HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 15 - Namen van God in het Oude Testament - 8

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Namen van God in het OudeTestament - 8

Lees de Bijbel  In het vorige artikel hebben we gezien dat de namen Adoon, Adoniem en Adonaj (Here) de nadruk leggen op de rechten die God op deze aarde heeft. 

In dit artikel willen we nadenken over da naam Jahweh Zebaoth, waarin ons in het bijzonder de macht en majesteit van God worden getoond, vooral verbonden met zijn regering op aarde.

De naam Jahweh Zebaoth wordt in het Nederlands weergegeven door de vertaling 'Here der heirscharen'. De naam Jahweh hebben we in het derde artikel al overdacht en we hebben daar gezien dat dit de naam is van de God van het volk Isra‰l. Het is niet geheel duidelijk of het woord Zebaoth nu ook een eigennaam is of dat het woord al vertaald moet worden. In de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, is de Godsnaam Jahweh Zebaoth soms vertaald door pantokratoor, de 'Almachtige' (voornamelijk in Jeremia en de kleine profeten), en af en toe door kurios toon dunameoon, 'Heer van de krachten', maar in de boeken 1 Samu‰l en Jesaja is het veelal onvertaald gelaten (vgl. ook Rom. 9:29 [=Jes. 1:9] en Jak. 5:4). Maar gezien het feit dat het Hebreeuwse woord zebaoth in het Oude Testament ook als gewoon zelfstandig naamwoord wordt gebruikt met als betekenis 'heirscharen', ligt o.i. de vertaling 'Here der heirscharen' toch het meest voor de hand.

Het Hebreeuwse woord zaba (meervoud: zebaoth) komt oorspronkelijk uit het Assyrisch (zabu) en heeft als basisbetekenis 'een groep mensen', en dan nader: 'een ploeg arbeiders', 'een troep soldaten'. Op veel plaatsen in het Oude Testament heeft dit woord dan ook een militaire betekenis (het bijbehorende werkwoord wordt soms zelfs door 'ten strijde trekken' vertaald; zie bijv. Num.31:7), maar niet overal. Zo is het bijvoorbeeld in Job 7:1 en 14:14 gewoon door 'dienst' vertaald, en ook de dienst van de Levieten in de tent der samenkomst en die van de vrouwen bij de ingang van de tabernakel wordt ermee aangeduid (Ex. 38:8, Num. 4:23;8:24; 1Sam. 2:22). Maar op de meeste plaatsen worden met het woord zaba of met het meervoud zebaoth 'legerscharen' of 'legers' bedoeld en is het derhalve ook zo vertaald (zie bijv. 2Sam. 8:16;10:7). Deze dubbele betekenis treffen we ook aan in de naam Jahweh Zebaoth.Jahweh Zebaoth is soms de God die 'een krijgsheer (zabamilchamah) monstert' (Jes. 13:4), maar op andere plaatsen ligt er geen mili- taire ondertoon in de naam (bijv. Jes. 47:7; Hos. 12:5-6).

Als God Zichzelf Jahweh Zebaoth, 'Here derheirscharen' noemt, dan is het vanzelfsprekend nuttig in de Schrift te onderzoeken wat dan wel onder die 'legerscharen' wordt verstaan. In de Bijbel worden hier drie groepen mee aangeduid. Ten eerste lezen we in Ex. 12:41 dat het volk Isra‰l de 'legerscharen (zebaoth) van Jahweh' wordt genoemd (vgl. ook 6:25; 7:4; 12:17,51). In het boek Numeri lezen we dat de Isra‰lieten naar hun stammen ingedeeld waren in legerscharen (zebaoth) 1:3,52; vgl. vs.20,22,24,26,28,30,32,35,36,38,40,42,45: 'allen die in het leger (zaba) uitrukken.

Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen, is de 'God van de slag- orden van Isra‰l' (2sam. 7:26; vgl. Ps. 46:8;48:9). Vandaar dat de naam Zebaoth ook meestal met de naam Jahweh wordt verbonden, de naam van de Verbondsgod van Isra‰l. Wij treffen deze naam daarom op sommige plaatsen aan in verbinding met de ark. In 1Sam. 4:4 wordt bijvoorbeeld gesproken over de 'ark van het verbond des Heren der heirscharen (Jahweh Zebaoth), die op de cherubs troont'. De ware Aanvoerder van de Isra‰lieten in de strijd tegen hun vijanden is Jahweh Zebaoth, de Here der Heirscharen (vgl. 2Sam. 6:2). Het is echt opmerkelijk dat God Zich in de bijbelboeken Exodus en Numeri nooit Jahweh Zebaoth noemt, hoewel er in die boeken wel over Isra‰l als de 'heirscharen van Jahweh' wordt gesproken en hoewel de strijd tegen allerlei vijanden in die boeken toch een grote rol speelt.

