HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 31 - WANDELEN IN DE LIEFDE 

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

WANDELEN IN DE LIEFDE

Lees de BijbelEen ding verlangt de Heer van ons, dat is dat we Hem liefhebben. De Here Jezus wil dat we Hem boven allerlei andere dingen lief zullen hebben. De satan zal altijd proberen ons tegen te houden om de Here Jezus werkelijk lief te hebben. Hij zal ons altijd trachten te belemmeren wanneer wij onze aandacht op Jezus richten. 

Maar wij behoren voor Jezus te leven, voor Hem alleen! Lucas 10:38-42. In dit Bijbelgedeelte kwam de Here Jezus in een dorp waar Hij een vrouw, Martha geheten, ontmoette. Martha nam Jezus in huis. Zij had een zuster, genaamd Maria. Martha had het erg druk met bedienen en verzorgen. Ze had geen tijd om even te gaan zitten en naar Jezus te luisteren. De Bijbel zegt dat Maria wel aan de voeten van Jezus zat om zijn woorden in zich op te nemen. Maria hield van Jezus, zij wilde alleen naar Hem luisteren. Martha had het erg druk met allerlei andere dingen, zij miste de zegen. Jezus sprak in vers 41 en 42 van hetzelfde hoofdstuk: "Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen; maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen." 

Maria had Jezus lief. Heeft u het goede gekozen, of bent u druk met allerlei andere dingen? De Here verlangt van u, dat u Hem boven alles lief zult hebben, en dat u leeft tot eer van de Heer. Een ander verhaal uit het Woord van God staat in Johannes 21:15-18. Petrus had de Here Jezus verloochend. Na zijn opstanding, verscheen de Here Jezus aan zijn discipelen. Tijdens deze bijeenkomst sprak Jezus drie keer tot Petrus: "Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?" Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde maal aan Petrus vroeg: "Hebt gij Mij lief?" Petrus sprak: "Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb." 

Jezus wilde de liefde van Petrus bezitten. Jezus wil ook uw liefde bezitten. Vele christenen hebben de Here lief, maar er zijn vaak andere dingen in hun leven die zij boven de Here liefhebben. Zij houden meer van de dingen van de wereld. In 1 Johannes 2:15 staat: "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem." Als een christen andere dingen boven Jezus liefheeft, dan bedrijft hij eigenlijk afgoderij. Elk ding dat wij boven Jezus liefhebben, is een afgod voor ons. Afgoderij betekent andere goden aanbidden. 1 Johannes 2:17 zegt: "En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid." 

In 1 Korintiers 6:9-10 en in Galaten 5:20-21 staat dat afgodendienaars het Koninkrijk Gods niet zullen be-erven. Als we wederom geboren zijn, dan behoren we deze wereld niet meer toe, dan zijn we bewoners van het Koninkrijk van God geworden; we behoren tot het gezin van God. Efeze 2:19 "Zo zijtgij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods." Is dat niet fijn?

Beantwoord de volgende vragen

1. Lucas 10:39-42. In dit gedeelte van de Bijbel gaat het over Maria en Martha. Wie van hen had het goede deel uitgekozen?

2. Wat was de fout van Martha?

3. Wat was het goede deel dat Maria uitgekozen had?

4 . Welke houding verwacht de Heer van ons? (Lees Lucas 10:39-42 nog eens over)

5. Wat is het belangrijkste wat de Heer van ons verlangt? (Onderstreep het goede antwoord.) a. Dat we veel goede werken doen b. Dat we al onze liefde aan Hem geven.

6 . Vertrouwen wij de Here, als we ons bezorgd maken over vele dingen?

7. Matteus 6:33. Wat moet de eerste plaats in ons leven innemen, de dingen van ons zelf of het Koninkrijk Gods?

8. Wat vroeg de Here Jezus driemaal aan Petrus? (Johannes 21:17)

9. Wat antwoordde Petrus?

10 . Wat zou u antwoorden als de Here Jezus dezelfde vraag aan u stelde?

11. Sommige mensen zijn erg druk. Zij hebben geen tijd om te bidden of hun Bijbel te lezen. Tonen deze mensen dat ze de Here Jezus werkelijk liefheb-ben?

12. 1 Johannes 2:15. Wat staat er in deze tekst van mensen die de wereld lief- hebben?

13. Hoe worden mensen genoemd die de wereld meer liefhebben dan Jezus? (zie de tekst van deze les)

14. Kunnen afgodendienaars (mensen die afgoden aanbidden) het Koninkrijk van God ontvangen? (1 Korinti‰rs 6:9-10)

15. In Efeze 2:2 staat dat we de slechte weg van de wereld volgden, voordat we ons bekeerden. We gehoorzaamden satan. Leven wederomgeboren mensen op de- zelfde wijze als de mensen van de wereld?

16 . Jakobus 1:27 (laatste gedeelte) Hoe moeten we ons gedragen?

17. Jezus zegt in Johannes 8:23 "Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld." Lees ook Johannes 15:19 en Johannes 17:14. Is een wederomgeboren christen het eigendom van deze wereld?

18. Wat bidt de Here Jezus in Johannes 17:15?

19 . Filippenzen 2:15b. Hoe moet een christen zich gedragen in deze wereld?

20. 1 Johannes 2:10. Waarin leven wij als we Gods liefde openbaren?

21 . Matteus 5:14. Wat zegt Jezus in deze tekst?

In Johannes 13:1 lezen we dat de Here Jezus de zijnen (dit waren zijn dis-cipelen) liefhad. Hij had hun lief tot het einde. Gods liefde geldt niet voor een bepaalde tijd, zoals menselijke liefde. Gods liefde duurt tot in eeuwig-heid. Deze liefde wil de Heilige Geest ook aan ons geven. Dit is een liefde waarin we mogen leven door de Heilige Geest. Een heerlijk leven is dit, een geschenk van God. Wandel dagelijks in de liefde Gods, u behaagt Hem ermee. De Here zal u helpen dagelijks in zijn liefde te leven.

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)