dan. 9:2, 24vv). Voorbeelden van het gebruik van 70 als aanduiding van een bepaalde veelheid zijn de 70 palmen te Elim (Ex. 15:27; Num. 33:9), de 70 verminkte koningen (Richt. 1:7), de 70 zoons van Gideon (Richt. 8:30; 9:18) en van Achab (2 Kon. 10:1), en de 70 zoons en kleinzoons van Abdon (Richt. 12:14).

De religieuze betekenis van het getal zeven als getal van het verbond lijkt op het getal 70 te zijn overgedragen in de 70 zielen van de familie van Jakob die naar Egypte kwamen (Gen. 46:27; Ex. 1:5; Deut. 10:22), in de 70 oudsten van Israël (Ex. 24:1,9; Num. 11:16, 24v; vgl. Ez. 8:11), in de 70 leden van het Sanhedrin, de 70 legendarische vertalers van de Septuaginta en de door Christus uitgezonden 70 discipelen (Luc. 10:1).

5) Behalve het getal zeven had ook het getal tien vroeger overal een symbolische betekenis: de volledigheid, de volkomenheid. Het wordt gebruikt als een aantal personen samen iets moet doen (vgl. Richt. 6:27;Ruth 4:2; 1 Sam. 25:5; 2 Sam. 15:16; Matt. 25:1; Luc. 19:13), of wanneer een aantal zaken of voorwerpen een afgerond geheel vormde (Richt. 17:10; 1 Sam. 17:17; 2 Sam. 18:11; 1 Kon. 14:3; 2 Kon. 5:5; Ps. 33:2; Luc. 15:8).

Tienmaal betekent spreekwoordelijk: genoeg, vol (Gen. 31:7; Num. 14:22; Job 19:3). Zo is ook honderdvoudig (Gen. 26:12; Matt. 13:8,23; 19:29) of duizendvoudig een krachtige uitdrukking van voltalligheid. Tot het tiende geslacht uit de gemeente verbannen zijn, betekent voor altijd verbannen zijn (Deut. 23:2-3). Dit geldt ook op godsdienstig gebied: de wet van de tien geboden (Ex. 34:28; Deut. 4:13; 10:4), de maat van de tabernakel, de tempel en de gereedschappen ervan zoals het brandofferaltaar, de cherubs, de luchter, de koperen zee enz.

In het latere Jodendom betekende een tiental personen een volledig gezelschap, een gemeente. Bij bruiloften (Matt. 25:1vv) en lijkfeesten moesten minstens tien personen aanwezig zijn; waar tien Joden woonden, moest een synagoge zijn; tien was het kleinste getal voor een paasmaaltijd.

Het opbrengen van de tienden is waarschijnlijk een gevolg van het tientallig stelsel (Richt. 20:10; Neh. 11:1). Hierin sprak Israël de dankbare overtuiging uit dat het alles dankte aan de HEERE (vgl. Gen. 14:20; 28:22).

Bij tijdsbepalingen is vaak sprake van het derde deel van een maand, dus van tien dagen als grotere en toch afgesloten tijdruimte (Gen. 24:55; Num. 11:19; Dan. 1:12vv). De keuze van het paaslam (Ex. 12:3) en de viering van de Grote Verzoendag (Lev. 16:29; 23:27; 25:9; Num. 29:7) waren waarschijnlijk gesteld op de tiende van de maand omdat men zich dan kon voorbereiden voor de feesten halverwege die maanden. De tien dagen verdrukking in Opb. 2:10 duiden een zeer korte periode aan.

Ter aanduiding van een grote menigte gebruikte men als rond getal 1000 (Ex. 20:6; 34:7) en 10.000 (Deut. 32:30; Ps. 91:7; Matt. 18:24; 1 Kor. 4:15; 14:19); een heel lange periode werd spreekwoordelijk 1000 jaar genoemd (Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8; Opb. 20:2vv).

Bestudeer ook eens : 

De betekenis van getallen in de Bijbel

Hoe gaan we om met de getallen in de Bijbel

Verklaringen voor het getal 666

Over de grote getallen in het boek Numeri

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)