HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 17 - BEKERING

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

BEKERING

Lees de BijbelOp verzoek van een aantal jongeren nu in deze catechese-serie een aantal lessen over het groeien in geloof. Dit omvat meerdere lessen. Ik hoop dat het boeiende stof tot nadenken zal geven.Ook nu geldt weer: gebruik van een bijbel is voor de studie onmisbaar.Tevens voorzien van veel verdiepende vragen. Er wordt ook heel veel tekstmateriaal aangereikt in de komende lessen. Mede hierom de tip: bestudeer 1 aflevering per week, daar heb je meer dan genoeg aan.En.., praat er over met vrienden en vriendinnen. De eerste les in deze serie gaat over: BEKERING

Alle teksten in deze les zijn afkomstig uit de N.B.G. vertaling van de Bijbel.

De Bijbel vergelijkt het leven van een christen vaak met een huis. Een van de bekendste verhalen die Jezus vertelde in het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 7:24-27, gaat over een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen kwam, stond het huis stevig, het stortte niet in; het huis was gebouwd op een rots. Een andere man bouwde zijn huis op het zand, het regende, de vloed kwam op, de wind waaide en het huis stortte in. Deze geschiedenis toont ons dat het mogelijk is een goed fundament te hebben in ons christelijk leven. Het laat ons ook zien dat sommige mensen een verkeerd fundament hebben. Huizen zijn gebouwd op een fundament, meestal van beton. Als het fundament sterk is, staat het huis stevig. Als het fundament niet goed is, dan zal het huis in elkaar zakken. Dit geldt ook voor het christelijke fundament. Mensen die dit fundament hebben, kennen Jezus en ze zijn sterk. Ze hebben kracht om zonden, verleiding en de satan te weerstaan. Er zijn mensen die zichzelf christen noemen, maar geen fundament hebben. Ze zijn altijd zwak, verslagen, zondig en weten niet echt wie Jezus Christus is. Ze lijken op de man die zijn huis op het zand bouwde. Als u Jezus wilt volgen en u wilt een standvastig christen zijn, dan hebt u een goed fundament nodig. Wat is een goed fundament? In deze catechese-lessen gaan we dit bestuderen. Het fundament van een christen bestaat uit drie onderdelen. Drie stappen moet u zetten. U vindt ze in Handelingen 2:38. Petrus had gepredikt. Het Woord van God had gesproken tot harten van mensen. Ze waren schuldig door hun zonden. De mensen vroegen: "Wat moeten we doen?" Petrus antwoordde hen: "Bekeert u van uw zonden en een ieder late zich dopen in de naam van Jezus Christus, zodat uw zonden vergeven zijn en opdat u de gift van God, de Heilige Geest, zult ontvangen." Deze drie stappen zijn: 1. Bekeert u van uw zonden; 2. Laat u dopen in water; 3. Ontvang de Heilige Geest. In deze les hebben we het over bekering. Bekering betekent: u afkeren van uw zonden en u naar God richten. Het betekent ook: verandering in denken. Als u zich bekeerd hebt, dan denkt u anders over Jezus en u haat de zonde. BEKERING is: uw zonden belijden tegenover God en u afkeren van uw zonden. Vraag Jezus Christus of Hij uw zonden wil vergeven en in uw hart wil komen wonen.

Beantwoord de volgende vragen

1. Wat predikte Johannes de Doper het allereerst? (Mat 3:2)

2. Welke boodschap predikte Jezus het eerst? (Mat 4:17; Marc 1:14+15)

3 . Wat werd het allereerst door de discipelen gepredikt? (Marc 6:12)

4. Wat predikte Petrus het eerst, toen op de pinksterdag de Heilige Geest uitgestort was over de discipelen? (Hand 2:38)

5. Wat gebiedt God dat alle mensen moeten doen? (Hand 17:30) Begrijpt u uit de teksten hoe belangrijk het is dat een mens zich bekeert? Mensen die zich niet bekeren, behagen God niet en kennen Jezus niet. Sommige mensen proberen een christen te zijn, maar zij hebben zich nooit bekeerd van hun zonden. Ze zijn gelijk aan mensen, die hun huis op het zand bouwen. Als er problemen komen, stort het huis in, dan hebben ze geen hoop of plaats waar ze naar toe kunnen gaan. Als u echt berouw hebt, u bekeert van uw zonden en Jezus aanneemt, dan bent u gelijk aan iemand die zijn leven op de rots bouwt. Die rots is Jezus Christus. Dan zult u niet vallen. Dan bent u een discipel van Christus.