Als tweede vinden wij dan dat met het woord zaba ('heir'; let op: dit wordt alleen in het enkelvoud in deze betekenis gebruikt) soms ook de geschapen hemellichamen, de zon, de maan en de sterren worden bedoeld. De eerste keer vinden wij al in Gen. 2:1: 'Alzo werden voltooid de hemel, de aarde en al hun heir' (zaba). In dit vers is ook sprake van het 'heir der aarde' ('hun [heir]' slaat zowel terug op 'hemel' als op 'aarde'), waarmee de geschapen wezens op de aarde, de planten, de dieren, enz. worden aangeduid (vgl. Gen. 1:9-13,20-31), maar deze benaming komt verder nergens in de Schrift voor. Wel die van het 'heir des hemels' (vgl. Gen. 1:14-19). Jahweh Zebaoth is de God die al de sterren van de hemel heeft gemaakt. 'Zijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan al hun heir (zaba) heeft Hij zijn bevelen gegeven' (Jes. 45:12). 'Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heir (zaba) gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zee‰n en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heir (zaba) des hemels buigt zich voor U neer' (Neh. 9:6; vgl. Ps. 33:6; 147:4; Jer. 10:12-16). Jahweh Zebaoth, deHere der heirscharen is de Schepper en de Gebieder van alle sterren en hemellichamen (vgl. Jes. 40:26). En op een woord van zijn mond worden de hemelen straks weer samengerold en vergaat al het heir des hemels (Jes. 34:4; vgl. Openb. 6:14;20:11). God had het de Isra‰lieten verboden om zich voor deze hemellichamen neer te buigen. Immers, Jahweh Zebaoth is de God die ook de sterren gemaakt heeft, en niet het schepsel maar de Schepper moet hiervoor de eer krijgen (Deut. 4:19, 17:3; vgl. 29:26; 2Kon. 17:16; 21:3;23:5,11; Jer. 7:18;8:219:13;44:17,19,25; Ezech. 8:16; Amos 5:25-26; Zef. 1:5 en hand. 7:42,43).

Wanneer wij nu deze aanbidding van het heir des hemels in verband brengen met Paulus' uitspraak dat 'dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren' (1Kor. 10:20), dan komen we uit bij de derde betekenis van het woordzaba/zebaoth, namelijk de machten van de engelenwereld. Met de uitdrukking 'het ganse heir des hemels' kunnen ook de 'zonen Gods', de engelen worden bedoeld (zie 1Kon. 22:19 [vgl. vs 231 'geest']= 2Kron. 18:18; vgl. met Job 1:6 vv. en zie ook Richt. 5:20; Jes. 24:21 en wederom Neh. 9:6). Jahweh Zebaoth is ook de God van de engelen. 'Looft de Here, al zijn heirscharen (zebaoth), gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt' (Ps. 103:21; vgl. 148:2; Luk. 2:13-14). De naam Jahweh Zebaoth omvat veel meer dan alleen dat Jahweh de God van de legers van de Isra‰lieten is. Jahweh Zebaoth is de God die de algehele Heerser over elke macht en kracht in deze schepping is, over elk leger en elk volk, of het nu aard of hemels is. De absolute macht en heerschappij over deze schepping rust bij Hem. Legers van ontelbare engelen staan tot zijn beschikking. En iets van al deze majesteit die Hem omgeeft en kenmerkt, ligt besloten in de naam Jahweh Zebaoth, Here de heirscharen. 'Ja, de Here, de Here der heirscharen (Adonaj, Jahweh Zebaoth), die de aarde aanroert en zij wankelt, zodat al wie erop wonen jammeren, en zij geheel en al oprijst als deNijl en inzinkt als de rivier van Egypte; die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water van de zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte de aarde - Here (Jahweh) is zijn naam!' (Amos 9:5-6). 'Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is; die de dageraad tot donkerheid maakt, en voortschrijdt over de hoogten der aarde - Here, God der heirscharen (Jahweh, ElohiemZebaoth), wie is als Gij grootmachtig, o Here (Jahweh)?' (Ps. 89:9). Laten we ons voor deze God in het stof werpen en zijn grootheid en verhevenheid bewonderen: 'Ach HereHere (Adonai Jahweh), zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitge- strekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, die aan duizenden goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, sterke God (El), wiens naam is Here de heirscharen (Jahweh Zebaoth), groot van raad en machtig van daad, wiens ogen open zijn voor alle wegen der mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht van zijn handelingen ... ' (Jer. 32:17-19).

