HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 06 - Idolen - Om eens goed over na te denken

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lees de Bijbel  

Even een uitstapje: Levende Stenen

Petrus 2 : 4 en 5 (Voeg u bij Hem, bij de levende steen Die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid.)

Gelukkig zijn er altijd mensen die zich actief willen inzetten voor de gemeente van de Heer Jezus. Zij willen met hun geloof iets doen voor Jezus en nemen daarom deel aan jeugdwerk, evangelisatie of wat dan ook. En hoe meer mensen dat gaan doen hoe beter het is. Beter voor de gemeente, maar ook voor de wereld om die gemeente heen. De oproep om een levende steen te worden, zoals in dit bijbelgedeelte naar voren komt, is op het eerste gezicht niet zo aantrekkelijk. De eerste gedachte die bij "steen" opkomt spoort niet met "actief zijn". Reden om na te gaan wat hier eigenlijk wordt bedoeld.
 
Voor Wie kies je, dat is eigenlijk de vraag

Jonge mensen zoeken vaak voorbeeldfiguren, mensen waar ze achter willen staan. Idolen, mensen die ze als voorbeeld willen nemen voor het bepalen van hun eigen levensweg. Mensen waar ze iets van verwachten, waar ze op kunnen vertrouwen.

Kies je voor een idool?

Een idool is een afgodsbeeld, drogbeeld, waanvoorstelling. Daarom wijzen jodendom en
christendom idolatrie af. Voor heiligen en iconen was wel een plaats. Zij wijzen boven zichzelf
uit, naar het hogere. Maar idolen verwijzen naar zichzelf. Mensen als idool vereren is een vorm
van afgoderij. Mede dankzij de moderne massamedia zijn de idolen weer helemaal terug. En het zijn nu geen beelden of onware ideeën, maar mensen die tot idool worden. Daartegenover past ons een kritische houding.

Dat leidt helaas nogal eens tot teleurstellingen. Mensen vallen vroeg of laat tegen. Je ontdekt hun beperkingen en fouten. In Jezus word je echter nooit teleurgesteld. Hij maakt waar wat Hij belooft. Hij heeft ons een geweldige toekomst voorspeld. In het vers dat hieraan vooraf gaat wordt gezegd dat de Heer goed is. Hij is goed voor ons. Hij heeft het beste met ons voor. "Het beste" in de meest vérstrekkende betekenis van het woord.

Voeg u bij Hem!

En dan voegt Petrus daar aan toe:  bij de levende steen. Dat lijkt niet echt een onderstreping van het voorgaande. Maar laten we deze uitdrukking eens nader bekijken. Een steen is een voorwerp dat niet flexibel is, dat niets te maken heeft met "leven". Bij het begrip steen ontstaat mogelijk een negatief beeld. Van iemand die zich hard, ongevoelig, opstelt zeggen we: hij is zo hard als een steen. Toch kan de steen ook worden geassocieerd met positieve dingen. Dan kun je denken aan begrippen als: vast en zeker, degelijkheid, beschermd worden, hij is er altijd, je kunt erop bouwen, enz. Ik denk dat al deze begrippen, en nog veel meer, van toepassing zijn op onze Heiland.

Toch vond Petrus het niet voldoende om Jezus een steen te noemen. Petrus noemt Jezus de "levende steen". Dit lijkt een tegenstrijdige uitdrukking, omdat een steen niet wordt geassocieerd met leven. Bij een steen denk je aan dode materie, aan versteend leven. Petrus legt uit dat in Jezus het onmogelijke mogelijk wordt. Jezus weet dode materie tot leven te brengen. Jezus kan dat, want Hij is het leven Zelf. Hij deelt het leven uit aan een ieder die in Hem gelooft. Hij brengt mensen tot leven door zijn levendmakende en vernieuwende Geest. Zo is Hij (volgens de eigenschappen van de steen) onze Beschermer, Die er altijd voor ons is, op Wie wij kunnen bouwen, en Die ons bovendien het leven geeft, het eeuwige leven.

 Deze Jezus is en wordt nog steeds door mensen verworpen. Gelovigen kunnen dat niet begrijpen. Wie verwerpt nu het leven? Voor de ongelovigen is Jezus niet de Zoon van God, waar je jezelf aan kunt toevertrouwen. Hooguit een interessante profeet, een goeroe. Wie niet in Hem gelooft, verwerpt Hem als de Redder van de wereld. Jezus is Gods Zoon, Die Hij aan de wereld gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. God wijkt niet van Zijn reddingsplan af omdat er mensen zijn die niet in Hem geloven.

Jezus is Gods oogappel

De ultime uiting van Zijn liefde voor de wereld. Niets of niemand doorkruist Zijn plannen. Jezus is kostbaar in de ogen van God. Geen wonder, Hij is Zijn enige Zoon. Jezus is niet zo maar een steen, maar een kostbare steen, een edelsteen. Edelstenen behoren tot de rijkste bezittingen van de mensen. Jezus is het rijkste bezit van God de Vader. Daar is Hij zuinig op. Van de "soort" van Jezus bestaat er maar één. Daarom is het evangelie uniek.

