HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 25 - DE HEILIGE GEEST 

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

DE HEILIGE GEEST

Lees de BijbelAls u het Nieuwe Testamant leest, speciaal het boek Handelingen, dan leest u dat de christenen, waarover in dit boek geschreven is, sterk waren in het geloof. Zij beleefden vele overwinningen. Het evangelie werd met kracht gepredikt en er gebeurden vele wonderen. De zieken werden genezen en boze geesten werden uitgedreven. 

Deze christenen ervaarden veel vreugde en vrede en ze getuigden daarvan. Ze kenden Jezus; ze wisten dat Jezus opgestaan was uit de dood en dat de duivel overwonnen was. De eerste christenen predikten zonder vrees en zij leidden velen tot Jezus Christus. Handelingen 4:33 "En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen." De apostelen, de discipelen van Jezus waren in het algemeen eenvoudige en vaak ongeschoolde mensen. Zij hadden meestal geen universiteit of hoge school bezocht. Verschillende van hen waren vissers. Maar deze mensen hadden veel vrijmoedigheid. Ze spraken veel over Jezus. Zij waren vol van de Heilige Geest. De eerste christenen waren sterk in het geloof. Ze leefden niet het ene moment op de bergtop en het volgende moment in het dal. Ze stonden altijd in de overwinning van Jezus Christus. 

Paulus zegt in 2 Korintiers 2:14 "Maar God zij gedankt, die ons ten allen tijde in Christus doet zegevieren." Paulus en de eerste christenen beleefden overwinningen. Wat hadden de eerste christenen dan wat de christenen van vandaag zo vaak missen? In deze en de volgende lessen gaan we bezien wat de eerste gemeente beleefde en hoe zij kon overwinnen. De christenen van de eerste gemeente waren vervuld met de Heilige Geest. Zij waren vol van de kracht en liefde van God! Ook u kunt de Heilige Geest ontvangen. Er is voor een ieder redding en verlossing; ieder mens kan ook vervuld worden met de Heilige Geest. Herinnert u zich Handelingen 2:38? "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op den naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Ook in de volgende les zullen we deze belofte bestuderen.

Beantwoord de volgende vragen

1. Wat hadden de eerste christenen wel, wat de christenen van vandaag vaak missen? (Lees de tekst van de les nog eens door)

2. Wat zei Johannes de Doper van Jezus? a. Joh 1:29 b. Mat 3:11b "Maar Hij, die na mij komt, is _______________________________

N.B. Het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als gedoopt worden in de Heilige Geest.

3. Lees Johannes 14:16-17 aandachtig. Jezus spreekt hier over een Trooster die zal komen. Deze Trooster is de Heilige Geest. Jezus noemt de Trooster ook wel de Geest der waarheid. a. Waar wil de Heilige Geest wonen? (vers 17) b. De Here Jezus zegt in vers 17 dat de wereld de Geest der waarheid niet kan ontvangen. Kunt u de Heilige Geest ontvangen als u zich niet bekeerd hebt van uw zonden?

4. Johannes 16:7. De discipelen vonden het niet leuk dat Jezus hen ging ver- laten. Maar wat sprak Jezus tot hen? Maak de volgende tekst af. "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, zal .........

 5. Jezus zegt in Joh 14:17 dat we de Heilige Geest zullen kennen Onderstreep het goede antwoord. a. Als een gelovige de Heilige Geest ontvangt, dan ervaart hij dat niet. b. Als een gelovige de Heilige Geest ontvangt, dan ervaart hij dat wel. c. Gelovigen kunnen de Heilige Geest niet ontvangen. * Een gelovige is iemand die gelooft en wederom geboren is.*

6. Lees Joh 16:13. Wat doet de Heilige Geest als Hij in uw leven komt wonen? a. b. Begrijpt u nu dat wij de Heilige Geest nodig hebben?

7. In Johannes 16:13-14 spreekt de Here Jezus over de Heilige Geest Wie zal door de Heilige Geest verheerlijkt worden? a. de gelovigen b. alleen Jezus Christus. (onderstreep het goede antwoord)

8. In Lucas 24:49 lezen we dat Jezus tot zijn discipelen sprak dat zij Jeruzalem niet mochten verlaten. Waar moesten de discipelen op wachten?

9. Lucas 24:49. Was de kracht die de discipelen zouden ontvangen aards of hemels?

10. In Handelingen 1:8 staat een hele fijne belofte aangaande het ontvangen van de Heilige Geest. Jezus sprak deze belofte uit voordat Hij naar de hemel ging. Bestudeer deze tekst en schrijf hem op "Maar ..........

 11. Wat zullen we ontvangen als de Heilige Geest over ons komt? (Handl 1:8a)

12 . Denkt u dat er sterkere krachten zijn dan de kracht van de Heilige Geest?

13. Jezus beloofde de Heilige Geest aan zijn discipelen. Zij ontvingen de Heilige Geest 10 dagen nadat Jezus opgevaren was naar de hemel. Op welke dag ontvingen de discipelen de Heilige Geest?

14. Als u Jezus wilt eren met heel uw leven en als u de zonden en verleidingen van satan wilt overwinnen, doet u dit dan in eigen kracht of hebt u, zoals de discipelen, de Heilige Geest nodig?

Dit is een belangrijke. De duivel wil dat de gelovigen weer in de zonden terug vallen. Maar God wil dat u sterk bent, daarom beloofde Jezus de Heilige Geest. Bid om de hulp van de Heer, want Hij wil u helpen om zijn Woord te begrijpen en Hij zal u leiden naar de doop in de Heilige Geest. In de volgende les zullen we verder op dit onderwerp ingaan.

 Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)