HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 46 - De wederkomst van Christus - 1

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

De wederkomst van Christus - 1

Lees de Bijbel  Het gaat bij bijbelstudies vaak over de wederkomst van onze zeer geliefde Heiland Jezus Christus. Hij heeft ons namelijk beloofd dat Hij eens zal wederkomen. Die belofte zal Hij ook waarmaken. Hij is Heer en Hij kan niet liegen. Hij is de Waarheid en Hij spreekt altijd de waarheid. Hij is een waarmaker van Zijn Woord en Hij zal dus Zijn belofte over Zijn wederkomst vervullen.

Belangrijkste gebeurtenis

De wederkomst des Heren zal de belangrijkste gebeurtenis zijn sinds Zijn geboorte op Aarde. Wij wachten vol verlangen naar Hem en zien uit naar die grote en wonderbare dag.

Dat de Wederkomst van de Heer zeer belangrijk is zien wij aan de ruimte die de Heilige Geest aan gewijd heeft in de Bijbel:

In het Oude Testament wordt 1527 keer over de Wederkomst gesproken.
In het Nieuwe Testament is dat 319 keer. De Here Jezus heeft zelf veel gesproken over Zijn tweede komst.

De helft van de profetieën in de Bijbel hebben betrekking op de Wederkomst. Wist u dat 17 van de 39 boeken van het Oude Testament profetische boeken zijn. En dat vele passages uit de boeken van Mozes ( de Pentateuch of de Thora) en de Psalmen profetische boodschappen hebben?

Velen, hebben gedacht dat de Heer bij Zijn eerste komst (geboorte in Bethlehem) als de Koning der koningen zou komen. Ze hebben zich vergist. Want de Heer kwam op aarde als de lijdende Christus. Lees Psalm 22 en Jesaja 53.

De Here Jezus over de wederkomst

In de volgende hoofdstukken uit de Bijbel praat de Heer over Zijn tweede komst:

Mattheüs 24 en 25
Markus 13
Lucas 17 en 21
Gelijkenissen:
Mattheüs 13 vers 38 tot 43 - de grote scheiding en de oogst
Mattheüs 13 vers 47 tot 50 - de grote scheiding
Mattheüs 25 vers 1 tot 13 - de wijze en de dwaze maagden
Lucas 19 vers 12 tot 27 - de talenten
Lucas 12 vers 35 tot 46 - wees waakzaam
Mattheüs 24 vers 45 tot 51 - wees waakzaam en arbeid
Lucas 18 vers 1 tot 8 - de onrechtvaardige rechter
Lucas 13 vers 23 tot 30 - de gesloten deur 

Zullen de profetieën letterlijk vervuld worden?

Moeten wij de letterlijke vervulling van de profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer verwachten? Om dit te weten te komen, zullen wij eerst nagaan of de profetieën over de eerste komst van de Heiland letterlijk in vervulling gingen:

" Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven". Jesaja 7 vers 14. " Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat betekend: God met ons". Mattheüs 1 vers 23. De Here Jezus is werkelijk uit een maagd geboren.

"En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen." Jesaja 11 vers 1. " Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven." Lucas 1 vers 32. De Here Jezus stamt uit het geslacht van David.

" En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid." Micha 5 vers 1. " Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der joden, die geboren is?" Mattheüs 2 vers 1 en 2. De Heer Jezus is geboren te Bethlehem.

" Zo zegt de Here: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is." Jeremia 31 vers 15." Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgestort. Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Mattheüs 2 vers 16 tot 18. Er was inderdaad veel geween en geklaag om de dood van de kleine jongens.

" Toen Israël een kind was, heb ik het liefgehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen." Hosea 11 vers 1. " Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef tot de dood van Herodes ...: Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen". Mattheüs 2 vers 14 en 15. De Here Jezus is als een klein kind naar Egypte gebracht door zijn ouders.

Zoek eens de volgende gedeelten zelf op in je Bijbel

 Jesaja 11 vers 2 en Lucas 4 vers 17 tot 23
 Hij werd met de Geest gezalfd.

 Jesaja 53 vers 4 en Mattheüs 8 vers 16 en 17
 Hij nam onze ziekten en zwakheden op zich.

 Zacharia 9 vers 9 en Mattheüs 21 vers 4 en 5
 Hij reed Jeruzalem binnen op een ezel.

 Psalm 41 vers 10 en Johannes 13 vers 18
 Hij werd verraden door één van zijn vrienden.

 Zacharia 11 vers 12 en 13 en Mattheüs 26 vers 15, Mattheüs 27 vers 7,10
 Hij werd verkocht voor dertig zilverstukken.

 Jesaja 50 vers 6 en Mattheüs 27 vers 30
 Hij werd bespuwd en geslagen.

 Psalm 69 vers 22 en Mattheüs 27 vers 34,48
 Men gaf hem gal en azijn te drinken.

 Exodus 12 vers 46 en Johannes 19 vers 33,36
 Geen van zijn beenderen werd gebroken.

 Psalm 22 vers 17 en Johannes 20 vers 25
 Zijn voeten en handen werden doorboord.

 Psalm 22 vers 19 en Johannes 19 vers 23,24
 Zijn voeten en handen werden doorboord.

 Jesaja 53 vers 9 en Mattheüs 27 vers 38, 57 tot 60
 Men doodde Hem met de boosdoeners en Hij had Zijn graf bij de rijke.

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)