HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 10 - Namen van God in het Oude Testament - 3

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Namen van God in het Oude Testament - 3

Lees de Bijbel   De vorige keer hebben we gezien dat de naam 'Elohiem' (God) ons God voorstelt als de almachtige Schepper van hemel en aarde, die ver verheven is boven Zijn schepselen. In dit artikel willen we nu nadenken over de naam 'Jahweh' (HERE) die wel de oudtestamentische naam van God bij uitstek is. In Deuteronomium 28:58 wordt deze namelijk de "heerlijke en geduchte Naam" genoemd en als in Leviticus 24:11 eenvoudigweg over 'de Naam' wordt gesproken, dan wordt hiermee die heilige naam 'Jahweh' bedoeld.

De naam Jahweh komt in het Oude Testament welgeteld 5321 maal voor en wordt in de regel in de Nederlandse vertalingen weergegeven door "HERE" of "HEERE" (let op de hoofdletters). Het verschil tussen de namen 'Elohiem' (God) en 'Jahweh' (HERE) is van groot belang: Elohiem is de verheven Schepper van het heelal; Jahweh is de persoonlijke God die een verbond gesloten heeft met de mens; Elohiem is de alwijze, allerhoogste God; Jahweh is de God die in liefde omziet naar de mens, in het bijzonder naar zijn uitverkoren volk Israel, om hun de weg ten leven te wijzen. Zo is in het Oude Testament Elohiem heel vaak de naam waarmee God Zich noemt om zijn betrekkingen tot de vele volkeren op deze aarde weer te geven; als het echter om Zijn relatie met het volk Israel gaat, dan noemt God zich echter niet meer Elohiem, maar Jahweh. Jahweh is dus de naam van de Verbondsgod van Isra‰l! Hiermee willen wij niet zeggen dat Jahweh en Elohiem twee verschillende goden zijn: het is dezelfde, ene God, maar de naam Elohiem drukt een andere heerlijkheid van Hem uit dan de naam Jahweh.

Om het genoemde verschil aan te tonen hoeven we niet ver in de Bijbel te zoeken. Wordt God in Genesis 1 telkens 'Elohiem' genoemd omdat daar de nadruk valt op zijn scheppingskracht, zo lezen we plotseling in Genesis 2:4 over 'Jahweh Elohiem', de HERE God. In Genesis 2 staat vanaf vers 4 namelijk niet meer de schepping zelf centraal, maar de mens, die de kroon van die schepping is: Het behaagde God om Zich aan ‚‚n van zijn scheppingswerken niet alleen te openbaren als God, maar om ook met die mens in een verbondsrelatie te treden, een relatie van liefde. Daarom verschijnt in dat tweede hoofdstuk van de Bijbel die naam Jahweh. Jahweh is derhalve de naam van God wanneer Hij een persoonlijke verbinding aangaat met de mens. Daarom is Jahweh ook bij uitstek de naam van de God van het volk Isra‰l, omdat juist d¡t volk in zo'n bijzondere relatie tot Hem stond (vergelijk Amos 3:2), opdat iedereen wete "dat zijn naam (dit is de naam van de God van Isra‰l) is: Jahweh (HERE)". (Ps.83:19; vergelijk Ex.3:15) Het grote verschil is dus dat Elohiem geen 'naam' is in de strikte zin van het woord, maar meer een 'wezensaanduiding', terwijl Jahweh wel degelijk een naam is, een eigennaam van een Goddelijk Persoon. Zoals de meesten de koningin van Nederland niet anders kennen dan als 'hare majesteit', zo is er een klein groepje mensen, haar familieleden en goede vrienden, die haar bij haar naam kennen en zo mogen noemen: 'Beatrix'. Precies zo is God voor de volkeren niets anders dan 'de [almachtige] God' (elohiem), maar is er een uitverkoren volk dat in een veel persoonlijkere relatie met deze God staat: Het volk Isra‰l mag God bij Zijn naam kennen: Jahweh! Zo stelt de naam 'Jahweh' God voor als een Persoon en brengt Hem aldus in verbinding met andere (menselijke) personen. Jahweh is dus de naam waaronder uitverkoren mensen uit het Oude Testament de allerhoogste God mogen aanbidden. Nu begrijpen we ook waarom er in de bijbel wel wordt gesproken over 'd‚Elohiem', dit is de w re God in tegenstelling tot alle valse afgoden, maar nooit over 'd‚ Jahweh', want 'Jahweh' is de naam van de enige ware God. Zo spreekt de Jood w‚l over 'mijn God (elohiem)', maar nooit over 'mijn HERE (Jahweh)', want wanneer hij 'mijn God' zegt bedoelt hij Jahweh. Hij spreekt w‚l over 'de God (elohiem) van Isra‰l', maar nooit over 'de HERE (Jahweh) van Isra‰l', want er is geen andere Jahweh. Hij spreekt w‚l over 'de levende God (elohiem)', maar nooit over 'de levende HERE (Jahweh)', want Jahweh is de levende God!

