HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 23 - DOOP IN WATER

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hier 

DOOP IN WATER

Lees de BijbelIn Handelingen 2:38 lezen we over drie stappen die een christen moet doen om een sterk fundament in zijn geestelijk leven te kunnen bouwen. Misschien herinnert u zich de eerste les, waarin hierover gesproken werd.

Deze drie stappen zijn: Bekering, Doop in water, en het ontvangen van de Heilige Geest. We gaan nu de doop in water bestuderen. Samen zullen wij het Woord van God lezen en nagaan wat God zegt over de waterdoop. Veel mensen denken dat ze een christelijke naam ontvangen als ze gedoopt worden. Maar Gods Woord zegt dat dat niet de betekenis is; het is veel belangrijker. Als u pas een christen bent geworden, dan is de doop één van de belangrijkste stappen die u doet. 

Veel mensen die Jezus gehoorzaamd hebben doordat ze zich lieten dopen in water, zullen u kunnen vertellen dat ze een grote zegen van God ontvangen hebben. We hebben meegemaakt dat sommige zieke mensen genazen toen zij zich lieten dopen. God genas hen omdat zij gehoorzaam waren aan het Woord van God. Als we het over de doop in water hebben, dan spreken we niet over mensen die een doop ondergaan omdat ze lid zijn van een bepaalde kerk en we hebben het ook niet over mensen die dooplid willen worden. We spreken over mensen die berouw hebben over hun zonden, zich bekeren en geloof en vertrouwen hebben in de Here Jezus en Hem willen volgen. 

Als kinderen van God hebben we een groot voorbeeld: JEZUS CHRISTUS. Als we Hem volgen, dan zien we op Hem. Hij is ons grote voorbeeld in alle dingen. Als volgelingen van Christus, doen we wat Jezus deed. Hij is gedoopt in water, daarom laten wij ons ook in water dopen. Het woord christen betekent: lijken op Christus. Lees de bijbelteksten die in deze les genoemd worden vol aandacht en met een open hart. Laat de Heer tot u spreken. God wil dat u een sterk fundament in uw leven hebt. Een van de stappen van dit sterke fundament is de doop in water.

Beantwoord de volgende vragen

1. Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij een bevel aan alle gelovigen. Welk bevel is dat? (Mat 28:19-20)

2. Marcus 16:16 "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Wat moet u eerst doen, geloven of u laten dopen?

3. Handelingen 2:38 "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Lees deze belangrijke tekst goed door! Wat komt eerst bekering of doop in water?

4. Handelingen 2:41 zegt ons dat Petrus het Woord van God predikte en dat vele mensen tot geloof kwamen. Wat deden de mensen die op de prediking ingingen? Onderstreep het goede antwoord. a. Zij werden gedoopt, daarna geloofden zij het Woord van God. b. Ze geloofden het Woord van God en werden daarna gedoopt.

5. In Handelingen 8:5-17 lezen we over mensen in Samaria die in het Woord van God geloofden. Ze waren ook gedoopt in water. Werden zij gedoopt voordat ze geloofden of daarna? (vers 12)

6. In Handelingen hoofdstuk 9 lezen we hoe Saulus gered werd. Hij ontving een nieuwe naam, Paulus. In vers 17 lezen we dat Ananias bad voor Paulus opdat hij de Heilige Geest zou ontvangen. In vers 18 lezen we dat hij genas van zijn blindheid. Wat deed Paulus hierna?

7. Onderstreep het goede antwoord. a. Paulus werd gedoopt voordat hij zich bekeerde. b. Paulus werd gedoopt nadat hij Jezus aangenomen had.

8. Handelingen 8:26-39 vertelt ons het mooie verhaal van Filippus. God bracht Filippus op een eenzame weg, daar ontmoette hij een belangrijk man uit Ethiopië, een kamerling. Deze man las een gedeelte uit het boek van Jesaja, maar hij begreep niet wat hij las. Filippus legde het gelezene uit en de man uit Ethiopië ging in Jezus Christus geloven en hij wilde gedoopt worden. In vers 36 lezen we dat de kamerling tegen Filippus zei: "Zie, daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word?" Wat antwoordde Filippus hierop? (vers 37)

9 . Wat was het antwoord van de kamerling uit Ethiopië hierop?

10. Vul de ontbrekende woorden in (Handelingen 8:38) a. En hij liet de wagen stilhouden en beiden ______________________________ __________________, zowel Filippus als de kamerling, en ___________________ _________________________________________. b. Handelingen 8:39. "En toen zij _________________________________________ ________________________________, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, _____________________________________________. Filippus zei tegen de Ethiopische kamerling dat het belangrijk was te geloven voordat hij gedoopt zou worden. Herinnert u zich nog wat Jezus hiervan zei in Marcus 16:16?

11. Doopte Filippus de kamerling door besprenging of door onderdompeling in water?

12. Matteus 3:13-17 gaat over de doop van Jezus Christus. Beantwoord de volgende vragen. a. Door wie werd Jezus gedoopt? b. Hoe heet de rivier waarin de Here Jezus gedoopt werd? c. Doopte Johannes de Here Jezus door besprenging of door onderdompeling?

13 . Waarom doopte Johannes de Doper de mensen te Enon bij Salim? (Johannes 3:23) 14. Waarom gingen er veel mensen naar Johannes de Doper? (Joh 3:23) .

 Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

Lees ook eens: De Weg Terug

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)