HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Catechese - 03 - Het Apostolicum of Credo

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

Het Apostolicum of Credo

Lees de Bijbel    Deze keer willen we gaan nadenken over het Apostolicum, ook wel het Credo genoemd. Allereerst hieronder de tekst van het Credo (= ik geloof). In het algemeen hoor je ook wel spreken over de Twaalf Artikelen van het Geloof:

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

 4. Die geleden heeft onder PontiusPilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.

 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

 10. vergeving der zonden;

 11. wederopstanding uit de dood;

 12. en een eeuwig leven.

"Credo is het Latijnse woord voor "ik geloof" en in die taal dus het begin-woord van wat ook wel genoemd wordt het APOSTOLICUM of, meer Nederlands, de apostolische geloofsbelijdenis.

Het Credo is verdeeld in 12 artikelen. Vroeger heeft men wel verteld dat deze belijenis door de twaalf apostelen zelf was opgesteld, ieder een artikel. een mooie gedachte, maar ook niet meer dan dat. Het Credo was er niet in één keer, het is gegroeid. Het heeft zich ontwikkeld vanuit de centraal-christelijke belijdenis 'Jezus is Here" (1 Cor. 12 : 3).

Wel is dit Credo een der aller-oudste geloofsbelijdenissen. De eerste sporen ervan vinden we al in het Rome van de 2e eeuw.

Natuurlijk is het mogelijk van God veel meer te zeggen dan hier beleden wordt. Dat mag en moet ook. Er zijn in de geschiedenis veel meer belijdenissen ontstaan. (Daarover later).

Maar het Credo wordt, juist vanwege zijn soberheid, door vrijwel heel de christenheid aanvaard als uitdrukking van hetalgerneen en ongetwijfeld christelijk geloof.

Er staan prachtige voorbeelden van belijden in de Bijbel, bijvoorbeeld: Openbaringen 1

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.19 Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

Ook het volgende is daar een indrukwekkend voorbeeld van: Openbaringen 22

13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

VRAAG DEZE WEEK : Met welke woorden zou jij je eigen geloof willen zeggen ?

STEL JEZELF een DOEL Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens voor jezelf te oefenen hoe jij je geloof, kort, zou uitspreken.

Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Of mail eens een proeve van jouw eigen geschreven geloofsbelijdenis. Ik zou zeggen: en dan maar tot de volgende keer.

De volgende keer: Ik geloof inGod !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)