6. Maak de volgende tekst af (2 Tim 2:19) En toch staat ongeschokt ____________________________ met dit merk: _______________________________, en: Een ieder, die________________________ _____________________________, breke met __________________________________

7. Jezus heeft een fijne belofte gegeven aan degenen die de zonden de rug toekeren en Hem volgen. Welke belofte is dit? (Joh 8:12)

8. Sommige mensen willen Jezus wel volgen, maar ze willen niet hun hele leven aan Hem geven. Wat zegt Jezus van deze mensen? (Luc 14:33)

9. Als we Jezus echt willen volgen, wie is dan belangrijker voor ons, ons gezin of Jezus Christus? (Mat 10:37)

10. In Marcus 10:17-22 lezen we het verhaal van een jonge man, die Jezus wilde volgen. Er was echter iets in zijn leven dat hij lief had boven Jezus. Dit was de oorzaak dat hij wegging van Jezus en Hem niet meer volgde. Wat had deze man lief boven Jezus? (:22) Jezus wil niet een gedeelte .... maar Hij wil ons helemaal hebben. Jezus gaf zelf zijn hele leven voor ons toen Hij stierf aan het kruis. Hij wil dat u uw leven aan Hem geeft!

11. Wat wast onze zonden weg, wat maakt ons rein in de ogen van God? (1 Joh 1:7)

12. Er staan twee beloften in 1 Joh 1:9, die Jezus wil doen als wij onze zonden belijden. Welke beloften zijn dit?

13. Wat zegt de Bijbel van ons, als we zeggen dat we christen zijn, maar toch doorgaan met zondigen? (1 Joh 1:6)

14. Zal de Heer aan onze zonden blijven denken als wij onze zonden beleden hebben tegenover Hem en Hij onze zonden vergeven heeft? (Hebr 10:17)

15. Bent u blij met deze mooie belofte die in de Bijbel genoemd wordt?

16 . Hoe kunt u een kind van God worden? (Joh 1:12)

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God

Richt je op Jezus - Hij is ons fundament
“Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. 1 Cor. 3:10b-11

Voordat iemand een huis gaat bouwen, gaat hij eerst de kostprijs berekenen. Want hij moet weten of het allemaal wel haalbaar is wat hij in zijn hoofd heeft. Met luchtkastelen bouwen komen we niet verder. De kostprijs berekenen; kunnen we het allemaal wel betalen? Er komt heel wat bij kijken voordat we met de bouw kunnen beginnen: de bouwplaats, bouwtekeningen, vergunningen, welke aannemer, wat is de totale prijs, etc...

 Wat belangrijk is, is dat het huis een goed fundament heeft. Want het fundament moet het huis kunnen dragen. Zonder goed fundament komen er veel problemen. Bij het bouwen op het fundament moet men aan veel wetten voldoen en als we niet goed bouwen, zal het snel een bouwval zijn, een onbewoonbaar verklaarde woning. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.

Zo gaat het ook in ons geestelijk leven. We zijn gekomen uit de duisternis tot het volle licht. Jezus is het Licht der wereld, wie in Hem gelooft, zal nimmer in de duisternis leven. Daarom is Jezus het fundament, de rots en de hoeksteen. Wie zijn geloof op Hem bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Lieve mensen, Hij is alles wat we nodig hebben in ons leven. Zonder Hem kunnen we niets doen. Soms zijn er nog wel veel vragen, maar laten we niet alles willen weten. God heeft Zijn Woord gegeven en dat moet ons genoeg zijn. Zijn wegen zijn anders dan de onze en Zijn gedachten zijn anders dan de onze. Laten we daarom alleen maar vasthouden dat wie Jezus vindt, het leven vindt. Want zonder Jezus bent u vogelvrij verklaard. Hij staat garant voor ons leven. Door Hem is er ook overwinning in de geestelijke strijd. Hij wil ons sterker maken zodat we veel vrucht zullen dragen voor Hem.