Nu is het nodig om eerst iets te zeggen over de naam 'Jahweh' zelf. In het Hebreeuws (dat voor geschreven tekst alleen maar medeklinkers gebruikt) luidt deze naam 'jhwh' (dit wordt ook wel het 'tetragrammaton' genoemd, wat letterlijk 'de vier letters' betekent). Nu, in de twintigste eeuw, is het moeilijk nog te achterhalen w‚lke klinkers er tussen die vier letters horen te staan. Dus: we weten niet precies hoe deze naam moet worden uitgesproken De Joden kunnen ons hierbij ook niet helpen, daar zij in hun geweldige eerbied voor de naam 'Jahweh' liever een omschrijving gebruikten (zoals 'de Naam', 'de Heerlijkheid', 'Here' (Adonaj), enzovoort) dan deze naam zelf uit te spreken! Tegenwoordig zijn de geleerden verdeeld over de uitspraak en (daarmee samenhangend:) de precieze betekenis van de naam Jahweh. Sommigen willen de letters 'JHWH' opvatten als een vorm van het oude Hebreeuwse werkwoord voor 'zijn' ('HWH'), zodat het dan iets betekent als: "Hij die is" of "Hij die zal zijn". Als dit juist is (vergelijk Ex.3:14), dan is de juiste uitspraak waarschijnlijk Jahweh. Anderen ontkennen deze afleiding echter (overigens op goede gronden) en vatten de vier letters 'jhwh' op als een oud zelfstandig naamwoord van onbekende oorsprong, waarvan elk van die vier letters werd uitgesproken, zodat de naam dan uit minstens drie lettergrepen moet bestaan. Wij laten deze discussie verder rusten en doen er voorlopig het beste aan om de Goddelijke uitleg uit Exodus 3:14 maar aan te nemen: Jahweh is dan de naam van de 'IK BEN', de Eeuwig Zijnde. Dit komt bijzonder goed overeen met een andere 'definitie', namelijk die uit Genesis 21:33. Daar wordt de naam Jahweh uitgelegd als de naam van de 'Eeuwige God' (Hebreeuws: El Olaam - zie een volgend artikel). Deze gedachte vinden we ook op andere plaatsen in de Schrift, zodat de naam Jahweh in ieder geval mede de betekenis van 'de Eeuwige', 'de Onveranderlijke' heeft: "Jahweh is de eerste, Jahweh is de laatste, en buiten Hem is er geen god (elohiem)" (Jes.44:6; vergelijk 40:28 en 41:4). Wanneer Mozes in Exodus 3 aan zijn God vraagt "wat Zijn naam is", dat betekent letterlijk in het Hebreeuws: wat die naam van God ten diepste inhoudt (vergelijk vers 6,13), dan luidt het Goddelijke antwoord: "Ik ben die Ik ben", of: "Ik zal zijn die Ik zijn zal", of: "Ik ben die Ik eeuwig ben", of: "Ik ben er" (vers 14). Het antwoord drukt uit dat God een eeuwig God is (vergelijk vers 15). "Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid b‚nt U, o God" (Ps.90:2, letterlijk naar het Hebreeuws). Toch zit er in het antwoord aan Mozes een heel duidelijk element van ondoorgrondelijkheid:Mozes vroeg aan de HERE wie Hij is, maar uit het antwoord blijkt dat Gods Wezen, Gods Persoon niet in menselijke bewoordingen is uit te drukken. Juist ¢mdat God God is, zal niemand dan Hijzelf zijn natuur kennen en doorgronden. Voor de mens moet het genoeg zijn dat Jahweh een God is die is!

