HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 22 - ZIEKTE EN GENEZING (vervolg)

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ZIEKTE EN GENEZING (vervolg)

Lees de BijbelIn deze les zullen we bestuderen dat Jezus Christus de Geneesheer is. Jezus is niet alleen de Zaligmaker, maar ook de Geneesheer. Toen Jezus nog op aarde was, genas Hij de zieken. Hebreeen 13:8 "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid." 

Wonderlijk is het dat Jezus ook nu nog hetzelfde doet, zoals Hij deed toen Hij op aarde was. Hij is niet veranderd. Toen Jezus op aarde wandelde, was het zijn wil dat zieke mensen herstelden. Ook nu wil Hij wonderen doen. Genezing is een onderdeel van verlossing; hierin heeft Jezus voorzien toen Hij stierf aan het kruis. Toen Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij niet alleen onze zonden gedragen, maar ook onze ziekten.

Christus was zonder zonden. "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem." (2 Kor 5:21) Zoals Jezus onze zonden op zich genomen heeft aan het kruis, zo heeft Hij ook onze ziekte gedragen. Lees ook Matteus 8:16-17. Het tweede gedeelte van vers 17 zegt: "Hij (Jezus) heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekte heeft Hij gedragen." Ook 1 Petrus 2:14 zegt dat Jezus onze zonden en ziekten op Zich genomen heeft. "Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen." Op het kruis nam Jezus al onze zonden op Zich. 

Moeten wij nu nog steeds onze zonden dragen? 

Nee! Als wij met ons hele hart om vergeving vragen, dan vergeeft Jezus ons. Dat is geweldig. Wij kunnen vrij van zonden zijn, omdat Jezus al onze zonden gedragen heeft aan het kruis. Op deze wijze kunnen we tot Jezus gaan om genezing van ziekten. J

ezus heeft ook onze ziekte gedragen aan het kruis. Nu kunnen we vrij zijn van alle ziekten, pijn en kwalen. We gaan tot Jezus en vragen Hem om genezing omdat we ons realiseren dat Hij onze ziekten op Zich genomen heeft. Nu kunnen we vrij van ziekte, God dienen. Prijst zijn Naam! We hebben vergeving van zonden ontvangen door het geloof. 

Door het geloof kunnen we ook genezen worden of ontvangen onze familieleden of vrienden genezing als zij ziek zijn. Alles wat we van God ontvangen, ontvangen we door het geloof; door het geloof alleen. Voordat Jezus naar Golgotha ging, werd Hij gevangen genomen door de soldaten van Pilatus. Matteus 27:26. Deze ruige soldaten geselden Hem. Er waren veel striemen en wonden op de rug van Jezus, nadat ze Hem gegeseld hadden. De pijn die Jezus had, moet verschrikkelijk geweest zijn. 

En toen Jezus gekruisigd werd, nam Hij onze schuld en ziekte op Zich. Christus droeg onze ziekten. Een ieder die in Jezus Christus gelooft ontvangt genezing. Jezus zegt: "Indien gij Mij iets vraagt in mijn Naam, Ik zal het doen." (Johannes 14:14) Veel mensen maken een fout; ze denken dat ze hun eigen leven wel kunnen leiden, nadat ze genezen zijn. Ze leven dan voor zichzelf. Maar wanneer God ons genezen heeft, wil Hij dat we Hem verheerlijken met ons lichaam. 

God wil dat we tot eer van Hem leven. In Johannes 5:1-18 lezen we het mooie verhaal van de kreupele man die bij het bad "Bethesda" zat en door Jezus genezen werd. Toen Jezus deze man later ontmoette, sprak Hij: "Zie, gijzijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergersoverkome." (vers 14) Jezus zei tegen deze man: "Als je weer in de zonde gaat leven, dan kun je weer ziek worden." Het is werkelijk gebeurd dat mensen tot Jezus kwamen en genezen werden, maar daarna leefden ze weer in de zonden. De duivel kwam weer terug en ze werden weer ziek. Als we genezing willen ontvangen van Jezus, dan moeten we gewillig zijn om tot eer van Jezus te leven, al de dagen van ons leven. In Matteus 20:30-34 lezen we dat twee blinde mensen door de Here Jezus genezen werden. Nadat ze genezen waren, volgden ze Hem. Zo moet het zijn. Mensen, die genezen zijn door Jezus Christus, moeten Hem volgen. Lees ook Marcus 10:46-52.

Vertel het aan de kinderen - genezing van de verlamde man

Daar lopen 4 mannen over de weg naar Kapernaüm. Ze dragen een bed met zich mee en op dat bed ligt een man. Hij is ziek, verlamd aan zijn benen en armen. Hij kan ze niet bewegen en moet met alles geholpen worden.

De mannen, die hem dragen zijn z’n vrienden. Zij gaan de zieke man naar Jezus brengen. Ze hebben zoveel mooie dingen van Jezus gehoord, ze weten zeker dat Jezus hun vriend kan helpen, Hij kan hem weer beter maken, dat geloven ze met heel hun hart.

Dus gaan ze blij op weg en komen aan bij het huis waar Jezus is. Maar wat een drukte is het daar. Er zijn heel veel mensen, die allemaal heel dicht bij Jezus willen zijn en willen horen wat Jezus heeft te vertellen. Het is zo druk dat de mannen met hun zieke vriend helemaal niet bij Jezus kunnen komen. Iedereen wil Jezus zien en ze staan allemaal te dringen om maar vooraan dicht bij Jezus te kunnen staan.

Dat is verdrietig, zijn ze nu helemaal voor niets hier heen gekomen?

