HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 35 - GEBED

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

GEBED

Lees de BijbelGebed is een belangrijk iets in het leven van een kind van God. De Bijbel spreekt veel over het gebed. Echt bidden is fijn. Wat is bidden? Is het spreken zonder erbij te denken? Is het een plicht? 

Is bidden moeilijk? Voor een wederomgeboren christen is bidden geen plicht of het spreken van ondoordachte en moeilijke woorden. Een kind van God bidt graag omdat hij door het gebed zijn liefde aan God kan tonen. Bidden is spreken met God. Bidden is onze tijd doorbrengen in de tegen-woordigheid van de Here, zodat er een ontmoeting met Hem kan plaatsvinden. 

We vertrouwen erop dat u door middel van deze les een groot verlangen krijgt, om een groot deel van uw tijd in de tegenwoordigheid van God door te brengen. Breng Hem lof en eer, en bid tot Hem. Veel mensen bidden uit gewoonte. Andere mensen bidden zonder dat ze daarbij aan God denken. Jezus waarschuwt ons daarvoor. Matteus 6:7 "En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals ook de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden." 

God verlangt geen lang gebed zonder inhoud, maar Hij ziet uit naar oprechte en gemeende gebeden. Hoe moeten we bidden? Het antwoord op deze vraag vinden we in Matteus 6:6 "Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden." Dit is een belofte van God. Jezus heeft veel gebeden. 

In de Bijbel lezen we vaak dat Jezus de tegenwoordigheid van zijn Vader zocht: Matteus 14:23; Marcus 1:35; Marcus 6:46; Lucas 5:15-16; Lucas 6:12; Lucas 9:18; Lucas 9:28-29;Lucas 11:1; Lucas 22:45. In het boek Handelingen der Apostelen lezen we van de eerste gemeente dat zij vaak in het gebed waren. Lees Handelingen 1:14; 2:42; 6:4; 10:9+30; 11:5; 12:5+12; 16:16. Hebt u alle teksten gelezen? Hebt u gelezen hoe vaak de broeders en zusters van de eerste gemeenten in gebed waren? Gebed is heel belangrijk. 

In de Bijbel lezen wij dat er vaak grote wonderen gebeurden als christenen baden. Lees Handelingen 12:3-19. De apostel Petrus was gevangen genomen omdat hij het evangelie van Jezus Christus predikte. Wat deden de christenen toen? In Handelingen 12:5+12 lezen we dat de gemeente bijeen was gekomen om te bidden. God verhoorde hun gebeden en zond een engel naar Petrus en leidde Petrus uit de gevangenis. 

Eén ding moet u onthouden; "God verhoort gebeden!" Een bekende geschiedenis over verhoring van het gebed lezen we in Handelingen 16:19-34. Paulus en Silas hadden gepredikt in de stad Filippi. Sommige mensen geloofden de blijde boodschap van Jezus. Een slavin met een waarzeggende geest was bevrijd. De eigenaars van deze slavin waren kwaad geworden en ze lieten Paulus en Silas in de gevangenis zetten. Paulus en Silas werden geslagen, mishandeld en in de binnenste kerker met hun voeten in een blok gezet. Toch waren deze twee mannen niet verdrietig. Ze klaagden niet over pijn. 

Toen zij in de gevangenis waren, zongen zij Gods lof en zij baden. God verhoorde hun gebed. Paulus en Silas werden bevrijd en zelfs de gevangenbewaarder en zijn gezin kwamen tot Jezus. Zij bekeerden zich en lieten zich dopen. Zij werden echte christenen. Hoe gebeurde dit wonder? Wat leren we van deze geschiedenis? Paulus en Silas aanbaden en loofden God. Zij dachten niet aan zichzelf. God verlangt van ons dat we Hem aanbidden en eren. God vindt het fijn als we niet op ons zelf zien maar op Hem alleen. Lucas 18:1 "..... dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen". Hebreeen 13:15 "Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden." 

Sommige mensen denken dat ze in hun hart moeten bidden en danken. de Bijbel leert ons echter dat we God met onze stem moeten prijzen. Het is belangrijk dat wij niet alleen bidden maar dat wij God ook danken voor zijn liefde voor ons. Dank Jezus dat Hij voor u stierf aan het kruis en uw zonden vergeven heeft. Dank Hem voor zijn opstanding uit de doden. Vertel de Heer ook dat u veel van Hem houdt. 1 Timoteus 2:8 "Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn of twist." 

Vele christenen heffen hun handen op als ze bidden. Dit is een Bijbelse manier om de Heer te prijzen. God verlangt naar ons gebed. God ziet ernaar uit dat we Hem aanbidden en dat we onze tijd in zijn dienst doorbrengen. Een vader vindt het fijn dat zijn kinderen met hem omgaan. Zoveel te meer onze hemelse Vader; Hij verlangt ernaar dat zijn kinderen in zijn tegen-woordigheid zijn, om Hem te prijzen en te bidden.

Beantwoord de volgende vragen! (Alle antwoorden zijn in de les terug te vinden).

1 . Waarom verlangt God naar het gebed van zijn kinderen?

2 . Wil God dat we vaak tot Hem zullen gaan met onze gebeden? (Lucas 18:1 en Efeziers 6:18)

3. Romeinen 8:26-27. Wie komt ons te hulp als we niet precies weten hoe we moeten bidden?

4. Moeten we veel woorden gebruiken als we bidden? (Matteus 6:7-8)

5. Hoe behoren wij te bidden? (Matteus 6:6)

6. Als we de Bijbel goed lezen, dan merken we op dat Jezus veel heeft gebe- den. Kunt u een tekst in de Bijbel vinden waarin staat dat Jezus de gehele nacht gebeden heeft?

7 . In het boek Handelingen lezen we over de eerste gemeente. Lees Handelingen 2:42 en schrijf op wat de eerste gemeente zoal deed.

8. Onderstreep het goede antwoord. (Matteus 6:6-8) a. God hoort alleen naar onze gebeden als we veel woorden gebruiken. b. God luistert alleen naar mooie woorden van ons gebed. c. God ziet naar de oprechtheid van ons hart als wij bidden.

9 . Kunt u een bijbeltekst in uw Bijbel vinden waaruit blijkt dat de gehele gemeente bij elkaar kwam om te bidden? Schrijf alleen het hoofdstuk en vers op.

10. Noem twee gebeurtenissen in de Bijbel waaraan we kunnen zien dat God gebeden op een geweldige wijze verhoort.

11. Handelingen 16:25. Waardoor vond het grote wonder plaats van de bevrijding van Paulus en Silas uit de gevangenis en de bekering van de gevangenbe- waarder en zijn gezin?

12. Schrijf op waarom christenen graag bidden?

__Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)