Met deze laatste woorden komen we toe aan een nieuwe bijzonderheid van de naam Jahweh Zebaoth, namelijk dat we dze naam alleen vinden in die boeken die over het latere verval van het volk van God spreken. In de vijf boeken van Mozes, Jozua, Richteren, Ezechi‰l en de wijsheidsliteratuur wordt deze naam niet gebruikt, in 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken en de Psalmen slechts sporadisch, maar in de resterende bijbelboeken is het gebruik overweldigend. Van de 285 maal dat we deze naam in het Oude Testament aantreffen, vinden we hem 11 maal in 1 en 2 Samu‰l, 62 maal in Jesaja (waarvan 56 maal in Jes. 1-39), 77 maal in Jeremia, 14 maal in het kleine boek Hagga‹, 53 maal in Zacharia en 24 maal in Maleachi (voor Ezra,Nehemia en Dani‰l: zie later). Dit zijn juist die bijbelboeken waarin God zijn afgedwaalde volk weer terugroept tot Zichzelf. Misschien is dit de reden dat pas in het boek Samu‰l deze naam voor het eerst voorkomt. In dat bijbel- boek lezen we dat het volkIsra‰l een koning begeert 'om hen te richten en om voor hen uit te trekken en hun oorlogen te voeren', waarop de HereSamu‰l laat weten dat zij met deze daad 'niet u maar Mij hebben verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn' (1Sam. 8:6-7,19-20). Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen, is de ware Aanvoerder van dat volk, de 'God van de slagorden van Isra‰l' (17:45). Hij is Degene voor Wie de hele aarde en de ganse hemel zich moeten neerbuigen. Jahweh Zebaoth is de Here van alle volken van deze aarde en kan daarom ook die andere volkeren naar Isra‰l sturen om hen te tuchtigenof om ze zelf te straffen (Jes. 10:16; vgl. vs. 5-14; 13:3-5; Amos 6:14). Hij is de God die in zijn regering van deze aarde er Zelf zorg voor draagt dat zijn plannen uitgevoerd zullen worden. Dwars door alle verzet en weerstand bij de mensen heen is Hij toch de Heer van alle hemelse en aardse legermachten en zal Hij zijn doel bereiken. Als Isra‰l ontrouw is, Hij blijft getrouw aan Zichzelf! (2Tim. 2:13)

Als het verval te erg geworden is (de bijbelboeken Ezra, Nehemia en Dani‰l), dan noemt God Zich niet meer 'Jahweh Zebaoth' maar de 'God van de hemel'. Deze naam bevat nog duidelijker dan de naam 'Jahweh Zebaoth', Here der heirscharen, het aspect van Gods verheven zijn boven zijn schepping. God is geen God die door de mensen 'van de wijs gebracht' kan worden. Hij is soeverein. Niemand kan zijn plannen dwarsbomen. Maar het kan wel zijn dat God in zijn regering van deze aarde in zekere zin voor een zekere tijd zijn handen van de aarde afhoudten Zich in de hemel 'terugtrekt', daarbij het bestuur van deze aarde overlatend in de handen van de heersers over de grote wereldrijken. Dit ligt min of meer besloten in de titel: 'God van de hemel' (vgl. 2Kron. 36:23; Ezra 1:2, 5:11-12; 6:9-10; 7:12,21.23 (2x); Neh. 1:4-5; 2:4,20; Dan. 2:18-19, [28],37,44; Openb. 11:13; 16:11; vgl. ook Gen. 24:3,7; Ps. 136:26 en Jona 1:9 voor een iets minder uitgewerkte betekenis van deze naam). De 'God van de hemel' is de God die de hemel heeft gemaakt (Gen. 1:1; 2Kron. 2:12; Ps. 115:15), die in de hemel woont (Deut. 4:39; 1Kron. 8:30,39,43,49; Pred. 5:1) en die op grond van die positie alle rechten op deze aarde heeft (Jes. 66:1). Wanneer God Zich de God van de hemel noemt, is zijn relatie met Isra‰l verbroken. Maar wanneer Hij Zich Jahweh Zebaoth noemt, erkent Hij in zekere zin nog steeds een relatie met zijn aardse volk. (vgl. in dit licht de twee nieuwtestamentische teksten met deze naam: Rom. 9:29 en aan het volk Isra‰l gerichte Jakobusbrief, hfst. 5:4). Ondanks de puinhopen van het aardse getuigenis is Jahweh Zebaoth t¢ch Degene die zijn plan van zegen voor Isra‰l ten uitvoer zal brengen (Hag. 2:7-10). Hij heeft een recht op Isra‰l en dat maakt Hij bekend aan alle volken van deze aarde. 'Want de Here der heirscharen (Jahweh Zebaoth) zal koning zijn op de berg Sion' (Jes. 24:23; vgl. 6:5; Ps. 24:7-10), en ook Hij alleen is 'God over alle koninkrijken der aarde' (Jes. 37:16; vgl. 54:5; Zach. 14:16 [vgl. vs. 9]). En om dat doel te bereiken zal Hij in zijn regering ook oordelen over deze aarde moeten brengen (Jes. 13:4; 29:6; 31:4; 51:15, e.a.p.).