Ze kijken eens naar hun zieke vriend en ze zien de teleurstelling in zijn ogen. Moeten ze weer terug naar huis? Is de reis tevergeefs geweest? Oh nee, dat willen ze niet. "We verzinnen er wel wat op hoor, zeggen de vrienden tegen de verlamde man.

En ja hoor, dan hebben ze een heel goed plan.

Ze lopen naar de stenen trap toe, die bij alle Joodse huizen aan de buitenkant van het huis naar het dak loopt. Ze sjouwen hun vriend met bed en al naar boven en komen zo op een plat dak. Onder dat dak staat Jezus te spreken en daar moet hun vriend zijn. Ze halen een paar grote tegels van het dak weg en zien Jezus daar beneden staan. Ze halen nog meer tegels weg, net zo veel totdat het gat groot genoeg is om het bed met hun vriend er op, naar beneden te laten zakken. Eerst binden ze een paar stevige touwen aan het bed en dan laten ze heel voorzichtig het bed, met hun zieke vriend er op, zakken tot voor de voeten van Jezus.

Jezus ziet wat er gebeurt en stopt met preken. Hij ziet het grote geloof van de vrienden van deze zieke man. Ze weten zeker dat Jezus hun vriend kan genezen.

Jezus wordt niet boos, maar kijkt de zieke man vol liefde aan. Hij ziet wel hoe verdrietig deze man is omdat hij niet kan lopen. Maar hij ziet ook hoeveel verkeerde dingen deze man heeft gedaan, toen hij nog gezond was. Hij weet hoeveel spijt en verdriet deze man daarvan heeft en Jezus zegt: "Vriend, je zonden zijn je vergeven". De man kijkt Jezus stralend aan, alle onrust is uit zijn hart verdwenen.

Er zijn ook veel Farizeeën tussen de mensen die naar Jezus staan te luisteren en ze kijken elkaar aan en fluisteren: "Hoe kan een mens nu zonden vergeven, dat kan God toch alleen?"Jezus weet wel wat er in hun harten omgaat en zegt tegen hen: "Wat is moeilijker om zonden te vergeven of om deze man te genezen? Ik zal laten zien dat de Zoon van God de macht heeft om zonden te vergeven". En tegen de verlamde man zegt Jezus: "Sta op, neem je bed op en ga naar huis".

De man springt op van blijdschap. Hij probeert niet eerst heel voorzichtig of hij zich echt wel kan bewegen. Nee, hij gelooft wat Jezus zegt, staat direct op en kijkt Jezus vol dankbaarheid aan, hij lacht en juicht van blijdschap.

De mensen kijken allemaal vol verwondering en ontzag toe en zeggen: "Wij hebben ongelooflijke dingen gezien…."

Dat was mooi hè, zoals Jezus deze zieke man weer beter maakte. Maar wat ook heel erg mooi was, dat was het geloof van de vrienden. Want dankzij het geloof en de hulp van zijn vrienden, werd deze man genezen.

Zo mogen ook wij elkaar helpen als iemand het heel moeilijk heeft. We mogen voor elkaar geloven en bidden en elkaar tot steun zijn, net als die vrienden.


Beantwoord de volgende vragen

1. Schrijf, zonder uw Bijbel te gebruiken, op wat er in Hebreeen 13:8 staat.

2. Waar staat in de Bijbel dat Jezus al onze ziekten op Zich genomen heeft en ze gedragen heeft aan het kruis? (zie de les) Schrijf hoofdstuk en vers op.

3. Vertel met uw eigen woorden wat Jezus gedaan heeft toen Hij stierf aan het kruis.

4. Waar staat in de Bijbel de belofte: "Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen."?

5. Lees enkele malen het Bijbelgedeelte Lucas 5:17 door. Enkele mannen brachten hun lamme vriend bij de Here Jezus en Jezus genas de lamme man. Beantwoord de volgende vragen: a. Welke kracht was aanwezig toen Jezus bezig was te leren? (vers 17) b. Jezus zag iets in de vrienden van de verlamde man. Wat zag Jezus? (:20) c. Wat gebeurde met de lamme man? 1. (vers 20) 2. (vers 24-25) Uit deze geschiedenis leren we dat het belangrijk is naar Jezus te gaan, om van Hem genezing te ontvangen. Ook is het belangrijk dat we Hem om vergeving van zonden vragen.

6. De kreupele man te Bethesda werd genezen. (Johannes 5:1-15) - Wat vroeg Jezus aan deze man? (vers 6) - Wat zei Jezus tegen de man toen Hij hem weer ontmoette? (vers 14) - Schrijf met uw eigen woorden op wat er kan gebeuren met een mens, die genezen is, maar daarna toch weer in zonden valt.

7. Hoe luidt Jakobus 5:16?

8. Wat moeten we doen, als we genezing willen ontvangen, maar bewust weten dat we fout gehandeld hebben ten opzichte van onze medemens, voordat we de Here om genezing bidden?

9. Toen Jezus op aarde wandelde, heeft Hij vele mensen genezen. Wat zegt Jezus in Joh 14:12?

10. Als Jezus zieken genas, legde Hij hen vaak de handen op. Zie Lukas 4:40. Welke opdracht gaf Jezus aan de gelovigen? Lees Marcus 16:15-18. Het antwoord op deze vraag staat in het laatste gedeelte van vers 18.

11. Wat staat in Matteus 21:22? Gelooft u, dat Jezus Christus u kan genezen wanneer u ziek bent, als u

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God ! Hem dit in het geloof vraagt?

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)