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
 Jezus is de levende steen. En nu moeten wij onszelf ook als levende stenen laten gebruiken. Maar er zijn toch duidelijke verschillen tussen Jezus en ons. Om te beginnen zijn wij niet volmaakt zoals Hij. Dat betekent dat de "kwaliteit" van ons als beschermers, als mensen op wie men kan bouwen, beduidend minder is.

Bovendien kunnen wij uit onszelf geen dode materie tot leven brengen. Wij hebben het leven niet in onszelf, zoals Jezus. Wij kunnen alleen levende stenen zijn als wij "in Jezus" blijven. Als wij leven door Hem. Dan zijn we ook op weg naar de volmaaktheid, al is die dan nog niet bereikt. Zo kunnen wij als levende stenen iets betekenen voor anderen, kunnen wij anderen tot Jezus leiden.

Wij hoeven niet volmaakt te zijn om anderen tot Jezus te kunnen leiden

En dat is maar goed ook, anders zouden "die anderen" zich teleurgesteld afwenden. Door het zien van onze gebreken en tekortkomingen kunnen anderen constateren dat er ook hoop is voor hen. Dat ze mogen komen zoals ze zijn. Dat er hoop is voor zondaren. Ook christenen zijn zondaren. En hoezeer ze ook hun best doen om niet te zondigen, ze komen er nooit helemaal los van. Natuurlijk doe je je best, om God geen verdriet te doen, maar de volmaaktheid ligt in dit leven niet binnen handbereik. Er is hoop voor de wereld, want God vraagt geen prestaties, alleen geloof. Hij vraagt Zijn volgelingen om levende stenen te worden, in het voetspoor van Jezus.

En nu vraagt God van ons, dat wij ons als levende stenen laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Het begrip "geestelijke tempel" is net zo tegenstrijdig als het begrip "levende steen". Maar bij God is immers alles mogelijk. Van stenen kun je een tempel bouwen. Van levende stenen bouw je een geestelijke, "levende" tempel. Wij vormen als stenen, als christenen, samen de gemeente van Jezus Christus. Deze gemeente wordt hier een tempel genoemd. Maar een tempel is op zichzelf genomen statisch. Maar als levende stenen een tempel vormen komt die tempel tot leven. Dan wordt het een geestelijke tempel, een tempel waar de Heilige Geest zichtbaar aan het werk is.

Paulus noemt de gemeente van Jezus in Efeziërs 2 een gebouw dat groeit. Alweer zo'n vreemde uitdrukking die niet lijkt te kunnen. Een gebouw groeit toch niet? Tijdens de bouw van een huis is er sprake van "groei", maar daarna niet meer. Groei heeft echter te maken met leven. Waar leven is, is groei. Waar groei is, is leven. Die twee zijn aan elkaar verbonden. En zo zeggen Petrus en Paulus in de Bijbel precies hetzelfde. De gemeente van Christus leeft dankzij het werk van de Heilige Geest. En die gemeente groeit dus ook. Die groei kan betrekking hebben op zowel de groei van de leden in hun persoonlijk geloof als op de groei in aantallen leden.

De gemeente van Christus heeft een statische kant (steen / tempel) en een dynamische kant (levend / geestelijk). Het één kan niet zonder het ander. In de gemeente heb je vaste elementen, zoals: de Bijbelse leer, de ambten, de sacramenten, liturgische afspraken, organisatievormen, allerlei regelingen, enz. Daar kun je niet zonder. Daarnaast heb je dynamische elementen, zoals: geloofsgroei, evangelisatieactiviteiten, liefde, gemeenschapsoefening, gaven van de Geest, enz. Traditionele kerken zitten meer aan de statische kant. Evangelische gemeenten meer aan de dynamische kant. Toch kunnen beide kanten niet gemist worden.

Een gemeente zonder dynamiek is een dode gemeente, gedoemd te verdwijnen. Een gemeente zonder statische kant loopt het risico in een spraakverwarring of een chaos te eindigen. In een plaatselijke gemeente dient er ruimte te zijn voor beide kanten. Traditionele mensen dienen open te staan voor nieuwe liturgische vormen en activiteiten op allerlei gebied, zolang deze tot doel hebben om de gemeente verder op te bouwen. Evangelische mensen dienen open te staan voor de noodzaak van een goede organisatie, bijvoorbeeld op financieel gebied, zolang dit tot doel heeft om de gemeente degelijk en betrouwbaar te maken.

En zo kunnen wij, zegt Petrus, als gemeenteleden samen een heilig priesterschap vormen. Heilig: op God gericht. Priesterschap: bereid om je dienstbaar op te stellen, dienstbaar ("geestelijke offers") naar God en de mensen toe. Zo te leven als gemeente, door Jezus Christus, is aangenaam voor God. Dan vormen wij een gemeente die leeft, waar iets van uitgaat, waar de wereld iets aan heeft. Een gemeente die de wereld zoekt en niet wordt verscheurd door interne discussies. Een gemeente van mensen, die niet voor zichzelf leeft, maar voor de ander. Een gemeente van mensen, die niet gericht is op consumeren, maar op profeteren.

(met dank aan: gelovenisleven.nl)                                                                           Lees ook eens: Dwaling - Leugen - Verstoktheid

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)