Een ander aspect dat met de naam 'Jahweh' is verbonden, is zijn heiligheid. We zien dat heel duidelijk in het volk Isra‰l, aan wie God Zich als Jahweh heeft geopenbaard. Hoe hoger de privileges van de mens in het 'kennen van Hem', des te groter is ook zijn verantwoordelijkheid om te wandelen in overeenstemming met die kennis, dus in overeenstemming met God Zelf. Daarom lezen we herhaaldelijk in de Bijbel dat de Isra‰liet heilig moest zijn, omdat hij bij het volk behoorde dat de naam Jahweh kende, de heilige God (zieLev.19:2; 20:26; vergelijk Ps.11:5,7; 119:75 en zie - wat ons betreft - vooral 1Petr.1:14-21).

Wij vragen de lezer het belangrijke gedeelte in Exodus 6:1-2 op te slaan. Hier lezen wij dat God zegt dat Hij met de naam 'Jahweh' niet bekend is geweest aan Abraham,Iza„k en Jakob. Dit betekent echter niet dat de naam Jahweh niet door de aartsvaders gekend werd (in de betreffende gedeelten uit het boek Genesis wordt de naam 'Jahweh' namelijk vele malen genoemd), maar het wil zeggen dat aan de patriarchen de betekenis van die naam niet is geopenbaard: Het behaagde de HERE pas aan Mozes duidelijk te maken dat die naam 'Jahweh' niet zomaar een naam is, maar een naam die alleen gedragen kan worden door een eeuwig God, die boven de tijd verheven is, maar die toch een persoonlijke relatie met de mens aangaat. Wij wijzen op dit punt omdat vele moderne 'bijbelgeleerden' op grond van de genoemde tekst uit het boek Exodus het standpunt van de zogenaamde 'redactionele kritiek' proberen te rechtvaardigen. Deze houdt onder andere in dat de vijf boeken van Mozes op een vrij willekeurige wijze in 'stukjes worden geknipt'. Elk van deze stukjes zou dan door een andere schrijver geschreven zijn (en hiermee bedoelen ze in ieder geval n¡et Mozes zelf!). Sommige van die schrijvers zouden hun God alleen maar als 'Elohiem' kennen en gebruikten derhalve in hun geschriften alleen die benaming voor God; anderen zouden alleen de naam 'Jahweh' kennen en die dus alleen maar gebruiken. De Goddelijke wijsheid waarmee deze namen in de Bijbel worden gebruikt en de verschillen in betekenis, worden door hen echter ontkend. Hoewel deze speculaties grote aanhang vinden (zelfs ook wel in zg. bijbelgetrouwe kringen!), verwerpen wij ze krachtig: ze zijn volkomen in strijd met het woord van God, dat ‚‚n geheel is, ge‹nspireerd door de Heilige Geest (2Petr.1:21). Laten wij toch altijd blijven vasthouden aan het woord van onze Here Jezus die gezegd heeft dat "de Schrift niet gebroken kan worden" (Joh.10:35).

In de Bijbel komt ook nog een vijftigtal keer een verkorte vorm van de naam Jahweh voor, te weten: 'Jah' (In de Nederlandse vertalingen is het verschil in grondwoord helaas niet merkbaar, aangezien beide woorden door 'HERE' zijn weergegeven). Deze naam heeft de speciale betekenis van 'Jahweh die onze verlossing is geworden'. Dit blijkt onder andere uit de eerste keer dat deze naam voorkomt. Vlak na de miraculeuze verlossing van het zuchtende volk Isra‰l uit de macht van de farao van Egypte, kan het volk zingen (dit is bovendien het eerste lied in de Bijbel: de grondslag voor ons gezang in een wereld die in barensnood is, ligt in de verlossing die God voor ons heeft bewerkt - zie Rom.8:28-39): "Jah is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest" (Ex.15:2). (De naam Jah komt verder bijvoorbeeld voor in Psalm 68:5,19 (vergelijk vers 2!); zie ook de bijzondere aanroep 'Jah Jahweh' in Jes.12:2 en 26:4.) Het meest bekend is de naam Jah echter in het woord 'Hallelujah', dat letterlijk betekent: 'prijst Jah'. En kennen we ook niet de naam 'Jezus' die betekent: 'Jah is Heiland'? Is de Here Jezus voor ons niet de verpersoonlijking van onze verlossing? Kunnen we niet tot Hem het 'hallelujah' toezingen?!