Luc. 6:46-49: “Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Mij komt, naar Mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn woorden luistert, maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte, toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef”.

Jezus laat ons hier zien dat het belangrijk is om naar Zijn woorden te luisteren en te doen wat Hij zegt. Zijn Woord is de Bijbel. Zonder Zijn Woord raken we de koers kwijt. Daarom is het belangrijk, ja zelfs noodzakelijk, ons iedere dag te voeden met Zijn Woord. We mogen dankbaar zijn met het geweldige Woord van God, want daardoor spreekt Hij tot ons. In het Oude Testament sprak God door de profeten en in de laatste dagen sprak Hij door Zijn Zoon Jezus Christus. Iets anders of beters is er niet. U en ik moeten werkelijk tot ons door laten dringen dat het Woord van God zo veel rijkdom geeft. Het is belangrijk dat we samen met de Heer zullen bouwen op dat geweldige fundament, Jezus. Hij geeft inzicht en wijsheid, rust en vrede.

1 Cor. 3:12: “Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi of stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is”. De fundering bepaalt hoe sterk een gebouw is. De fundering van ons leven is Jezus Christus. Hij is onze basis, de reden van ons bestaan.

Alles wat we zijn en wat we doen, moet passen in het patroon dat Jezus Christus geeft. Bouwen wij ons leven op het enige echte en blijvende fundament of bouwen we op een ander fundament, bv. rijkdom, veiligheid, succes, welvaart, ons uiterlijk, de mode, sport etc. Waar leven we uiteindelijk voor? De Bijbel zegt dat we in Jezus Christus een nieuwe schepping zijn, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Daarom zullen we niet wereldgelijkvormig zijn.

We raken soms zo gewend aan de dingen van deze wereld. Het lijkt soms allemaal normaal, maar het is niet normaal. Als kinderen van God is ons binnenste belangrijk, daar woont Gods Geest. Hij spoort ons steeds aan in de richting van Jezus en Zijn Woord. Want Jezus heeft zelf gezegd over de Heilige Geest: ‘Als Hij komt, de Geest der Waarheid, zal hij ons alles te binnen brengen wat Jezus ons geleerd heeft”. Hij zal ons dus helpen met de goede materialen te bouwen.

Als we op Hem afgestemd zijn, dan zullen we steeds Zijn stem verstaan. Laten we daarom leven door de Heilige Geest. We weten allemaal wel wat de vruchten van ons vlees zijn, de oude mens. Maar wat zegt Gods Geest over de vruchten van de Geest:

Gal. 5:22 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”.

Dit zijn negen geweldige bouwmaterialen waar wij mee mogen bouwen op het fundament van Jezus. Alles tot Zijn eer, want God komt alle eer en glorie toe. Laten we even stil staan bij deze tekst en onszelf onderzoeken om te zien waar we nog in te kort schieten.

Paulus deed ook nog dingen die hij liever niet deed, maar hij zei: “Wie kan mij verlossen, Jezus Christus alleen”. Hij is het die het goede in ons zal bewerken. Eerst het fundament en daarna bent u aan zet. Bent u beschikbaar? Zie niet wat u niet kunt, maar zie alleen wat u wel kunt doen.

TIP : Lees ook eens de cursus gebaseerd op de Galatenbrief.      In deze brief zet Paulus stap voor stap uiteen hoe het zit met allerlei basiszaken van ons geloof. En natuurlijk wat dat in de praktijk voor gevolgen heeft. De cursus wordt aangevuld met fundamenten uit de Romeinenbrief.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)