Alleen deze God is het waard gevreesd te worden. 'De Here der heirscharen (Jahweh Zebaoth), H‚m zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn' (Jes. 8:13). Hem alleen moeten wij het 'heilig, heilig, heilig' toeroepen (Jes. 6:3). Maar het is tegelijkertijd ook mooi om te zien dat de eerste maal dat we de naam Jahweh Zebaoth in de Bijbel aantreffen, dit niet in verband met vrees voor zijn majesteit staat, maar genoemd wordt in verband met aanbidding. De Here der heirscharen zag niet naar de offers van de goddeloze priesters Hofni en Pinehas, maar Hij luisterde wel naar de stem van Elkana en zijn vrouw Hanna, als zij jaarlijks optrokken naar Silo om Hem daar te aanbidden (1Sam. 1:3 [vgl. vs. 17]). De Here der heirscharen kent degenen die Hem tarten, maar Hij weet ook wie er onder de aardse en de hemelse legermachten zijn die zijn gezag erkennen en bewonderen.

Tot slot rest ons nog om te wijzen op Hem die Zich in het Nieuwe Testament als de 'Here der heirscharen' openbaart: de Heer Jezus. De 'vorst van het heir des Heren' (Jos. 5:14) was 'vlees geworden' en tot zijn volk gekomen (Joh. 1:14). Ja, 'zijn' volk (Matth. 1:21), want Jezus Christus is de ware Koning, de ware Heerser, en Gebieder van de legerscharen Isra‰ls (vgl.Micha 5:1; Matth. 8:8-9). Zo is Hij ook de ware Heer van de hele schepping, want Hij 'draagt alle dingen door het woord van zijn kracht' (Hebr. 1:3). Hij is het die beveelt wat straks met de hemel en de aarde moet gebeuren (vgl. hebr. 1:12 [vgl. dit met Jes. 34:4] en zie ook Openb. 10:1-2). Hij is Degene die gediend wordt door de hemelse legermachten, de engelen (Marc. 1:13) en die zij aanbidden (Hebr. 1:6; vgl. Luk. 2:13-14). Want Hij is het die het bevel voert over al die hemelse legioenen (Matth. 26:53; vgl. 2Thess. 1:7). Hij is het ook die we moeten vrezen en heilig moeten achten! (vgl. Jes. 8:13-14 met Rom. 9:32-33). Alle legers in de hemel en op de aarde ressorteren uiteindelijk onder zijn gezag, want Hij is de 'Koning der koningen en de Heer der heren' (Openb. 19:14,16). Hemel en aarde staan ten dienste van Hem 'wiens naam over ons is uitgeroepen, Here, God der heirscharen' (Jer. 15;16). Laten wij, met Elkana en Hanna, en met de engelen van God, ons ook voor Hem neerbuigen en Hem aanbidden!

VRAAG VAN DEZE WEEK : Begin je de grootheid van God door te krijgen..?

STEL JEZELF een DOEL Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens voor jezelf te op te schrijven wat jij als zeer opmerkelijk zou willen aanmerken.

Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Ik zou zeggen: met genoegen tot de volgende keer.

Volgende keer: El Olaam (de eeuwige God.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)