HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 24 - DOOP IN WATER (vervolg)

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

DOOP IN WATER (vervolg)

Lees de BijbelBELANGRIJK: Lees de Bijbelteksten die in deze les aangehaald worden met veel aandacht. Maak de lessen met een biddend hart. Bid God om wijsheid. (Jak 1:5) Als u zich bekeerd hebt en wederomgeboren bent, dan bent u een nieuw mens. 2 Korintiers 5:17 zegt: De oude mens (het zondige leven) is voorbij en in Jezus Christus zijn we een nieuwe schepping geworden. 

God heeft ons leven nieuw gemaakt! Halleluja! Er is maar één straf voor de zonde: de dood. Ons zondige, oude leven kan nooit aangenaam voor God zijn . Toen Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij onze zonden gedragen. Toen Jezus stierf, stierf Hij voor onze zonden. Lees de teksten Romeinen 6:5-6 en Galaten 2:20. Toen Jezus begraven werd, werd ook uw zondige leven begraven en het werd nooit meer opgegraven. Jezus stond op uit de dood in een nieuw geestelijk leven. 

Alle zonden en ziekten heeft Hij op Zich genomen en achtergelaten in het graf. Toen Jezus opstond uit de dood, stonden wij met Hem op uit de geestelijke dood. Ook wij stonden op in een nieuw leven. Lees Romeinen 6:4-5 en Efeziers 2:5-6. Is dat niet geweldig? Ons oude zondige leven stierf, toen Jezus stierf en we stonden met Jezus op uit de dood in een nieuw leven. We hebben niet langer een zondig leven. We zijn niet langer slaven van de zonde. We hebben nu een Goddelijk leven. Prijs zijn wonderbare Naam! Lees ook Romeinen 6:22. Dit alles wordt realiteit op het moment dat u zich bekeert en Jezus Christus aanvaardt. Het oude zondige leven is weggegaan en Jezus woont in u. 

Welke mensen kunnen begraven worden? Alleen die mensen, die dood zijn. De doop in water is gelijk aan een begrafenis. Een begrafenis van het oude zondige leven dat gestorven is. Als we ons laten dopen, laten we God en de andere mensen zien dat ons oude zondige leven met Jezus gestorven en begraven is. We belijden dat we vanaf dat moment in een nieuw leven voortgaan, hetgeen we ontvangen hebben door de opstanding van Jezus Christus. Als iemand gestorven is en begraven wordt, dan gooit men niet een klein schepje zand over hem heen. Een dode wordt helemaal in de grond begraven. 

Daarom is de waterdoop geen besprenging, maar een ondergaan in het water (denk aan begraven), waarna men weer boven komt (denk aan de opstanding). De waterdoop wast onze zonden niet af. Onze zonden zijn weggedaan, toen we ons bekeerden en Jezus Christus aannamen. Door de waterdoop laten we zien dat we geloven dat onze zonden en het zondige leven weggedaan zijn. We belijden dat we een nieuw leven ontvangen hebben door de opstanding van Jezus Christus.

Beantwoord de volgende vragen

1. Onderstreep het goede antwoord. Waterdoop is noodzakelijk om: a. te laten zien dat ik een gemeentelid ben. b. aan God en mensen te tonen dat ik een nieuw leven van Christus ont- vangen heb en dat mijn oude, zondige leven begraven is. c. mijn zonden weg te wassen.

2. Wanneer worden onze zonden weggedaan? Als we Jezus Christus aangenomen hebben als onze persoonlijke Verlosser of als we ons hebben laten dopen?

3. In de doop wordt een begrafenis uitgebeeld. Moeten we dan besprengd worden of gedoopt door onderdompeling? (Onderdompeling is onder water gaan en weer boven water komen.) Lees Matteus 3:16 en Handl 8:38-39.

4 . Vul in onderstaande tekst de ontbrekende gedeelten in. Romeinen 6:3-4 Of weet gij niet dat ___________________, die in __________________________ _____________________________ zijn, in zijn _______________________________ _____________? Wij zijn dan met ______________________ door de ___________, opdat, gelijk Christus uit ________________________________________________ is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zou- den wandelen.

5. Waarin zijn we gedoopt? Zijn we in naam van een kerk gedoopt of zijn we gedoopt in Jezus Christus ? (Rom 6:3)

6. Kan een mens gedoopt worden als hij in de zonden blijft leven?

7. Onderstreep het goede antwoord. a. Door de doop leggen wij de zonden af. b. Door de doop laten wij aan God zien, dat wij vrij van zonden zijn en dat we Hem willen volgen. c. De doop is voor mensen die in de zonden blijven leven.

8. Door het lezen van deze Bijbelteksten zien wij heel duidelijk dat we door de doop aan God laten zien dat we gebroken hebben met de zonde en met de dingen van de wereld. Wat denkt u, houdt de satan van de waterdoop? Omdat satan niet van de waterdoop houdt, wil hij de mens van de waterdoop afhouden.
9. De doop is één van de drie stappen die we moeten nemen om een sterk fundament in ons geestelijk leven te bouwen. Onderstreep het goede antwoord. a. We laten ons dopen, omdat andere mensen zeggen dat we gedoopt moeten worden. b. We laten ons dopen, omdat het de gewoonte van onze gemeente of kerk is. c. We laten ons dopen, omdat we bekeerd zijn en God willen gehoorzamen.

10. Vertel in uw eigen woorden wat de doop in water betekent.

11. Wat is uw verlangen inzake de doop? (plaats kruisje tussen haakjes bij het antwoord dat op u van toepassing is.) ( ) Ik wil gedoopt worden, omdat ik gehoorzaam wil zijn aan God. ( ) Ik ben nog niet klaar om gedoopt te worden. ( ) Ik ben al gedoopt door onderdompeling. ( )

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)