HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 34 - OCCULTISME  (vervolg)

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

OCCULTISME  (vervolg)

In het Nieuwe Testament vinden we verscheidene brieven, die door de apostel Paulus aan de christenen van verschillende gemeenten geschreven zijn. Bijvoorbeeld aan de christenen van de gemeente te Korinte en te Efeze. 

Tijdens zijn zendingsreizen bezocht Paulus vele plaatsen. Handelingen 18:1-17. Paulus bracht een bezoek aan Korinte, predikte het Evangelie van de Here Jezus Christus en veel mensen bekeerden zich. Handelingen 19:1-21. Paulus bezocht ook Efeze, predikte het Woord Gods en velen kwamen tot het geloof. In beide plaatsen kwamen veel mensen tot de Here. Velen werden gedoopt in water en vervuld met de Heilige Geest. 

Toch was er een verschil tussen de christenen van Efeze en Korinte. In Korinte waren veel moeilijkheden en problemen in de gemeente, terwijl er in Efeze veel zegen was. Wat was hiervan de reden? Paulus had de brieven aan beide gemeenten gezonden. Uit de brieven aan de christenen te Korinte en uit het boek Handelingen blijkt waarom er verschil was tussen deze gemeenten. De Korintiers: Lees 2 Korintiers 6:14-18 met veel aandacht. Voordat de mensen van Korinte tot geloof kwamen, stelden zij vertrouwen in afgoden en ze aanbaden boze geesten. 

Paulus predikte het Evangelie van de Here Jezus en de Korintiers bekeerden zich en lieten zich dopen. Ook ontvingen zij de Heilige Geest. Maar deze mensen hadden niet volledig gebroken met de afgoderij en het occultisme (o.a. toverij). Paulus waarschuwde hen (2 Korintiers 6:17) "Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine." Efeze 4:27 "En geeft de duivel geen voet." De christenen van Korinte gaven de duivel wel voet, doordat ze nog niet volledig gebroken hadden met het occultisme. Daarom waren er nog problemen en zonden onder hen. De Efeziers: Lees Handelingen 19:18-20. 

Voordat de Efeziers christenen werden, hadden zij ook afgoden en boze geesten aanbeden. De mensen van Efeze deden ook aan occultisme. Lees Handelingen 19:23-40 maar eens. Toch waren er vele zegeningen onder de christenen van Efeze. De reden hiervan vinden we in Handelingen 19:18-20. De christenen van Efeze verbrandden alles wat met afgoderij en toverij te maken had. Zij verbraken elke verbinding met de zonde van het occultisme. Daarom werden de christenen van Efeze gezegend. Zij gaven satan geen voet. Occultisme is een vreselijke zonde in Gods ogen. God kan niet werken op een plaats waar mensen aan occultisme doen. Het is belangrijk dat we satan in het geheel geen ruimte geven. Als we satan een klein plaatsje van ons leven gunnen, dan neemt hij ons helemaal en zal hij ons vernietigen. 

In het Oude Testament lezen we (Deuteronomium 7:25-26) "De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daarvan zult gij niet begeren en u niet toe‰igenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor den Here, uw God. En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder den ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder den ban." God gebood zijn volk, dat zij geen contact met afgoden mochten hebben. 

Tegenwoordig hebben veel mensen afgodsbeeldjes, gelukspoppetjes, amuletten, e.d. in huis. Velen dragen kettinkjes met gelukstekens of sterrenbeelden. Al deze dingen brengen de mens in het rijk van satan; onder de vloek. Als we breken met elke vorm van occultisme, dan zegent de Here ons. Kolossenzen 1:13-14 "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden." God zal een ieder bevrijding schenken die tot Hem komt, en zal hem brengen in het Koninkrijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Prijst de Heer!

Beantwoord de volgende vragen

1. Lees 2 Kotintiers 6:14-18 en de tekst van deze les nog eens goed door. Vertel in uw eigen woorden waarom er problemen waren in de gemeente te Korinte

Bestudeer Handelingen 19:18-20. Schrijf de reden op waarom er zoveel zegen was onder de christenen te Efeze.

3. Is het belangrijk dat we breken met het occultisme en alles wat daarmee te maken heeft, als we tot bekering gekomen zijn? (Handelingen 19:18-20)

4. Kunnen wij, als kinderen van God, geestelijk één zijn met de mensen die occultisme bedrijven? (2 Korintiers 6:14)

5. Onderstreep de juiste levenshouding. a. Als christen zijnde, kun je meedoen in het bedrijven van occultisme. b. Als je een christen bent, dien je de mensen te waarschuwen voor occul- tisme en hen op Jezus Christus de Verlosser te wijzen. c. Wij behoeven niet van Jezus te getuigen.

6. Lees Handelingen 19:18-20 nog een goed door. Wat deden de mensen, die tot het geloof in Jezus waren gekomen, met de boeken en spullen waarmee ze het occultisme hadden bedreven?

7. In de les werd Deuteronomium 7:25-26 aangehaald. Vertel in uw eigen woorden wat wij doen moeten met boeken en voorwerpen, die met occultisme of afgoderij te maken hebben.

8. Als u familie of vrienden heeft, die willen dat u met hen meedoet in het verrichten van occultisme, b.v. spelletjes die te maken hebben met waar- zeggerij en astrologie of het doen van yoga-oefeningen, gehoorzaamt u dan uw familie of vrienden, of bent u gehoorzaam aan het Woord van God? Lees Matteus 10:37-39 en Handelingen 5:29.

 9. Als we God meer gehoorzamen dan mensen, dan zegent de Here ons. In Romeinen 8:6b lezen we wat het gevolg is als we gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest. Vul de ontbrekende woorden in. "Maar den gezindheid van den Geest is ________________ en ________________.

10. Efeze 4:27 "En geeft de duivel geen voet". Geven wij satan de gelegenheid beslag op ons leven te leggen als wij aan occultisme doen?

11.Matteus 6:33. Veel mensen die ziek zijn of last hebben van kwalen gaan naar magnetiseurs om genezing te ontvangen. Ook raadplegen velen een helderziende als ze iets kostbaars kwijt zijn of als er oplossingen gezocht worden voor een bepaald probleem. Is dat de juiste manier? Vertel in uw eigen woorden wat er in de bovengenoemde tekst bedoeld wordt.

12. Handelingen 19:18-20. Wat gebeurde er bij de christenen te Efeze toen zij hun occulte boeken verbrand hadden? (vers 20)

13 . Kolossenzen 3:1. Wat behoren wij, als werkelijke christenen, altijd te doen?

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

  Lees eens verder: Betekenis van occulte symbolen


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)