Als we door het bovenstaande iets meer zijn gaan zien van de diepe inhoud van de naam 'Jahweh', dan kunnen we nu ook iets meer begrijpen van de grote schok die er door de gelederen van de Joden ging toen zij een mens op deze aarde hoorden zeggen: "Voor Abraham was, Ik Ben" (Joh.8:58). Door deze woorden noemde de 'profeet uit Galilea' zich namelijk met die heerlijke en geduchte naam: Jahweh, HERE, de 'Ik Ben'. "En de Joden namen stenen op om ze op Hem te werpen" (Joh.8:59 en zie de voetnoot in de Telos-vertaling). "Niet om een goed werk stenigen wij U, maar omdat U die een mens bent, Uzelf God maakt" (Joh.10:33). Maar was deze 'Mens' niet het "Woord dat bij God was, en het Woord dat God was" (Joh.1:1)? Jezus van Nazareth is de enige mens op deze aarde die het recht heeft de naam Jahweh te dragen. (vergelijk vooral Jesaja 6 met Joh.12:37-41!) Leert Hebree‰n 13:8 ons niet de onveranderlijkheid die Jahweh kenmerkt: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid". En is die 'persoonlijke relatie tussen Jahweh en de mens' niet ten volle geopenbaard in de Mens Jezus Christus (vergelijk 1Tim.2:5-6) die kwam om het verlorene te zoeken en te behouden? Jahweh en Jezus zijn twee namen voor dezelfde Persoon: de Zoon van God, God de Zoon!

Gods persoonlijke aanwezigheid, zijn voortdurende handelingen met de mens, de onveranderlijkheid van zijn beloften en de hele openbaring van zijn verlossende genade, het is allemaal vervat in die ene naam: Jahweh. Daarom isin het algemeen de inleiding tot profetische boodschappen niet: "zo zegt God (Elohiem)...", maar: "zo zegt de HERE (Jahweh)...". Het is als Jahweh dat God de Heiland van Isra‰l werd en het is door de naam Jahweh dat er nu ook redding is voor de gehele wereld. Maar dwars door die naam Jahweh heen zien we ook de naam Jezus, de Persoon in Wie die naam Jahweh zijn volheid zou vinden. En als daarom de Isra‰liet uit het Oude Testament zong: "Ik zal Jahweh zingen zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben" (Ps.104:33), dan mogen wij deze zelfde lofzang aanheffen tot Hem die "levend is tot in alle eeuwigheid" (Openb.1:18):

Eeuwige Zoon, door eng'len aangebeden,

U bent het beeld van al Gods heerlijkheid.

Uw naam zij d'eer!

Tot in all' eeuwighede

zal elk zich buigen voor Uw majesteit.

Nog even dit tot slot:

Nu wij het onderscheid tussen de namen 'God' en 'HERE' hebben aangegeven, kan men dit verder zelf nagaan in de volgende schriftplaatsen (hierbij doet men er goed aan de bijzondere nauwkeurigheid op te merken waarmee beide namen in de Schrift worden gebruikt): Gen.3 (merk op dat de satan nooit over de 'HERE' spreekt maar altijd over 'God' - vergelijk Matt.4:1-11); vergelijk Gen.4 (overal 'HERE') met Gen.5 ('God'); Gen.7:16 (vergelijk ook 6:22 met 7:5). Vergelijk Gen.9:26 met 9:27; zie Gen.15 ('HERE'); zie 1Sam.5 (let er nauwkeurig op hoe de beide namen worden gebruikt); 1Sam.17:46-47; 2Kron.18:31; vergelijk Ps.14 met Ps.53; vergelijk Ps.19:2 met vers 8; en tot slot: zie Amos 4:11. Het zij verder opgemerkt dat bijna elke pagina uit het Oude Testament het hierboven geschrevene illustreert.

VRAAG VAN DEZE WEEK : Begin je de grootheid van God door te krijgen..?

STEL JEZELF een DOEL Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens voor jezelf te op te schrijven wat jij als zeer opmerkelijk zou willen aanmerken.

Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Ik zou zeggen: met genoegen tot de volgende keer.

Volgende keer: de eerste `Godsnaam´ Eljoon (de Allerhoogste)

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)